Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom

NN 15/1997 (11.2.1997.), Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom

ZASTUPNIČKI DOM SABORA

REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA

ZAKONA O PROGLAŠENJU ŠUME PAKLENICA NACIONALNIM PARKOM

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.

Broj: 01-97-145/1
Zagreb, 30. siječnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROGLAŠENJU ŠUME

PAKLENICA NACIONALNIM PARKOM

Članak 1.

U Zakonu o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom ("Narodne novine", br. 84/49., 34/65. i 54/76.) članak 1. mijenja se i glasi:

"Primorska strana Velebita između mjesta Tribanj - Šibuljina i mjesta Modrić, uključujući vršnu zonu Velebita između Golovrha i Svetog brda, unutar granica iz članka 2. ovoga Zakona, u površini od 102 km2, proglašuje se Nacionalnim parkom."

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Granica Nacionalnog parka Paklenica počinje na putu koji vodi u Veliku Paklenicu neposredno iza prvog mlina kod Marasovića na ulazu u kanjon Velike Paklenice, potom ide smjerom sjeverozapada rubom kanjona Velike Paklenice i proteže se oko kote Veliki Vitrenik (433 m). Od kote Veliki Vitrenik granica se proteže na kote Oštra Glava - Vidakov kuk (866 m) - kota 704 m istočno od zaseoka Ramići - smjerom sjeverozapada do kote 960 m, preko kote 682 m predjelu Strane. Od kote 682 u predjelu Strane granica skreće na sjeverozapad do Kadinovca (562 m). Od Kadinovca prema sjeveroistoku u smjeru kote 937 na Rujničkoj kosi, u duljini 1 km. Ovdje granica skreće na jugoistok do Šikića glavice (877 m). Od Šikića glavice skreće prema sjeveroistoku do Stražbenice (1160 m), a zatim skreće prema sjeverozapadu na Debelo Brdo, kota 1632 m. Od kote 1362 m granica skreće na jugozapad do kote 937 m na Rujničkoj Kosi. Od ove kote granica se proteže preko kote Brdašce 1399 m na kotu Jančerica 1278, pa do kote 1449 m koja se nalazi južno od predjela Počiteljski vrh. Od te kote granica prati izohipsu 1500 m smjerom jugoistoka do istočnog grebena brda Visibaba. S ovog grebena granica kreće pravocrtno do sjevernog grebena brda Badanj kod Rosovih poljana, tj. 500 m sjeverno od vrha Badanj (1638 m) pa do istočnog grebena brda Štirovac, gdje ponovo kreće izohipsom 1500 m i slijedi je do istočnog obronka brda Segestin gdje se spušta do kote 1245 m na Šumskoj cesti koja prolazi planinskom dolinom Bunovac. Granica prati sjeveroistočni rub doline Bunovac, uspinje se na predjel Solilo dosižući visinu 1500 m. Slojnicu 1500 m prati zaobilazeći Babin vrh (1744 m) Sveto brdo (1751) s istočne strane do kote 1461 m koja se nalazi južno od Svetog brda. S kote 1461 m granica se proteže na jug do kote 833 m u predjelu Polje, ovdje skreće u smjeru jugozapada do kote Gradina 833 m. Od kote Gradina ide do kote Runjavica 746 m s koje prelazi na kotu 673 m pa preko kote 528 m do kote 210 m u predjelu Strana. Od kote 210 m granica kreće pravocrtno smjerom zapad-sjeverozapad do polazne točke - mlina kod Marasovića.

Granice Nacionalnog parka Paklenica ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25.000 koja se čuva u Ministarstvu kulture i sastavni je dio ovoga Zakona."

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Rješenje o određivanju granica Nacionalnog parka Paklenica broj: 7682-1956, od 14. ožujka 1956.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/96-02/08
Zagreb, 24. siječnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.