Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN 34/1997 (2.4.1997.), Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I VEZA

Temeljem članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, grane inspekcije, uvjete koje mora ispunjavati inspektor i stručna sprema inspektora, obrazac i način izdavanja iskaznice inspektora, ovlaštenja za obavljanje određenih inspekcijskih poslova, te način obavljanja inspekcije sigurnosti plovidbe.

DEFINICIJE

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju slijedeća značenja:

1. domaći brod jest brod upisan u upisnik brodova trgovačke mornarice Republike Hrvatske;

2. strani brod jest trgovački brod upisan u strani upisnik brodova;

3. domaća brodica jest brodica upisana u očevidnik brodica u Republici Hrvatskoj;

4. strana brodica jest brodica strane državne pripadnosti;

5. inspekcijski poslovi jesu poslovi obavljanja inspekcijskog nadzora nad provođenjem odredaba Pomorskog zakonika koje se odnose na sigurnost plovidbe, Pravila Hrvatskog registra brodova, te odredbama međunarodnih konvencija;

6. međunarodne konvencije zajedno sa svim protokolima, izmjenama i dopunama su:

- Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966 (LL 66),

- Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru, 1974 (SOLAS 74),

- Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova, 1973. i Protokol 1978. (MARPOL 73/78),

- Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanju svjedodžbi i obavljanju straže pomoraca, 1978./1995. (STCW 1978/1995),

- Konvencija o međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru, 1972. (COLREG 72),

- Međunarodna konvencija o baždarenju brodova, 1969. (TONNAGE 69), i

- Konvencija o minimalnim standardima za trgovačke brodove, 1976. (ILO No. 147.),

7. Ministarstvo jest ministarstvo nadležno za pomorski promet;

8. ministar je ministar nadležan za pomorstvo;

9. inspektor je inspektor sigurnosti plovidbe.

10. Memorandum je Pariški memorandum o suglasnosti o nadzoru države luke;

GRANE INSPEKCIJE

Članak 3.

Inspekcijski nadzor obuhvaća obavljanje poslova nautičke, brodostrojarske i radio inspekcije sigurnosti plovidbe, poslova zaštite mora od onečišćenja, poslova inspekcije životnih i radnih uvjeta posade brodova, poslova brodograđevne i hidrograđevinske inspekcije sigurnosti plovidbe.

Članak 4.

Poslovi nautičke inspekcije obuhvaćaju naročito:

nadzor nad stranim i domaćim brodovima i brodicama, nadzor nad stanjem isprava i knjiga, njihovom posadom, opremom, sredstvima i uređajima, nadzor nad udovoljavanjem odgovarajućim operativnim zahtjevima radnih i sigurnosnih postupaka, nadzor nad obavljanjem meteorološke službe na domaćim brodovima, nadzor nad lukama, nadzor nad plutajućim objektima, nadzor nad uvjetima plovidbe, stanju objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima, nadzor nad javnim prijevozom putnika i stvari.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poglavito nautički inspektori.

Članak 5.

Poslovi brodostrojarske inspekcije obuhvaćaju naročito:

nadzor nad domaćim i stranim brodovima i brodicama u pogledu njihovih pogonskih i drugih postrojenja, nadzor nad stanjem isprava i knjiga, nadzor nad opremom, sredstvima i uređajima u pogledu njihove tehničke ispravnosti i sigurnosti, nadzor nad posadom brodova, nadzor nad udovoljavanjem odgovarajućim operativnim zahtjevima radnih i sigurnosnih postupaka na brodu.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poglavito brodostrojarski inspektori.

Članak 6.

Poslovi radio inspekcije obuhvaćaju naročito:

nadzor nad održavanjem radio uređaja i opremu na domaćim i stranim brodovima i brodicama, obalnim radio postajama, te njihovom opremom koja služi sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života, nadzor nad radom radio službe sigurnosti plovidbe, nadzor nad brodskim ispravama i knjigama koji se odnose na radio uređaje i njihovu opremu, nadzor nad članovima posade broda koji obavljaju poslove radio službe na brodu, nadzor nad obavljanjem meteorološke službe na domaćim brodovima, nadzor nad udovoljavanjem odgovarajućim operativnim zahtjevima radnih i sigurnosnih postupaka na brodu, te nadzor nad djelatnicima obalnih radio postaja koji obavljaju poslove radio službe.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poglavito radio inspektori sigurnosti plovidbe.

Članak 7.

Poslovi inspekcije zaštite mora od onečišćenja obuhvaćaju naročito:

nadzor nad domaćim i stranim brodovima i brodicama, te plutajućim objektima u pogledu zaštite mora od onečišćenja, nadzor nad stanjem isprava i knjiga, nadzor nad opremom za sprečavanje onečišćenja mora s brodova i brodica, te udovoljavaju odgovarajućim operativnim zahtjevima radnih i sigurnosnih postupaka na brodu, te pregled cjevovoda i spojnica za rukovanje s brodom.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju nautički inspektor, brodostrojarski inspektor ili inspektor zaštite mora od onečišćenja.

Članak 8.

Poslovi inspekcije životnih i radnih uvjeta posade brodova obuhvaćaju naročito:

nadzor nad stranim brodovima, domaćim brodovima u međunarodnoj plovidbi u pogledu udovoljavanja sigurnosnim standardima glede najmanje dopuštene životne dobi članova posade, zdravstvene sposobnosti članova posade, postojanja ugovora o uposlenju, stručnoj osposobljenosti posade, nadzor nad zadovoljavanjem standarda u pogledu opskrbe broda hranom i pićem, nadzor nad zadovoljavanjem standarda rada i održavanja ventilacije, grijanja, rasvjete, te vodovodnog sustava koji su u vezi s uslužnom službom, te prostorima za čuvanje i pripremu hrane, uvjeta rada na brodu, uvjeta života na brodu, radnih sati, nadzor nad domaćim brodovima u pogledu udovoljavanja standardima sigurnosti plovidbe, a koji se odnose na životne i radne uvjete na brodu.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju nautički i brodostrojarski inspektori.

Članak 9.

Poslovi brodograđevne inspekcije obuhvaćaju naročito:

nadzor nad domaćim i stranim brodovima u pogledu stanja trupa i navođa, nadzor nad brodom i teretom u pogledu ocjene stabiliteta, ocjena stabiliteta i plovnosti kod havarije trupa, pregled i odobravanje tehničke dokumentacije za domaće brodice, nadzor nad gradnjom domaće brodice, nadzor nad radom Hrvatskog registra brodova.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poglavito brodograđevni inspektori.

Članak 10.

Poslovi hidrograđevinske inspekcije obuhvaćaju naročito:

nadzor nad uređenjem i održavanjem plovnih puteva, nadzor nad radom pravne osobe kojoj je povjereno održavanje i uređenje plovnih puteva, izgradnjom objekata sigurnosti plovidbe, izgradnjom drugih objekata na pomorskom dobru, nadzor nad lukama u pogledu održavanja operativnih i drugih obala i dubina, nadzor nad dijelom pomorskog dobra u općoj upotrebi i nadzor nad dijelom pomorskog dobra gdje je uspostavljen sustav koncesija.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poglavito hidrograđevinski inspektori.

Članak 11.

Ukoliko to okolnosti pojedinog slučaja zahtijevaju, svaki inspektor može obavljati i poslove koji su u nadležnosti druge grane inspekcije sigurnosti plovidbe.

Članak 12.

Ako je za obavljanje određenog inspekcijskog posla ili drugog tehničkog posla u svezi s inspekcijom potrebna posebna stručnost ili specifična znanja, inspektor može prije donošenja odluke zatražiti nalaz ili mišljenje odgovarajućeg stručnjaka.

Osoba čiji je nalaz ili mišljenje zatraženo, ne smije imati nikakav gospodarski interes u svezi broda, brodara, luke ili drugog objekta o kojem daje mišljenje.

Kada to okolnosti slučaja zahtijevaju, a poglavito u obavljanju inspekcije životnih i radnih uvjeta na domaćim brodovima, inspektor će zatražiti zajednički inspekcijski nadzor nadležnih inspekcija (npr. inspekcija rada, sanitarna inspekcija, zdravstvena inspekcija i dr.).

II. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI INSPEKTOR I STRUČNA SPREMA INSPEKTORA

Članak 13.

Za inspektora može se imenovati osoba koja pored općih uvjeta propisanih Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti, ispunjava i slijedeće posebne uvjete:

1. Nautička inspekcija

a) Viši nautički inspektor

- stručna sprema VII/1, VSS-nautičkog smjera

- zvanje kapetana duge plovidbe

- 5 godina radnog staža u zvanju nautičkog inspektora

- znanje engleskog jezika

- položen stručni ispit za inspektora

b) Nautički inspektor

- stručna sprema VII/1, VSS - nautičkog smjera

- zvanje kapetana duge plovidbe

- 5 godina radnog staža u zvanju kapetana duge plovidbe

- znanje engleskog jezika

- položen stručni ispit za inspektora

c) Nautički inspektor II vrste zvanja

- stručna sprema VI/1, VŠS nautičkog smjera

- zvanje kapetana duge plovidbe

- 2 godine radnog staža u zvanju kapetana duge plovidbe

- položen stručni ispit za inspektora

2. Brodostrojarska inspekcija

a) Viši brodostrojarski inspektor

- stručna sprema VII/1, VSS brodostrojarskog smjera

- zvanje pomorskog strojara I klase

- 5 godina radnog staža u zvanju brodostrojarskog inspektora

- znanje engleskog jezika

- položen stručni ispit za inspektora

b) Brodostrojarski inspektor

- stručna sprema VII/1, VSS brodostrojarskog smjera

- zvanje pomorskog strojara I klase

- 5 godina radnog staža u zvanju pomorskog strojara I klase

- znanje engleskog jezika

- položen stručni ispit za inspektora

c) Brodostrojarski inspektor II vrste zvanja

- stručna sprema VI/1, VŠS - brodostrojarskog smjera

- zvanje pomorskog strojara I klase

- 2 godine radnog staža u zvanju pomorskog strojara I klase

- položen stručni ispit za inspektora

3. Radio inspekcija

a) Viši radio inspektor

- stručna sprema VII/1, VSS - pomorsko komunikacijskog smjera

- zvanje pomorskog radio-telegrafiste I klase

- 5 godina radnog staža u zvanju radio-inspektora

- znanje engleskog jezika

- položen stručni ispit za inspektora

b) Radio inspektor

- stručna sprema VII/1, VSS - pomorsko komunikacijskog smjera

- zvanje pomorskog radio-telegrafiste I klase

- 5 godina radnog staža u zvanju radio-telegrafiste I klase

- znanje engleskog jezika

- položen stručni ispit za inspektora

c) Radio inspektor II vrste zvanja

- stručna sprema VII/1, VŠS - pomorsko komunikacijskog smjera

- zvanje pomorskog radio-telegrafiste I klase

- 2 godine radnog staža u zvanju pomorskog radio-telegrafiste I klase

- položen stručni ispit za inspektora

4. Hidrograđevinska inspekcija

a) Viši hidrograđevinski inspektor

- stručna sprema VII/1, VSS - hidrograđevinski smjer

- zvanje diplomiranog inženjera hidrograđevinskog smjera

- 5 godina radnog staža u zvanju hidrograđevinskog inspektora

- poznavanje engleskog ili njemačkog jezika

- položen stručni ispit za inspektora

b) Hidrograđevinski inspektor

- stručna sprema VII/1, VSS - hidrograđevinski smjer

- zvanje diplomiranog inženjera hidrograđevinskog smjera

- 5 godina radnog staža na poslovima diplomiranog inženjera

- poznavanje engleskog/njemačkog jezika

- položen stručni ispit za inspektora

c) Hidrograđevinski inspektor II vrste zvanja

- stručna sprema VI/1, VŠS - hidrograđevinskog smjera

- zvanje inženjera hidrograđevinskog smjera

- 2 godine radnog staža u struci na poslovima inženjera

- položen stručni ispit za inspektora

5. Brodograđevna inspekcija

a) Viši brodograđevni inspektor

- stručna sprema VII/1, VSS - brodograđevnog smjera

- zvanje diplomiranog inženjera brodograđevni smjer

- 5 godina radnog staža u zvanju brodograđevnog inspektora

- znanje engleskog jezika

- položen stručni ispit za inspektora

b) Brodograđevni inspektor

- stručna sprema VII/1, VSS - brodograđevnog smjera

- zvanje diplomiranog inženjera brodograđevni smjer

- 5 godina radnog staža na poslovima diplomiranog inženjera

- znanje engleskog jezika

- položen stručni ispit za inspektora

c) Brodograđevni inspektor II vrste zvanja

- stručna sprema VI/1, VŠS - brodograđevnog smjera

- zvanje inženjera brodograđevnog smjera

- 2 godine radnog staža u struci na poslovima inženjera

- položen stručni ispit za inspektora

6. Inspekcija zaštite mora od onečišćenja

a) Viši inspektor zaštite mora od onečišćenja

- stručna sprema VII/1, VSS - nautičkog/brodostrojarskog smjera

- zvanje kapetana duge plovidbe/pomorskog strojara I klase

- 5 godina radnog staža u zvanju inspektora zaštite od onečišćenja

- znanje engleskog jezika

- položen stručni ispit za inspektora

b) Inspektor zaštite mora od onečišćenja

- stručna sprema VII/1, VSS - nautičkog/brodostrojarskog smjera

- zvanje kapetana duge plovidbe/pomorskog strojara I klase

- 5 godina radnog staža u zvanju kapetana duge plovidbe/pomorskog strojara I klase

- znanje engleskog jezika

- položen stručni ispit za inspektora

c) Inspektor zaštite mora od onečišćenja II vrste zvanja

- stručna sprema VI/1, VŠS - nautičkog/brodostrojarskog smjera

- zvanje kapetana duge plovidbe/pomorskog strojara I klase

- 2 godine radnog staža u zvanju kapetana duge plovidbe/pomorskog strojara I klase

- položen stručni ispit za inspektora.

III. OBRAZAC I NAČIN IZDAVANJA ISKAZNICE INSPEKTORA I OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH INSPEKCIJSKIH POSLOVA

Članak 14.

Inspektorima i stručnim djelatnicima Ministarstva i lučkih kapetanija ovlaštenim za obavljanje inspekcijskih poslova izdaje se iskaznica inspektora odnosno ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova prema obrascima koji su tiskani uz ovaj pravilnik i koji čine njegov sastavni dio (Dodaci I.a., I.b., I.c.).

Članak 15.

Inspektor po prestanku ovlaštenja dužan je odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana prestanka ovlaštenja, vratiti iskaznicu Ministarstvu.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo je dužno poništiti iskaznicu.

Ako inspektor izgubi iskaznicu ili ovlašteni djelatnik ovlaštenje ili na drugi način ostane bez iskaznice, odnosno ovlaštenja, dužan je o tom odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana nestanka iskaznice ili ovlaštenja pismeno obavijestiti Ministarstvo.

Članak 16.

Radi slobodnog kretanja na području luka otvorenih za međunarodni promet, u graničnom pojasu i na graničnim prijelazima, iskaznicu inspektora i ovlaštenje ovlaštenog djelatnika, ovjerava Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava.

Članak 17.

Iskaznicu inspektora i ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova izdaje Ministarstvo, a potpisuje ministar.

Članak 18.

Ministarstvo vodi očevidnik izdatih i vraćenih iskaznica i ovlaštenja.

Iskaznice i ovlaštenja izdata prema dosadašnjim propisima, zamijenit će se istima u skladu s odredbama ovoga pravilnika, u roku 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

IV. INSPEKCIJSKI NADZOR NAD DOMAĆIM BRODOM

Članak 19.

U obavljanju inspekcijskog nadzora nad domaćim brodom, tehničkim plovnim objektom i plutajućim objektom inspektor je dužan uvjeriti se da li stanje broda, tehničkog plovnog objekta, te plutajućeg objekta, kao i opreme i uređaja, tereta, posade, te životni i radni uvjeti na brodu udovoljavaju standardima glede sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih života i pomorskog okoliša propisanih Pomorskim zakonikom i odredbama Pravila Hrvatskog registra brodova.

Članak 20.

Inspekcijski pregled domaćeg broda u međunarodnoj plovidbi obavlja se sukladno odredbama ovoga pravilnika o pregledu stranog broda, osim odredaba članaka 54. do 61. ovoga pravilnika, kada se primjenjuju odgovarajuće odredbe u pogledu domaćeg broda.

Članak 21.

Inspekcijskom pregledu u lukama Republike Hrvatske prije svih podvrgavaju se slijedeći domaći brodovi:

1. putnički brodovi, ro-ro brodovi i brodovi za prijevoz rasutog tereta;

2. brodovi koji bi mogli predstavljati posebnu opasnost, na primjer tankeri za ulje, brodovi za prijevoz plina i kemikalija, te brodovi koji prevoze upakirane opasne tvari;

3. brodovi kod kojih je prilikom inspekcijskog pregleda u drugoj luci utvrđen nedostatak, čije je otklanjanje naloženo u određenom roku, nakon isteka tog roka;

4. brodovi za koje su nadležne vlasti druge države prijavile utvrđene nedostatke;

5. brodovi za koje su peljari prijavili nedostatak koji bi mogao ugroziti sigurnost plovidbe;

6. brodovi za koje su druge fizičke ili pravne osobe koje imaju legitimni interes za sigurno vođenje broda, zaštitu ljudskih života i okoliša, prijavi nedostatak;

7. brodovi koji nisu u proteklih šest mjeseci bili podvrgnuti inspekcijskom pregledu.

Članak 22.

Ukoliko se inspekcijski pregled provodi u povodu prijave ili obavijesti zapovjednika, člana posade ili druge osobe ili organizacije koja ima legalni interes za sigurno vođenje broda, životne uvjete na brodu ili sprečavanje onečišćenja, inspektor je dužan osigurati da identitet osobe koja je podnijela prijavu ili obavijest ostane nepoznat zapovjedniku broda ili brodovlasniku.

VRSTE INSPEKCIJSKOG PREGLEDA DOMAĆEG BRODA

Članak 23.

Inspekcijski pregled domaćeg broda može biti osnovni, detaljni i prošireni.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor mora voditi računa da svojim postupcima ne ugrožava sigurno obavljanje aktivnosti na brodu.

OSNOVNI PREGLED

Članak 24.

Osnovni pregled domaćeg broda obuhvaća poglavito pregled brodskih isprava i svjedodžbi koje se odnose na predmetni brod, a navedene su u Dodatku II. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Sve isprave i svjedodžbe moraju biti u izvorniku.

Inspektor može provjeriti i druge isprave i svjedodžbe broda i posade.

Provjeravajući valjanost isprava i svjedodžbi inspektor se mora uvjeriti da li opće stanje broda, opreme, uređaja, tereta i posade, te životni i radni uvjeti na brodu odgovaraju standardima sigurnosti.

Članak 25.

Ukoliko postoji očiti razlog za vjerovanje da je zapovjednik ili član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, inspektor će ga podvrgnuti ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja ili ga uputiti na stručni pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake alkoholne poremećenosti odnosno nalazi li se pod utjecajem droga ili psihoaktivnih lijekova.

Zapovjednik ili član posade dužan se podvrgnuti ispitivanju odnosno stručnom pregledu na koji je upućen.

Ako se ispitivanjem ili stručnim pregledom utvrdi da je osoba iz stavka 2. ovoga članka pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, troškove utvrđivanja snosit će odnosna osoba.

Članak 26.

Ako inspektor utvrdi da je član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova ili je iz drugih razloga nesposoban za obavljanje poslova u svezi sa sigurnosti plovidbe, naredit će zapovjedniku broda da ga smijeni s dužnosti.

Ako inspektor utvrdi da je zapovjednik broda pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova ili da je zbog drugih razloga nesposoban za upravljanje brodom ili ako brod iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka nema najmanji broj i sastav članova posade koji su propisani za njegovu sigurnu plovidbu, zabranit će se brodu plovidba dok ne prestanu razlozi radi kojih je zabrana izdana.

DETALJNI PREGLED

Članak 27.

Ukoliko se inspektor prilikom obavljanja osnovnog pregleda uvjeri da je opće stanje broda takvo da postoji očiti razlog za vjerovanje da brod, oprema, uređaji, teret, posada, te životni i radni uvjeti na brodu ne odgovaraju uvjetima sigurnosti, pristupit će detaljnom pregledu.

Očiti razlozi postoje kad se inspektor, sukladno svojoj profesionalnoj prosudbi uvjeri, da postoje činjenice koje upozoravaju na potrebu provođenja detaljnog pregleda broda, opreme, uređaja ili posade.

Primjeri očitih razloga navedeni su u Dodatku III. koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 28.

Detaljni inspekcijski pregled obuhvaća poglavito pregled konstrukcije broda, prostora strojarnice, uvjeta dodijeljenih teretnih linija, sredstava za spašavanje, sigurnosti radio uređaja, opreme za zaštitu od požara, pravila o izbjegavanju sudara na moru, sukladno svjedodžbi o sposobnosti pomorskog broda za plovidbu, uvježbanost posade, te pregled životnih i radnih uvjeta na brodu.

Prilikom obavljanja detaljnog inspekcijskog pregleda inspektor će naročito voditi računa o onom području koje je predstavljalo očit razlog za provođenje detaljne inspekcije.

Podsjetnik za obavljanje detaljnog pregleda naveden je u Dodatku IV. koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

PROŠIRENI INSPEKCIJSKI PREGLED

Članak 29.

Kada postoje očiti razlozi za obavljanje detaljnog pregleda kategorija brodova navedenih u Dodatku V., koji je sastavni dio ovoga pravilnika, inspektori će obaviti prošireni inspekcijski pregled.

Prošireni inspekcijski pregled se obavlja sukladno Dodatku VI. ovoga pravilnika.

Članak 30.

Brodovi iz članka 29. ovoga pravilnika podliježu proširenom inspekcijskom pregledu najmanje jednom godišnje u bilo kojoj domaćoj luci.

PRIVREMENA OBUSTAVA INSPEKCIJSKOG
PREGLEDA

Članak 31.

U iznimnim situacijama, kada inspektor prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi da brod očito ne udovoljava uvjetima sigurnosti, jer je utvrđen veći broj bitnih nedostataka, može se privremeno obustaviti inspekcijski pregled dok odgovorna strana ne poduzme odgovarajuće korake koji će se osigurati da brod zadovolji osnovne uvjete u pogledu sigurnosti.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, inspektor donosi rješenje o zabrani isplovljenja broda.

Istovremeno, inspektor će izvijestiti Hrvatski registar brodova, koji je dužan provesti pregled broda iz svoje nadležnosti, te o rezultatima pregleda i poduzetim mjerama izvijestiti inspektora.

Ukoliko poduzete mjere iz stavka 3. ovog članka u dovoljnoj mjeri osiguravaju zadovoljavanje osnovnih uvjeta sigurnosti broda, inspektor će nastaviti s privremeno obustavljenim inspekcijskim pregledom.

Članak 32.

Troškove detaljnog ili proširenog inspekcijskog pregleda iz kojeg je proizašla mjera zabrane isplovljenja broda zbog ne- udovoljavanja uvjetima sigurnosti plovidbe propisanih Pomorskim zakonikom, te odredbama međunarodnih konvencija, snosi brodar.

Mjera zabrane isplovljenja broda neće se ukinuti dok odgovorna osoba ne podnese dokaz o podmirenju troškova iz stavka 1. ovog članka.

Mjerila za utvrđivanje visine troškova, utvrđuje ministar.

ZAPISNIK

Članak 33.

Nakon obavljenog inspekcijskog pregleda, inspektor je dužan sastaviti zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu.

Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

Inspektor je dužan sa sadržajem zapisnika upoznati zapovjednika broda ili osobu koja ga zamjenjuje, te brodara ili drugu ovlaštenu osobu.

Zapisnik ovjerava zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje.

Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku broda.

Članak 34.

Kad se inspekcijskim pregledom utvrde nedostaci, nakon obavljenog inspekcijskog pregleda podatke iz zapisnika iz članka 33. ovoga pravilnika, inspektor je dužan dostaviti Ministarstvu.

Članak 35.

Kad inspektor zapisnički utvrdi nedostatke, donosi i rješenje za otklanjanje nedostataka u roku.

Rješenje o otklanjanju nedostataka inspektor uručuje zapovjedniku broda, te dostavlja brodaru, Hrvatskom registru brodova, Ministarstvu i lučkoj kapetaniji-luke upisa.

Na rješenje iz stavka 1. ovog članka zapovjednik broda, brodar ili njihov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku 7 dana od dana dostave rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

Ukoliko prilikom inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi nedostatke koji su po svojoj prirodi takvi da ne ugrožavaju bitno sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru, te pomorskog okoliša ili se ne mogu u razumnom roku otkloniti u luci pregleda, inspektor može dopustiti brodu da isplovi sa utvrđenim nedostacima, vodeći računa o okolnostima narednog putovanja, uz obavijest lučkoj kapetaniji slijedeće luke uplovljenja.

ZABRANA ISPLOVLJENJA

Članak 36.

Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani isplovljenja broda ili zaustavljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak.

Pri donošenju odluke o zabrani isplovljenja broda inspektor će naročito voditi računa o mjerilima navedenim u Dodatku VII., koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 37.

Ukoliko se nedostaci koji su doveli do zabrane isplovljenja broda ne mogu otkloniti u luci gdje je mjera zabrane izrečena, inspektor će dopustiti brodu da isplovi do najbližeg brodogradilišta ili druge odgovarajuće luke gdje će utvrđeni nedostaci biti otklonjeni.

Prilikom donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka, inspektor će voditi računa da putovanje do brodogradilišta ili druge odgovarajuće luke ne predstavlja nerazuman rizik za zdravlje i život posade, rizik za druge brodove ili nerazuman rizik za pomorski okoliš.

Članak 38.

Brod je dužan javiti se u brodogradilište ili luku u koju je upućen.

Ukoliko se brod ne javi u brodogradilište ili luku u koju je upućen, brodu će biti zabranjeno isplovljenje u prvoj slijedećoj hrvatskoj luci.

Članak 39.

Kad inspektor donese odluku o zabrani isplovljenja broda, pored zapisnika, donosi i rješenje.

Rješenje o zabrani isplovljenja broda inspektor uručuje zapovjedniku broda.

Na rješenje iz stavka 1. ovoga članka vlasnik broda, brodar ili njegov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od sedam dana.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR NAD STRANIM BRODOM

Članak 40.

U obavljanju inspekcijskog nadzora nad stranim brodom, inspektor je dužan uvjeriti se da li stanje broda, opreme i uređaja, te životni i radni uvjeti na brodu udovoljavaju standardima glede sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života i pomorskog okoliša propisanih Pomorskim zakonikom i odredbama međunarodnih konvencija.

Članak 41.

Inspekcija sigurnosti plovidbe lučke kapetanije dužna je u tijeku kalendarske godine pregledati najmanje 25% stranih brodova raspoloživih za pregled, a koji pristaju u luku.

Brodovi raspoloživi za pregled su svi strani brodovi koji uplove u luku, izuzev onih koji su u proteklih šest mjeseci pregledani u nekoj od luka država članica Memoranduma, osim ako se ne radi o brodovima navedenim u članku 46. ovoga pravilnika, ili o brodovima za koje je prijavljen nedostatak, ili kad postoji očiti razlog za obavljanje inspekcijskog pregleda.

Članak 42.

Inspekcijski nadzor nad stranim brodom koji temeljem odobrenja Ministarstva obavlja prijevoz stvari i putnika iz jedne u drugu hrvatsku luku (kabotaža), obavlja se prema odredbama ovoga pravilnika koje se odnose na pregled domaćeg broda, izuzev odredaba članaka 34. do 39. ovoga pravilnika, kad se primjenjuju odgovarajuće odredbe o pregledu stranog broda.

Članak 43.

Inspekcijskom pregledu u lukama Republike Hrvatske prije svih podvrgavaju se sljedeći strani brodovi:

1. brodovi koji u posljednjih godinu dana ili dulje nisu uplovili u luke Republike Hrvatske ili luke država članica Memoranduma;

2. putnički brodovi, ro-ro brodovi i brodovi za prijevoz rasutog tereta;

3. brodovi koji bi mogli predstavljati posebnu opasnost, na primjer tankeri za ulje, brodovi za prijevoz plina i kemikalija, te brodovi koji prevoze upakirane opasne tvri;

4. brodovi koji viju zastavu države koja premašuje trogodišnji prosjek kašnjenja i zaustavljanja prema godišnjem izvješću Memoranduma;

5. brodovi kod kojih je prilikom inspekcijskog pregleda u luci druge države članice Memoranduma utvrđen nedostatak, čije je otklanjanje naloženo u određenom roku, nakon isteka tog roka;

6. brodovi za koje su peljari prijavili nedostatak koji bi mogao ugroziti sigurnost polovidbe;

7. brodovi za koje su druge fizičke ili pravne osobe koje imaju legitimni interes za sigurno vođenje brodova, zaštitu ljudskih života i okoliša, prijavili nedostatak;

8. brodovi koji sukladno članku 52. ovoga pravilnika podliježu proširenom inspekcijskom pregledu;

9. brodovi koji su u proteklih 6 mjeseci izgubili klasu iz razloga neudovoljavanja uvjetima koji se odnose na sigurnost.

Članak 44.

Ukoliko se inspekcijski pregled provodi u povodu prijave ili obavijesti zapovjednika, člana posade ili druge osobe ili organizacije koja ima legalni interes za sigurno vođenje broda, životne i radne uvjete na brodu ili sprečavanje onečišćenja, inspektor je dužan osigurati da identitet osobe koja je podnijela prijavu ili obavijest ostane nepoznat zapovjedniku broda ili brodaru.

Članak 45.

Inspektor neće pregledavati strani brod koji je u prethodnom šestomjesečnom razdoblju pregledan u luci neke od država članica Memoranduma, osim ako:

1. je brod obuhvaćen kategorijama navedenim u članku 43. ovoga pravilnika, ili

2. postoji očiti razlog za obavljanje inspekcijskog pregleda.

VRSTE INSPEKCIJSKOG PREGLEDA STRANOG BRODA

Članak 46.

Inspekcijski pregled stranog broda može biti osnovni, detaljni i prošireni.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor mora voditi računa da svojim postupcima ne ugrožava sigurno obavljanje radnji na brodu.

OSNOVNI PREGLED

Članak 47.

Osnovni pregled stranog broda obuhvaća pregled brodskih isprava i svjedodžbi navedenih u Dodatku VIII. koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Sve isprave i svjedodžbe moraju biti u izvorniku.

Inspektor može provjeravati i druge isprave i svjedodžbe izdane sukladno međunarodnim konvencijama.

Provjeravajući valjanost isprava i svjedodžbi inspektor se mora uvjeriti da li opće stanje broda, opreme, uređaja, tereta, posade, te životni i radni uvjeti na brodu odgovaraju standardima sigurnosti.

Članak 48.

Ukoliko postoji očiti razlog za vjerovanje da je zapovjednik ili član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, inspektor će ga podvrgnuti ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja ili ga uputiti na stručni pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake alkoholne poremećenosti odnosno nalazi li se pod utjecajem droga ili psihoaktivnih lijekova.

Zapovjednik ili član posade dužan se podvrgnuti ispitivanju odnosno stručnom pregledu na koji je upućen.

Ako se ispitivanjem ili stručnim pregledom utvrdi da je osoba iz stavka 2. ovoga članka pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, troškove utvrđivanja snosit će odnosna osoba.

Članak 49.

Ako inspektor utvrdi da je član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova ili je iz drugih razloga nesposoban za obavljanje poslova u svezi sa sigurnosti plovidbe, naredit će zapovjedniku broda da ga smijeni s dužnosti.

Ako inspektor utvrdi da je zapovjednik broda pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova ili da je zbog drugih razloga nesposoban za upravljanje brodom ili ako brod iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka nema najmanji broj i sastav članova posade koji su propisani za njegovu sigurnu plovidbu, zabranit će se brodu plovidba dok ne prestanu razlozi radi kojih je zabrana izdana.

DETALJNI PREGLED

Članak 50.

Ukoliko se inspektor prilikom obavljanja osnovnog pregleda uvjeri da je opće stanje broda takvo da postoji očiti razlog za vjerovanje da brod, oprema, uređaji, posada, ili životni i radni uvjeti na brodu ne odgovaraju uvjetima sigurnosti, pristupit će detaljnom pregledu.

Očiti razlozi postoje kad se inspektor, sukladno svojoj profesionalnoj prosudbi uvjeri da postoje činjenice koje upozoravaju na potrebu provođenja detaljnog pregleda broda, opreme, uređaja ili posade.

Primjeri očitih razloga navedeni su u Dodatku IX. koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 51.

Detaljni inspekcijski pregled obuhvaća pregled konstrukcije broda, prostora strojarnice, uvjeta dodijeljenih teretnih linija, sredstava za spašavanje, opreme za zaštitu od požara, pravila o izbjegavanju sudara na moru, sigurnosti konstrukcije teretnog broda sukladno svjedodžbi, sigurnosti radio uređaja sukladno svjedodžbi, operativnu kontrolu sukladno relevantnim IMO rezolucijama, pregled po IOPP Svjedodžbi, te pregled životnih i radnih uvjeta na brodu.

Prilikom obavljanja detaljnog inspekcijskog pregleda inspektor će naročito voditi računa o onom području koje je predstavljalo očiti razlog za provođenje detaljne inspekcije.

Način obavljanja detaljnog pregleda naveden je u Dodatku X. koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

PROŠIRENI INSPEKCIJSKI PREGLED

Članak 52.

Kada postoje očiti razlozi za obavljanje detaljnog pregleda kategorija brodova navedenih u Dodatku XI., koji je sastavni dio ovoga pravilnika, inspektori će obaviti prošireni inspekcijski pregled.

Prošireni inspekcijski pregled se obavlja sukladno Dodatku XII. ovoga pravilnika.

Članak 53.

Brodovi iz članka 52. ovoga pravilnika podliježu proširenom inspekcijskom pregledu samo jednom godišnje u bilo kojoj od država članica Memoranduma.

PRIVREMENA OBUSTAVA INSPEKCIJSKOG
PREGLEDA

Članak 54.

U iznimnim situacijama, kada inspektor prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi da brod očito ne udovoljava uvjetima sigurnosti, jer ima veći broj bitnih nedostataka, može se privremeno obustaviti inspekcijski pregled dok odgovorna strana ne poduzme odgovarajuće korake koji će osigurati da brod zadovolji osnovne uvjete u pogledu sigurnosti koje predviđaju međunarodne konvencije.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, inspektor će donijeti rješenje o zabrani isplovljenja broda.

Rješenje se uručuje zapovjedniku broda ili osobi koja ga zamjenjuje, te se dostavlja nadležnim vlastima države zastave broda putem konzularnog ili diplomatskog predstavništva odnosne države, te klasifikacijskom društvu koje je izdalo brodske isprave i svjedodžbe.

Inspektor će klasifikacijskom društvu ili drugom tijelu ovlaštenom od nadležnih vlasti države zastave broda, koje je izdalo svjedodžbe i isprave uputiti poziv da obavi pregled broda i poduzme mjere sukladno svojim ovlastima.

Ukoliko poduzete mjere iz stavka 4. ovog članka osiguravaju zadovoljavanje minimalnih uvjeta sigurnosti broda, inspektor će nastaviti s obustavljenim inspekcijskim pregledom.

ZAPISNIK

Članak 55.

Nakon obavljenog inspekcijskog pregleda, inspektor je dužan sastaviti zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu.

Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

Zapisnik se sastavlja na obrascu kako je utvrđen Memorandumom.

Inspektor je dužan upoznati zapovjednika broda sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za zapovjednika broda, vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.

Ukoliko su prilikom inspekcijskog pregleda utvrđeni nedostaci zbog kojih je donesena mjera zabrane isplovljenja broda, zapisnik sadrži i informaciju o budućoj objavi zabrane sukladno odredbi članka 62. ovoga pravilnika.

Zapisnik ovjerava zapovjednik broda, ili osoba koja ga zamjenjuje.

Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku broda.

Članak 56.

Nakon obavljenog inspekcijskog pregleda podatke iz zapisnika iz članka 55. ovoga pravilnika, inspektor je dužan dostaviti informacijskom centru Memoranduma, na način kako je to utvrđeno Memorandumom.

Članak 57.

Ukoliko prilikom inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi nedostatke koji su po svojoj prirodi takvi da ne ugrožavaju bitno sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru, te pomorskog okoliša, ili se ne mogu u razumnom roku otkloniti u luci pregleda, inspektor može dopustiti brodu da isplovi sa utvrđenim nedostacima, vodeći računa o okolnostima narednog putovanja, uz obavijest slijedeće luke putem izvješća Memoranduma.

ZABRANA ISPLOVLJENJA

Članak 58.

Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani isplovljenja broda ili zaustavljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak.

Pri donošenju odluke o zabrani isplovljenja broda inspektor će naročito voditi računa o mjerilima navedenim u Dodatku XIII., koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 59.

Ukoliko se nedostaci iz članka 58. ovoga pravilnika ne mogu otkloniti u luci pregleda, inspektor može dopustiti brodu da isplovi do najbližeg brodogradilišta, prema izboru zapovjednika i uz suglasnost lučke kapetanije.

Prilikom donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka, inspektor je dužan voditi računa o tome da plovidba do brodogradilišta ne predstavlja nerazuman rizik za život i zdravlje posade broda, opasnost za druge brodove ili pomorski okoliš.

O odluci iz stavka 1. ovog članka inspektor će izvijestiti pismenim putem državu zastave broda, putem najbližeg konzularnog odnosno diplomatskog predstavništva.

Zapovjednik je dužan javiti se u brodogradilište u koje je upućen.

Ukoliko se zapovjednik ne javi u brodogradilište inspektor će o istom izvijestiti sve države članice Memoranduma, na obrascu koji je utvrđen Memorandumom.

Članak 60.

Kad inspektor donese odluku o zabrani isplovljenja broda, pored zapisnika, donosi i rješenje.

Rješenje o zabrani isplovljenja broda inspektor uručuje zapovjedniku broda.

Rješenje o zabrani isplovljenja broda upućuje se diplomatskim putem, nadležnim vlastima države čiju zastavu brod vije.

Na rješenje iz stavka 1. ovoga članka vlasnik broda, brodar ili njegov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku 7 dana od dana dostave rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

Članak 61.

Troškove detaljnog ili proširenog inspekcijskog pregleda iz kojeg je proizašla mjera zabrane isplovljenja broda zbog ne- udovoljavanja uvjetima međunarodnih konvencija, snosi brodar.

Mjera zabrane isplovljenja broda neće se ukinuti dok odgovorna osoba ne podnese dokaz o podmirenju troškova iz stavka 1. ovog članka.

Mjerila za utvrđivanje visine troškova, utvrđuje ministar.

OBJAVA INFORMACIJA O ZABRANI
ISPLOVLJENJA

Članak 62.

Ministarstvo će, temeljem izvješća inspekcija sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija, svaka tri mjeseca objavljivati informaciju o domaćim i stranim brodovima kojima je u prethodnom tromjesečnom razdoblju izdano rješenje o zabrani isplovljenja.

Informacija će sadržavati sljedeće podatke:

- ime broda,

- ime vlasnika ili brodara broda,

- IMO broj,

- pozivni znak ili MMSI

- državnu zastavu,

- klasifikacijsko društvo,

- vrsta broda,

- razlog zabrane,

- luka i datum zabrane.

VI. INSPEKCIJSKI NADZOR HIDROGRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Članak 63.

Inspekcijski nadzor hidrograđevinske inspekcije obuhvaća:

1. nadzor nad lukama;

2. nadzor nad održavanjem i obilježavanjem plovnih putova;

3. nadzor nad izgradnjom objekata na pomorskom dobru;

4. nadzor nad pomorskim dobrom.

NADZOR NAD LUKAMA

Članak 64.

Prilikom obavljanja nadzora nad lukama u pogledu održavanja operativnih i drugih obala, lukobrana, dubina, uređaja, postrojenja i drugih objekata za zaštitu brodova i za ukrcavanje i iskrcavanje putnika i stvari, inspektor osobito nadzire:

- da li se tehničkom ispravnošću održavaju operativne i druge obale, lukobrani, uređaji koji služe sigurnosti prilikom ukrcanja, iskrcanja i prekrcavanja osoba i tereta,

- da li se održavaju označene ili publicirane dubine, širine i visine,

- da li se vodi računa o najvećim opterećenjima izgrađenih obala i njihovih naprava prilikom priveza, iskrcaja, skladištenja, ukrcaja i prijevoza tereta, uvidom u ispravu o najvećem dozvoljenom opterećenju,

- da li se radovi na izgradnji i održavanju luke obavljaju sukladno s tehničkom dokumentacijom odnosno sukladno tehničkim propisima i propisima sigurnosti plovidbe odnosno na način koji ne ugrožava sigurnost plovidbe,

- da li se i kako vodi dokumentacija i evidencija propisana za održavanje i građenje objekata.

NADZOR NAD PLOVNIM PUTOVIMA

Članak 65.

Prilikom obavljanja nadzora nad održavanjem i obilježavanjem plovnih putova u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama, te objekata sigurnosti plovidbe na tim plovnim putovima, inspektor osobito nadzire:

- da li se radovi na održavanju objekata sigurnosti plovidbe izvode prema utvrđenom planu, prema tehničkim propisima, odnosno sukladno propisima sigurnosti plovidbe,

- da li se radovi na građenju objekata sigurnosti plovidbe izvode sukladno tehničkoj dokumentaciji, odnosno sukladno propisima sigurnosti plovidbe,

- da li se radovi na uređenju plovnoga puta obavljaju sukladno s tehničkom dokumentacijom i propisima koji se odnose na uređenje plovnoga puta,

- da li se plovni put održava pravilno u pogledu dubina, širina, visina, radijusa krivina i dr.,

- da li se vodi dokumentacija i evidencija propisana za rad, održavanje i građenje objekata sigurnosti plovidbe,

- da li se objekti sigurnosti plovidbe pravilno rade,

- da li se objekti sigurnosti plovidbe redovno održavaju.

NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA

Članak 66.

Prilikom obavljanja nadzora nad izgradnjom objekata koji se grade u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama ili na njihovim obalama u pogledu njihovog utjecaja na sigurnost plovidbe, inspektor osobito nadzire:

- da li se objekti koji se grade u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama ili na njihovim obalama grade na način da se ne ugrožava sigurnost plovidbe,

- da li su u toku gradnje objekata poduzete potrebne i propisane mjere za sigurnost plovidbe,

- da li je za objekat izdana suglasnost nadležne lučke kapetanije.

NADZOR NAD POMORSKIM DOBROM

Članak 67.

Prilikom nadzora nad pomorskim dobrom, inspektor nadzire osobito da li se pomorsko dobro upotrebljava i/ili koristi prema njegovoj prirodi i namjeni, a u skladu s odredbama Pomorskog zakonika.

Članak 68.

Prilikom obavljanja nadzora nad dijelom pomorskog dobra koje je obuhvaćeno sustavom koncesioniranja sukladno člancima 59. i 72a. Pomorskog zakonika, te članku 28. stavku 2. Zakona o morskim lukama, a sve u svezi s člankom 51. stavkom 3. Pomorskog zakonika, inspektor osobito nadzire:

- da li korisnik pomorskog dobra posjeduje odluku/ugovor o koncesiji, odnosno koncesijsko odobrenje,

- da li se koncesionar koristi pomorskim dobrom u skladu s odlukom/ugovorom o koncesiji, odnosno koncesijskim odobrenjem,

- da li koncesionar koristi pomorsko dobro u svrhu za koje je dobio koncesiju/koncesijsko odobrenje,

- da li je koncesionar ispunio sve uvjete iz odluke/ugovora o koncesiji,

- da li se koncesionar pridržava svih mjera zaštite pomorskog dobra određenih zakonom i ugovorom o koncesiji.

ZAPISNIK

Članak 69.

Nakon obavljenog nadzora iz članaka 64. do 67. ovoga pravilnika, inspektor sastavlja zapisnik na obrascu koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Ukoliko su zapisnikom utvrđeni određeni nedostaci, inspektor donosi rješenje s rokom otklanjanja nedostataka i podnosi zahtjev za pokretanje postupka za pomorski prekršaj.

Ukoliko nedostaci u ostavljenom roku ne budu otklonjeni, inspektor donosi rješenje o zabrani daljnjih radova i povratu u prvobitno stanje, odnosno rješenje o zabrani upotrebe objekata.

Članak 70.

Nakon obavljenog nadzora iz članka 68. ovoga pravilnika, inspektor sastavlja zapisnik na obrascu koji je sastavni dio ovoga pravilnika i o tome obavještava davatelja koncesije, te ukoliko su uočeni nedostaci ili nepravilnosti, podnosi zahtjev za pokretanje postupka za pomorski prekršaj.

Članak 71.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja legitimacija inspektora sigurnosti plovidbe i obrascu ovlaštenja za obavljanje određenih inspekcijskih poslova ("Narodne novine", br.46/88), u dijelu koji se odnosi na inspektore sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija.

Članak 72.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/28
Urbroj: 530-02-97-1
Zagreb, 20. ožujka 1997.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.DODATAK II.
(u svezi članka 24.)

LISTA BRODSKIH ISPRAVA I SVJEDODŽBI

 1. upisni list;

 2. pomorske knjižice;

 3. popis posade;

 4. uvjerenje o najmanjem broju članova posade;

 5. svjedodžba o ovlastima posade;

 6. brodski dnevnik;

 7. dnevnik stroja;

 8. radio dnevnik;

 9. zdravstveni dnevnik;

10. svjedodžba o zaštiti pri radu i smještaju posade i drugih osoba zaposlenih na brodu;

11. zdravstvene svjedodžbe (sukladno konvenciji ILO br 73.);

12. primjerak isprave o ispunjavanju i svjedodžba izdana sukladno Međunarodnom kodeksu o sigurnom vođenju broda i sprečavanju onečišćenja (IMO Rezulucija A.741 (18) i A.788 (19);

13. svjedodžba o sposobnosti pomorskog broda za plovidbu;

14. međunarodna svjedodžba o baždarenju (1969);

15. svjedodžba o baždarenju;

16. svjedodžba o sigurnoj konstrukciji teretnog broda;

17. svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda;

18. svjedodžba o sigurnosti radio uređaja teretnog broda;

19. svjedožba o sigurnosti teretnog broda;

20. svjedodžba o oslobađanju;

21. međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji (1966);

22. svjedodžba o sigurnosti putničkog broda;

23. privremena svjedodžba o sposobnosti broda za prijevoz putnika;

24. svjedodžba o sposobnosti broda za obavljanje pokusne plovidbe;

25. međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova;

26. svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova;

27. svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnog tereta;

28. međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju;

29. svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju;

30. svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju;

31. međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja pri prijevozu štetnih tekućina;

32. međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja uljem;

33. svjedodžba o sposobnosti broda za krcanje žita u rasutom stanju;

34. registar teretnog uređaja i skidljive opreme;

35. popis skidljive opreme i užadi;

36. potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu čeličnog užeta;

37. potvrda o ispitivanju i temeljitom pogledu dizalice, odnosno naprave za dizanje, koja služi za radove na brodu;

38. potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu dizala;

39. knjiga o uljima-DIO I-radovi u prostoriji strojeva;

40. knjiga o uljima-DIO II-radovi s teretom/balastom;

41. knjiga tereta;

42. svjedodžba o sprečavanju onečišćenja uljem;

43. svjedodžbe o snazi brodskog trupa i instalacijama stroja izdane od klasifikacijskog društva (traže se samo ako brod održava svoju klasu kod klasifikacijskog društva);

44. potvrda o ovjeri knjige stabiliteta;

45. svjedodžba o sigurnosti plutajućeg objekta;

46. dozvola radijske postaje;

47. knjiga devijacija;

48. tablica devijacije.

DODATAK III.
(u svezi članka 27.)

PRIMJERI "OČITIH RAZLOGA" ZA PROVOĐENJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

Očiti razlog za provođenje detaljnog inspekcijskog pregleda postoji naročito u slijedećim slučajevima:

 1. kad je riječ o brodu iz kategorije brodova navedene u članku 21. ovoga pravilnika;

 2. kada je brod na svom putu do luke pretrpio pomorsku nezgodu;

 3. ukoliko Knjiga o uljima nije propisno vođena;

 4. ukoliko je brod bio optužen zbog kršenja propisa sigurnosti plovidbe i propisa o ispuštanju ili istjecanju opasnih i štetnih tvari;

 5. ukoliko je prilikom pregleda brodskih isprava i svjedodžbi utvrđen nedostatak, neispravnost ili nevaljanost istih;

 6. ukoliko članovi posade ne pokazuju minimalni stupanj obučenosti sredstvima za spašavanje i uređajima za otkrivanje, sprečavanje i gašenje požara sukladno Pomorskom zakoniku;

 7. ukoliko postoje dokazi da se rukovanje teretom ili neka radnja bitna za sigurnost plovidbe ne provodi sukladno zahtjevima sigurnosti;

 8. ukoliko je zapovjednik tankera propustio napraviti izvještaj o praćenju iskrcaja ulja i kontrolnom sustavu za posljednje putovanje u balastu;

 9. ukoliko ne postoji ažurirani raspored uzbune ili članovi posade ne poznaju svoje obveze u slučaju požara ili naloga o napuštanju broda;

10. po obavijesti/prijavi nedostataka zapovjednika broda, člana posade ili druge osobe ili organizacije koja ima legitiman interes za zaštitu sigurnosti broda, posade, zaštiti od onečišćenja ili zaštiti životnih i radnih uvjeta posade, osim ukoliko je očito da je obavijest ili prijava potpuno neosnovana.

DODATAK IV.
(u svezi s člankom 28.)

PODSJETNIK ZA OBAVLJANJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

Detaljni inspekcijski pregled obuhvaća naročito slijedeća područja

I. OPĆENITO

 1. Pregled rada pogonskog stroja i drugih strojeva kao i električnih instalacija;

 2. Pregled čistoće strojarnice, količine mješavine vode i ulja u kaljužama, pregled zauljenosti izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, rad uređaja za pražnjenje kaljuža;

 3. Pregled rada električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;

 4. Pregled rada glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;

 5. Pregled kapaciteta i stanja sredstava za spašavanje, splavi ili brodica za porinuće;

 6. Pregled sustava za vatrodojavu, pregled požarnog dojavnog sustava, protupožarne opreme, stalnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih prigušnica i uređaja za daljinsko zatvaranje;

 7. Pregled rada palubne protupožarne instalacije na tankerima;

 8. Pregled svjetala, signalnih tijela i zvučnih signala za plovidbu;

 9. Pregled rada radio uređaja i opreme namijenjene sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru;

10. Pregled rada navigacijske opreme;

11. Pregled plovidbenih karata i/ili svih drugih važećih nautičkih publikacija potrebnih za namjeravano putovanje;

12. Pregled ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta.

II. SPECIFIČNOST U PREGLEDU BRODOVA ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA (IBC CODE)

 1. Pregled tereta po tvari koja nije navedena u svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz tereta;

 2. Pregled visokotlačnih sigurnosnih uređaja;

 3. Pregled električnih instalacija;

 4. Pregled mogućih izvora upaljenja u opasnim lokacijama;

 5. Pregled posebnih zahtjeva;

 6. Pregled udovoljavanju zahtjeva za maksimalno dozvoljenim količinama tereta za svaki pojedini tank;

 7. Pregled udovoljavanju zahtjeva o termičkoj zaštiti za termički osjetljive tvari;

III. SPECIFIČNOST U PREGLEDU BRODOVA ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA (IGC CODE)

 1. Pregled tereta po tvari u skladu sa svjedodžbom o sposobnosti za prijevoz;

 2. Pregled uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija;

 3. Pregled pregrada koje nisu plinotijesne;

 4. Pregled nedostatka zračnog zatvaranja;

 5. Pregled ventila s daljinskim zatvaranjem;

 6. Pregled sigurnosnih ventila;

 7. Pregled električnih instalacija;

 8. Pregled ventilatora koji se nalaze u blizini prostora tereta;

 9. Pregled dojavnog sustava tlaka u tankovima tereta;

10. Pregled uređaja za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova;

11. Pregled po svjedodžbi o inhibitorskoj tvari kod prijevoza tereta koji inhibiraju.

IV. SPECIFIČNOSTI PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM O TERETNOJ VODENOJ LINIJI

 1. Pregled stanja limova na palubama i trupu;

 2. Pregled stabiliteta:

 3. Utvrđivanje sposobnosti zapovjednika da ukrca i balastira brod na način da u svim fazama i uvjetima putovanja održi stabilitet broda na siguran način;

 4. Pregled uređaja za zatvaranje otvora skladišta i vodonepropusnih vrata;

 5. Pregled udovoljavanju zahtjeva o krcanju tereta;

 6. Pregled zagaznica.

V. SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA ULJEM

 1. Pregled opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje količine ulja u ispustu balasta ili ispirne vode i dojavnog uređaja;

 2. Pregled preostale slobodne zapremnine taložnog tanka i tanka otpadnih ulja;

 3. Pregled Knjige ulja;

 4. Utvrđivanje da li je na brodu ugrađen neodobren zaobilazni cjevovod.

VI. SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA ŠTETNIM TEKUĆIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE U RAZLIVENOM STANJU

 1. Utvrđivanje postojanja P&A priručnika (Priručnik za interventno djelovanje u slučaju onečišćenja kemikalijama);

 2. Utvrđivanje kategorizacije tereta;

 3. Pregled Knjige tereta;

 4. Utvrđivanje da li brod prevozi uljaste terete sukladno svjedodžbi;

 5. Utvrđivanje da li je ugrađen neodobren zaobilazni cjevovod.

VII. PODRUČJA POKRIVENA PRAVILNIKOM O ZVANJIMA, SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI I OVLAŠTENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE I PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE

 1. Utvrđivanje da li broj, sastav i ovlaštenja posade odgovaraju Svjedodžbi o minimalnom broju članova posade, odnosno Upisnom listu;

 2. Operativni nadzor osposobljenosti posade.

VIII. PODRUČJA POKRIVENA ŽIVOTNIM I RADNIM UVJETIMA

 1. Pregled dostatnosti zaliha hrane;

 2. Pregled dostatnosti zaliha pitke vode;

 3. Pregled sanitarnih uvjeta na brodu;

 4. Pregled grijanja prostorija posade na brodu;

 5. Pregled stanja broda u pogledu zahtjeva čistoće, zbrinutosti otpada, prolaza i prostorije za smještaj posade.

DODATAK V.
(u svezi članka 29. stavka 1.)

KATEGORIJE BRODOVA KOJI PODLIJEŽU PROŠIRENOM PREGLEDU

 1. Tankeri za prijevoz ulja stariji od 5 godina;

 2. Brodovi za prijevoz suhih tereta u rasutom stanju stariji od 10 godina, što se utvrđuje na temelju datuma izgradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti;

 3. Putnički brodovi;

 4. Tankeri za prijevoz ukapljenih plinova ili kemikalija stariji od 10 godina, što se utvrđuje na temelju datuma izgradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti.

DODATAK VI.
(u svezi članka 29. stavka 2.)

NAPUTAK ZA OBAVLJANJE PROŠIRENOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

Proširena inspekcija poglavito obuhvaća slijedeća područja, pri čemu inspektor mora voditi računa da provođenje inspekcijskog nadzora ne ugrozi sigurnost obavljanja radnji na brodu.

1. BRODOVI OPĆENITO

 Isključenje iz sustava ili nestanak električne energije (black-out) i uključivanje generatora za nuždu;

Pregled osvjetljenja u nuždi;

Upotreba protupožarne pumpe za nuždu sa dvije protupožarne cijevi priključene na glavni požarni cjevovod;

Upotreba kaljužne pumpe;

Zatvaranje nepropusnih i protupožarnih vrata;

Ispitivanje glavnog i pomoćnog uređaja za kormilarenje;

Provjera električnog napajanaj u nuždi radijske postaje;

Ispitivanje mogućeg opsega rada separatora u strojarnici;

Provjera daljinskog zatvaranja u nuždi kotlova, ventilacije i pumpe za gorivo;

Spuštanje brodice za spašavanje u more.

2. BRODOVI KOJI PREVOZE OPASNE TERETE U RASUTOM I UPAKIRANOM STANJU

Pregledati:

Svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz opasnog tereta;

Dokumente izdane sukladno IMDG kodu sa dodacima;

Pakiranje opasnih tvari;

Označavanje opasnih tvari;

Slaganje opasnih tvari.

3. TANKERI ZA PRIJEVOZ ULJA

Uz stavke iz točke 1. slijedeće stavke mogu se također smatrati dio proširene inspekcije za tankere za prijevoz ulja:

Stabilni sustav pjene na palubi,

Protupožarna sredstva općenito,

Pregled požarnih zaklopki strojarnice, prostora sisaljki i nastambi,

Kontrola tlaka inertnog plina i sadržaj kisika,

Kontrola izvještaja eksperata da bi se utvrdila sumnjiva područja koja bi zahtijevala pregled.

4. BRODOVI ZA PRIJEVOZ RASUTOG TERETA

Uz stavke iz točke 1. slijedeće stavke mogu se također smatrati dio proširene inspekcije za brodove za rasuti teret:

Moguća korozija temelja palubnih strojeva,

Moguća deformacija i/ili korozija poklopaca skladišta tereta,

Moguća napuknuća ili lokalna korozija poprečnih pregrada skladišta,

Ulazi u skladišta tereta,

Kontrola izvještaja eksperata da bi se utvrdila sumnjiva područja koja bi zahtijevala pregled.

5. TANKERI ZA PRIJEVOZ PLINA I KEMIKALIJA

Uz stavke iz točke 1. slijedeće stavke mogu se također smatrati dio proširene inspekcije za plinske i kemijske tankere:

Kontrola dojavnog sustava, te kontrola tankova tereta i sigurnosnih uređaja u odnosu na nivo, tlak i temperaturu,

Analizator kisika i eksplozimetar, te njihovu kalibraciju,

Da li brod posjeduje, u odnosu na teret koji se prevozi, opremu za otkrivanje propuštanja kemikalija s odgovarajućim kontrolnim cjevčicama,

Da li se u kabini nalazi odgovarajući pribor, dišni aparat, zaštitne naočale za napuštanje kabine u nuždi za svaku osobu na brodu (ako to zahtijeva proizvod koji je uvršten u Međunarodnoj svjedodžbi o sposobnosti ili u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju ili ukapljenih plinova),

Da li je proizvod koji se prevozi uvršten u Međunarodnu svjedodžbu o sposobnosti ili u Svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju ili za prijevoz ukapljenih plinova,

Pregled stabilnih i protupožarnih uređaja na palubi za pjenu, prah ili neki drugi ovisno o proizvodu koji se prevozi.

6. PUTNIČKI BRODOVI

Uz stavke iz točke 1. slijedeće stavke mogu se također smatrati dio proširene inspekcije za putničke brodove:

Provjera uređaja za otkrivanje požara kao i dojavnog sustava,

Provjera zatvaranja protupožarnih vrata,

Provjera razglasnog sustava,

Protupožarna vježba u kojoj treba sudjelovati dio bijelog osoblja uz upotrebu protupožarne opreme,

Provjeriti da li su ključni članovi posade upoznati sa planovima u slučaju pomorske nezgode.

Ako se smatra primjernim pregled se može nastaviti uz pristanak zapovjednika broda u tijeku putovanja iz jedne u drugu luku. Inspektori ne smiju ometati djelovanje na brodu niti smiju dovesti do situacije koja bi prema zapovjednikovoj procjeni mogla ugroziti sigurnost putnika, posade i broda.

DODATAK VII.
(u svezi članka 36.)

MJERILA ZA ZADRŽAVANJE BRODA

UVOD

Prije nego utvrdi da nedostaci otkriveni prilikom pregleda nekog broda opravdavaju zadržavanje tog broda, inspektor mora primijeniti mjerila navedena niže u dijelu 1. i 2.

Dio 3. sadrži primjere nedostataka koji mogu sami za sebe biti dovoljan razlog za zadržavanje nekog broda.

1. OSNOVNA PRAVILA

U donošenju svoje stručne prosudbe da li zadržati neki brod ili ne, inspektor mora primijeniti slijedeća mjerila:

IZBOR TRENUTKA

Brodovi koji nisu sigurni za isplovljenje moraju biti zadržani nakon prvog pregleda i bez obzira na to koliko brod namjerava ostati u luci.

MJERILA

Brod će se zadržati ako su njegovi nedostaci dovoljno ozbiljni da zavređuju da se inspektor ponovo vrati na brod kako bi se uvjerio da su oni prije isplovljenja uklonjeni.

Potreba da se inspektor vrati na brod mjerilo je ozbiljnosti nedostataka. Ipak, to ne stvara obvezu za svaki pojedini slučaj.

Time se podrazumijeva da se inspektor treba uvjeriti da su nedostaci ispravljeni prije isplovljenja, a prema potrebi ponovljenim posjetom brodu.

2. PRIMJENA OSNOVNIH PRAVILA

Prilikom donošenja odluke da li su otkriveni nedostaci dovoljno ozbiljni da opravdaju zadržavanje, inspektor mora utvrditi da li:

1. brod posjeduje potrebne važeće isprave;

2. brod ima broj ovlaštenja članova posade kakav se traži u Ispravi o najmanjem sigurnosnom sastavu posade - odnosno upisnom listu;

U tijeku pregleda inspektor mora nadalje utvrditi jesu li brod i/ili posada u stanju:

 1. sigurno ploviti u tijeku idućeg putovanja;

 2. sigurno rukovati, prevesti i nadzirati stanje tereta tijekom idućeg putovanja;

 3. sigurno posluživati postrojenje strojarnice tijekom idućeg putovanja;

 4. održavati ispravnim porivni pogon i kormilarenje u tijeku idućeg putovanja;

 5. ako je potrebno, pogasiti požar u bilo kojem dijelu broda u tijeku idućeg putovanja;

 6. brzo i sigurno napustiti brod i ako je potrebno obaviti spašavanje tijekom idućeg putovanja;

 7. spriječiti onečišćenje okoliša tijekom cijelog idućeg putovanja;

 8. održavati dovoljan stabilitet broda u tijeku idućeg putovanja;

 9. državati potrebnu vodonepropusnost tijekom cijelog idućeg putovanja;

10. održavati vezu u situacijama pogibelji tijekom idućeg putovanja;

11. osigurati zdrave i sigurne životne i radne uvjete na brodu u tijeku idućeg putovanja.

Uzevši u obzir sve otkrivene nedostatke, ako je odgovor na bilo koju od ovih procjena negativan, treba ozbiljno razmisliti da li brod zadržati ili ne. Kombinacija nedostataka manje ozbiljne prirode također može opravdati mjeru zadržavanja.

3. Kako bi se u korištenju ovih uputa inspektoru pomoglo, ovdje se daje popis nedostataka svrstanih po grupama prema Pomorskom zakoniku, Pravilima Hrvatskog registra brodova i drugim važećim propisima, koji se na njih odnose, priroda kojih smatra se dovoljno ozbiljnim razlogom za zadržavanje broda.

Ovaj popis se smatra konačnim.

3.1. BRODOVI OPĆENITO

Nedostatak važećih svjedodžbi kojima se potvrđuje sposobnost broda za plovidbu.

 1. Nedostatak u ispravnom radu pogonskog stroja i drugih pomoćnih strojeva, uređaja i električnih postrojenja;

 2. Nedovoljna čistoća strojarnice, prekomjerna količina mješavine vode i ulja u kaljužama, zauljenost izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, neispravan rad uređaja za pražnjenje kaljuža;

 3. Neispravan rad električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;

 4. Neispravan rad glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;

 5. Nedostatak, nedovoljan kapacitet ili ozbiljna zapuštenost sredstava za spašavanje, splavi ili brodica za spašavanje i njihovih uređaja za spuštanje;

 6. Nepoštivanje propisa ili ozbiljna zapuštenost sustava za vatrodojavu, požarnih alarma, protupožarne opreme, stabilnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih zaklopki i uređaja za daljinsko zatvaranje i to u mjeri da ne udovoljavaju svojoj namjeni;

 7. Nedostatak, ozbiljna zapuštenost ili neispravan rad palubne protupožarne instalacije na tankerima;

 8. Nedostatak, neudovoljavanje propisima i ozbiljna zapuštenost svjetala, signalnih tijela ili zvučnih signala za plovidbu;

 9. Nedostatak ili neispravan rad radio uređaja i opreme namijenjenih sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru;

10. Nedostatak ili neispravan rad navigacijske opreme;

11. Nedostatak ispravljenih plovidbenih karata i/ili svih drugih važećih nautičkih izdanja potrebnih za namjeravano putovanje, uzevši u obzir da se umjesto plovidbenih karata mogu koristiti i elektronske pomorske karte;

12. Nedostatak ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta.

3.2. SPECIFIČNOST U PREGLEDU TANKERA ZA KEMIKALIJE

 1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu;

 2. Nepostojanje ili oštećenost visokotlačnih sigurnosnih uređaja;

 3. Električne instalacije koje nisu u protueksplozivnoj izvedbi ili ne udovoljavaju zahtjevima kodeksa;

 4. Mogući izvori upaljenja u opasnim lokacijama;

 5. Kršenje posebnih zahtjeva;

 6. Prekoračenje maksimalno dozvoljene količine tereta za svaki pojedini tank;

 7. Nedovoljna termička zaštita za termički osjetljive tvari;

3.3. SPECIFIČNOST U PREGLEDU BRODOVA ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA (IGC CODE)

 1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu;

 2. Nedostatak uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija;

 3. Pregrade koje nisu plinotjesne;

 4. Oštećenost zaslona zraka;

 5. Nedostatak ili opterećenost ventila s daljinskim zatvaranjem;

 6. Nedostatak ili oštećenost sigurnosnih ventila;

 7. Električne instalacije koje nisu u protueksplozivnoj izvedbi ili ne udovoljavaju zahtjevima kodeksa;

 8. Ventilatori koji se nalaze u blizini prostora tereta, a nisu ispravni;

 9. Alarmi tlaka u tankovima tereta koji nisu ispravni;

10. Uređaji za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova koji nisu ispravni;

11. Prijevoz tvari koja inhibira bez svjedodžbe o inhibiranju;

3.4. SPECIFIČNOST PODRUČJA POKRIVENA TERETNOM VODENOM LINIJOM

 1. Znatno oštećene ili korodirane površine ili rupičasta korozija na limovima ili njihovim ukrepama na palubama i na trupu, koje mogu narušiti sposobnost broda za plovidbu ili čvrstoću kod lokalnih naprezanja, osim ako su obavljeni primjerni privremeni popravci koji omogućuju putovanje do luke gdje će se obaviti trajni popravci;

 2. Očiti slučajevi nedovoljnog stabiliteta;

 3. Nedostatak dovoljnih i pouzdanih podataka u ovjerenoj formi, koji zapovjedniku omogućuju da brzo i jednostavno može ukrcati i balastirati brod na način da se u svim fazama i različitim uvjetima putovanja održi stabilitet broda u sigurnim granicama i da se izbjegne mogućnost i nedostatak neprihvatljivih naprezanja brodskog trupa;

 4. Nedostatak, znatnija zapuštenost ili neispravnost uređaja za zatvaranje grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;

 5. Prekrcanost;

 6. Nedostatak zagaznica ili slučaj kad one nisu čitljive.

3.5. SPREČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM

 1. Nedostatak, ozbiljna zapuštenost ili neispravan rad opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje količine ulja u ispustu balasta ili ispirne vode i 15 PPM dojavnog uređaja;

 2. Prazni dio zapremine taložnog tanka ili tanka otpadnih ulja nedovoljan za namjeravano putovanje;

 3. Nepostojanje Knjige ulja;

 4. Ugrađen zaobilazni cjevovod u svrhu neovlaštenog izljeva.

3.6. SPREČAVANJE ZAGAĐIVANJA ŠTETNIM TEKUĆIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE U RAZLIVENOM STANJU

 1. Nepostojanje P&A priručnika - priručnik za interventno djelovanje u slučaju onečišćenja kemikalijama koje se prevoze u razlivenom stanju;

 2. Teret nije kategoriziran;

 3. Nepostojanje Knjige tereta;

 4. Prijevoz uljastih tereta ako nije udovoljeno zahtjevima ili svjedodžbe nisu propisno nadopunjene ili ispravljene;

3.7. SPREČAVANJE ZAGAĐENJA ŠTETNIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE MOREM U PAKOVANOM OBLIKU

Ne ispunjavanjem odredbi glave 4 DIO 22 Pravila HRB - sprečavanje onečišćenja.

3.8. PODRUČJA POKRIVENA PRAVILNIKOM O ZVANJIMA, SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI I OVLAŠTENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE I PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE

Broj, sastav i ovlaštenja posade nisu u skladu s Ispravom o najmanjem sigurnosnom sastavu posade, odnosno upisnom listu.

3.9. PODRUČJA POKRIVENA ŽIVOTNIM I RADNIM UVJETIMA

 1. Nedovoljne zalihe hrane za putovanje do slijedeće luke;

 2. Nedovoljne zalihe pitke vode za putovanje do slijedeće luke;

 3. Neumjereno niski sanitarni uvjeti na brodu;

 4. Nedostatak grijanja prostorija posade na brodu uposlenom u područjima gdje temperature mogu biti vrlo niske;

 5. Prevelike količine smeća i otpadaka, zakrčenost prolaza i prostorija smještanja posade opremom ili teretom ili drugi oblik ugrožavanja sigurnosti.

3.10. PODRUČJA KOJA NE OPRAVDAVAJU ZADRŽAVANJE ALI MOGU NPR. ZAHTIJEVATI PREKID RADA S TERETOM

Neispravan rad ili održavanje sustava inertnog plina, stanje teretnih uređaja tegljačkih kuka tegljača ili strojeva koje može biti dovoljna osnova za prekid rada s teretom.


DODATAK VIII.

(u svezi članka 47.)

LISTA BRODSKIH ISPRAVA I SVJEDODŽBI

 1. upisni list;

 2. međunarodna svjedodžba o baždarenju (1969.);

 3. svjedodžba o sigurnosti putničkog broda;

 4. svjedodžba o sigurnoj konstrukciji teretnog broda;

 5. svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda;

 6. svjedodžba o sigurnosti radio uređaja teretnog broda;

 7. svjedodžba o oslobađanju;

 8. svjedodžba o sigurnosti teretnog broda;

 9. međunaroda svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova ili svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova;

10. međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju ili svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju;

11. međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja uljem;

12. međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja pri prijevozu štetnih tekućina;

13. međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji (1966.);

14. međunarodna svjedodžba o oslobođenju u svezi teretne linije;

15. knjiga ulja, Dio I. i Dio II.;

16. knjiga tereta;

17. isprava o sigurnosnom sastavu posade;

18. svjedodžbe o ovlaštenjima;

19. zdravstvene svjedodžbe (sukladno Konvenciji ILO br. 73.);

20. informacije o stabilitetu;

21. primjerak isprave o ispunjavanju i svjedodžba izdana sukladno Međunarodnom kodeksu o sigurnom vođenju broda i sprečavanju onečišćenja (IMO Rezolucija A.741 (18) i A.788 (19);

22. svjedodžbe o snazi brodskog trupa i instalacijama stroja izdane od klasifikacijskog drutšva (traže se samo ako brod održava svoju klasu kod klasifikacijskog društva);

23. knjiga devijacije;

24. dnevnik stroja;

25. radio dnevnik;

26. dozvola radijske postaje.

DODATAK IX.

(u svezi članka 50.)

PRIMJERI "OČITIH RAZLOGA" ZA PROVOĐENJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

Očiti razlog za provođenje detaljnog inspekcijskog pregleda postoji naročito u slijedećim slučajevima:

 1. kad je riječ o brodu iz kategorije brodova navedene u članku 43. ovoga pravilnika;

 2. ako je lučkoj kapetaniji dostavljeno izvješće ili obavijest druge države članice Memoranduma koje ukazuje na potrebu provođenja detaljnog inspekcijskog pregleda;

 3. po obavijesti/prijavi nedostataka zapovjednika broda, člana posade ili druge osobe ili organizacije koja ima legitiman interes za zaštitu sigurnosti broda, posade, zaštiti od onečišćenja ili zaštiti životnih i radnih uvjeta posade, osim ukoliko je očito da je obavijest ili prijava potpuno neosnovana;

 4. kada je brod na svom putu do luke pretrpio pomorsku nezgodu;

 5. ukoliko Knjiga o uljima nije propisno vođena;

 6. ukoliko je brod bio optužen zbog kršenja propisa o ispuštanju ili istjecanju opasnih i štetnih tvari;

 7. ukoliko je prilikom pregleda brodskih isprava i svjedodžbi utvrđen nedostatak, neispravnost ili nevaljanost istih;

 8. ukoliko članovi posade ne pokazuju minimalni stupanj obučenosti sukladno međunarodnoj konvenciji;

 9. ukoliko postoje dokazi da rukovanje teretom ili neka radnja bitna za sigurnost plovidbe se ne provodi sukladno zahtjevima sigurnosti, ili u skladu s IMO naputcima;

10. ukoliko je zapovjednik tankera propustio napraviti izvještaj o praćenju iskrcaja ulja i kontrolnom sustavu za posljednje putovanje u balastu;

11. ukoliko ne postoji ažurirani raspored uzbune ili članovi posade ne poznaju svoje obveze u slučaju požara ili naloga o napuštanju broda.

DODATAK X.

(u svezi s člankom 51.)

Daljni inspekcijski pregled obuhvaća sljedeća područja:

 1. PODRUČJA POKRIVENA SOLAS KONVENCIJOM

 1. Pregled rada pogonskog stroja i drugih važećih strojeva kao i električnih instalacija;

 2. Pregled čistoće strojarnice, količine mješavine vode i ulja u kaljužama, pregled zauljenosti izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, rad uređaja za pražnjenje kaljuža;

 3. Pregled rada električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;

 4. Pregled rada glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;

 5. Pregled kapaciteta i stanja sredstava za spašavanje, splavi ili brodica za spašavanje i njihovih uređaja za porinuće;

 6. Pregled sustava za vatrodojavu, požarnih alarma, protupožarne opreme, stalnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih prigušnica i uređaja za daljinsko zatvaranje;

 7. Pregled rada palubne protupožarne instalacije na tankerima;

 8. Pregled svjetala, signalnih tijela i zvučnih signala za plovidbu;

 9. Pregled rada radio uređaja i opreme namijenjenih sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru;

10. Pregled rada navigacijske opreme, imajući u vidu odredbe SOLAS-a V/12 (0);

11. Pregled plovidbenih karata i/ili svih drugih važnih nautičkih izdanja potrebnih za namjeravano putovanje;

12. Pregled ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta (SOLAS II-2/59.3.1.);

13. Pregled udovoljavanja operativnim zahtjevima.

 2. PODRUČJA POKRIVENA IBC KODEKSOM

 1. Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz tereta;

 2. Pregled visokotlačnih sigurnosnih uređaja;

 3. Pregled električnih instalacija;

 4. Pregled mogućih izvora upaljenja u opasnim lokacijama kako su navedeni u 10.2;

 5. Pregled posebnih zahtjeva;

 6. Pregled udovoljavanju zahtjevu za maksimalno dozvoljenim količinama tereta za svaki pojedini tank;

 7. Pregled udovoljavanju zahtjeva o termičkoj zaštiti za termički osjetljive tvari.

 3. PODRUČJA POKRIVENA IGC KODEKSOM

 1. Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu;

 2. Pregled uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija;

 3. Pregled pregrada na nepropusnost za plin;

 4. Pregled zaslona zraka;

 5. Pregled ventila s daljinskim zatvaranjem;

 6. Pregled sigurnosnih ventila;

 7. Pregled električnih instalacija;

 8. Pregled ventilatora koji se nalaze u blizini prostora tereta;

 9. Pregled alarma tlaka u tankovima tereta koji nisu ispravni;

10. Pregled uređaja za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova;

11. Pregled po svjedodžbi o inhibitorskoj tvari kod prijevoza tereta koji se inhibiraju.

 4. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM O TERETNOJ VODENOJ LINIJI

 1. Pregled stanja limova na palubama i trupu;

 2. Pregled stabiliteta;

 3. Utvrđivanje sposobnosti zapovjednika da ukrca i balastira brod na način da u svim fazama i uvjetima putovanja održi stabilitet broda na siguran način;

 4. Pregled uređaja za zatvaranje, grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;

 5. Pregled udovoljavanja zahtjeva o krcanju tereta;

 6. Pregled zagaznica.

 5. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM MARPOL, PRILOGOM I

 1. Pregled opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje količine ulja u ispustu balasta ili ispirne vode i alarmnog uređaja;

 2. Pregled zapremnine taložnog tanka i tanka otpadnih ulja;

 3. Pregled Knjige ulja;

 4. Utvrđivanje da li je na brodu ugrađen zaobilazni cjevovod;

 5. Pregled plana interventnog djelovanja u slučaju zagađenja uljem.

 6. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM MARPOL, PRILOGOM II

 1. Utvrđivanje postojanja Priručnika interventnog djelovanja u slučaju onečišćenja kemikalijama (P&A priručnika),

 2. Utvrđivanje kategorizacije tereta;

 3. Pregled Knjige tereta;

 4. Utvrđivanje da li brod prevozi uljaste terete sukladno svjedodžbi;

 5. Utvrđivanje da li je ugrađen zaobilazni cjevovod.

 7. PODRUČJA POKRIVENA STCW KONVENCIJOM

Utvrđivanje da li broj, sastav i ovlaštenja posade odgovaraju Svjedodžbi o minimalnom broju članova posade.

 8. PODRUČJA POKRIVENA ILO KONVENCIJAMA

 1. Minimalna dob za rad na brodu;

 2. Liječnički pregledi;

 3. Pregled dostalnosti zaliha pitke vode;

 4. Pregled dostalnosti zaliha hrane;

 5. "Bijelo osoblje";

 6. Pregled sanitarnih uvjeta na brodu;

 7. Pregled grijanja prostorija posade na brodu;

 8. Pregled stanja broda u pogledu zahtjeva čistoće, zbrinutosti otpada, prolaza i prostorije za smještaj posade;

 9. Prevencija povreda na radu;

10. Članci ugovora o radu (kolektivnog ugovora), repatrijacija pomoraca, odgovornost brodara u slučaju nezgode, sindikalna prava.

DODATAK XI.

(u svezi članka 52. stavka 1.)

KATEGORIJE BRODOVA KOJI PODLIJEŽU PROŠIRENOM PREGLEDU

 1. Tankeri  za  prijevoz  ulja,  stariji od 5 godina, ili više, nakon što su prilagođeni pravilu 13 G Priloga I. MARPOL-a 73/78, tj.

- tanker za prijevoz sirove nafte od 20.000 tona nosivosti i više, tanker za prijevoz naftnih derivata od 30.000 tona nosivosti ili više, koji ne ispunjavaju zahtjeve za nove tankere kako je to određeno Pravilom 1 (26) Priloga I. MARPOL-a 73/78, podliježu proširenom pregledu po isteku 20 godina od dana isporuke koji je naveden u Formularu B Dodatka IOPP Svjedodžbe, ili 25 godina nakon toga dana ako su brodski bočni tankovi ili dvodna koja se ne koriste za prijevoz ulja u skladu s Pravilom 13 G (4) istog Priloga, osim ako su bili rekonstruirani u skladu s Pravilom 13 F Priloga,

- tanker za prijevoz ulja kako je gore opisan koji ispunjava zahtjeve za novi tanker u skladu s Pravilom 1 (26) Priloga I. MARPOLA 73/78, podliježe proširenom pregledu 25 godina nakon dana isporuke koji je naveden u Formularu B Dodatka IOPP Svjedodžbe, osim ako se pridržava zahtjeva Pravila 13 F Priloga ili je bio preuređen u skladu s njim;

2. Brodovi za prijevoz suhih tereta u rasutom stanju stariji od 12 godina, što se utvrđuje na temelju datuma izgradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti;

3. Putnički brodovi;

4. Tankeri za prijevoz ukapljenog plina ili kemikalija stariji od 10 godina, što se utvrđuje na temelju datuma izgradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti.

DODATAK XII.

(u svezi članka 52. stavka 2.)

NAPUTAK ZA OBAVLJANJE PROŠIRENOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

Proširena inspekcija poglavito obuhvaća slijedeće odredbe, pri čemu inspektor mora voditi računa da provođenje inspekcijskog nadzora ne ugrozi sigurnost obavljanja operacija na brodu.

1. BRODOVI OPĆENITO

Isključenje iz sustava ili nestanak električne energije (black-out) i upućivanje generatora za nuždu,

Pregled osvjetljenja u nuždi,

Upotreba protupožarne pumpe za nuždu sa dvije protupožarne cijevi priključene na glavni požarni cjevovod,

Upotreba kaljužne pumpe,

Zatvaranje vodonepropusnih vrata i protupožarnih vrata,

Ispitivanje glavnog i pomoćnog uređaja za kormilarenje,

Provjera električnog napajanja u nuždi radio postaje,

Ispitivanje mogućeg opsega rada separatora u strojarnici,

Spuštanje brodice za spašavanje s morske strane u more,

Provjera daljinskog zatvaranja u nuždi: kotlova, ventilacije i pumpi goriva.

2. TANKERI ZA PRIJEVOZ ULJA

Uz stavke iz dijela 1. slijedeće točke mogu se također smatrati dio proširene inspekcije za tankere za prijevoz ulja:

Provjera stabilnog protupožarnog sustava za gašenje pjenom na palubi,

Protupožarna sredstva općenito,

Pregled požarnih zaklopki strojarnice, prostora sisaljki i nastambi,

Kontrola tlaka inertnog plina i sadržaja kisika,

Kontrola izvještaja eksperata (vidi IMO Rezoluciju A.744(18) da bi se utvrdila sumnjiva područja koja bi zahtijevala pregled.

3. BRODOVI ZA PRIJEVOZ RASUTOG TERETA

Uz stavke iz dijela 1. slijedeće točke mogu se također smatrati dio proširene inspekcije za brodove za rasuti teret:

Provjera moguće korozije temelja palubnih strojeva,

Provjera moguće deformacije i/ili korozije poklopaca skladišta tereta,

Provjera mogućih napuknuća ili lokalnih korozija poprečnih pregrada skladišta,

Provjera ulaza u skladišta tereta,

Kontrola izvještaja eksperata (vidi IMO Rezoluciju A.744(18) da bi se utvrdila sumnjiva područja koja bi zahtijevala pregled.

4. TANKERI ZA PRIJEVOZ PLINA I KEMIKALIJA

Uz stavke iz dijela 1. slijedeće točke mogu se također smatrati dio proširene inspekcije za tankere za prijevoz plina i kemikalija:

Kontrola alarma, te kontrola tankova tereta i sigurnosnih uređaja u odnosu na nivo, tlak i temperaturu,

Provjera analizatora kisika i eksplozimetar, te njihove kalibracije,

Provjera da li brod posjeduje za teret koji se prevozi opremu za otkrivanje kemikalija s odgovarajućim kontrolnim cjevčicama,

Provjera da li se u kabini nalazi odgovarajući pribor, dišni aparat, zaštitne naočale za napuštanje kabine u nuždi za svaku osobu na brodu (ako to zahtijeva proizvod koji je uvršten u međunarodnoj svjedodžbi o sposobnosti ili u svjedožbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju ili ukapljenih plinova),

Provjera da li je proizvod koji se prevozi uvršten u Međunarodnu svjedodžbu o sposobnosti ili u Svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju ili za prijevoz ukapljenih plinova,

Provjera stabilnih protupožarnih uređaja na palubi za pjenu, prah ili neki drugi ovisno o proizvodu koji se prevozi.

5. PUTNIČKI BRODOVI

Uz stavke iz dijela 1. slijedeće točke mogu se također smatrati dio proširene inspekcije za putničke brodove:

  Provjera uređaja za otkrivanje požara i alarmnog sustava,

Provjera zatvaranja protupožarnih vrata,

Provjera razglasnog sustava,

Protupožarna vježba u kojoj treba sudjelovati dio bijelog osoblja uz upotrebu protupožarne opreme,

Provjeriti da li su ključni članovi posade upoznati sa planovima u slučaju (nezgode) havarije.

Ako se smatra primjerenim pregled se može nastaviti uz pristanak zapovjednika broda ako se brod nalazi na putovanju iz luke u luku iste države. Inspektori ne smiju ometati djelovanje na brodu niti smiju dovesti do situacije koja bi prema zapovjednikovoj procjeni mogla ugroziti sigurnost putnika, posade i broda.

BRODOVI KOJI PREVOZE OPASNE TERETE U UPAKIRANOM STANJU

Uz stavke iz dijela I. slijedeće točke se mogu također smatrati dijelom proširene inspekcije za brodove koji prevoze opasne terete u upakiranom stanju.

Pregledat će se:

1. Potvrda o sposobnosti za prijevoz upakiranog opasnog tereta,

2. Dokumente izdane temeljem IMDG-kodeksa sa dodacima, EMS-a, MFAG-a,

3. Pakiranje opasnih tvari,

4. Označavanje opasnih tvari,

5. Slaganje opasnih tvari.

DODATAK XIII.

(u svezi članka 58.).

MJERILA ZA ZADRŽAVANJE BRODA

UVOD

Prije nego utvrdi da nedostaci otkriveni prilikom pregleda nekog broda opravdavaju zadržavanje tog broda, inspektor mora primijeniti mjerila navedena niže u dijelu 1. i 2.

Dio 3. sadrži primjere nedostataka koji mogu sami za sebe biti dovoljan razlog za zadržavanje nekog broda.

1. OSNOVNA PRAVILA

U donošenju svoje stručne prosudbe da li zadržati neki brod ili ne, inspektor mora primijeniti slijedeća mjerila:

IZBOR TRENUTKA

Brodovi koji nisu sigurni za isplovljenje moraju biti zadržani nakon prvog pregleda i bez obzira na to koliko brod namjerava ostati u luci.

MJERILA

Brod će se zadržati ako su njegovi nedostaci dovoljno ozbiljni da zavređuju da se inspektor ponovo vrati na brod kako bi se uvjerio da su oni prije isplovljenja uklonjeni.

Potreba da se inspektor vrati na brod mjerilo je ozbiljnosti nedostatka. Ipak, to ne stvara obvezu za svaki pojedini slučaj.

Time se podrazumijeva da se vlasti na jedan ili drugi način, trebaju uvjeriti da su nedostaci ispravljeni prije isplovljenja, i to po mogućnosti ponovljenim posjetom brodu.

2. PRIMJENA OSNOVNIH PRAVILA

Prilikom donošenja odluke da li su otkriveni nedostaci dovoljno ozbiljni da opravdavaju zadržavanje, inspektor mora utvrditi da li:

1. brod posjeduje potrebne važeće isprave;

2. brod ima sastav posade (broj članova posade s odgovarajućim ovlaštenjima) kakav se traži u Ispravi o najmanjem sigurnosnom sastavu posade;

U tijeku pregleda inspektor mora nadalje utvrditi jesu li brod i/ili posada u stanju:

 1. sigurno ploviti u tijeku idućeg putovanja;

 2. sigurno rukovati, prevesti i nadzirati stanje tereta tijekom idućeg putovanja;

 3. sigurno posluživati postrojenje strojarnice tijekom idućeg putovanja;

 4. održavati ispravnim porivni pogon i kormilarenje u tijeku idućeg putovanja;

 5. ako je potrebno, pogasiti požar u bilo kojem dijelu broda u tijeku idućeg putovanja;

 6. brzo i sigurno napustiti brod i ako je potrebno obaviti spašavanje tijekom idućeg putovanja;

 7. spriječiti onečišćenje okoliša tijekom cijelog idućeg putovanja;

 8. održavati dovoljan stabilitet broda u tijeku idućeg putovanja;

 9. održavati  potrebnu vodonepropusnost tijekom cijelog idućeg putovanja;

10. ako je potrebno, za situacije nezgode, održavati vezu u tijeku idućeg putovanja;

11. osigurati zdrave i sigurne životne i radne uvjete na brodu u tijeku idućeg putovanja.

Uzevši u obzir sve otkrivene nedostatke, ako je odgovor na bilo koju od ovih procjena negativan, treba ozbiljno razmisliti da li brod zadržati ili ne. Kombinacija nedostataka manje ozbiljne prirode također može opravdati mjeru zadržavanja.

3. Popis nedostataka svrstanih po grupama prema konvencijama i/ili kodeksima, a priroda kojih smatra se dovoljno ozbiljnom da opravda mjeru zadržavanja broda.

    Ovaj popis nije konačan.

3.1. OPĆENITO

Nedostatak važećih svjedodžbi koje se traže primjenjivim instrumentima. Ipak, brodovi koji viju zastavu jedne od država koje nisu članice Konvencije (primjenjivog instrumenta) ili nisu provele druge primjenjive instrumente, nisu obvezni posjedovati svjedodžbe propisane Konvencijom ili drugim primjenjivim instrumentom. Zbog toga, nedostatak tražene svjedodžbe ne predstavlja sam za sebe razlog za zadržavanje takvih brodova; međutim, primjenom klauzule "ništa povoljnijeg postupka", prije nego brod isplovi traži se da u dovoljnoj mjeri poštuje propise.

3.2. PODRUČJA POKRIVENA SOLAS KONVENCIJOM

 1. Nedostatak u ispravnom radu pogonskog stroja i drugih važećih strojeva kao i električnih instalacija;

 2. Nedovoljna čistoća strojarnice, prekomjerna količina mješavine vode i ulja u kaljužama, zauljenost izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, neispravan rad uređaja za pražnjenje kaljuža;

 3. Neispravan rad električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;

 4. Neispravan rad glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;

 5. Nedostatak, nedovoljan kapacitet ili ozbiljna zapuštenost sredstva za spašavanje, splavi ili brodica za spašavanje i njihovih uređaja za porinuće;

 6. Nedostatak, nepoštivanje propisa ili ozbiljna zapuštenost sustava za vatrodojavu, požarnih alarma, protupožarne opreme, stalnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih prigušnica i uređaja za daljinsko zatvaranje i to u mjeri da ne udovoljavaju svojoj namjeni;

 7. Nedostatak, ozbiljna zapuštenost ili neispravan rad palubne protupožarne instalacije na tankerima;

 8. Nedostatak, neudovoljavanje propisima i ozbiljna zapuštenost svjetala, signalnih tijela ili zvučnih signala za plovidbu;

 9. Nedostatak ili neispravan rad radio uređaja i opreme namijenjenih sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru;

10. Nedostatak ili neispravan rad navigacijske opreme, imajući u vidu odredbe SOLAS-a V/12 (O);

11. Nedostatak ispravljenih plovidbenih karata i/ili svih drugih važnih nautičkih izdanja potrebnih za namjeravano putovanje, uzevši u obzir da se umjesto plovidbenih karata mogu koristiti i elektronske pomorske karte;

12. Nedostatak ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta (SOLAS II-2/59.3.1.).

3.3. PODRUČJA POKRIVENA IBC KODEKSOM

 1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu (16.2);

 2. Nepostojanje ili oštećenost visokotlačnih sigurnosnih uređaja (8.2.3);

 3. Električne instalacije koje nisu u protueksplozivnoj izvedbi ili ne udovoljavaju zahtjevima kodeksa (10.2.3);

 4. Mogući izvori upaljenja u opasnim lokacijama kako su navedeni u 10.2 (11.3.15);

 5. Kršenje posebnih zahtjeva (15);

 6. Prekoračenje maksimalno dozvoljene količine tereta za svaki pojedini tank (16.1);

 7. Nedovoljna termička zaštita za termički osjetljive tvari (16.6).

3.4. PODRUČJA POKRIVENA IGC KODEKSOM

 1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu (18.1);

 2. Nedostatak uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija (3.2.6);

 3. Pregrade koje nisu plinotijesne (3.3.2);

 4. Oštećenost zaslona zraka (3.6);

 5. Nedostatak ili oštećenost ventila s daljinskim zatvaranjem (5.6);

 6. Nedostatak ili oštećenost sigurnosnih ventila (8.7);

 7. Električne instalacije koje nisu u protueksplozivnoj izvedbi ili ne udovoljavaju zahtjevima kodeksa (10.2.4);

 8. Ventilatori koji se nalaze u blizini prostora tereta, a nisu ispravni (12.1);

 9. Alarmi tlaka u tankovima tereta koji nisu ispravni (13.4.1);

10. Uređaji za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova koji nisu ispravni (13.6);

11. Nedostatak valjane svjedodžbe i inhibitorskoj tvari kod prijevoza tereta koji se inhibiraju (17/19).

3.5. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM O

   TERETNOJ VODENOJ LINIJI

1. Znatno oštećene ili korodirane površine ili rupičasta korozija na limovima ili njihovim ukrepama na palubama i na trupu, koje mogu narušiti sposobnost broda za plovidbu ili čvrstoću kod lokalnih naprezanja, osim ako su obavljeni primjereni privremeni popravci koji omogućuju putovanje do luke gdje će se obaviti trajni popravci;

2. Očiti slučajevi nedovoljnog stabiliteta;

3. Nedostatak dovoljnih i pouzdanih podataka u ovjerenoj formi, koji zapovjedniku omogućuju da brzo i jednostavno može ukrcati i balastirati brod na način da se u svim fazama i različitim uvjetima putovanja održi stabilitet broda u sigurnim granicama i da se izbjegne mogućnost i nastanak neprihvatljivih naprezanja brodskog trupa;

4. Nedostatak, znatnija zapuštenost ili neispravnost uređaja za zatvaranje, grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;

5. Prekrcanost;

6. Nedostatak zagaznica ili slučaj kad one nisu čitljive.

3.6. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM MARPOL,    PRILOGOM I

1. Nedostatak, ozbiljna zapuštenost ili neispravan rad opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje količine ulja u ispustu balasta ili ispirne vode i 15 PPM alarmnog uređaja;

2. Prazan dio zapremine taložnog tanka ili tanka otpadnih ulja nedovoljan za namjeravano putovanje:

3. Nepostojanje Knjige ulja (20.5);

4. Ugrađen zaobilazni cjevovod u svrhu neovlaštenog izljeva.

3.7. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM MARPOL,    PRILOGOM II

1. Nepostojanje P&A priručnika;

2. Teret nije kategoriziran (3.4);

3. Nepostojanje Knjige tereta (9.6);

4. Prijevoz uljastih tereta ako nije udovoljeno zahtjevima ili svjedodžbe nisu propisno nadopunjene ili ispravljene (14);

5. Ugrađen zaobilazni cjevovod u svrhu neovlaštenog izljeva.

3.8. PODRUČJA POKRIVENA STCW KONVECIJOM

Broj, sastav i ovlaštenja posade nisu u skladu s Ispravom o najmanjem sigurnosnom sastavu posade.

3.9. PODRUČJA POKRIVENA ILO KONVENCIJAMA

1. Nedovoljne zalihe hrane za putovanje do slijedeće luke;

2. Nedovoljne zalihe pitke vode za putovanje do slijedeće luke;

3. Neumjereno niski sanitarni uvjeti na brodu;

4. Nedostatak grijanja prostorija posade na brodu uposlenom u područjima gdje temperature mogu biti vrlo niske;

5. Prevelike količine smeća i otpada, zakrčenost prolaza i prostorija smještaja posade opremom ili teretom ili drugi oblik ugrožavanja sigurnosti.

3.10. PODRUČJA KOJA NE OPRAVDAVAJU ZADRŽA     VANJE ALI MOGU NPR. ZAHTIJEVATI PREKID      RADA S TERETOM

Neispravan rad ili održavanje sustava inertnog plina, stanje teretnih uređaja ili strojeva koje može biti dovoljna osnova za prekid rada s teretom.

Obrazac 1

---------------------------------------

Naziv kapetanije

--------------------------------------- Redni broj:-------------

Hidrograđevinski inspektor sigurnosti plovidbe

---------------------------------------

Broj

---------------------------------------

Datum

Hidrograđevinski inspektor sigurnosti plovidbe Lučke kape-
tanije --------------- , nadležan na temelju članaka 56. i 190. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), donosi

ZAPISNIK

o obavljenom inspekcijskom nadzoru i utvrđenom stanju

Objekt: --------------------------------------------

(luka, operativna obala, objekt na plovnom putu, pomorsko dobro i dr.)

a na korištenju kod ------------------------------------

(naziv i sjedište pravne osobe / ime, prezime i adresa fizičke osobe)

Odgovorna osoba: ------------------------------------

(ime i prezime)

1) Pregled je započeo dana ---------------- u -------- sati

2) Pregledu bio nazočan: --------------------------------

(ime, prezime i funkcija)

3) Pregledano je: --------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

(navesti objekte i dokumentaciju koji su bili predmet inspekcijskog nadzora)

4) Pregledom je utvrđeno: -------------------------------

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

(ako su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti, navesti propise koji su povrijeđeni)

5) Zapisnik je pročitan i na njega su od strane osobe koja je bila nazočna pregledu izjavljene slijedeće primjedbe -------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

6) Pregled je završen dana ----------------- u ------ sati.

----------------      Hidrograđevinski inspektor

(Mjesto i datum)

-------------------------------

(ime i prezime)

Nazočni:

1) ------------------------

2) ------------------------

Zapisnik se dostavlja:

1. Pravnoj ili fizičkoj osobi - stranci;

2. Davatelju koncesije (u slučaju iz članka 70. Pravilnika)

3. Pismohrani Lučke kapetanije.

Obrazac 2

---------------------------------------

Naziv kapetanije

---------------------------------------

Hidrograđevinski inspektor sigurnosti plovidbe

---------------------------------------

Broj

---------------------------------------

Datum

Hidrograđevinski inspektor sigurnosti plovidbe Lučke kape-
tanije --------------- , nadležan na temelju članaka 56. i 190. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), donosi

RJEŠENJE

1 ) Nalaže se ------------------------------------------

(pravna ili fizička osoba)

da otkloni --------------------------------------------

(navesti objekte, nedostatke i nepravilnosti)

------------------------------------------------------------

u roku ----------------- dana.

2 ) --------------------------------------------------

(pravna ili fizička osoba)

dužan-dužna je najkasnije za -------------- dana po isteku roka, odnosno rokova iz točke 1. izreke ovoga rješenja, pisano izvijestiti ovu Kapetaniju o izvršenju naloga, odnosno o razlozima zbog kojih ovi nalozi nisu izvršeni.

Obrazloženje

Inspekcijskim nadzorom objekta navedenog u točki 1. izreke ovoga rješenja, izvršenog dana ------------------- od strane ---------------------------, hidrograđevinskog inspektora sigurnosti plovidbe, zapisnikom su utvrđeni navedeni nedostaci, odnosno nepravilnosti.

Na temelju članka -------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

(naziv zakona ili drugoga propisa čija je odredba povrijeđena)

valjalo je odlučiti kao u izreci ovoga rješenja.

Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, u roku 15 dana od dana uručenja rješenja.

Žalba se predaje putem ove Kapetanije.

Žalba izjavljena protiv ovoga rješenja odlaže - ne odlaže izvršenje rješenja.

Dostavljeno: Hidrograđevinski inspektor

- svim nadležnim

tijelima u skladu sa --------------------------------

zakonom (ime i prezime)

Obrazac 3

---------------------------------------

Naziv kapetanije

---------------------------------------

Hidrograđevinski inspektor sigurnosti plovidbe

---------------------------------------

Broj

---------------------------------------

Datum

Hidrograđevinski inspektor sigurnosti plovidbe Lučke kape-
tanije --------------- , nadležan na temelju članaka 56. i 190. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), donosi

RJEŠENJE

1 ) Zabranjuje se (daljnji radovi, upotreba objekta - luke i dr.) --

------------------------------------------------------------

(točan naziv objekta, luke, pristaništa, operativne obale, plovnog puta, ostalo)

Ova zabrana traje dok ----------------------------------

(pravna ili fizička osoba)

------------------------------------------------------------

ne otkloni --------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

(opis nedostataka ili nepravilnosti koje treba otkloniti)

2 ) --------------------------------------------------

(pravna ili fizička osoba)

dužan-dužna je najkasnije za -------------- dana po otklanjanju nedostataka iz točke 1. izreke ovoga rješenja, pisano izvijestiti ovu Kapetaniju o izvršenju naloga, odnosno o razlozima zbog kojih ovi nedostaci nisu otklonjeni.

Obrazloženje

Inspekcijskim nadzorom objekta navedenog u točki 1. izreke ovoga rješenja, izvršenog dana ------------------- od strane ---------------------------, hidrograđevinskog inspektora sigurnosti plovidbe, zapisnikom su utvrđeni navedeni nedostaci, odnosno nepravilnosti.

Na temelju članka -------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

(naziv zakona ili drugoga propisa čija je odredba povrijeđena)

valjalo je odlučiti kao u izreci ovoga rješenja.

Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, u roku 15 dana od dana uručenja rješenja.

Žalba se predaje putem ove Kapetanije.

Žalba izjavljena protiv ovoga rješenja odlaže - ne odlaže izvršenje rješenja.

Dostavljeno: Hidrograđevinski inspektor

- svim nadležnim

tijelima u skladu sa ---------------------------------

zakonom