Minimalni uvjeti za izbor u znanstvena zvanja

NN 38/1997 (11.4.1997.), Minimalni uvjeti za izbor u znanstvena zvanja

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Na temelju članka 45. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 59/96 - pročišćeni tekst) znanstvena područna vijeća utvrđuju:

MINIMALNE UVJETE

ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

Minimalni uvjeti utvrđuju se posebno za svako znanstveno područje.

PRIRODNE ZNANOSTI

Za izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja predloženici moraju imati znanstvene radove objavljene u časopisima s međunarodnom recenzijom, od kojih najmanje dvije trećine u časopisima koje registrira Current Contents (osim u znanstvenom polju Kemija), prema sljedećem:

Zvanje                    (Broj objavljenih radova)
                Biologija    Fizika Geoznanosti   Kemija Matematika
Znanstveni suradnik        9       9     3       9    3
(Docent)
Viši znan. suradnik        18       18     9       18    9
(Izvanredni profesor)
Znanstveni savjetnik       30       30    15       30    15
(Redoviti profesor)
Izbor u isto zvanje
(Poslije zadnjeg izb.)       3       3     2       3    2

Kod izbora u više ili ponovnog izbora u isto zvanje u obzir se uzimaju i radovi u tisku, uz dokaze da je rad prošao recenzentski postupak i da je prihvaćen za objavljivanje.

Do 31. prosinca 1998. godine dio radova objavljenih u časopisima koje registrira Current Contents može iznositi jednu trećinu, osim za znanstveno polje Kemija.

KEMIJA

Za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik ili znanstveno-nastavno zvanje docent, potrebno je da pristupnik ima najmanje šest objavljenih radova u časopisu s međunarodnom recenzijom koji je registriran u Current Contentsu, a ostala tri u časopisima s međunarodnom recenzijom.

U obzir za izbor u zvanja viši znanstveni suradnik (izv. profesor) te znanstveni savjetnik (redoviti profesor) uzimaju se samo znanstveni radovi objavljeni u časopisima s međunarodnom recenzijom, koji su registrirani u Current Contentsu.

Matično povjerenstvo procjenjuje i odlučuje o priznavanju znanstvenih časopisa s međunarodnom recenzijom koji vrijede za izbore u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja.

TEHNIČKE ZNANOSTI

Za izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja predloženici moraju imati znanstvene radove objavljene u časopisima s međunarodnom recenzijom i s njima po vrsnoći izjednačenim domaćim časopisima, prema sljedećem:

Zvanje                   (Broj objavljenih radova)
                Polja tehničkih znanosti Arhitektura i urbanizam
Znanstveni suradnik           2            1+2 projekta      
(Docent)
Viši znan. suradnik       
(Izvanredni profesor)          5            3+4 projekta
Znanstveni savjetnik  
(Redoviti profesor)           8            4+6 projekata
Izbor u isto zvanje
(Poslije zadnjeg izbora)        1                1    

Dva znanstvena rada objavljena u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa predstavljaju ekvivalent jednom radu u časopisu s međunarodnom recenzijom i s njim po vrsnoći izjednačenom domaćem časopisu.

Rad ili poglavlje u recenziranoj znanstvenoj publikaciji (knjiga, monografija i sl.), napisani na jednom od svjetskih jezika, vrednuju se kao ekvivalent radu objavljenom u časopisu s međunarodnom recenzijom i s njim po vrsnoći izjednačenom domaćem časopisu.

Znanstvena knjiga, recenzirana monografija ili sveučilišni udžbenik s elementima znanstvenog djela, vrednuje se kao ekvivalent 1,5 rada objavljenom u časopisu s međunarodnom recenzijom i s njim po vrsnoći izjednačenom domaćem časopisu.

Za sva tri znanstvena zvanja potrebno je imati najmanje 40% radova objavljenih u inozemnim časopisima ili publikacijama, ili u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu.

Matično povjerenstvo procjenjuje i odlučuje o priznavanju stranih znanstvenih časopisa koji vrijede za izbore u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja. Za polje arhitekture i urbanizma popis uglednih časopisa utvrdit će matično povjerenstvo za arhitekturu i urbanizam, geodeziju i građevinarstvo.

Međunarodni znanstveni skup je skup održan u organizaciji ili pod pokroviteljstvom međunarodne strukovne udruge ili ugledne inozemne institucije, s međunarodnim znanstvenim i recenzentskim odborom. Rad na međunarodnom znanstvenom skupu treba imati pisanu recenziju i biti objavljen na jednom od svjetskih jezika. Matično povjerenstvo odlučuje o priznavanju međunarodnog statusa za skupove održane u Hrvatskoj, na temelju zbornika radova.

Predloženici za polje arhitekture i urbanizma mogu se birati i po zajedničkim kriterijima za tehničke znanosti, ako smatraju da im je to povoljnije.

Za polje arhitekture i urbanizma vrijede sljedeći minimalni kriteriji za izbore u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja:

Znanstveni suradnik (docent):

Predloženik mora imati 1 (jedan) članak znanstvenog karaktera u uglednom časopisu i 2 (dva) ostvarena arhitektonska projekta ili usvojena urbanistička ili prostorna plana.

Viši znanstveni suradnik (izv. profesor):

Predloženik mora imati 3 (tri) članka znanstvenog karaktera u uglednom časopisu i 4 (četiri) ostvarena arhitektonska projekta ili usvojena urbanistička ili prostorna plana.

Znanstveni savjetnik (redoviti profesor):

Predloženik mora imati 4 (četiri) članka znanstvenog karaktera u uglednome časopisu i 6 (šest) ostvarenih arhitektonskih projekata ili usvojenih urbanističkih ili prostornih planova.

BIOMEDICINSKE ZNANOSTI I JAVNO ZDRAVSTVO

Za izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja predloženici moraju imati znanstvene radove objavljene u časopisima indeksiranim u Current Contentsu (u daljnjem tekstu CC), prema sljedećem:

Zvanje                         Broj objavljenih radova
Znanstveni suradnik (Docent)                   2
Viši znanstv. suradnik (Izvanredni profesor)           4
Znanstveni savjetnik (Redoviti profesor)             8
Izbor u isto zvanje (Poslije zadnjeg izbora)           1

Do 31. prosinca 1998. godine moguće je 50% CC-radova zamijeniti s radovima u međunarodno indeksiranim časopisima. Pri tome, osam (8) ovih radova vrijedi jedan (1) CC-rad. Jedan sažetak u CC vrednuje se kao jedan rad u međunarodno indeksiranom časopisu.

Matično povjerenstvo procjenjuje i odlučuje o priznavanju međunarodnih indeksiranih znanstvenih časopisa koji vrijede za izbore u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja (za radove izvan CC).

BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Za izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja predloženici moraju imati objavljene znanstvene radove u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom, koji su indeksirani u prvoj (a1) skupini referalnih časopisa ili njima ekvivalentne radove indeksirane u drugoj skupini referalnih časopisa (a2), odnosno radove u zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova (a3), prema sljedećem:

Zvanje                     Broj objavljenih radova
Znanstveni suradnik (Docent)               2
Viši znan. suradnik (Izvanredni profesor)         5
Znanstveni savjetnik (Redoviti profesor)         9    
Izbor u isto zvanje (Poslije zadnjeg izbora)       1

U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi indeksirani u ovim referalnim časopisima:

Science Citation Index, Current Contens, Biotechnology Citation Index, Research Alert.

Znanstveni radovi druge skupine (a2) su radovi indeksirani u ovim referalnim časopisima:

Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Biological Abstracts, Biotechnology Abstracts, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, Dairy Science Abstracts, Field Crop Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, Forest Products Abstracts, Foresty Abstracts, Microbiology Abstracts, Soil and Fertilizers, Tobaco Abstracts.

Dva rada iz skupine (a2) vrednuje se kao jedan rad iz skupine (a1).

Znanstveni radovi treće skupine (a3) su radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova s recenzijom uredništva. Međunarodni znanstveni skup je skup održan u inozemstvu ili u Hrvatskoj u organizaciji svjetske ili europske znanstvene asocijacije ili profesionalnog udruženja.

Rad na znanstvenom skupu treba biti objavljen na jednom od svjetskih jezika. Tri rada skupine (a3) vrednuju se kao jedan rad skupine (a1).

Od 1. siječnja 1999. godine za izbor u zvanje znanstvenog suradnika, pristupnik mora imati najmanje jedan rad, za zvanje višeg znanstvenog suradnika najmanje tri, a za zvanje znanstvenog savjetnika najmanje pet radova iz skupine (a1).

DRUŠTVENE ZNANOSTI

Za izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja predloženici moraju imati objavljene znanstvene radove (a2), kao i radove objavljene u časopisima s međunarodnom recenzijom i s njima po vrsnoći izjednačenim domaćim časopisima i publikacijama (a1).

Dio objavljenih znanstvenih radova mora biti iz skupine (a1), prema sljedećem:

Zvanje                         Broj objavljenih radova
                            (a1)      (a1)+(a2)
Znanstveni suradnik (Docent)               2         5
Viši znanstv. suradnik (Izvanredni profesor)       4        13
Znanstveni savjetnik (Redoviti profesor)         8        23
Izbor u isto zva-nje (Poslije zad-nje-g izbora)     1         5

Knjiga se vrednuje kao četiri rada u odgovarajućim publikacijama.

U znanstvene radove, potrebne za izbor u znanstveno zvanje ne računaju se znanstveni radovi u kojima je preko 50% integralni tekst iz magistarske ili doktorske disertacije i njezinih dijelova.

Radovi koji su samo izloženi na znanstvenim skupovima kao i elaborati ograničene naklade ne smatraju se objavljenim znanstvenim radovima.

Međunarodni časopis ili publikacija može se izdavati i u domovini, ali mora imati međunarodni sastav recenzenata i izlaziti na jednom ili više svjetskih jezika.

U razdoblju do 31. prosinca 1998. godine za izbor u znanstvena zvanja području društvenih znanosti primjenjivat će se sljedeći kriteriji:

Za izbor u zvanje znanstvenog suradnika, pristupnik mora imati objavljena najmanje tri znanstvena rada, od kojih barem jedan u časopisu ili publikaciji s međunarodno priznatom recenzijom ili s njim po vrsnoći izjednačenim časopisom i publikacijom. Za izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika, pristupnik mora imati objavljeno najmanje devet znanstvenih radova, od kojih barem četiri u časopisima ili publikacijama s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima i publikacijama. Za izbor u zvanje znanstvenog savjetnika pristupnik mora imati objavljena najmanje 18 znanstvenih radova, od kojih barem osam u časopisima ili publikacijama s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima i publikacijama.

Do 31. prosinca 1998. godine, u postupcima reizbora potrebno je imati pet objavljenih radova (a2) od kojih najmanje jedan u časopisu ili publikaciji s međunarodnom recenzijom ili s njim po vrsnoći izjednačenim domaćim časopisom (a1). Ako pristupnik nema takav objavljeni rad, kao ekvivalent priznat će mu se tri rada u domaćim časopisima ili publikacijama, što znači da ukupan broj objavljenih radova iz skupine (a2) mora biti sedam.

HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Za izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja predloženici moraju imati objavljene: znanstvenu knjigu (a3), znanstvene radove (a2), kao i radove objavljene u časopisima s međunarodnom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim domaćim časopisima i publikacijama (a1), prema sljedećem:

Zvanje                     Broj objavljenih radova
                        (a3)  (a1)  (a1)+(a2)
Znanstveni suradnik (Docent)               2     3
Viši znanstv. suradnik (Izvanredni profesor)  knjiga  +4     8
Znanstveni savjetnik (Redoviti profesor)    knjiga  +8    12
Izbor u isto zvanje (Poslije zadnjeg izbora)       1

Kod izbora u zvanje viši znanstveni suradnik, znanstvena knjiga može se zamijeniti s dvije veće znanstvene studije.

Kao znanstveni radovi ocjenjuju se objavljeni radovi, a po potrebi i oni za koje se može dokazati da su prihvaćeni za objavljivanje i stručno recenzirani.

Do 31. 12. 1998. godine za reizbor u znanstvena, odnosno znanstveno-nastavna zvanja, umjesto jednog rada u časopisu ili publikaciji s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenom časopisu i publikacijama, mogu se priznati i tri (3) rada u domaćim znanstvenim časopisima kao uvjet za ponovni izbor u znanstvenog suradnika, šest (6) radova za ponovni izbor u višeg znanstvenog suradnika i devet (9) radova za ponovni izbor u znanstvenog savjetnika.

Ovakva će se zamjena priznavati samo nakon isteka pet godina od zadnjeg izbora, i to samo do 31. prosinca 1998. godine.

Klasa: 640-03/97-02/157
Urbroj: 533-04-97-01
Zagreb, 9. travnja 1997.

Potpredsjednik Vlade
i ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.