Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

NN 73/1997 (14.7.1997.), Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRUČNO-
-PEDAGOŠKOM NADZORU

Proglašavam Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. lipnja 1997.

Broj: 081-97-1144/1
Zagreb, 8. srpnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se stručno-pedagoški nadzor, uvjeti i način njegova obavljanja, te ovlasti stručno-pedagoškog nadzornika, odnosno druge osobe koja obavlja poslove stručno-pedagoškog nadzora (u daljnjem tekstu: školski nadzornik).

Članak 2.

Stručno-pedagoški nadzor sustavno je i organizirano stručno praćenje ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa, organizacije i izvođenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u školskim ustanovama te stručnog i pedagoškog rada odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (u daljnjem tekstu: nastavnici).

Članak 3.

Stručno-pedagoški nadzor obavlja se u školskim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost odgoja i naobrazbe, u granicama djelokruga Ministarstva prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo prosvjete).

II. ŠKOLSKI NADZORNIK

Članak 4.

Stručno-pedagoški nadzor provode državni službenici u zvanju školskog nadzornika i višeg školskog nadzornika.

Zvanje školskog nadzornika, odnosno višeg školskog nadzornika izjednačuje se sa zvanjem savjetnika, odnosno višeg savjetnika.

Stručno-pedagoški nadzor može provoditi i osoba koja nije državni službenik ako ispunjava uvjete za školskog nadzornika prema odredbama ovoga Zakona.

Osobu iz stavka 3. ovoga članka ovlašćuje ministar prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: ministar prosvjete).

Aktom iz stavka 4. ovoga članka i odgovarajućim ugovorom pobliže se uređuju ovlaštenja i položaj osobe iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 5.

Školski nadzornik iz članka 4. ovoga Zakona može biti osoba koja, pored općih uvjeta za prijem u državnu službu, ima:

- odgovarajuću visoku stručnu spremu i pedagoško-psihološku naobrazbu,

- najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima odgoja i naobrazbe.

Viši školski nadzornik može biti osoba koja osim uvjeta iz podstavka 1. stavka 1. ovoga članka ima najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i naobrazbe.

Što se smatra odgovarajućom vrstom stručne spreme školskog nadzornika utvrđuje ministar prosvjete.

Članak 6.

Školski nadzornik samostalan je u obavljanju poslova stručno-pedagoškog nadzora.

Školski nadzornik odgovoran je ako propusti obaviti nadzor ili ako prekorači ovlasti utvrđene ovim Zakonom.

Članak 7.

Školski nadzornik ima iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo i ovlasti.

Obrazac iskaznice iz stavka 1. ovoga članka i način njezina izdavanja propisuje ministar prosvjete.

III. OBAVLJANJE STRUČNO-
-PEDAGOŠKOG NADZORA

Članak 8.

Stručno-pedagoški nadzor obavlja se:

- uvidom u izvođenje godišnjeg plana i programa rada školske ustanove,

- neposrednim praćenjem izvođenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,

- uvidom u pedagošku evidenciju i dokumentaciju,

- razgovorom s učenicima, roditeljima, nastavnicima i članovima stručnih tijela školske ustanove.

Članak 9.

U obavljanju stručno-pedagoškog nadzora školski nadzornik nadzire osobito:

- izvođenje i ostvarivanje godišnjeg plana i programa školske ustanove,

- organizaciju i planiranje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,

- stručnu uporabu udžbenika, nastavnih pomagala i opreme,

- ispunjenost pedagoških i metodičko-didaktičkih zahtjeva i mjerila u izvođenju nastave,

- provođenje ispita i ocjenjivanja učenika.

Članak 10.

Osim poslova iz članka 9. ovoga Zakona, školski nadzornik:

- predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog sustava,

- predlaže mjere za unapređivanje organizacije, planiranja i metoda rada školske ustanove,

- pruža stručnu pomoć nastavnicima i skrbi o njihovu stručno-pedagoškom usavršavanju,

- prati rezultate odgojno-obrazovnog rada školske ustanove i razinu usvojenih znanja i vještina učenika,

- potiče učenička natjecanja i prati ostvarivanje eksperimentalnih programa,

- ocjenjuje funkcionalnost školskog prostora i opreme te predlaže mjere za njihovo osuvremenjavanje,

- prati rad stručnih tijela školske ustanove.

Članak 11.

Školski nadzornik dužan je pravodobno obavijestiti ravnatelja školske ustanove o vremenu obavljanja nadzora.

Iznimno, stručno-pedagoški nadzor može se obaviti bez obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, ako to zahtijeva svrha nadzora.

Ravnatelj školske ustanove i nastavnik, čiji rad se nadzire, dužni su školskom nadzorniku dati na uvid zatraženu dokumentaciju i evidenciju, druge podatke i obavijesti potrebne radi nadzora, te osigurati druge uvjete za nesmetano obavljanje nadzora.

Članak 12.

O obavljenom stručno-pedagoškom nadzoru školski nadzornik sastavlja nalaz.

Nalaz iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:

1. opis utvrđenog stanja,

2. mjere koje u školskoj ustanovi valja poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka,

3. mjere koje se predlažu nadležnom tijelu uprave,

4. rokove izvršenja mjera.

Nalaz mora biti jasan. Prije utvrđivanja nalaza školski nadzornik obavezno razmatra utvrđeno stanje s ravnateljem, nastavnikom ili stručnim tijelom školske ustanove.

Nalaz se uvijek dostavlja županijskom uredu nadležnom za poslove školstva, ravnatelju školske ustanove i nastavniku na čiji se rad odnosi.

Osobe i stručno tijelo iz stavka 3. ovoga članka mogu izjaviti primjedbe na nalaz školskog nadzornika Ministarstvu prosvjete.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Akte iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona ministar prosvjete donijet će u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Obrazac iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona ministar prosvjete propisat će u roku mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Osoba zatečena u zvanju stručno-pedagoškog nadzornika stupanjem na snagu ovoga Zakona može i dalje obavljati poslove školskog nadzornika pod uvjetom da u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona položi državni stručni ispit.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 600-04/96-01/01
Zagreb, 27. lipnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.