Pravilnik o slučajevima, uvjetima, postupku i načinu preuzimanja obveza organizacija i poslodavaca iz članka 53. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

NN 70/1997 (7.7.1997.), Pravilnik o slučajevima, uvjetima, postupku i načinu preuzimanja obveza organizacija i poslodavaca iz članka 53. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 54. stavka 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 96/93., 44/94., 59/96. i 20/97) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine" br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. lipnja 1997. donosi

PRAVILNIK

O SLUČAJEVIMA, UVJETIMA, POSTUPKU I NAČINU PREUZIMANJA OBVEZA ORGANIZACIJA I POSLODAVACA IZ ČLANKA 53. ZAKONA O MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se slučajevi kada organizacije i poslodavci ne mogu izvršavati obveze iz članka 53. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (skraćeno: ZOMIO), postupak za utvrđivanje tih slučajeva te uvjeti i način kada Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (skraćeno: Fond) preuzima izvršenje tih obveza.

Ovim pravilnikom utvrđuju se i drugi slučajevi u kojima osiguravanje prekvalifikacije ili dokvalifikacije i zaposlenja pada na teret Fonda.

Članak 2.

Smatra se da organizacija iz objektivnih razloga ne može izvršavati obveze iz članka 53. ZOMIO u slučajevima:

a) prestanka organizacije prema zakonu, kada obveze organizacije, prema odredbama zakona, ne preuzimaju pravni sljednici;

b) iz članka 243. Zakona o radu, ako organizacija dade poslovno ili osobno uvjetovani otkaz invalidu rada, jer ga ne može zaposliti na nekim drugim poslovima;

c) elementarnih nepogoda, zbog kojih se obustavi ili znatno smanji opseg poslova organizacije i kada se zbog toga u organizaciji isplaćuje najniža plaća;

d) kada se radi o osiguraniku, invalidu rada, kod kojeg je invalidnost nastupila za vrijeme pripravničkog staža, ako je pripravnik zasnovao radni odnos na određeno vrijeme, prema članku 10. Zakona o radu.

Članak 3.

Smatra se da poslodavac iz objektivnih razloga ne može izvršavati obveze iz članka 53. ZOMIO u slučajevima:

a) kada se radi o osiguraniku zaposlenom u svojstvu kućnoga pomoćnog osoblja;

b) kada se radi o osiguraniku zaposlenom kod poslodavca, koji zbog svojih ekonomskih mogućnosti nije u stanju izvršavati te obveze;

c) iz članka 243. Zakona o radu, ako poslodavac dade poslovno ili osobno uvjetovani otkaz invalidu rada, jer ga ne može zaposliti na nekim drugim poslovima;

d) kada zbog smrti poslodavca ili drugih razloga dođe do trajnog prestanka obavljanja djelatnosti;

e) kada dođe do prestanka rada stranog predstavništva ili strane tvrtke u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Kada je invalidnost osiguranika nastala pod okolnostima iz članka 22. i 25. do 27. ZOMIO, za vrijeme trajanja radnog odnosa osiguranika - invalida rada, troškove zapošljavanja i novčanih naknada iz članka 53. stavka 5. i 7. ZOMIO, snosi Fond, a obveze osiguranja prekvalifikacije ili dokvalifikacije i zapošljavanja, preuzima Fond samo u slučajevima i uvjetima iz članka 2. i 3. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Osim u slučajevima iz članka 2. i 3. ovoga pravilnika Fond osigurava prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i zaposlenje (s odgovarajućim naknadama) i:

a) osobama kod kojih je invalidnost nastala za vrijeme produženog osiguranja u Fondu, za koje je plaćen doprinos;

b) osobama koje osobnim radom samostalno, u obliku zanimanja, obavljaju profesionalnu djelatnost, obvezno osiguranim u Fondu;

c) osobama kod kojih je invalidnost nastala pod okolnostima iz članka 22. do 28. ZOMIO, ako nisu u radnom odnosu;

d) drugim osobama u slučajevima kada je to propisano zakonom.

Članak 6.

Na zahtjev organizacije kojoj pripada zaposlenik kod kojega je utvrđena invalidnost, odnosno poslodavca, područna služba Fonda na čijem je području sjedište organizacije ili poslodavca, utvrđuje činjenice iz članka 2. do 5. ovoga pravilnika.

Na temelju utvrđenih činjenica, prema stavku 1. ovoga članka, područna služba Fonda koja vodi postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, rješenjem utvrđuje obvezu Fonda u svakom pojedinom slučaju.

Članak 7.

Ako slučajevi iz članka 2. i 3. ovoga pravilnika nastupe za vrijeme čekanja na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije ili za vrijeme čekanja invalida rada na zaposlenje Fond će, na zahtjev organizacije, odnosno poslodavca, preuzeti obveze iz članka 53. ZOMIO prema postupku iz ovoga pravilnika.

Članak 8.

Obveze koje Fond preuzima, prema ovom pravilniku traju dok traju objektivne okolnosti zbog kojih organizacija, odnosno poslodavac, ne može te obveze izvršavati.

Prestanak objektivnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje rješenjem područna služba Fonda.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/97-01/2626
Urbroj: 341-99-01/97-3
Zagreb, 20. lipnja 1997.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.