Naredba o o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske

NN 105/1997 (9.10.1997.), Naredba o o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POMORSTVA
PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043. stavak 1. točka 35. Pomorskog zakonika ("Narodne novine" br. 17/94, 74/94 i 43/96) ministar pomorstva prometa i veza donosi

NAREDBU

O PLOVIDBI TERITORIJALNIM MOREM I UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Zabranjuje se plovidba unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske brodovima starijim od 25 godina kada prevoze ulje u razlivenom stanju, opasne i štetne kemikalije u razlivenom stanju i ukapljene plinove u razlivenom stanju između luka Republike Hrvatske.

Članak 2.

Na brodove iz članka 1. ove Naredbe upisane u upisnike trgovačkih brodova Republike Hrvatske do stupanja na snagu ove Naredbe, Naredba se primjenjuje od 1. siječnja 1999.

Članak 3.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-2/50
Urbroj: 530-02-97-7
Zagreb, 8. listopada 1997.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.