Pravilnik o iskaznici školskog nadzornika i višeg školskog nadzornika

NN 98/1997 (24.9.1997.), Pravilnik o iskaznici školskog nadzornika i višeg školskog nadzornika

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 7. stavak 1. Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine", broj 73/97) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O ISKAZNICI ŠKOLSKOGA NADZORNIKA I VIŠEGA ŠKOLSKOG NADZORNIKA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje obrazac službene iskaznice koju nose školski nadzornici odnosno viši školski nadzornici Ministarstva prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: nadzornik), način izdavanja i zamjene iskaznice te način vođenja očevidnika o izdanim iskaznicama.

Članak 2.

(1) Obrazac iskaznice izrađuje se na punijem papiru svijetlonarančaste boje veličine 90x60 mm, a zaštićuje se omotom od prozirne mase.

(2) Iskaznica se izdaje po obrascu koji je otisnut uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) Obrazac iskaznice sadrži na prednjoj strani:

- u gornjem lijevom kutu grb Republike Hrvatske

- desno od grba riječi REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

- ispod grba i navedenih riječi ISKAZNICA ------------ ŠKOLSKOG NADZORNIKA, a ispod IME I PREZIME I JMBG, s time da se ispod riječi ISKAZNICA upisuje riječ VIŠEGA ako se iskaznica izdaje višem školskom nadzorniku

- u desnom gornjem kutu prazan je prostor za fotografiju veličine 28x32 mm, preko koje se u donjem lijevom kutu otiskuje pečat Ministarstva prosvjete i športa.

(2) Obrazac iskaznice sadrži na stražnjoj strani:

- otisnuti tekst:

OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je na osnovi Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru obavljati stručno-pedagoški nadzor, predlagati mjere i poduzimati radnje u okviru svoje nadležnosti.

Članak 4.

(1) Iskaznicu izdaje ministar prosvjete i športa.

(2) Iskaznica vrijedi od dana kad je izdana do prestanka ovlasti za obavljanje poslova stručno-pedagoškog nadzora.

Članak 5.

(1) O izdanim iskaznicama vodi se očevidnik u Ministarstvu prosvjete i športa.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

- ime i prezime nadzornika kojemu je izdana iskaznica,

- evidencijski broj iskaznice,

- datum izdavanja iskaznice,

- rubriku za napomene.

Članak 6.

(1) Iskaznicom se nadzornik smije koristiti samo u svrhu obavljanja stručno-pedagoškoga nadzora u okviru nadležnosti. Uporaba u druge svrhe povlači disciplinsku i kaznenu odgovornost.

(2) Iskaznicu je zabranjeno davati drugoj osobi.

Članak 7.

(1) Nadzornik koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome izvijestiti čelnika ustrojstvene jedinice za stručno-pedagoški nadzor (u daljnjem tekstu: čelnik).

(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 8.

(1) Nadzornik kojem prestane služba u Ministarstvu prosvjete i športa ili koji je razriješen dužnosti nadzornika dužan je kod primitka rješenja o prestanku službe ili razrješenja predati iskaznicu čelniku.

(2) Nadzorniku će se privremeno oduzeti iskaznica ako je protiv njega provedena istraga ili je podignuta optužnica bez navedene istrage, do okončanja postupka.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/97-01/232
Urbroj: 532/1-97-1
Zagreb, 9. rujna 1997.

Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.