Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 124/1997 (20.11.1997.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. studenog 1997.

Broj: 081-97-1847/1
Zagreb, 13. studenog 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 10/97.) u članku 6., I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem: "19. Pokupsko" u popisu naselja koja ulaze u sastav, naselja: "Brkiševina" i "Šišinec" brišu se.

Članak 2.

U članku 8., III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem: "6. Lekenik" u popisu naselja koja ulaze u sastav, iza naselja: "Brežane Lekeničko" dodaje se naselje: "Brkiševina", a iza naselja: "Stari Farkašić" dodaje se naselje: "Šišinec".

Članak 3.

U članku 9., IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem: "2. Karlovac" u popisu naselja koja ulaze u sastav, naselje: "Bencetić" briše se.

U općini pod rednim brojem: "4. Draganići" u popisu naselja koja ulaze u sastav, iza naselja: "Barkovići" dodaje se naselje: "Bencetići".

U općini pod rednim brojem: "12. Ribnik" u popisu naselja koja ulaze u sastav, naselja: "Jadrići", "Mošanci", "Sračak" i "Stankovci" brišu se.

U općini pod rednim brojem: "16. Žakanje" u popisu naselja koja ulaze u sastav, iza naselja: "Gornji Bukovac Žakanjski" dodaje se naselje: "Jadrići", iza naselja: "Mišinci" dodaje se naselje: "Mošanci", a iza naselja: "Sela Žakanjska" dodaju se naselja: "Sračak" i "Stankovci".

Članak 4.

U članku 11., VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem: "3. Ferdinandovac" u popisu naselja koja ulaze u sastav, naselja: "Batinske" i "Molvice" brišu se.

U općini pod rednim brojem: "6. Kalinovac" u popisu naselja koja ulaze u sastav, ispred naselja: "Kalinovac" dodaje se naselje: "Batinske", a iza naselja: "Ladna Voda - do kbr. 13a" dodaje se naselje: "Molvice".

U općini pod rednim brojem: "8. Kloštar Podravski" u popisu naselja koja ulaze u sastav, naselje: "Podravske Sesvete" briše se.

Iza općine pod rednim brojem: "15. Peteranec" dodaje se nova općina s istim naseljem: "16. Podravske Sesvete".

Dosadašnji redni brojevi, ispred općina, 16.-20. postaju redni brojevi 17.-21.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-02/96-01/03
Zagreb, 7. studenoga 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.