Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu

NN 109/1997 (20.10.1997.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1997. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 3. listopada 1997.

Broj: 081-97-1613/1
Zagreb, 10. listopada 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1997. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu ("Narodne novine", broj 111/96.) članak 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Nadoknada plaće za vrijeme korištenja porodnog dopusta od šestog mjeseca do jedne godine života djeteta, posvojiteljskog dopusta i skraćenog radnog vremena do jedne godine života djeteta iznosi od 1.540,00 kuna do najviše 2.400,00 kuna, ovisno o prosječnom iznosu plaće koja je korisniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije korištenja prava na porodni dopust.".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Nadoknadu plaće za vrijeme korištenja porodnog dopusta od jedne do tri godine života djeteta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena od jedne do tri godine života djeteta, dopusta iz članka 57. Zakona o radu, te novčana naknada za vrijeme korištenja porodnog dopusta nezaposlene majke iznosi 1.540,00 kuna. Ta svota je osnovica za obračun nadoknade plaće za vrijeme stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu.".

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: "iz stavka 1." dodaju se riječi: "i 2".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-06/96-01/08
Zagreb, 3. listopada 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.