Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor graditelj orgulja

NN 125/1997 (21.11.1997.), Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor graditelj orgulja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93., 90/96.), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA
ZA ZANIMANJE
- MAJSTOR GRADITELJ ORGULJA -

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi,

2. Osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaj automatizacije na organizaciju rada u obrtu;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav,

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone,

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava,

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi…).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice.

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine", br. 31/95.).

VIII.

Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita,

b) neophodna stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor graditelj orgulja, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine", br. 31/95.), označeno šifrom 73124, je:

MAJSTOR - GRADITELJ ORGULJA

I. PODRUČJE RADA

- gradnja orgulja i izradba njihovih sastavnih dijelova,

- montaža orgulja na mjestu postavljanja,

- održavanje i popravci orgulja,

- ugađanje svirala,

- restauratorski radovi.

II. SADRŽAJ ISPITA

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu ispita kandidat mora pokazati vještine obrade drveta, drvenih proizvoda, metala, plastike i drugih potrebnih materijala ručnim alatima i strojevima. Ispitanik mora pokazati samostalnost i preciznost u radu te organizacijske sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izraditi prema nacrtu precizno i kvalitetno uz primjenu mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zadati da prema projektu:

- izradi zračnicu,

- izradi sviralu od drva ili metala,

- ugradi sviralu,

- izradi kućište,

- sastavi ploče za metalne svirale,

- popravi određeni dio orgulja,

- montira dijelove trakture,

- površinski obradi orgulje,

- sastavi sviraonik,

- montira trakturu,

- obavi pojedine druge zahtjevne radnje vezane uz proces orgulja.

2. Teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstora graditelja orgulja

2.1. Materijali u izgradnji orgulja

- vrste, struktura, sastav i fizička svojstva drveta,

- bolesti i zaštita drveta,

- drvena građa,

- furnir,

- vezivo za drvo,

- drvne prerađevine,

- okovi,

- zaštitna sredstva, kitovi, boje i lakovi,

- sušenje drva (prirodno i umjetno),

- metali i plastične mase i dr.

2.2. Alati i strojevi

- uređaji za mjerenje i obilježavanje,

- alat za oštrenje,

- alat za piljenje,

- alat za blanjanje,

- alat za dubljenje,

- alat za struganje,

- alat za brušenje,

- alat za zamazivanje,

- alat za bojenje,

- poseban alat koji se primjenjuje pri gradnji orgulja,

- strojevi za blanjanje, piljenje, glodanje, brušenje, poliranje,

- strojevi, uređaji i naprave za obradu metalnih i plastičnih dijelova koji se koriste pri gradnji orgulja i dr.

Ispitanik mora pokazati vještine u rukovanju, podešavanju, održavanju i oštrenju ručnog alata i strojeva.

2.3. Konstrukcija orgulja i njihovih dijelova

- vrste nacrta i njihovo čitanje,

- prikaz pojedinih dijelova konstrukcije orgulja i sklopova prostoručnim crtežom,

- izrada krojnih lista,

- vrste vezova pri gradnji orgulja,

- metalni dijelovi i njihova zaštita,

- konstruktivna i kemijska zaštita i dr.

2.4. Ispitanik treba poznavati povijest gradnje orgulja i poznavanje stilova i njihovog utjecaja na izgled orgulja te razvoj suvremenih orgulja.

2.5. Ispitanik treba imati određeno glazbeno znanje o orguljama kao samostalnom glazbalu u motetima, kantatama, misama i oratorijima kao i o orguljama u instrumentalnoj glazbi suita, sonata, koncerata i simfonija.

2.6 Ispitanik treba poznavati svojstva zvuka, objasniti veličinu zvučnog polja, razumjeti probleme prostorne akustike, znati probleme održavanja zvuka, interferenciju, rezonanciju i potrebite proračune u akustici.

2.7. Organizacija i obračun radova pri gradnji orgulja

- obračun količina,

- priprema i organizacija radova,

- obračun radova,

- obračun i analiza normi i cijena,

- dokumentacija u svezi s gradnjom orgulja.

Klasa: 311-01/97-01/1374
Urbroj: 526-08/97-01
Zagreb, 30. listopada 1997.

Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.