Pravilnik o izradi procjene opasnosti

NN 48/1997 (9.5.1997.), Pravilnik o izradi procjene opasnosti

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 18. stavka 7. i 91. stavka 4. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 59/96 i 94/96) ministar rada donosi

PRAVILNIK

O IZRADI PROCJENE OPASNOSTI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati poslodavci te ovlaštene ustanove odnosno trgovačka društva pri izradi procjene opasnosti, način izrade procjene opasnosti, sadržaji obuhvaćeni procjenom te podaci na kojima se procjena mora temeljiti.

Članak 2.

Temeljem procjene opasnosti primjenjuju se pravila zaštite na radu kojima se otklanjaju ili na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti i štetnosti po zaposlenike na mjestima rada i u radnom okolišu za što poslodavac osigurava sva potrebna materijalna sredstva.

Članak 3.

(1) Obvezu izrade procjene imaju poslodavci u djelatnosti industrije, graditeljstva, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, prometa i zdravstva te poslodavci u drugim djelatnostima za dijelove radnog procesa u kojima postoji mogućnost nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te poremećaja u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika.

(2) Obvezu izrade procjene imaju obrazovne ustanove s laboratorijima i radionicama praktične nastave.

Članak 4.

U smislu odredaba ovog Pravilnika:

"Procjena opasnosti" je postupak kojim se utvrđuje razina rizika glede nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika

"Rizik" je vjerojatnost nastanka navedenih štetnih događaja

"Preostali rizik" je rizik od nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti i poremaćaja u procesu rada preostao nakon primjene osnovnih pravila zaštite na radu.

"Metoda analize rizika" je postupak kojim se može odrediti vjerojatnost nastanka štetnog događaja

"Mjesto rada i radni okoliš" su sva mjesta i prostori pod neposrednim i posrednim nadzorom poslodavca na kojima se zaposlenici moraju nalaziti ili do kojih moraju dolaziti tijekom rada.

"Radno mjesto" je skup poslova koje obavlja zaposlenik na temelju ugovora o radu

"Opasne radne tvari" su po zdravlje štetne, zapaljive i eksplozivne tvari

II. TEMELJNI SADRŽAJI PROCJENE OPASNOSTI

Članak 5.

(1) Procjena opasnosti sadrži:

A) Opće podatke

B) Podatke o postojećem stanju

C) Analizu i procjenu prikupljenih podataka

D) Plan mjera za smanjivanje razine opasnosti

E) Priloge (tekstualne i grafičke)

(2) Procjena se može voditi na računalu uz zajamčen pristup istoj svim za to ovlaštenim, a jedan ispis procjene opasnosti mora biti postavljen na vidljivo svima dostupno mjesto.

Članak 6.

(1) Opći podaci sadrže podatke o poslodavcu te objektu namijenjenom za rad s naznakom lokacije, voditelju i članovima radne skupine, vanjskim stručnjacima, ovlaštenicima, stručnjacima za zaštitu na radu i povjerenicima zaposlenika za zaštitu na radu koji su sudjelovali u radu na izradi procjene, načinu na koji je u izradi procjene sudjelovao odbor za zaštitu na radu te da li je o procjeni opasnosti i kada raspravljalo zaposleničko vijeće te nadnevak završetka rada na procjeni.

(2) Ukoliko je procjenu opasnosti izradila ovlaštena ustanova odnosno trgovačko društvo za zaštitu na radu, procjena sadrži podatke o voditelju i članovima radne skupine iz ustanove odnosno društva uz odgovarajuće podatke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Podaci o postojećem stanju obuhvaćaju:

a) Opće podatke o poslodavcu

- početak rada poslodavca

- djelatnost ili djelatnosti koje obavlja

- ukupan broj zaposlenika

b) Opis glavnih tehnoloških procesa po lokacijama uključujući unutarnji transport, pogone održavanja i postupke pri održavanju s naznakom opasnosti po sigurnost i zdravlje zaposlenika koje proistječu iz procesa i nazivom radnih mjesta koja se u dotičnom dijelu procesa nalaze

- popis opasnih radnih tvari

c) Za svako radno mjesto:

- naziv

- broj zaposlenika

od toga žena:

od toga mladeži (mlađih od 18 godina):

od toga invalida:

- da li se radi o poslovima s posebnim uvjetima rada

- da li se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem

- raspored radnog vremena / dnevni, tjedni, rad u smjenama, rad u turnusu, rad duži od normalnog, skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada

- izloženost opasnostima po radnim mjestima koju je potrebno utvrditi naročito glede mehaničkih opasnosti, padova i rušenja, električne struje, kemijskih tvari, bioloških tvari, požara i eksplozije, vrućih ili hladnih tvari, buke, prašine, vibracija, zračenja, mikroklime, rasvjete, fizičkih napora, nefiziološkog položaja tijela, psihofizioloških napora, i dr.

d) podaci za razdoblje za zadnjih pet godina:

- za svaku godinu:

a) broj smrtnih, skupnih i teških ozljeda,

b) broj ozljeda na 1000 zaposlenika,

c) broj slučajeva profesionalnih bolesti

d) broj slučajeva profesionalnih bolesti na 10000 zaposlenika,

e) broj poremećaja u procesu rada koji su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika

f) broj ozljeda na 1000 zaposlenika u odnosu na stanje u djelatnosti

g) broj slučajeva profesionalnih bolesti na 10000 zaposlenika u odnosu na stanje u djelatnosti

(2) Podaci o postojećem stanju kod trgovačkih društava i kod drugih poslodavaca koji tek otpočinju s obavljanjem djelatnosti obuhvaća samo one podatke koji se mogu prikazati u trenutku početka obavljanja djelatnosti

(3) Podaci o postojećem stanju kod trgovačkih društava i kod drugih poslodavaca koji su nastali pretvorbom, privatizacijom odnosno na drugi način predviđen zakonom obuhvaća podatke koji se mogu prikazati ako nije došlo do promjena u tehnologiji i organizaciji rada.

Članak 8.

Podaci o postojećem stanju temelje se na podacima:

- iz evidencija u oblasti rada

- o zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada

- o zaposlenicima koji su na radu oboljeli te zaposlenicima koji su se na radu ozlijedili i o izvorima i uzrocima tih ozljeda

- iz godišnjih izvješća o ozljedama i slučajevima profesionalnih bolesti

- iz izvješća upućenih tijelima inspekcije rada o smrtnim, skupnim i težim ozljedama, slučajevima profesionalnih bolesti te o poremećajima u procesu rada, koji su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika

- iz izvješća ER-8 o ozljedama na radu upućenih Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

- iz uputa o načinu korištenja strojeva i uređaja

- iz podataka o opasnim radnim tvarima dobivenih od proizvođača

- iz zapisnika o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

- iz zapisnika o ispitivanju radnog okoliša

- iz knjige nadzora

- iz zapisnika o nadzoru tijela inspekcije rada

- iz rješenja i drugih mjera pokrenutih od strane inspekcije rada (rješenja o otklanjanju nedostataka i zabranama rada, zahtjevi sucu za prekršaje, krivične prijave i dr.)

- iz dokumentacije o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

Za razdoblje za zadnjih pet godina za svaku godinu:

- o broju ozljeda na radu

- o broju slučajeva profesionalnih bolesti

- broju poremećaja u procesu rada koji su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika

- broju zaposlenih

- podaci o izgubljenim radnim danima zbog ozljeda na radu

- podacima o izgubljenim radnim danima zbog profesionalnih bolesti

- podacima o broju ozljeda na 1000 zaposlenika u dotičnoj djelatnosti

- podacima o broju slučajeva profesionalnih bolesti na 10000 zaposlenika u dotičnoj djelatnosti

- podacima iz ispitnih lista koji su dobiveni tijekom obilaska mjesta rada i radnog okoliša glede izloženosti opasnostima na radnim mjestima.

Članak 9.

(1) Analiza i procjena prikupljenih podataka obuhvaća naročito:

1. Usklađenost sa zahtjevima kojima moraju udovoljavati sredstva rada kada su u uporabi naročito glede: opskrbljenosti zaštitnim napravama, osiguranja od udara električne struje, sprečavanja nastanka požara i eksplozije, osiguranja potrebne radne površine i radnog prostora, osiguranja potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i za evakuaciju zaposlenika, osiguranja čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka, ograničenja brzine kretanja zraka, osiguranja potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša, ograničenja buke i vibracije u radnom okolišu, osiguranja od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, osiguranja od djelovanja po zdravlje štetnih tvari i zaštita od elektromagnetskih i drugih zračenja, te osiguranja prostorija i uređaja za osobnu higijenu.

2. Analizu primjene posebnih pravila zaštite na radu s težištem na provedbi radnih postupaka

3. Analizu svih smrtnih, skupnih i teških ozljeda na radu glede izvora, uzroka, načina vrste i dr.

4. Usporedba broja ozljeda na 1000 zaposlenih u odnosu na dotičnu djelatnost

5. Analizu svih slučajeva profesionalnih bolesti

6. Analizu svih slučajeva poremećaja u procesu rada koji su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika

7. Analizu podataka kako bi se procijenio preostali rizik da dođe do ozljede na radu, slučaja profesionalne bolesti odnosno poremećaja u procesu rada koristeći odgovarajuće metode analize rizika

(2) Za postrojenja u kojima se proizvode, prerađuju, koriste ili skladište opasne tvari u vršnim količinama većim od onih utvrđenih u Prilogu 1 potrebno je izvršiti posebnu procjenu glede poremećaja u procesu rada koji bi mogli ugroziti sigurnost i zdravlje zaposlenika te širi čovjekov okoliš.

(3) Iz analize i procjene opasnosti moraju biti vidljivi propusti u primjeni osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu te drugih mjera koji su doveli do navedenih štetnih događaja te da li su već primijenjene ili tek treba primijeniti mjere da se takvi događaji ne ponove odnosno smanje na najmanju moguću mjeru.

Članak 10.

(1) Plan mjera za smanjivanje razine opasnosti sadrži primjenu osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu odnosno drugih mjera koje poslodavac mora primijeniti odnosno poduzeti sa svrhom da se opasnosti otklone ili smanje na najmanju moguću mjeru.

(2) Plan mjera za smanjivanje razine opasnosti mora sadržavati rokove, ovlaštenike odgovorne za provedbu mjera te način kontrole nad provedbom mjera.

(3) Plan mjera za smanjivanje razine opasnosti obvezno se izrađuje za tehnološke odnosno organizacijske cjeline i služi kao podloga za postupanje ovlaštenika poslodavca u dotičnom dijelu procesa rada.

(4) U planu mjera za smanjivanje razine opasnosti mora biti utvrđena provedba poslova zaštite na radu ovisno o opasnostima koje su utvrđene u procesu rada, mjestima rada i broju zaposlenika.

Članak 11.

(1) Prilozi uz procjenu opasnosti obvezno sadrže:

1. popis poslova za koje je potrebno provesti osposobljavanje za rad na siguran način

2. popis poslova s posebnim uvjetima rada

3. popis opasnih kemijskih tvari s naznakom MDK I KDK

4. popis strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

5. popis radnih prostorija i radnih prostora za koje postoji obveza ispitivanja radnog okoliša

6. popis poslova na kojima se moraju upotrebljavati osobna zaštitna sredstva s naznakom sredstava

(2) Dokumentacija može biti dijelom i grafički prikazana, ukoliko se zornije može prikazati uporabom simbola i nacrta.

Članak 12.

(1) Procjena opasnosti temelji se na zatečenom stanju glede primjene pravila zaštite na radu kod dotičnog poslodavca i predstavlja dokument koji podliježe revizijama u skladu s izmjenama u tehnološkom procesu koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje zaposlenika, saznanjima samog poslodavca odnosno najnovijim stručnim i znanstvenim saznanjima.

(2) U roku od šest mjeseci od stupanja ovog Pravilnika na snagu poslodavci su dužni na temelju podataka iz članka 8. izraditi podatke o postojećem stanju iz članka 7. s time da se u toj fazi mogu napraviti analize samo onih radnih mjesta na kojima je u proteklom petogodišnjem razdoblju bilo ozljeda na radu, slučajeva profesionalnih bolesti odnosno poremećaja u procesu rada koji su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika. U skladu s tim potrebno je napraviti analizu i procjenu iz članka 9. stavka 1. točke 7. te plan mjera iz članka 10.

(3) U roku od godine dana od odobrenja procjene opasnosti od strane tijela inspekcije rada potrebno je napraviti potpunu procjenu opasnosti, a u roku od tri godine procjenu i opasnosti iz članka 9. stavka 2.

Članak 13.

Revizija procjena obavlja se nakon svake smrtne, skupne ili teže ozljede, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti te poremećaja u procesu rada koji je mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika, izmjena u procesu rada koje utječu za sigurnost i zdravlje zaposlenika te na temelju izvršnog rješenja inspektora rada odnosno najmanje svake dvije godine.

III. NAČIN IZRADE PROCJENE OPASNOSTI

Članak 14.

(1) Poslodavac iz redova zaposlenika imenuje radnu skupinu za izradu procjene opasnosti.

(2) Radnu skupinu čine najmanje tri stručnjaka tehničkog usmjerenja, od kojih najmanje dva moraju imati visoku stručnu spremu različitog profila a treći najmanje višu stručnu spremu (ing. sigurnosti isl.).

(3) Jedan član radne skupine imenuje se za voditelja. Voditelj radne skupine mora imati visoku stručnu spremu usmjerenja koje odgovara djelatnosti ili području za koje se izrađuje procjena, a za djelatnost zdravstva mora biti specijalist medicine rada.

(4) Jedan član radne skupine obvezno je dipl. ing. strojarstva.

(5) U izradi procjene iz članka 9. stavka 2. sudjeluje i dipl. ing. kemijske tehnologije ili dipl. ing. kemije.

(6) U izradi procjene sudjeluje specijalist medicine rada a po potrebi se uključuju i drugi stručnjaci ukoliko to izrada procjene zahtijeva.

(7) Stručnjake iz stavka 5. i 6. poslodavac može koristiti na temelju ugovora o djelu.

Članak 15.

(1) Voditelj radne skupine mora raditi na poslovima zaštite na radu i imati najmanje 5 godina radnog iskustva na tim poslovima te položeni stručni ispit iz zaštite na radu (ispit za obavljanje poslova zaštite na radu, ispit za inspektora rada) ili najmanje 10 godina radnog iskustva na području zaštite na radu.

(2) Članovi radne skupine moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva.

Članak 16.

Pod uvjetima iz članka 14. i 15. ovoga Pravilnika poslove na izradi procjene mogu obavljati ovlaštene ustanove odnosno trgovačka društva za obavljanje poslova zaštite na radu za druge poslodavce.

Članak 17.

(1) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika poslodavac ili ustanova odnosno trgovačko društvo za obavljanje poslova zaštite na radu dužni su podnijeti ministru rada i socijalne skrbi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova na izradi procjene opasnosti uz koji prilažu dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 14. i 15. ovoga Pravilnika.

(2) Ministar rada i socijalne skrbi donosi rješenje o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, koje je konačno u upravnom postupku.

Članak 18.

(1) U slučaju kada poslodavac izradu procjene povjerava ovlaštenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu, dužan je sudjelovati u radu na procjeni odnosno osigurati sudjelovanje svojih ovlaštenika na svim razinama, službi ili stručnjaka za zaštitu na radu te ostalih službi davanjem informacija, osiguranjem uvida u dokumentaciju i obilaska mjesta rada i dr.

(2) Kod poslodavca iz članka 3. stavka 1. s više od 20 zaposlenika pri izradi procjene sudjeluje povjerenik zaposlenika za zaštitu na radu, kod poslodavca s više od 50 zaposlenika odbor za zaštitu na radu, a prije njezinog usvajanja o njoj raspravlja zaposleničko vijeće.

(3) Poslodavac koji zapošljava manje od 20 zaposlenika procjenu izrađuje sam bez obzira na to da li ispunjava uvjete iz članka 14. i 15., ali je dužan izrađenu procjenu dati na provjeru ovlaštenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu, koje posjeduje rješenje ministra rada i socijalne skrbi o ispunjavanju uvjeta za obavljanje navedenih poslova.

Članak 19.

Procjena i mjere za otklanjanje opasnosti moraju se temeljiti na načelima iz članka 17. Zakona o zaštiti na radu.

Članak 20.

(1) Za izradu procjene opasnosti primjenjuju se hrvatske metode ili (u njihovom nedostatku) u svijetu prihvaćene metode kao što su AUVA, BG, OZEPA, SME, WKO i dr.

(2) Pri izradi procjene opasnosti za postrojenja i pogone u kojima se proizvode, prerađuju, koriste ili skladište opasne radne tvari u količinama većim od onih utvrđenih u Prilogu primjenjuju se metode FMEA, HAZOP, SWIFT, "Što-ako", "Stablo pogrešaka", "Stablo događaja" i dr.

(3) Moguća je istovremena primjena dviju ili više komplementarnih metoda u okvirima i na način kako je predviđeno za pojedinu metodu, ali je potrebno naglasiti o kojim se metodama radi.

Članak 21.

(1) Procjena opasnosti dostavlja se na odobrenje nadležnom tijelu inspekcije rada koje je odobrava samo sa stanovišta da li se procjena temelji na propisanim podacima i da li obuhvaća propisane sadržaje.

(2) Kada inspektor rada tijekom pregleda procjene opasnosti utvrdi nedostatke iz stavka 1. ovoga članka, rješenjem će poslodavcu narediti otklanjanje tih nedostataka.

Članak 22.

Reviziju procjene opasnosti obavlja sam poslodavac ili u suradnji s ovlaštenom ustanovom odnosno trgovačkim društvom za obavljanje poslova zaštite na radu.

Članak 23.

Prilog otiskan uz Pravilnik čini njegov sastavni dio.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 115-01/97-01/01
Urbroj: 524-01-97-2
Zagreb, 28. travnja 1997.

Ministar
Joso Škara, v. r.


Prilog 1. 

GRANIČNE KOLIČINE OPASNIH RADNIH TVARI 

Opasna radna tvar (*)                     Količina (u tonama) 


Amonijev nitrat (eksploziv)                      2.500 

Amonijev nitrat (gnojivo)                       5.000 

Arsen pentoksid                            2 

Arsen trioksid                            0,1 

Brom                                 100 

Klor                                 25 

Spojevi nikla                             1 

Etilenamin                              20 

Fluor                                 20 

Formaldehid (>90%)                          50 

Vodik                                 50 

Klorovodik (ukapljeni plin)                      250 

Olovni alkili                             50 

Ukapljeni jako zap. plinovi 

(uključujući UNP) i prirodni plin                   200 

Acetilen                               50 

Etilen oksid                             50 

Propilen oksid                            50 

Metanol                                5000 

2-Kloranilin (i soli)                         0.01 

Metilizocijanat                            0.15 

Kisik                                 2000 

Toluen diizocijanat                          100 

Fozgen                                0,75 

Arsin                                 1 

Fosfin                                1 

Sumpordiklorid                            1 

Sumpor trioksid                            75 

TCDD (i ekvivalenti)                         0,001 

Karcinogene tvari                           0,001 

Benzin i druga goriva                         50000 

Vrlo toksične tvari (T+)                       20 

Toksične tvari (T)                          200 

Oksidansi (Ox)                            200 

Eksplozivi (Ex) i pirotehničke tvari                 200 

Eksplozivi (Ex) s ekstremnim rizicima                 50 

Zapaljive tvari (F)                          50000 

Tvari zapaljive u dodiru sa zrakom (R17)               200 

Lako zapaljive tvari (F+,R11)                     50000 

Vrlo lako zapaljive tvari (R12)                    50 

Tvari skupine R14 (R 14/15)                      500 

Tvari skupine R29                           200


* = Oznake opasnih radnih tvari u skladu su s odredbama Pravilnika o označavanju otrova koji se stavljaju u promet na domaćem tržištu ("Narodne novine" br. 53/91)