Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki

NN 109/1997 (20.10.1997.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORODNOM DOPUSTU MAJKI KOJE OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST I NEZAPOSLENIH MAJKI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 3. listopada 1997.

Broj: 081-97-1611/1
Zagreb, 10. listopada 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORODNOM DOPUSTU MAJKI KOJE OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST I NEZAPOSLENIH MAJKI

Članak 1.

U Zakonu o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki ("Narodne novine", br. 24/96.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ovim se Zakonom uređuje i pravo na porodni dopust nezaposlenoj majci ako je rodila blizance, treće i svako sljedeće dijete (u daljnjem tekstu: nezaposlena majka)".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Pravo iz stavka 2. ovoga članka ima nezaposlena majka koja ima hrvatsko državljanstvo i koja do dana podnošenja zahtjeva za porodni dopust ima neprekidno prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine."

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Majka - korisnica mirovine ima pravo na porodni dopust i pravo na novčanu naknadu za vrijeme korištenja porodnog dopusta kao nezaposlena majka."

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

"Nezaposlenoj majci iz stavka 2. ovoga članka koja je stekla pravo na novčanu naknadu kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, isplaćuje se razlika novčane naknade za porodni dopust do iznosa utvrđenog prema odredbama članka 25. stavka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Majci - korisnici mirovine isplaćuje se razlika novčane naknade za porodni dopust, ukoliko prima mirovinu u iznosu manjem od iznosa novčane naknade za porodni dopust.

Način ostvarivanja prava iz stavka 3. i 4. ovoga članka propisat će ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje."

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 6. riječi: "stavka 1. i 2." zamjenjuju se riječima: "stavka 1., 2., 3. i 4.".

Članak 4.

Korisnicima prava na novčanu naknadu za vrijeme porodnog dopusta koji su ostvarili naknadu prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se isplata novčane naknade prema ovome Zakonu.

Članak 5.

Ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži donijet će provedbeni propis iz članka 3. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 113-04/96-04/01
Zagreb, 3. listopada 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.