Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara

NN 32/1997 (26.3.1997.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 7. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 58/93) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTORA U KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA

Članak I.

U Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ("Narodne novine" br. 62/94) članak 9. mijenja se i glasi:

"Iznimno, kategorija ugroženosti od požara u koju se razvrstava građevina ili prostor iz članka 6. ovoga Pravilnika odnosno broj vatrogasaca određen člankom 8. ovoga Pravilnika može se promijeniti ako je vlasnik odnosno korisnik građevine ili prostora dodatno poduzeo tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara (stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara, požarni sektori i sl.).

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kategorija ugroženosti od požara odnosno broj vatrogasaca određivat će se na temelju u svijetu priznatih metoda za izradu procjene ugroženosti od požara, koju je dužan izraditi vlasnik odnosno korisnik građevine ili prostora.

Ako je procjenom ugroženosti od požara predviđeno poduzimanje tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara mjere se moraju provesti prije podnošenja zahtjeva za promjenu kategorije ugroženosti od požara.

Zahtjev za promjenu kategorije ugroženosti od požara odnosno promjenu broja vatrogasaca, sa procjenom ugroženosti od požara, podnosi se policijskoj upravi na čijem području se nalazi građevina ili prostor za koji se traži promjena kategorije ugroženosti od požara.

O zahtjevu za promjenu kategorije ugroženosti od požara odnosno promjenu broja vatrogasaca policijska uprava iz stavka 4. ovoga članka odlučuje rješenjem."

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-90-5711/1-97
Zagreb, 17. veljače 1997.

Ministar
Ivan Penić, v. r.