Uredba o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu

NN 64/1997 (25.6.1997.), Uredba o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 387. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 1997. godine, donijela

UREDBU

O PRESTANKU RADA FONDA U STAMBENOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se pitanja preuzimanja sredstava i djelatnika Fonda u stambenom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Fond), prijenos sredstava zatečenih na računu Fonda, te uvjeti i način prestanka rada Fonda.

Članak 2.

Fond prestaje s radom prvog dana slijedećeg mjeseca, nakon što su sve zgrade predane na upravljanje vlasnicima, a najkasnije 31. prosinca 1997. godine.

Članak 3.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, na području kojih je Fond upravljao stambenim zgradama, danom prestanka rada Fonda preuzimaju nekretnine toga Fonda, koje se nalaze na njihovom području i preuzimaju prava i obveze u svezi s tim nekretninama.

Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka, preuzimaju pokretnine i financijska sredstva Fonda, te se na njih prenose prava i obveze Fonda.

Sporove koji mogu nastati u provedbi stavka 1. i 2. ovoga članka, jedinice lokalne samouprave rješavaju sporazumno. U slučaju izostanka sporazumnog rješenja, odluku će donijeti komisija koju imenuje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.

Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. i 2. ovoga članka, stupit će na mjesto Fonda u svim postupcima koji su u tijeku.

Članak 4.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, za koje je Fond obavljao poslove, preuzimaju djelatnike Fonda s danom prestanka rada Fonda, razmjerno preuzetim sredstvima iz članka 3. ove Uredbe.

Akt o preuzimanju djelatnika iz stavka 1. ovoga članka, donosi načelnik odgovarajuće jedinice lokalne samouprave, odnosno gradonačelnik.

Članak 5.

Fond, odnosno pravna osoba koja je upravljala zgradom, dužna je prije prestanka s radom, zatečena sredstva za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade koja na temelju odluke nadležnog tijela općine, grada, odnosno Grada Zagreba pripadaju toj zgradi, dostaviti na račun sredstava zajedničke pričuve vlasnika te zgrade.

Ako taj račun nije otvoren, sredstva se dostavljaju u proračun jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba.

Članak 6.

Fond je dužan, na zahtjev suvlasnika stambene zgrade, dostaviti dokumentaciju stambene zgrade, u roku 8 dana od dana primitka tog zahtjeva.

Ako suvlasnici takav zahtjev ne dostave, Fond je dužan dokumentaciju predati na čuvanje upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba nadležnom za poslove stanovanja, i to najkasnije do 31. prosinca 1997. godine.

Članak 7.

Radi izvršenja obveze upravljanja stambenim zgradama, Fond je dužan do predaje zgrade na upravljanje vlasnicima poduzimati poslove u svezi hitnih popravaka.

Vlasnici stanova koji stanuju u svojim stanovima i stanari koji su stekli pravni položaj najmoprimaca, dužni su dok Fond upravlja zgradom, plaćati naknadu za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Naknada koju plaćaju vlasnici stanova, plaća se u visini 0,54% vrijednosti njihova posebnog dijela godišnje, a najmanje u visini naknade za održavanje koju su do sada plaćali.

Najmoprimci, dosadašnji stanari, plaćaju Fondu naknadu u visini stanarine koju su plaćali do stjecanja pravnog položaja najmoprimca.

Ako najmoprimac sklopi ugovor o najmu s najmodavcem u vrijeme kada Fond upravlja zgradom, danom sklapanja ugovora o najmu stana, za najmoprimca prestaje obveza plaćanja naknade Fondu. U tom slučaju, najmoprimac je dužan obavijestiti Fond o danu sklapanja ugovora o najmu.

Članak 8.

Poslove i dokumentaciju u svezi prodaje stanova, koje je Fond obavljao na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, Fond je dužan prije prestanka rada dostaviti Fondu za naknadu oduzete imovine ili pravnoj osobi koju taj Fond odredi.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/97-01/12
Urbroj: 5030107-97-1
Zagreb, 19. lipnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.