Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena

NN 73/1997 (14.7.1997.), Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZNIMNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA

Proglašavam Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. lipnja 1997.

Broj: 081-97-1147/1
Zagreb, 8. srpnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZNIMNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se uvjeti pod kojima nadležna državna tijela mogu poduzimati mjere kontrole u području cijena i način provedbe tih mjera.

Članak 2.

Iznimna mjera kontrole cijena provodi se:

- propisivanjem mjera izravne kontrole cijena,

- praćenjem kretanja cijena,

- određivanjem zajamčenih cijena poljoprivrednih proizvoda.

Članak 3.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na proizvode i usluge za koje je kontrola cijena uređena posebnim zakonom.

II. IZRAVNA KONTROLA CIJENA

Članak 4.

Mjere izravne kontrole cijena propisuju se iznimno radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena ili radi sprječavanja monopolističkog određivanja cijena, kada se ti ciljevi ne mogu postići drugim mjerama gospodarske politike.

Članak 5.

Mjere izravne kontrole cijena su:

- određivanje najviše razine cijena,

- snižavanje cijena na određenu razinu,

- prijava cjenika, odnosno tarifa prije njihove primjene.

Članak 6.

Mjere izravne kontrole cijena propisuje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) na prijedlog ministarstva nadležnog za cijene.

Članak 7.

Ako Vlada kao mjere izravne kontrole cijena propiše obvezu prijave cjenika, odnosno tarifa, Vlada određuje uvjete i način za provedbu te mjere.

Stručne i upravne poslove za provedbu mjere iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za cijene.

Iznimno pri propisivanju mjere iz stavka 1. ovoga članka Vlada može ovlastiti i tijela lokalne samouprave za provedbu tih mjera.

Članak 8.

Mjera izravne kontrole cijena može trajati dok se ne otklone razlozi za njezino propisivanje.

Nakon propisivanja mjera izravne kontrole cijena Vlada je dužna poduzeti odgovarajuće mjere gospodarske politike radi otklanjanja razloga za izravnu kontrolu cijena.

III. PRAĆENJE KRETANJA CIJENA

Članak 9.

Kontrola cijena praćenjem provodi se obavješćivanjem nadležnog tijela o cijenama i tarifama nakon njihove promjene.

Ministar nadležan za cijene posebnim propisom određuje proizvode i usluge za koje se propisuje obvezno dostavljanje cjenika i tarifa radi praćenja.

Propisom o određivanju proizvoda i usluga iz stavka 2. ovoga članka određuju se obveznici dostavljanja podataka, podaci koji se dostavljaju, te način i rokovi dostavljanja podataka.

IV. ZAJAMČENE CIJENE

Članak 10.

Radi ostvarivanja ciljeva poljoprivredne politike Vlada može za pojedine poljoprivredne proizvode propisati zajamčenu cijenu.

Zajamčena cijena predstavlja cijenu po kojoj Republika Hrvatska otkupljuje pojedine poljoprivredne proizvode iz stavka 1. ovoga članka kad njihova cijena na tržištu padne ispod te cijene.

Cijenu iz stavka 1. ovoga članka određuje Vlada na usuglašeni prijedlog ministarstva nadležnog za cijene i ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

V. KONTROLA CIJENA NADLEŽNIH TIJELA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 11.

Za usluge koje su prema posebnim zakonima utvrđene kao komunalne usluge mjere kontrole cijena propisuju tijela lokalne samouprave.

Mjere kontrole cijena za usluge iz stavka 1. ovoga članka propisuje jedinica lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište pravne ili fizičke osobe koja pruža uslugu.

Ako jedinica lokalne samouprave iz stavka 2. ovoga članka ne propiše mjere izravne kontrole cijena u slučajevima iz članka 4. ovoga Zakona, mjeru izravne kontrole cijena propisat će Vlada.

Članak 12.

Za usluge iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona ovlaštena tijela lokalne samouprave mogu propisati mjere kontrole cijena na način i uz uvjete određene ovim Zakonom.

Propisom iz stavka 1. ovoga članka određuju se tijela za provedbu mjera kontrole cijena.

Članak 13.

Jedinice lokalne samouprave dostavljaju izvješće o poduzetim mjerama kontrole cijena usluga iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona ministarstvu nadležnom za cijene svakih šest mjeseci.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba u iznosu peterostrukog do dvadesetorostrukog iznosa cijene zaračunate iznad propisanih cijena (članak 5.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 kuna.

Članak 15.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako:

- ne prijavi cjenik, odnosno tarifu, a poveća cijene ili poveća cijenu suprotno propisu (članak 7. i 11.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se imovinska korist koju čini razlika između primijenjene cijene i prijavljene cijene.

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako:

- ne dostavi podatke o cijenama, odnosno ako dostavi pogrešne podatke o cijenama (članak 9. i 11.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Propis iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ministar nadležan za cijene donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga Zakona primjenjivat će se propis donesen na temelju Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85. i 53/90.).

Članak 18.

Propisi o zaštitnim cijenama i propisi doneseni na temelju članka 13a. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91., 29/92., 26/93., 43/93. i 94/93.) ostaju na snazi dok Vlada ne propiše prestanak važenja tih propisa.

Članak 19.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91., 29/92., 26/93., 43/93. i 94/93.) i Zakon o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85. i 53/90.).

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-04/96-01/05
Zagreb, 27. lipnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.