Zakon o konvalidaciji

NN 104/1997 (8.10.1997.), Zakon o konvalidaciji

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O KONVALIDACIJI

Proglašavam Zakon o konvalidaciji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 26. rujna 1997.

Broj: 081-97-1547/1
Zagreb, 1. listopada 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O KONVALIDACIJI

Članak 1.

Svi pojedinačni akti i odluke donijete ili izdane od strane raznih tijela ili pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, donijeti ili izdani u predmetima sudbene i upravne naravi na područjima Republike Hrvatske koja su bila ili koja sada jesu pod zaštitom ili upravom Ujedinjenih naroda, konvalidiraju se ovim Zakonom, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj i zakonima Republike Hrvatske.

Članak 2.

Zainteresirana stranka ili osoba koja ima pravni interes može tražiti od suda ili ovlaštenog upravnog tijela Republike Hrvatske ili pravne osobe koja ima javne ovlasti da utvrdi da su pojedinačni akt i odluka iz članka 1. ovoga Zakona sukladni ili protivni Ustavu Republike Hrvatske, Ustavnom zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ili zakonima Republike Hrvatske.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske, odnosno nadležni ministri donijet će potrebne propise za provođenje ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 016-01/97-02/05
Zagreb, 26. rujna 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.