Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom

NN 13/1997 (6.2.1997.), Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU PLITVIČKIH JEZERA NACIONALNIM PARKOM

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.

Broj: 01-97-147/1
Zagreb, 30. siječnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU PLITVIČKIH JEZERA NACIONALNIM PARKOM

Članak 1.

U Zakonu o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom (»Narodne novine«, br. 29/49. i 34/65.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Plitvička jezera s pripadajućim sljevnim područjem, unutar granica iz članka 2. ovoga Zakona, u površini od 266 km˛, proglašuju se nacionalnim parkom.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Granica Nacionalnog parka Plitvička Jezera počinje od novog mosta na Korani u smjeru zapada na kotu 794 Velika Lisina, dalje prema sjeverozapadu preko kota 715, 809, 863 M. Manduševac, 885 V. Manduševac, 862 Bršljanovica i 841 - dalje prema jugozapadu - kota 761, raskrižje ceste i kolnog puta prema Cagrištu, kota 862, kolnim putem do ceste, cestom prema jugoistoku do kote 878 i na Bijeli vrh (1044 m). Od Bijelog vrha (1044 m) - čistina Bijela kosa kota 982, a sa kote 982 ide šumskom cestom do kote 784 željeznička postaja Javornik i dalje u smjeru juga lijevom stranom željezničke pruge do Prokresa gdje prelazi na lijevu stranu šumske ceste i ide u smjeru juga cestom do kote 870 pa dalje cestom do kote 880 željeznička postaja Rudopolje te dalje u smjeru jugozapada do kote 939 Borik, dalje na kotu 911 Perušić, zatim u smjeru jugoistoka sječe magistralnu cestu Borje-Vrhovine i ide na kotu 837 Metla, dalje na kotu 903 Metla, od te kote ide u smjeru jugoistoka na kotu 902 Metla do kote 994 Greda, od te kote u smjeru juga do kote 982 Velika Greda, s nje na kotu 945 Brakusovac, zatim na kotu 925 Gradina do kote 808 Vranjkovac i dalje do kote 1163 Gradina, zatim na Panos (1206 m), kota 1091 Torovi i vrh Palež (1025 m). Od vrha Paleža (1025 m) na kote 787, 764, 882 Kamenjak i 1008, te dalje u smjeru sjeveroistoka - Fundukov vrh (983 m), Lalićev vrh (261 m), kota 1009, dalje ide sredinom obronka Prozor na magistralnu cestu Borje-Vrhovine, dalje cestom u smjeru istoka do magistralne ceste Karlovac - Zadar s uključenjem motela »Borje«. Od motela »Borje« granica ide u smjeru sjevera magistralnom cestom Karlovac - Zadar do raskrižja cesta za naselje Rudanovac. Od te točke ide na Oštri Mihaljevac kota 1048, zatim na Mali Mihaljevac kota 911, te prema koti 778 Jukanove Drage i dalje na kotu 768. Preko kote 768 i 763 podnožjem Velikog Javornika do raskrižja u Priboju (702). Granica teče dalje cestom na Ličko Petrovo Selo pa cestom preko Zaklopače i Rastovače (512) i dalje sjeverozapadnim putem do magistralne ceste, te po magistralnoj cesti do novog mosta na Korani.

Granice Nacionalnog parka Plitvička jezera ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25.000, koja je sastavni dio ovoga Zakona, a čuva se u Ministarstvu kulture.«

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Rješenje o određivanju granice nacionalnog parka Plitvičkih jezera (»Narodne novine«, br. 12/51.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/96-02/06
Zagreb, 24. siječnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.