Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

NN 95/1997 (12.9.1997.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. rujna 1997. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96), u Tarifi upravnih pristojbi, u točki 13. - Carinske pristojbe, tarifni broj 68. mijenja se i glasi:

"Tar. br. 68.

(1) Za rješenja što ih donosi carinarnica:

1. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta

2. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog smještaja

3. za rješenje kojim se odobrava privremeni izvoz robe radi oplemenjivanja i ugradnje, za rješenja što ih carinarnica donosi u redovnom upravnom postupku, za rješenje o prijenosu prava iz prijevoznih isprava i za ostala rješenja što ih carinarnica donosi u skraćenom postupku

4. za rješenje kojim se odobrava privremeni uvoz robe radi oplemenjivanja i ugradnje i za rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za izmjenu podataka o količini, vrsti, kakvoći i vrijednosti robe u carinskoj deklaraciji

5. za odobrenje (licencu) za obavljanje međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe

(2) Za rješenje o oslobađanju od plaćanja carine na uvoz opreme po osnovi stranog ulaganja

(3) Za rješenje o odobrenju carinskog kontingenta po članku 54. Carinskog zakona, osim po osnovi ratnih razaranja

(4) Za potvrdu radi neplaćanja, odnosno umanjenog plaćanja posebne pristojbe na uvezenu robu

Napomena:

1. Pod proširenjem carinskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta, u smislu ovog tarifnog broja, ne smatra se povećanje asortimana i vrijednosti robe u tim prostorijama.

2. Pristojba za prijenos prava iz prijevozne isprave iz točke 1. pod. 3. ovog tarifnog broja plaća se za svaki prijenos koji se traži iz jedne prijevozne isprave ili više prijevoznih isprava.

3. Pristojba po točki 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za rješenja koja se odnose na robu u provozu preko carinskog područja Republike Hrvatske.

4. Pristojbe iz točke 1. podtočaka 1. i 2. ovog tarifnog broja naplaćuje se samo ako se prije dana donošenja rješenja prostorije komisijski pregledaju."

Članak 2.

U tarifnom broju 70. u točki 2. Napomene, brojka "50%" zamjenjuje se brojkom "20%".

Iza točke 3. Napomene, dodaje se točka 4. koja glasi:

"4. Za carinsku deklaraciju za privremeni uvoz robe na oplemenjivanje plaća se 20% od pristojbe iz ovog tarifnog broja."

Članak 3.

Tarifni broj 71. mijenja se i glasi:

"Tar. br. 71.

Za carinsku ispravu na temelju koje se roba šalje pod carinski nadzor:

(1) za prijavu za uvoz, izvoz i provoz robe, izvoznu carinsku deklaraciju na temelju koje se roba šalje izlaznoj carinarnici

(2) za carinske isprave: izlazni list konsignacijske robe, povratni list posebni robni manifest za carinsku robu, posebni manifest putničke prtljage koji je prispio odvojeno od vlasnika i druge carinske isprave na temelju kojih se roba šalje pod carinskim nadzorom

Napomena:

1. Carinskom ispravom iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA ili druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom.

2. Pristojba iz ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko puta se roba prijavljuje carinarnici.

3. Ako se carinskom ispravom šalje poštanska pošiljka pod carinskim nadzorom, ne plaća se pristojba iz ovog tarifnog broja.

Članak 4.

U tarifnom broju 72. u točki (2.) brojka "50,00" zamjenjuje se brojkom "10,00".

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-03/97-01/01
Urbroj: 5030115-97-1
Zagreb, 11. rujna 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.