Pravilnik o upisniku studentskih udruga

NN 41/1997 (18.4.1997.), Pravilnik o upisniku studentskih udruga

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Na temelju članka 41. stavka 4. Zakona o studentskom zboru ("Narodne novine" br. 57/96) ministar znanosti i tehnologije, donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU STUDENTSKIH UDRUGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj i način vođenja Upisnika studentskih udruga (u daljnjem tekstu: Upisnik).

Upisnik vodi Ministarstvo znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Upisnik se vodi u obliku računalne baze podataka.

Izvadak iz Upisnika i potvrda s podacima iz Upisnika može se izdati ispisom iz baze podataka na pismeni zahtjev pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima pravni interes, a ovlaštena osoba obvezno ju ovjerava potpisom i službenim pečatom.

Članak 3.

Upisni list Upisnika obvezno sadrži slijedeće podatke o studentskoj udruzi:

1. naziv i sjedište (adresa, telefon, fax, E-mail i sl.),

2. datum osnivanja,

3. djelatnost,

4. popis osnivača,

5. ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje,

6. broj i datum rješenja o upisu u registar udruga,

7. prestanak.

Članak 4.

Uz Upisnik se u Ministarstvu vodi i zbirka isprava u koju se odlaže sva dokumentacija u svezi s upisom i brisanjem iz Upisnika.

Članak 5.

Zahtjev za upis studentske udruge u Upisnik podnosi Ministarstvu osoba ovlaštena za zastupanje studentske udruge u dva primjerka.

Zahtjev za upis iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika (obrazac 1).

Članak 6.

Zahtjevu za upis u Upisnik prilaže se u jednom primjerku odluka o osnivanju studentske udruge, statut i rješenje o upisu u registar udruga.

Zahtjev za upis uz dokumentaciju ocjenjuje stručno povjerenstvo koje imenuje ministar znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 7.

Ministar donosi rješenje o upisu u Upisnik u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva.

U rješenje iz stavka 1. ovoga članka unose se sljedeći podaci: redni broj upisa u Upisnik, naziv i sjedište, utvrđenje da udruga upisom u Upisnik može početi obavljati svoju djelatnost, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i podaci o djelatnosti.

Ako se utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za upis u Upisnik, ministar će rješenjem odbiti zahtjev za upis.

Rješenje ministra je konačno u upravnom postupku.

Članak 8.

Ministarstvo će svake godine provjeravati postojanje uvjeta iz članka 41. Zakona o studentskom zboru.

Članak 9.

Studentska udruga obvezna je bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti Ministarstvo o promjeni podataka iz članka 3. ovog Pravilnika (obrazac 2).

Članak 10.

Brisanje upisa iz Upisnika ili brisanje pojedinih programa djelatnosti udruge provodi se na zahtjev studentskih udruga upisanih u Upisnik studentskog zbora sveučilišta odnosno veleučilišta ili Hrvatskog studentskog zbora.

Zahtjev za brisanje podnosi se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prestanku rada studentske udruge uz primitak dokaza na kojima se temelji zahtjev.

Članak 11.

Studentske udruge koje su, stupanjem na snagu ovog Pravilnika, osnovane prema odredbama posebnog zakona dužne su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika zatražiti upis u Upisnik.

Iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, putem Ministarstva, financirat će se studentske udruge koje su upisane u Upisnik prema ovom Pravilniku.

Članak 12.

Obrasci 1 i 2 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-01/97-06/004
Urbroj: 533-01-97-1
Zagreb, 11. travnja 1997.

Potpredsjednik Vlade i
ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

ZAHTJEV

1. za upis studentske udruge

2. za upis prestanka djelovanja studentske udruge

1. Naziv studentske udruge

2. Datum osnivanja

3. Sjedište (mjesto, ulica i broj, tel., fax., E-mail)

4. Djelatnost

5. Popis osnivača

6. Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

7. Broj i datum rješenja o upisu u registar udruga

8. Broj i datum rješenja o brisanju iz registra udruga

U -------------- , dana ----------- ------------------                         (potpis ovlaštene osobe)

Obrazac broj 1.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

PRIJAVA O PROMJENI PODATAKA U
UPISNIK STUDENTSKIH UDRUGA

1. Naziv studentske udruge

2. Sjedište (mjesto, ulica i broj, tel., fax., E-mail)

3. Djelatnost

4. Popis osnivača

5. Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

U -------------- , dana ----------- ------------------                         (potpis ovlaštene osobe)

Obrazac broj 2.