Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom

NN 13/1997 (6.2.1997.), Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU ŠUME RISNJAK NACIONALNIM PARKOM

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.

Broj: 01-97-146/1
Zagreb, 30. siječnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU ŠUME RISNJAK NACIONALNIM PARKOM

Članak 1.

U Zakonu o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom (»Narodne novine«, br. 43/53. i 54/76.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Prostor planinskih masiva Risnjaka i Snježnika te izvorišno područje Kupe i sljevno područje potoka Krašićevica, kao područje osobitih prirodnih vrijednosti i znanstvenog značaja, u površini od 64 km˛, proglašuje se nacionalnim parkom.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Granica Nacionalnog parka Risnjak počinje kod upravne zgrade u Bjeloj Vodici na koti 682, te ide prvih 500 m Horvatovom stazom prema sjeveru, do njezina odvajanja; potom nastavlja u istom smjeru zapadnim rubom odsjeka 7b, 8b i 8c Gospodarske jedinice Crni Lug. Dalje nastavlja prema istoku granicama odsjeka 9a/b, 9a/11a, 10a/11a, 10a/15c, 10a/16a i 10d/16b do asfaltne ceste Crni Lug - Gerovo. Istom cestom do odvojka za selo Razloge do granice odjela 28a/29a, 28b/29b, 28b/29c izlazeći na cestu Kovačev Laz - Studena Draga. Dalje nastavlja istom cestom do Studene Drage, gdje je i granica Gospodarske jedinice Crni Lug i Gospodarske jedinice Brod na Kupi. Odatle nastavlja prema sjeveru granicom istih gospodarskih jedinica do tromeđe odjela (odsjeka) 18 Gospodarske jedinice Crni Lug, 79d Gospodarske jedinice Brod na Kupi i privatnog posjeda. Dalje nastavlja prema sjeveru granicom odsjeka 79d, uključujući ga, do rijeke Kupe.

Od te točke granica ide uzvodno do utoka rijeke Čabranke u Kupu, te dalje rijekom Čabrankom uzvodno do ispod sela Živci, zatim putem do sela Živci, dalje putem prema selu Srednjem Hribu, te stazom u smjeru juga do sela Lazi, gdje izlazi na cestu Hrib - Konjci. Dalje ide na zapad granicom odjela (odsjeka) 21b, 21a, 22 i 23 Gospodarske jedinice Sušica, uključujući ih, te granicama odjela 5/8 i 7/8 Gospodarske jedinice Vršice i izlazi na cestu Žljebi - Kupički vrh.

Granica nastavlja tom cestom do raskrižja ceste Željezna vrata - Krašićevica, te dalje tom cestom prema jugu do granice odsjeka 26a Gospodarske jedinice Vršice. Od te točke granica slijedi granice odjela (odsjeka) 26a, 27a, 28 i 29, uključujući ih, zatim granicom odjela 29/30, dalje granicom odjela (odsjeka) 30, 31a, 31b i privatnog posjeda, te dalje granicom odjela (odsjeka) 32/31b, 32/31c, 31c/34 i izlazi na asfaltnu cestu Crni Lug - Gerovo kod lugarnice na koti 865.

Od te točke granica ide cestom prema Crnom Lugu do granice Gospodarske jedinice Crni Lug i Gospodarske jedinice Vršice, te dalje granicom tih gospodarskih jedinica prema zapadu do Javorovog Kala, blizu kote 1095 (oko 70 m sjeveroistočno).

Odatle se granica nastavlja prosjekom dalje prema zapadu, te južnim granicama odjela 111, 110, 109, 108, 99, 98 i 97 Gospodarske jedinice Vršice, gdje izlazi na cestu Šija - Bukov vrh - Šegina; nastavlja tom cestom sjeverozapadno granicama odjela 89 i 90 Gospodarske jedinice Vršice, te odjela 96 i 97 Gospodarske Jedinice Lividraga, ne uključujući ih, do kote 998. Od te kote granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka do kote 973, gdje izlazi na cestu Šija - Šegina, te nastavlja cestom u smjeru sjeverozapada obuhvaćajući odjel 100 Gospodarske jedinice Lividraga izlazeći na raskrižje ceste Gerovo - Lividraga - Lazac.

Dalje nastavlja cestom u smjeru jugozapada preko livada Šegina te granicama odjela 43 i 44 Gospodarske jedinice Lazac, ne uključujući ih, do raskrižja ceste Lazac - Lividraga. Od te točke granica nastavlja u smjeru sjeverozapada granicama odjela (odsjeka) 53/44, 52/51, 50/51, 50/47, 48/47, 48/29, 48/28, 48/27, 21/27, 21/26a, 21/23, 18/23, 18/22 i 18/17 Gospodarske jedinice Lazac, gdje izlazi na četveromeđu odjela 9, 10, 17 i 18 Gospodarske jedinice Lazac. Od te točke granica skreće jugozapadno granicama odjela (odsjeka) 9/18, 8b/18, 8b/19b, te 8a/19a gdje izlazi na granicu Gospodarske jedinice Lazac i Gospodarske jedinice Platak.

Granica dalje slijedi granicu tih gospodarskih jedinica do tromeđe odjela 57 Gospodarske jedinice Lazac te odjela 17 i 61 Gospodarske jedinice Platak. Odatle granica nastavlja obilježenim planinarskim putem Snježnik - Risnjak uz odjele 17 i 60, presijeca odjel 61, te granicama odjela 61/62, 63/62 i 65/62 Gospodarske jedinice Platak, izlazeći na Cajtigama na cestu Lazac - Gornje Jelenje.

Od te točke granica ide cestom u smjeru Gornjeg Jelenja do kote 1112. Kod te kote granica se odvaja od ceste kolnim putem ispod kote 1046, te ide dalje na kotu 910 ponad uvale Suha Rečina. Od te kote granica ide u smjeru sjeveroistoka preko kote 1141 na prosjeku Medvjeđa vrata - Tisovac. Tom prosjekom ide u jugoistočnome smjeru preko kote 1121 (Jelvine) do graničnog kamena br. 28. odnosno Gospodarske jedinice Crni Lug i Gospodarske jedinice Suha Rečina. Od tog kamena granica prati u sjeveroistočnom smjeru odjele (odsjeke) 2, 3a i 3b Gospodarske jedinice Crni Lug, ne uključujući ih, i izlazi na raskrižje ceste u predjelu Risnik (kota 849). Od te kote granica ide cestom Risnik - Bjela Vodica uz odsjeke 5b, 5c, 6a i 6b, Gospodarske jedinice Crni Lug, ne uključujući ih, gdje napušta cestu, te se granicom odjela 6b spušta u korito potoka Bjela Vodica. Dalje ide nizvodno potokom do ceste Crni Lug - Bjela Vodica te cestom do upravne zgrade Nacionalnog parka »Risnjak« odnosno kote 682.

Granice Nacionalnog parka »Risnjak« ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25.000, koja se čuva u Ministarstvu kulture i sastavni je dio ovoga Zakona.«

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Rješenje o određivanju granice užega zaštitnog područja Nacionalnog parka »Risnjak«, br. 7367-1956. od 10. ožujka 1956.

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/96-02/09
Zagreb, 24. siječnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.