Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

NN 114/1997 (29.10.1997.), Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

ZASTUPIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 17. listopada 1997.

Broj: 081-97-1718/1
Zagreb, 22. listopada 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i način ostvarivanja zdravstvene zaštite stranaca u Republici Hrvatskoj.

Strancima se u smislu ovoga Zakona smatraju osobe koje nisu hrvatski državljani, a u Republici Hrvatskoj su na privremenom boravku, produženom boravku, boravku s poslovnom vizom, boravku po osnovi odobrenoga trajnog nastanjenja, boravku na poziv tijela državne vlasti Republike Hrvatske, boravku po osnovi priznatog položaja izbjeglica, osobe koje su u postupku za priznavanje položaja izbjeglica, osobe bez državljanstva ili protjerane osobe čije izručenje nije moguće zbog iznimno teškog zdravstvenog stanja te maloljetni stranci koji se zateknu u Republici Hrvatskoj bez roditeljske skrbi.

II. PROVEDBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STRANACA

Članak 2.

Zdravstvena se zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj provodi na način i pod istim uvjetima pod kojima zdravstvenu zaštitu ostvaruju hrvatski državljani.

Stranci imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u opsegu u kojem se ona osigurava članovima obitelji osiguranika prema propisima o zdravstvenom osiguranju Republike Hrvatske.

Stranac osobno snosi troškove zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj ako nije zdravstveno osiguran po drugoj osnovi.

Stranac kojemu je odobren produženi boravak, boravak s poslovnom vizom te izbjeglica po proteku tri mjeseca od dana priznavanja ovoga položaja, a zdravstvena zaštita mu nije osigurana po drugoj osnovi, obvezno se osobno prijavljuje područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nadležnoj prema mjestu njegovog boravka te je obveznik uplate doprinosa za zdravstvenu zaštitu.

Osnovicu i stopu doprinosa iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje posebnom odlukom.

Članak 3.

Iz sredstava državnoga proračuna osiguravaju se sredstva za zdravstvenu zaštitu:

- strancima kojima se zdravstvena zaštita osigurava na temelju međunarodnih ugovora, ako tim ugovorima nije drukčije određeno,

- osobama bez državljanstva ili protjeranim osobama čije izručenje nije moguće zbog iznimno teškog zdravstvenog stanja,

- strancima koji borave u Republici Hrvatskoj na poziv njezinih tijela državne vlasti,

- strancima kojima je priznat položaj izbjeglica i koji prema posebnim propisima ostvaruju prava na zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj,

- strancima kojima je u tijeku postupak za priznavanje položaja izbjeglice,

- maloljetnim strancima koji se zateknu u Republici Hrvatskoj bez roditeljske skrbi,

- strancima oboljelima od kolere, kuge, virusnih hemoragijskih groznica, trbušnog tifusa i difterije,

- strancima iz članka 2. stavka 3. i članka 6. ovoga Zakona od kojih nije bilo moguće naplatiti pruženu zdravstvenu uslugu.

Članak 4.

Stranci koji se nalaze na školovanju, specijalizaciji ili znanstvenome istraživanju u Republici Hrvatskoj te stranci koji imaju boravak na osnovi odobrenog trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj obvezno se osiguravaju na zdravstvenu zaštitu prema propisima o zdravstvenome osiguranju Republike Hrvatske.

Prijavu na zdravstveno osiguranje stranaca koji se nalaze u Republici Hrvatskoj na školovanju, specijalizaciji ili znanstvenom istraživanju kao stipendisti tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili određene pravne osobe podnosi davatelj stipendije.

Stranci kojima je odobreno trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj sami podnose prijavu za zdravstveno osiguranje.

Prijava na zdravstveno osiguranje stranaca iz stavka 2. i 3. ovoga članka podnosi se područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nadležnoj prema mjestu školovanja, specijalizacije ili znanstvenoga istraživanja stranca, odnosno prema mjestu trajnog nastanjenja stranca.

Stranci iz stavka 1. ovoga članka obvezni su osigurati na zdravstvenu zaštitu i članove obitelji (supružnike i djecu) koji s njim borave u Republici Hrvatskoj te za njih sami snose troškove zdravstvene zaštite.

Članak 5.

Za strance iz članka 4. ovoga Zakona koji se nalaze na školovanju, specijalizaciji ili znanstvenome istraživanju u Republici Hrvatskoj, a stipendisti su tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili određene pravne osobe, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaća davatelj stipendije, ako ugovorom o stipendiji nije određeno da stranci sami plaćaju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.

Stranci iz stavka 1. ovoga članka koji nisu stipendisti sami plaćaju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, ako nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi.

Članak 6.

Strancima se osigurava pružanje hitne medicinske pomoći.

Od stranca koji propisanim dokumentom ne može dokazati da mu je zdravstvena zaštita osigurana prema propisima o zdravstvenom osiguranju u Republici Hrvatskoj ili drugim posebnim propisima ili po osnovi međunarodnoga ugovora zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni djelatnik privatne prakse naplaćuje troškove pružanja hitne medicinske pomoći.

Članak 7.

Ako u slučaju iz članka 6. ovoga Zakona kao i u ostalim slučajevima kad stranac osobno snosi troškove zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj, zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni djelatnik privatne prakse ne može naplatiti pruženu zdravstvenu uslugu, dužni su od stranca, odnosno zakonskog zastupnika za maloljetne strance, uzeti pisanu izjavu.

Pisana izjava iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

- prezime i ime stranca,

- državljanstvo stranca,

- prebivalište, odnosno boravište i adresu stanovanja stranca,

- broj putne isprave, datum izdavanja te naziv tijela koje ju je izdalo,

- iznos troškova za pruženu zdravstvenu uslugu,

- način i rok plaćanja koji ne može biti duži od 30 dana.

Ako u roku od 30 dana stranac ne plati troškove za pruženu zdravstvenu uslugu, navedena se sredstva isplaćuju zdravstvenoj ustanovi, odnosno zdravstvenomu djelatniku privatne prakse iz sredstava državnoga proračuna.

Članak 8.

Troškove zdravstvene zaštite koje osobno snosi stranac neposredno naplaćuje zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni djelatnik privatne prakse.

Način naplate troškova zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se provedbenim propisom koji donosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva.

Članak 9.

Način naplate troškova iz sredstava državnog proračuna za zdravstvene usluge pružene strancima iz članka 2. stavka 3., članka 3. podstavka 6. i članka 6. ovoga Zakona koji se od istih nisu mogli naplatiti, utvrđuje se propisom koji donosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva i ministra financija.

Članak 10.

Po izvršenoj isplati naknade za zdravstvenu zaštitu iz članka 9. ovoga Zakona Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske obratit će se putem Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske nadležnim tijelima druge države kako bi se naplatili navedeni troškovi u korist državnoga proračuna.

Članak 11.

Zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni djelatnik privatne prakse koji od stranca nadoknadi troškove za pruženu zdravstvenu uslugu iz članka 2. stavka 3., članka 3. podstavka 6. i članka 6. ovoga Zakona obvezni su u roku od osam dana o tome izvijestiti Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

Ako su zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni djelatnik privatne prakse primili naknadu troškova za pruženu zdravstvenu uslugu iz članka 2. stavka 3., članka 3. podstavka 6. i članka 6. ovoga Zakona od stranca, a primili su i naknadu za te troškove iz sredstava državnog proračuna, obvezni su u roku od 15 dana tu naknadu vratiti u korist državnoga proračuna.

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 12.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne uplati doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje stranca (članak 5. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dužan je propise iz članka 8. stavka 2. i članka 9. ovoga Zakona donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dužan je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje akte i odluke s odredbama ovoga Zakona.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 18/78).

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 504-04/96-01/01
Zagreb, 17. listopada 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.