Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom

NN 123/1997 (19.11.1997.), Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Na temelju članka 13. stavak 2. i članka 37. stavak 3. Zakona o otpadu ("Narodne novine", broj 34/95), ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA POSTUPANJE S OTPADOM

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju uvjeti tehničko-tehnološke opremljenosti prostora, opreme i građevina za skladištenje i obrađivanje otpada, odlagališta otpada, kategorije odlagališta otpada, tehnički uvjeti gradnje, način rada, zatvaranje odlagališta otpada, rok saniranja postojećih odlagališta otpada i stručna oprema za obavljanje poslova postupanja s otpadom.

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na postupanje s opasnim otpadom.

Članak 2.

Pojmovi u ovom Pravilniku rabe se sa sljedećim značenjima:

- sustav tehnoloških operacija su poslovi obrađivanja otpada koje uključuju obrađivanje otpadnih voda i otpadnih plinova te postupanje s otpadnim tvarima nastalim obrađivanjem otpada,

- protok tvari u sustavu tehnoloških operacija obrađivanja otpada je smjer, količina tvari po jedinici vremena, oblik pojavljivanja, sastav te fizikalni, kemijski i biološki pokazatelj stanja tvari,

- predobrađivanje je djelomično obrađivanje otpada prije skladištenja, obrađivanja, ili odlaganja otpada,

- eluat je proizvod laboratorijske simulacije procjeđivanja vode kroz otpad, koji se sastoji od desorbiranih, dispergiranih i otopljenih tvari iz uzorka otpada i vode,

- procjedne vode su vode sadržane u otpadu, vode koje nastaju u odloženom otpadu i vode koje prolaze kroz odloženi otpad, a koje sadrže desorbirane, dispergirane i otopljene tvari iz otpada,

- odlagališni plinovi su plinovi nastali fizikalnim, kemijskim i biološkim procesima u odloženom otpadu,

- rekultiviranje odlagališta otpada je skup postupaka kojima se odlagalište otpada vraća u prijašnje stanje za neku drugu namjenu,

- sanacija odlagališta otpada je sustav mjera poduzetih radi smanjenja štetnog utjecaja odlagališta otpada na ljudsko zdravlje i okoliš.

GRAĐEVINA ZA SKLADIŠTENJE OTPADA

Članak 3.

Građevina za skladištenje otpada (u daljnjem tekstu: skladište otpada) mora biti tako opremljena da omogućuje skladištenje otpada odvojeno po vrstama.

Skladište otpada mora imati opremu za predobrađivanje otpada, podlogu s koje se može skupljati rasuti ili proliveni otpad te sustav odvodnje oborinskih voda i sustav za skupljanje otpadnih voda.

Skladište otpada mora biti opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu gašenja i sprečavanje širenja požara te drugim zaštitnim uređajima i instalacijama sukladno posebnim propisima.

Skladište otpada mora biti tako opremljeno da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje prašine, buke, mirisa i drugih emisija.

Vozilo kojim se otpad prevozi do skladišta otpada mora biti tako opremljeno da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa.

Članak 4.

O vrsti i količini otpada koji se skladišti vode se očevidnik.

Na ulazu u skladište otpada mora biti natpis "Skladište otpada". Natpis mora sadržavati vrstu otpada koji se skladišti, naziv tvrtke pravne ili fizičke osobe i podatak o radnom vremenu.

Na uočljivom mjestu skladišta otpada mora biti istaknut plan djelovanja u slučaju izvanrednoga događaja.

Članak 5.

Odredbe članka 3., stavaka 2., 3., 4. i članka 4. ovoga Pravilnika primjenjuju se na spremnike, kontejnere i prostor namijenjen za odlaganje otpada (reciklažno dvorište).

GRAĐEVINA ZA OBRAĐIVANJE OTPADA

Članak 6.

Građevina za obrađivanje otpada, namijenjena za termičko, fizikalno-kemijsko ili biološko obrađivanje otpada, mora imati prostor i opremu za skladištenje, odgovarajući protok tvari u sustavu tehnoloških operacija obrađivanja otpada, opremu za predobrađivanje otpada te opremu za obrađivanje otpadnih plinova i otpadnih voda kojom se smanjuju emisije onečišćujućih tvari u okoliš te opremu za postupanje s obrađenim otpadom.

Članak 7.

U građevini za termičko obrađivanje otpada, u kojoj se otpad spaljuje, temperatura sagorijevanja plinova od zadnjeg ubacivanja zraka i pod najnepovoljnijim uvjetima mora dostići najmanje 850 0C tako što će se sagorjevni plinovi zadržati na toj temperaturi najmanje 2 sekunde uz pretičak kisika od najmanje 6% volumnih. Ako otpad sadrži organske tvari s više od 1 masenih postotaka halogena, izraženih kao klor, temperatura mora dostići najmanje 1100 0C.

Građevina za termičko obrađivanje otpada, u kojoj se otpad spaljuje, mora biti opremljena plamenicima s automatskim uključivanjem, ako temperatura nakon zadnjeg ubacivanja zraka padne ispod 850 0C.

Građevina za termičko obrađivanje otpada, u kojoj se otpad spaljuje, mora biti opremljena automatskim uređajima koji sprječavaju dodavanje otpada u komoru za spaljivanje:

- ako nije postignuta ili se ne održava zahtjevana temperatura,

- ako se zbog kvara uređaja za pročišćavanje otpadnih plinova prekorače propisane vrijednosti emisija u zrak.

Članak 8.

Građevina za termičko i biološko obrađivanje otpada i građevina druge namjene u kojoj se otpad može obrađivati mora imati:

- uređaj za mjerenje sastava otpadnih plinova,

- uređaje, opremu i sredstva za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te druge zaštitne uređaje i instalacije sukladno posebnim propisima.

Članak 9.

O vrsti i količini otpada zaprimljenoga za obrađivanje vodi se očevidnik.

Na ulazu u građevinu za obrađivanje otpada mora biti natpis "Građevina za obrađivanje otpada". Natpis mora sadržavati način obrađivanja otpada, naziv tvrtke pravne ili fizičke osobe i podatak o radnom vremenu.

Na uočljivom mjestu u građevini za obrađivanje otpada mora biti istaknut plan djelovanja u slučaju izvanrednoga događaja.

Članak 10.

Vozilo kojim se otpad prevozi do građevine za obrađivanje otpada mora biti tako opremljeno da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada i širenje prašine, buke i mirisa.

SKUPLJANJE OTPADA

Članak 11.

Otpad se mora sakupljati u odgovarajuće spremnike, kontejnere i prevoziti u vozilima namijenjenim za prijevoz otpada.

Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se otpad skuplja ili razvrstava moraju biti tako opremljeni da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada i širenje prašine, buke i mirisa.

Skupljač otpada smije obavljati djelatnost skupljanja i razvrstavanja otpada samo ako ima valjanu pravnu osnovu za korištenje skladišta otpada ili reciklažnog dvorišta (pravo vlasništva, ugovor itd.).

ODLAGALIŠTE OTPADA

Članak 12.

Odlagalište otpada razvrstava se u I. i II. kategoriju prema vrstama otpada.

Komunalni otpad odlaže se na odlagalište I. kategorije.

Tehnološki otpad odlaže se na odlagalište otpada I., odnosno II. kategorije ovisno o sastavu eluata prema sljedećoj tablici:

    Dopuštene masene koncentracije tvari i vrijednosti fizikalno-
    kemijskih veličina u eluatu za odlagalište I. i II. kategorije
    Kontrolirane tvari i fizi-   Odlagalište I. Odlagalište II.
    kalno-kemijske veličine     kategorije   kategorije
    ukupni organski 
    ugljik (TOC)          do 200 mg/l    do 20 mg/l
    arsen              do 0,5 mg/l    do 0,2 mg/l
    olovo              do 1,0 mg/l    do 0,2 mg/l
    kadmij             do 0,1 mg/l    do 0,05 mg/l
    krom6+             do 0,1 mg/l    do 0,05 mg/l
    nikal              do 1,0 mg/l    do 0,2 mg/l
    cink              do 5,0 mg/l    do 2,0 mg/l
    bakar              do 5,0 mg/l    do 1,0 mg/l
    živa              do 0,02 mg/l   do 0,005 mg/l
    fenoli             do 50 mg/l    do 0,2 mg/l
    fluoridi            do 25 mg/l    do 5,0 mg/l
    amonij             do 250 mg/l    do 4,0 mg/l
    cijanid 
    (lako oslobodivi)        do 0,5 mg/l    do 0,1 mg/l
    nitriti             od 3 do 6 mg/l  do 3,0 mg/l
    organski halogeni
    spojevi koji se daju
    ekstrahirati (AOX)       do 1,5 mg/l    do 0,3 mg/l
    isparni ostatak         do 6% masenih   do 3% masenih
    vodljivost           do 50000 mS/cm  do 10000 mS/cm
    pH vrijednost          od 5,5 do 13   od 5,5 do 13

Članak 13.

Prije odlaganja otpada na odlagalište otpada mora se odrediti sastav eluata otpada.

Komunalnom otpadu ne određuje se sastav eluata.

Ako se istovrsni otpad višekratno odlaže na odlagalište otpada, sastav eluata mora se ispitivati najmanje jedanput godišnje.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost postupanja s otpadom može dodatno tražiti određivanje sastava eluata otpada.

Članak 14.

Temeljni brtveni sloj, bokovi i završni brtveni sloj odlagališta otpada I. kategorije izgrađuje se od mineralnog materijala čija najveća vrijednost koeficijenta propusnosti mora iznositi 10-9 m/s.

Brtveni sloj može se izgraditi i od drugih materijala, ako mu je učinkovitost jednaka učinkovitosti mineralnog materijala.

Temeljni brtveni sloj odlagališta otpada I. kategorije kojim se osigurava odgovarajuća nepropusnost mora biti najmanje 1 m debljine i 1 m iznad najviše razine podzemne vode.

Koeficijent propusnosti mineralnog materijala određuje se za sloj debljine 1 m, mjereno u uvjetima zasićenja materijala vodom.

Završni pokrovni sloj mora biti debljine najmanje 0,8 m.

Članak 15.

Najveća vrijednost koeficijenta propusnosti dna i bokova odlagališta otpada II. kategorije mora iznositi 10-7 m/s.

Dno odlagališta otpada II. kategorije mora biti najmanje 1 m iznad najviše razine podzemne vode.

Članak 16.

Odlagalište otpada mora imati uređen sustav obodnih kanala za prihvat oborinskih voda koje se slijevaju prema odlagalištu otpada.

Oborinske vode s površine odlagališta otpada sustavom kanala odvode se u sabirnu jamu za oborinske vode.

Oborinske vode iz sabirne jame kontroliraju se i obrađuju do kakvoće dopuštene za prijamnik.

Članak 17.

Na odlagalištu otpada I. kategorije mora biti uređen sustav drenažnih i odvodnih cijevi iznad temeljnog brtvenog sloja za prihvat procjednih voda.

Procjedne vode odlagališta otpada moraju se odvoditi u sabirnu jamu za procjedne vode.

Sastav i količina kontroliranih tvari i vrijednosti fizikalno-kemijskih veličina u procjednim vodama odlagališta otpada mora se kontrolirati svaka tri mjeseca. Sastav i količina i vrijednosti fizikalno-kemijskih veličina određuju se prema članku 12. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Ako se procjedna voda ispušta u kanalizaciju ili prirodni prijemnik mora se obraditi do kakvoće dopuštene za prijamnik.

Članak 18.

Uz odlagalište otpada I. kategorije mora se postaviti najmanje po jedna opažačka bušotina na mjestu dotjecanja i otjecanja podzemne vode.

Sastav i kakvoća podzemnih voda iz opažačke bušotine određuje se temeljem propisa za pitke vode jednom na godinu.

Članak 19.

Na odlagalištu otpada I. kategorije moraju se skupljati i obrađivati odlagališni plinovi. Sustav za skupljanje odlagališnih plinova mora biti tehnički izveden tako da omogućuje mjerenje sastava i količine odlagališnih plinova na ispustu.

Na odlagalištu otpada I. kategorije mora se mjeriti u odlagališnom plinu masena koncentracija metana (CH4) ugljikovog dioksida (CO2), sumporovodika (H2S), vodika (H2) i kisika (O2), svaka tri mjeseca.

Ako rezultati mjerenja sastava i količine onečišćujućih tvari u odlagališnom plinu na odlagalištu otpada pokazuju prekoračenje propisanih vrijednosti emisija za te tvari, odlagališni plin se prije ispuštanja u zrak mora obraditi.

Članak 20.

Odlagalište otpada mora imati priključak na javnu cestu.

Odlagalište otpada mora imati opremu za pranje kotača vozila. Kotači vozila moraju se redovito prati.

Vozilo kojim se prevozi otpad do odlagališta otpada mora biti tako opremljeno da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa.

Članak 21.

Odlagalište otpada mora biti ograđeno ogradom visine najmanje 2 m.

Oko ograde odlagališta otpada mora biti uređen protupožarni pojas širine 4-6 m.

Na odlagalištu otpada iza protupožarnoga pojasa mora se urediti visoki zeleni pojas.

Članak 22.

Odlagalište otpada mora biti opremljeno strojevima za sabijanje i prekrivanje odloženoga otpada.

Odlagalište otpada mora imati odgovarajuću opremu za predobrađivanje otpada.

Odlagalište otpada mora biti opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te drugim zaštitnim uređajima i instalacijama sukladno posebnim propisima.

Članak 23.

Na ulazu odlagališta otpada mora biti natpis "Odlagalište otpada" s kategorijom odlagališta otpada, nazivom tvrtke pravne ili fizičke osobe i podatkom o radnom vremenu.

Na uočljivom mjestu na odlagalištu otpada mora biti istaknut plan postupka za slučaj izvanrednoga događaja.

Članak 24.

Na ulazu odlagališta otpada kontrolira se vrsta i količina zaprimljenog otpada.

O rezultatima ispitivanja i svih provedenih mjerenja za: vrstu i količinu zaprimljenog otpada iz stavka 1. ovoga članka, procjedne vode iz članka 17. stavka 3., podzemne vode iz članka 18. stavka 2. i odlagališne plinove iz članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika, vodi se očevidnik.

Odlagalište otpada mora se neprekidno čuvati 24 sata.

Članak 25.

Na odlagalištu otpada moraju se poduzimati mjere za sprečavanje širenja mirisa prašine, aerosola i buke, nastajanje požara i raznošenje otpada vjetrom.

Na odlagalištu otpada mora se spriječiti da ptice, glodavci i kukci ne raznose otpad.

Odloženi otpad mora se na odlagalištu otpada I. kategorije svakoga dana prekrivati inertnim materijalom.

Članak 26.

Za odlagalište otpada mora se voditi dnevnik o odlagalištu otpada u koji se upisuju podaci važni za rad odlagališta otpada, a osobito podaci o: načinu odlaganja, prekrivanju i održavanju stabilnosti odloženoga otpada, vrste i količine zaprimljenog i odloženog otpada, praćenju sastava i količine odlagališnih plinova, sastavu procjednih voda, sastavu i kakvoći podzemnih voda, odvodnji oborinskih voda te rekultiviranju dijela odlagališta ispunjenog otpadom.

Sastavni dio dnevnika o odlagalištu otpada iz stavka 1. ovoga članka je: dokumentacija o otpadu (prateći listovi za otpad), o tehničko-tehnološkoj opremljenosti, opremi, ugrađenom materijalu u odlagalište otpada, o pregledu i o poduzetim mjerama po nalogu inspekcije zaštite okoliša te pregled praćenja prirodnih događaja (poplave, potresi i drugo) i izvanrednih događaja na odlagalištu otpada.

Članak 27.

Odlagalište otpada mora se zatvoriti ako više nema prihvatnih mogućnosti i/ili emisije onečišćujućih tvari u okoliš prelaze propisom određene vijednosti emisija, a sanacijom se ne može smanjiti štetni utjecaj odlagališta otpada na ljudsko zdravlje i okoliš.

Članak 28.

Odlagalište otpada zatvara se prema planu zatvaranja odlagališta otpada koji mora sadržavati mjere za: osiguranje stabilnosti odlagališta otpada, tehničko rekultiviranje, biološko rekultiviranje, praćenje utjecaja odlagališta otpada na okoliš nakon zatvaranja odlagališta otpada i rok provedbe plana zatvaranja odlagališta otpada.

Članak 29.

Za zatvoreno odlagalište otpada I. kategorije na kojem je odložen samo komunalni otpad, općina, odnosno grad mora osigurati praćenje utjecaja na okoliš najmanje 20 godina od dana zatvaranja odlagališta otpada.

Za zatvoreno odlagalište otpada I. kategorije na kojem je odložen komunalni i tehnološki otpad, županija, odnosno Grad Zagreb mora osigurati praćenje utjecaja na okoliš najmanje 20 godina od dana zatvaranja odlagališta otpada.

Za zatvoreno odlagalište II. kategorije, županija, odnosno Grad Zagreb mora osigurati praćenje utjecaja na okoliš najmanje 10 godina od dana zatvaranja odlagališta otpada.

Nakon zatvaranja odlagališta otpada I. kategorije, obvezno je mjeriti količinu i sastav odlagališnih plinova, procjednih voda i sastav podzemnih voda dva puta godišnje najmanje 10 godina od dana zatvaranja odlagališta otpada.

Nakon proteka roka od 10 godina od dana zatvaranja odlagališta otpada I. kategorije mjerenja iz stavka 4. ovoga članka moraju se provoditi jednom u dvije godine.

STRUČNA SPREMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSTUPANJA S OTPADOM

Članak 30.

Zaposlenik odgovoran za poslove skladištenja otpada mora imati najmanje četvrti (IV.) stupanj stručne spreme tehničkog smjera i pet godina radnog iskustva u struci.

Pomoćne poslove skladištenja otpada može obavljati zaposlenik nakon poduke o načinu rada, opasnostima i mjerama zaštite i sigurnosti na radu.

Članak 31.

Zaposlenik odgovoran za poslove obrađivanja otpada mora imati sedmi (VII./1) stupanj stručne spreme tehničkog ili kemijskog smjera i tri godine radnog iskustva u struci ili šesti (VI.) stupanj stručne spreme tehničkog ili kemijskog smjera i pet godina radnog iskustva u struci.

Pomoćne poslove obrađivanja otpada obavlja zaposlenik nakon poduke o načinu rada, opasnostima i mjerama zaštite i sigurnosti na radu.

Poslove skupljanja i razvrstavanja otpada obavlja osoba nakon poduke o načinu rada, opasnostima i mjerama zaštite i sigurnosti na radu.

Članak 32.

Zaposlenik odgovoran za rad odlagališta otpada mora imati sedmi (VII./1) stupanj stručne spreme kemijskog ili tehničkog smjera i tri godine radnog iskustva u struci ili šesti (VI.) stupanj stručne spreme kemijskog ili tehničkog smjera i pet godina radnog iskustva u struci.

Na odlagalištu otpada mora u svakoj radnoj smjeni biti uposlena najmanje jedna osoba četvrtog (IV.) stupnja stručne spreme tehničkog smjera.

Pomoćne poslove odlaganja otpada obavlja zaposlenik nakon poduke o načinu rada, opasnostima i mjerama zaštite i sigurnosti na radu.

KAZNENE ODREDBE

Članak 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako skladište otpada ne udovoljava uvjetima o tehničko-tehnološkoj opremljenosti i opremi propisanim odredbom članka 3. stavka 1., 2., 3. i 4., i članka 5.,

2. ako vozilo kojim se otpad prevozi do skladišta otpada, do građevine za obrađivanje otpada ili do odlagališta otpada nije opremljeno prema odredbi članka 3. stavka 5., članka 10. i članka 20. stavka 3.,

3. ako ne vodi očevidnik o vrsti i količini otpada za skladištenje ili obrađivanje ili odlaganje otpada propisan odredbom članka 4. stavka 1., članka 9. stavka 1. i članka 24. stavka 2.,

4. ako na ulazu nema natpisa s podacima ili plana djelovanja u slučaju izvanrednih događaja propisanih odredbom članka 4. stavka 2. i 3., članka 9. stavka 2. i 3. i članka 23.,

5. ako građevina za obrađivanje otpada ne udovoljava uvjetima o tehničko-tehnološkoj opremljenosti i opremi propisanim odredbama iz članka 6., 7. i 8.,

6. ako otpad skuplja i razvrstava protivno odredbi članka 11.,

7. ako komunalni ili tehnološki otpad odlaže na odlagalište otpada protivno odredbi članka 12. stavka 2. i 3.,

8. ako odlagalište otpada ne udovoljava tehničkim uvjetima gradnje propisanima odredbom članka 14., 15., 20. stavka 1. i članka 21.,

9. ako odlagalište otpada ne udovoljava uvjetima o tehničko-tehnološkoj opremljenosti i opremi propisanima odredbom članka 16. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 18. stavka 1., članka 19. stavka 1., članka 20. stavka 2. i članka 22.,

10. ako na odlagalištu otpada postupa protivno odredbi članka 13. stavka 2., članka 16. stavka 2. i 3., članka 17. stavka 2., 3. i 4., članka 18. stavka 2., članka 19. stavka 2. i 3., članka 24. stavka 1. i 3. i članka 25., 27. i 28.,

11. ako ne odredi način vođenja dnevnika i ako ne postupi prema odredbi članka 26.,

12. ako zapošljava djelatnike protivno odredbi članka 30., 31. i 32.

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna.

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Na postojeće građevine za obrađivanje otpada koje imaju odobrenje nadležnih tijela i one koje su u izgradnji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuju se odredbe članka 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika od 1. siječnja 2002. godine.

Članak 35..

Na postojeće odlagalište otpada, koje ima odobrenje nadležnog tijela i ono koje je u izgradnji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuju se odredbe članka 12., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika od 1. siječnja 2002. godine.

Do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka provodi se sanacija odlagališta otpada i ako se nakon isteka toga roka ne mogu primijeniti odredbe iz stavka 1. ovoga članka odlagalište otpada se zatvara.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 31. ožujka 1998. godine.

Klasa: 351-01/97-03/05
Urbroj: 542-04-97-01
Zagreb, 11. studenoga 1997.

Ravnatelj
dr. Ante Kutle
v. r.