Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Nacionalnog parka "Krka

NN 13/1997 (6.2.1997.), Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Nacionalnog parka "Krka

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE


Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU NACIONALNOG PARKA "KRKA"

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Nacionalnog parka "Krka", koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.

Broj: 01-97-148/1

Zagreb, 30. siječnja 1997.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.


Z A K O N

O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU

NACIONALNOG PARKA "KRKA"

Članak 1.

U Zakonu o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" ("Narodne novine", br. 5/85. i 9/88.) članak 1. mijenja se i glasi:

"Rijeka Krka s priobalnim područjem, od Knina do Skradina, unutar granica iz članka 2. ovoga Zakona, u površini od 109 km2, proglašuje se nacionalnim parkom."

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Nacionalni park "Krka" čini područje unutar granice koja ide od početne točke - križanja ceste Knin - Kistanje i željezničke pruge - granica ide tom cestom prema Kistanjama do kote 327,0 (Matješevac), gdje skreće prema jugu do kote 318,3, pa prema jugozapadu na kote 297,5 i 271,2 na željezničkoj pruzi. Dalje prugom sve do kote 261,5 sjeverno od slapišta Manojlovac, gdje se odvaja od pruge i ide na kotu 252,6, pa na jug-jugozapad do kote 237,1 u Čučevu. Od kote 237,1 ide u smjeru jugozapada do kote 240,4 (jugoistočno od zaseoka Krneta), zatim u smjeru zapad-jugozapad do kote 240,4 pa preko Carigradske drage u smjeru juga do kote 232,6 (sjeveroistočno od zaseoka Verovići), zatim prema jugozapadu, izostavljajući Veroviće, do kote 221 (Nožić) i dalje u istome smjeru do mjesta na kojem se cesta počinje spuštati prema Roškome slapu, zatim prema jugoistoku do kote 232,4 ( u predjelu Seline), pa u smjeru jug-jugozapad do kote 203 (jugoistočno od Plankovače), zatim u smjeru zapad preko potoka Jaruga na brdo Obišnjak do kote 229. Od te kote prema jugoistoku na kote 233 (Veliki Debeljak) i 196 (Mali Debeljak), pa u smjeru jug-jugozapad do vrha Glavice i dalje u istome smjeru do sjecišta s cestom Dubravice - Rupe, gdje skreće u smjeru jugoistoka do kote 236, zatim u smjeru jugozapada do kote 168 na Žurić brdu, sjeveroistočno od Skradina. Odavde granica ide nešto južnije na kotu 123, a dalje prema jugoistoku na Skradinski most. Skradinskim mostom prelazi na lijevu obalu Krke i penje se na kotu 172 (Glavica), zatim prema jugoistoku, paralelno s tokom Krke, vrhom njezina kanjona, izostavivši tvornicu i naselje Lozovac, do kote 186 na cesti Šibenik - Skradinski buk, te dalje ciljajući prema koti 189 ( Sveti Dimitrije) na cesti Šibenik - Drniš, s tim da na udaljenosti 250 m prije te kote skreće prema istoku i teče usporedno s cestom Šibenik - Drniš u duljini od 450 m, a dalje prema sjeveroistoku na kotu 209,9, zatim u smjeru sjever-sjeveroistok uz naselje Goriš, obuhvativši cijelo naselje, do kote 220,2, pa u smjeru sjeveroistoka do kote 223 (Glavica), a zatim prema sjeverozapadu preko Čikole na kotu 227, od koje prema zapadu do kote 229 (na putu Ključ - Ključice), pa dalje u smjeru zapad-jugozapad do kote 227,4, zatim u smjeru sjeverozapad do kote 231,5 (zapadno od Drinovaca), dalje u smjeru sjeverozapada do kote 222, pa u smjeru sjever-sjeverozapad do kote 219, prelazi Rošku dragu u smjeru sjeveroistoka do kote 235,1, potom prema sjeverozapadu do kote 234 (jugozapadno od zaseoka Mazelini), dalje u smjeru sjever-sjeveroistok do kota 251,8 (Cerovi Grm) i 240,9, jugozapadno od Nečvena. Odavde smjerom istok-sjeveroistok, do kote 237,4 (Kućetine), gdje skreće prema sjeverozapadu na kote 238,1 i 235,6. Dalje granica ide na kotu 237,6 (iznad hidroelektrane Miljacka) pa na istok preko kota 257,0, 266,7 i 266,2 sjeverno od Marasovina, na kote 274,4 i 289,4 zatim dalje prema sjeveroistoku, južno od Matasa, na kote 305,5, 333,5 i dalje 2 km u pravcu kote 367,5 te na početnu točku (raskrižje ceste i željezničke pruge).

Granice Nacionalnog parka "Krka" ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1: 25.000, koja se čuva u Ministarstvu kulture i sastavni je dio ovoga Zakona."

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/96-02/07

Zagreb, 24. siječnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.