Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor tapetar

NN 125/1997 (21.11.1997.), Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor tapetar

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93., 90/96.), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA
ZA ZANIMANJE
- MAJSTOR TAPETAR -

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi,

2. Osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaj automatizacije na organizaciju rada u obrtu;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski / rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav,

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone,

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava,

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi…).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice.

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine", br. 31/95.).

VIII.

Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita,

b) neophodna stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor tapetar, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine", br. 31/95.), označeno šifrom 74370, je:

MAJSTOR TAPETAR

I. PODRUČJE RADA

- izrada madraca i krevetnih uložaka,

- tapetiranje sjedalica,

- tapetiranje vrata,

- tapetiranje naslonjača,

- izrada zavjesa i navlaka.

II. SADRŽAJI ISPITA

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik obavlja poslove i operacije iz navedenih područja rada.

Kao majstorski rad može se definirati praktična zadaća koju zadaje Ispitna komisija kao npr.:

- izrada madraca prema vlastitom nacrtu uz izbor materijala i tehnološkog postupka,

- izrada krevetnog uloška prema veličini kreveta uz izbor materijala i tehnološkog postupka,

- izrada zavjesa uz izbor materijala i kroja vodeći računa o estetskom uklapanju u zadani prostor,

- izrada navlaka za različite vrste namještaja, uključujući i auto navlake uz izbor materijala i tehnološkog postupka.

Kao radne probe mogu se zadati ove i slične zadaće:

- tapetiranje raznih vrsta sjedalica,

- tapetiranje raznih vrsta naslonjača,

- tapetiranje vrata i sl.

Kod izrade praktične zadaće kandidat izrađuje i predračun troškova izrade, te cijenu proizvoda ili usluge. Pri radu se ispitanik mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu

2.1. Materijali

2.1.1. Tekstilni materijali

Prirodna vlakna

- vlakna biljnog porijekla,

- mineralna vlakna,

- vlakna životinjskog porijekla.

Kemijska vlakna

- vlakna na bazi celuloze,

- vlakna na bazi bjelančevina,

- sintetska vlakna.

2.1.2. Ostali materijali za punjenje

- pjenasti materijali (poliuretani, PVC-spužve i sl.)

2.1.3. Koža

- dobivanje i vrste prirodnih koža u tapetarstvu,

- dobivanje i vrste umjetnih koža u tapetarstvu

2.1.4. Dekorativne tkanine u tapetarstvu

- izrada tkanina i osnovni vezovi,

- vrste i svojstva tkanina za unutarnju odnosno
vanjsku presvlaku,

- materijali za zavjese,

- osnovna ispitivanja tkanina (čvrstoća, elastičnost,
skupljanje, gužvanje i sl.).

2.1.5. Materijali za osnovne i specijalne tapetarske radove

- opruge i opružni sustavi, ležajevi, čavli, vijci,
spojnice,

- ljepenke,

- konac, trake i sl.,

- ljepila i izolacijska sredstva, obloge i sl.

2.1.6. Drvo

- identifikacija najpoznatijih vrsta drva,

- svojstva i greške drva,

- furniri, šperploče, iverice i sl.

2.2. Tehnologija zanimanja

2.2.1. Tapetarski strojevi i uređaji

- strojevi za krojenje,

- strojevi za spajanje sintetskih materijala,

- strojevi za šivanje,

- strojevi za usitnjavanje materijala za punjenje,
stroj za poliuretanske pjenaste elemente,

- strojevi za rubove, ukrasno šivanje i punjenje
jastuka.

2.2.2. Radni i tehnološki postupci

- tapetiranje sjedalica,

- madraci,

- kreveti,

- tapetiranje naslonjača,

- izrada zavjesa,

- tapetiranje vrata,

- navlake i autonavlake.

2.3. Stručno crtanje

- izrada crteža potrebnih u izvođenju tapetarskih
radova

2.4. Stručni račun

- izračunavanje potrebne količine materijala
za razne tapetarske proizvode,

- osnove korištenja računala (PC-a).

Klasa: 311-01/97-01/1375
Urbroj: 526-08/97-01
Zagreb, 30. listopada 1997.

Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.