Pravilnik o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

NN 66/1997 (30.6.1997.), Pravilnik o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

REPUBLIČKI FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA, SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 5. i članka 4. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja (»Narodne novine«, broj 20/97), članka 6. točke 11. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (»Narodne novine«, br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske (»Narodne novine«, br. 58/90, 21/92, 116/93, 23/95 i 24/97) i članka 6. točke 9. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (»Narodne novine«, br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na zajedničkoj sjednici održanoj 6. svibnja 1997. donose

PRAVILNIK

O USKLAÐIVANJU MIROVINA I DRUGIH NOVČANIH PRIMANJA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Članak 1.

Na temelju članka 3. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja (u daljnjem tekstu: Zakon) usklađivanje mirovina obavlja se od 1. siječnja i do 1. srpnja tekuće godine, prema prosječnom kretanju troškova života u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu.

Članak 2.

Usklađivanje mirovina u smislu članka 3. stavka 3. Zakona obavlja se i u rokovima kraćim od rokova iz članka 1. ovoga Pravilnika, ako porast troškova života iznosi više od 3% za jedan ili više mjeseci u odnosu na mjesec za koji je obavljeno posljednje usklađivanje. Usklađena mirovina pripada od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem su se stekli uvjeti za usklađivanje.

Članak 3.

Postotak za usklađivanje mirovina prema kretanju troškova života u razdoblju za koje se obavlja usklađivanje izračunava se tako da se pomnože mjesečni indeksi troškova života, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u tom razdoblju.

Ako je mirovina usklađena u razdoblju kraćem od 16 mjeseci (članak 2.), tada se za usklađivanje mirovina od 1. siječnja i 1. srpnja tekuće godine izračunava postotak za usklađivanje mirovina tako da se uzme u obzir kretanje troškova života počevši od mjeseca za koji je posljednji put usklađena mirovina.

Članak 4.

Mirovine ostvarene u tekućoj godini usklađuju se s kretanjem troškova života na isti način i u istom postotku kao ranije ostvarene mirovine.

Članak 5.

Odredbe ovoga pravilnika o usklađivanju mirovina odnose se i na usklađivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje, doplatka za pomoć i njegu, naknadu plaće iz članka 52. stavka 1. točke 1. do 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, najviše svote mirovine, najniže mirovine, minimalne mirovine, granične svote najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka i zajamčene najniže svote mirovine.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 1997.

Klasa: 140-13/97-01/1903
Urbroj: 341-99-01/97-52
Zagreb, 6. svibnja 1997.

Predsjedatelj zajedničke sjednice upravnih odbora
dr. sc. Ðuro Njavro, v. r.