Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-746/1995. od 29. listopada 1997.

NN 125/1997 (21.11.1997.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-746/1995. od 29. listopada 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Suda Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga Joška Jelaske iz Splita, Trg Gaje Bulata 6 (Kazališni trg 6), kojeg zastupa Dražen Grgić, odvjetnik iz Splita, za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akta, na sjednici održanoj dana 29. listopada 1997. godine, donio je

ODLUKU

I. Ukida se u točki I. Rješenja o dopuni Rješenja o utvrđivanju zgrada koje se smatraju atraktivnim ("Službeni glasnik općine Split", broj 9/92) podtočka o) koja glasi: "Trg Gaje Bulata br. 6 (kuća Jelaska)".

II. Ova odluka će se objaviti u "Narodnim novinama" i "Službenom glasniku Grada Splita".

Obrazloženje

Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe u izreci navedenog akta ovome je Sudu podnio Joško Jelaska iz Splita, jer smatra da je donositelj osporenog akta postupio preko svojih ovlasti kada je tim aktom utvrdio da se i stambena zgrada na označenoj adresi ima smatrati atraktivnom, te da stoga ne može biti predmet prodaje po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 76/96, 111/96 i 11/97).

Takvo utvrđenje, tvrdi predlagatelj, u nesuglasju je s odredbom članka 3. stavak 1. točka 5. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prema kojoj se odredbe toga Zakona ne odnose na prodaju stanova koji su u samostojećim ili dvojnim zgradama - vilama, visine do P+2 (prizemlje + 2 kata), s pripadajućim okolnim zemljištem, a nalaze se u prvoj zoni u naselju ili u zoni uz more do 300 m (atraktivne zone). To iz razloga što sporna zgrada (označena kao kuća Jelaska) ima prizemlje, tri kata i potkrovlje i nalazi se u drugoj zoni.

U dokaz svojih navoda predlagatelj je dostavio rješenje o nacionalizaciji sporne stambene zgrade broj: N-606/59-6 od 20. listopada 1959. godine, iz kojeg da proizlazi kako je riječ o zgradi koja po svojoj strukturi doista ne odgovara Zakonom utvrđenim kriterijima.

Stoga se predlaže ukidanje tog dijela osporenog akta.

Prijedlog je osnovan.

Temeljem ovlaštenja iz stavka 2. članka 3. navedenog Zakona, tadašnje Izvršno vijeće Skupštine općine Split donijelo je 27. listopada 1992. godine rješenje navedeno u izreci, kojima se na opisani način dopunjuje Rješenje o utvrđivanju zgrada koje se smatraju atraktivnim, donijeto 25. kolovoza 1992. godine i objavljeno u "Službenom glasniku općine Split", broj 8/92. Ovim su pak rješenjem na području općine Split utvrđene zgrade koje se smatraju atraktivnim (t. I.), te da stanovi koji se nalaze u tim zgradama ne mogu biti predmet prodaje po odredbama navedenog Zakona (t. II.).

Tijekom postupka prijedlog je u smislu članka 40. stavak 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), a u svezi s člankom 16. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), dostavljen na očitovanje donositelju osporenog akta, sada Gradskom vijeću Grada Splita. Na navode predlagatelja, unatoč ponovnom traženju Suda, a oba dopisa Suda su uredno zaprimljena, nadležno tijelo se nije izjasnilo.

Ustavni sud je osnovanost prijedloga, navode kojega nadležno tijelo do dana odlučivanja nije osporilo, ocijenio temeljem isprava danih uz prijedlog, posebno označenog akta o nacionalizaciji sporne zgrade, iz kojeg je razvidno da je riječ o stambenoj zgradi koja ima prizemlje, tri kata i potkrovlje.

U postupku je ocijenjeno kako je utvrđenjem da se atraktivnim u smislu navedenog Zakona smatra i zgrada na adresi Trg Gaje Bulata 6 (kuća Jelaska), slijedom čega stanovi u istoj ne bi mogli biti predmet prodaje u smislu tog Zakona, nadležno tijelo osporeni akt donijelo izvan granica svog zakonskog ovlaštenja iz članka 3. stavak 2. istog Zakona, te protivno stavku 1. točka 5. istog zakonskog članka.

Utvrdivši dakle, da osporeni dio akta označenog u izreci nije suglasan s Ustavom i zakonom, Ustavni sud je na temelju odredbe članka 22. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske odlučio kao u izreci.

Odluka o objavljivanju temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-II-746/1995
Zagreb, 29. listopada 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.