Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

NN 33/1997 (28.3.1997.), Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ure/đuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 1997. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIZNAVANJU NOVOSTVORENIH, ODOBRAVANJU UVOĐENJA U PROIZVODNJU STRANIH I ZAŠTITI SORTI POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG BILJA

Članak 1.

U Zakonu o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja ("Narodne novine", br. 53/91., 26/93. i 29/94.), u članku 21. stavku 5. točki 2. riječ: "povrća" briše se.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak koji glasi:

"Strane sorte povrća ispituju se u polju, u proizvodnom pokusu, u jednoj vegetacijskoj sezoni".

Članak 2.

Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja ("Narodne novine", broj 25/96).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" , a primjenjuje se od 1. travnja 1997. godine.

Klasa: 320-20/96-02/01
Urbroj: 5030116-97-3
Zagreb, 27. ožujka 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.