Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom

NN 13/1997 (6.2.1997.), Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU ZAPADNOG DIJELA OTOKA MLJETA NACIONALNIM PARKOM

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.

Broj: 01-97-144/1
Zagreb, 30. siječnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Z A K O N

O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU ZAPADNOG DIJELA OTOKA MLJETA NACIONALNIM PARKOM

Članak 1.

U Zakonu o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom ("Narodne novine", br. 49/60. i 54/76.) članak 2. mijenja se i glasi:

"Područje Nacionalnog parka Mljet obuhvaća zapadni dio otoka Mljeta, Veliko i Malo jezero i uvalu Soline, te morski pojas širine 500 m od najizbočenijih rtova otoka Mljeta i pripadajućih otočića, ukupne površine od 5375 hektara.

Kopnena granica Nacionalnog parka Mljet počinje s južne strane otoka od uvale Procijep, te od te točke ide prosjekom u smjeru sjeveroistoka do kote 206, od te kote spušta se prosjekom u smjeru sjevera na cestu kod Crne klade (183 m), nastavlja se prosjekom u smjeru sjevera preko kote 229 do kote 185, skreće sjeveroistočno hrptom do kote 239, spušta se prosjekom u smjeru sjevera sredinom Ivanjeg polja do kote 172, nastavlja se hrptom u smjeru sjeveroistoka do kote 170, te dalje prosjekom u smjeru sjevera do uvale Velika Tatinica. Od uvale Velika Tatinica granica se nastavlja morskim putem prema zapadu zaobilazeći otok Mljet u odlomcima pravaca koji su položeni od točke do točke u moru na udaljenosti od 500 metara od najistaknutijih rtova otoka Mljeta, odnosno pripadajućih otočića, obuhvaćajući sve otočje i more uz dio otoka koji je proglašen Nacionalnim parkom.

Granice Nacionalnog parka Mljet ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25.000, koja se čuva u Ministarstvu kulture i sastavni je dio ovoga Zakona."

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Rješenje o određivanju granica Nacionalnog parka Mljet ("Narodne novine", br. 41/62.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/96-02/12

Zagreb, 24. siječnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.