Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske

NN 71/1997 (9.7.1997.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. lipnja 1997.

Broj: 081-97-1111/1
Zagreb, 1. srpnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92.), u članku 11. i u daljnjem tekstu Zakona, riječi: "Izborna komisija Republike Hrvatske", zamjenjuju se riječima: "Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske", u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 2.

U članku 20. i u daljnjem tekstu Zakona, riječi: "općinska izborna komisija", zamjenjuju se riječima: "općinsko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba", u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 3.

U članku 34. stavku 1. riječi: "ministar pravosuđa i uprave", zamjenjuju se riječima: "ministar uprave".

U stavku 3. riječi: "ministar pravosuđa i uprave", zamjenjuju se riječima: "ministar pravosuđa".

Članak 4.

U članku 49. stavci 3. i 4. postaju stavak 3. koji glasi:

"Svečana prisega koju predsjednik Republike Hrvatske, obvezujući se na vjernost Ustavu, polaže pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, glasi:

Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana.

Kao hrvatski državni poglavar:

- držat ću se Ustava i zakona,

- brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske,

- bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti,

- čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske.

Tako mi Bog pomogao."

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/92-01/03
Zagreb, 27. lipnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.