Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila

NN 76/1997 (25.7.1997.), Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 22. stavak 6. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", br. 100/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O NADZORU OSOVINSKOG PRITISKA, UKUPNO DOZVOLJENE MASE I DIMENZIJA VOZILA

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se pravilnikom propisuje način nadzora osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila na javnim cestama, uređaji i sredstva za nadzor, mjesta za nadzor te postupak nadzora.

Članak 2.

(1) Nadzor osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila (u daljnjem tekstu: nadzor) na državnim cestama obavlja Hrvatska uprava za ceste, a na županijskim i lokalnim cestama županijske uprave za ceste.

II. UREĐAJI I SREDSTVA ZA NADZOR

Članak 3.

(1) Nadzor osovinskog pritiska i ukupno dozvoljene mase obavlja se uređajima za vaganje vozila u vožnji, uređajima za određivanje ukupne mase te uređajima za mjerenje sile odnosno opterećenja osovine i opterećenja kotača na kolničku konstrukciju.

(2) Nadzor dimenzija vozila obavlja se mjernom letvom odnosno vrpcom te pokretnim okvirom.

Članak 4.

(1) Uređaji za vaganje vozila u vožnji, koriste se pri nadzoru vozila samo za predizbor te za brojanje prometa na određenoj dionici javne ceste.

(2) Uređaji za određivanje ukupne mase koriste se za nadzor vozila radi utvrđivanja njihove ukupne dopuštene mase.

(3) Uređaji za mjerenje sile koriste se za nadzor vozila radi utvrđivanja osovinskog opterećenja kotača na kolničku konstrukciju.

Članak 5.

(1) Uređaji iz članka 4. stavka 2. i 3 ovoga pravilnika, moraju udovoljavati mjeriteljskim zahtjevima Republike Hrvatske odnosno Europskim smjernicama za neautomatske uređaje za vaganje.

III. MJESTA ZA NADZOR

Članak 6.

(1) Na javnim cestama nadzor se obavlja na mjestima izgrađenim ili određenim za tu namjenu.

(2) Mjesta na kojima se obavlja nadzor moraju biti sigurna za obavljanje nadzora te za sigurno odvijanje prometa.

(3) Mjesto na kojem se obavlja nadzor, glede ravnosti i nosivosti podloge, mora udovoljavati zahtjevu kojeg propisuje proizvođač mjernog uređaja.

Članak 7.

(1) Ako se nadzor obavlja neposredno uz kolnik javne ceste uređajima za mjerenje sile odnosno opterećenja osovine i opterećenja kotača na kolničku konstrukciju, dio javne ceste mora se vidljivo obilježiti postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova radi osiguranja sudionika u prometu.

(2) Mjesto na kojem se obavlja nadzor iz stavka 1. ovoga članka, mora udovoljavati zahtjevima, koje propisuje proizvođač mjernog uređaja, a glede ravnosti i nosivosti podloge.

IV. POSTUPAK NADZORA

Članak 8.

(1) Nadzor obavljaju stručno osposobljeni zaposlenici Hrvatske uprave za ceste odnosno zaposlenici županijskih uprava za ceste (u daljnjem tekstu: nadzornik) u suradnji s djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova.

(2) Provjera stručne osposobljenosti nadzornika iz stavka 2. ovoga članka provodi se prema programu kojeg donosi Hrvatska uprava za ceste.

Članak 9.

(1) Nadzornik obavlja nadzor, uređajima iz članka 4. ovoga pravilnika, a prema propisanom postupku proizvođača.

(2) Pri obavljanju nadzora iz stavka 1. ovoga članka, nadzornik mora nositi propisanu uočljivu odjeću.

Članak 10.

(1) Ako se tijekom nadzora utvrdi da se obavlja prijevoz:

- bez dozvole za izvanredni prijevoz,

- vozilom koje je opterećeno iznad svoje nosivosti koja je upisana u prometnu dozvolu ili u dozvolu za izvanredni prijevoz,

- vozilom čije osovinsko opterećenje prelazi dozvoljeno osovinsko opterećenje vozila odnosno skupa vozila u stanju mirovanja na vodoravnoj podlozi,

- vozilom koje ima ukupnu masu veću od najveće dozvoljene mase,

- vozilom koje ima duljinu i/ili širinu i/ili visinu veću od najviše dozvoljene,

- preko mogućnosti koje dopuštaju osobine javne ceste i tehničko-konstrukcijske mogućnosti vozila,

takav prijevoz smatra se nedozvoljenim izvanrednim prijevozom, a vozilo kojim se obavlja takav prijevoz isključit će se iz prometa prema posebnim propisima.

Članak 11.

(1) Prijevoz iz članka 10. ovoga pravilnika može se nastaviti kada se uskladi dozvoljena masa, osovinsko opterećenje i dimenzije vozila s mogućnostima koje dozvoljavaju osobine javne ceste.

(2) Ako se prijevozom iz stavka 1. ovoga članka, prevozi nedjeljiv teret, prijevoznik može nastaviti prijevoz po javnoj cesti, kada dobije dozvolu ili dopunu dozvole za izvanredni prijevoz od nadležne uprave za ceste.

Članak 12.

(1) Po izvršenom nadzoru vozaču vozila izdaje se zapisnik o izvršenom nadzoru.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka, popunjava nadzornik, a potpisuju ga nadzornik, nazočni djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova i vozač.

(3) Obrazac zapisnika o izvršenom nadzoru propisuje Hrvatska uprava za ceste.

Članak 13.

(1) Prijevoznik, koji mora uskladiti najveću dozvoljenu masu, osovinsko opterećenje i dimenzije vozila ustanovljenu u postupku nadzora s mogućnostima koje dopuštaju osobine javne ceste radi nastavka prijevoza, mora to učiniti na način da ne ometa sigurno i nesmetano odvijanje prometa.

(2) Ako na mjestu na kojem je obavljen nadzor nema dovoljno prostora niti uvjeta za sigurno i nesmetano usklađenje iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznik će biti otpraćen vozilom nadzornika odnosno policije do najbližeg mjesta na kojem je moguće obaviti takvo usklađenje (pretovar) tereta na vozilu.

(3) Troškove usklađenja tereta iz stavka 1. ovoga članka i pratnje iz stavka 2. ovoga članka snosi prijevoznik.

(4) Visinu naknade za troškove pratnje iz stavka 2. ovoga članka određuje Hrvatska uprava za ceste odnosno županijske uprave za ceste.

Članak 14.

(1) Hrvatska uprava za ceste i županijske uprave za ceste, vode evidenciju o obavljenom nadzoru na javnim cestama.

(2) Prikupljeni podaci koriste se za održavanje i zaštitu javnih cesta, projektiranje cesta te analizu prometa na javnim cestama.

(3) Radi osiguranja tehničko-tehnološkog jedinstva sustava javnih cesta, prikupljene podatke iz stavka 2. ovoga članka, Hrvatska uprava za ceste koristi i za međunarodnu razmjenu podataka odnosno za uključivanje u Europsku bazu podataka.

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Kada se nadzorom ustanovi da vozilo obavlja nedozvoljeni izvanredni prijevoz iz članka 10. ovoga pravilnika, protiv pravne ili fizičke osobe te odgovorne osobe u pravnoj osobi, koja je obavila takav prijevoz bez dozvole za izvanredni prijevoz ili suprotno izdanoj dozvoli za izvanredni prijevoz, pokrenut će se prekršajni postupak temeljem Zakona o javnim cestama, putem nadležne inspekcije.

(2) Zapisnik o izvršenom nadzoru u kojem su utvrđene nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka, nadležnoj inspekciji dostavlja Hrvatska uprava za ceste odnosno županijske uprave za ceste.

Članak 16.

(1) Hrvatska uprava za ceste utvrdit će mjesta za nadzor iz članka 6. ovoga pravilnika na državnim cestama u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

(2) Županijske uprave za ceste utvrdit će mjesta za nadzor iz članka 6. ovoga pravilnika na županijskim i lokalnim cestama u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 17.

(1) Hrvatska uprava za ceste, donijet će program izgradnje uređaja za nadzor iz članka 4. stavak 1. i 2. ovoga pravilnika na državnim cestama u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

(2) Županijske uprave za ceste, donijet će program izgradnje uređaja za nadzor iz članka 4. stavak 1. i 2. ovoga pravilnika na županijskim i lokalnim cestama u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 18.

(1) Hrvatska uprava za ceste, ustrojit će način prikupljanja, korištenja te upravljanja podacima iz članka 14. ovoga pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 19.

(1) Program i način provjere stručne osposobljenosti zaposlenika, iz članka 8. stavka 2. ovoga pravilnika, Hrvatska uprava za ceste donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 20.

(1) Obrazac zapisnika iz članka 12. stavak 3. ovoga pravilnika, propisat će Hrvatska uprava za ceste u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 21.

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/48
Urbroj: 530-01-97-1
Zagreb, srpanj 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.