Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN 131/1997 (5.12.1997.), Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JAVNOM PRIJEVOZU U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 21. studenog 1997.

Broj: 081-97-1974/1
Zagreb, 28. studenog 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O JAVNOM PRIJEVOZU U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način obavljanja javnoga prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu, razvrstavanje linija, utvrđivanje i objavljivanje redova plovidbe i cjenika, te način osiguranja razlike sredstava između ostvarenih prihoda i stvarnih troškova na pojedinim linijama.

Ovim se Zakonom određuju brodari koji mogu obavljati međunarodni linijski pomorski promet, te se propisuje obveza usklađivanja redova plovidbe u unutrašnjem i međunarodnom pomorskom prometu.

Članak 2.

Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu je prijevoz putnika, tereta i vozila u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, koji se obavlja na unaprijed utvrđenim linijama prema javno objavljenim uvjetima reda plovidbe i cjenika.

Povremeni prijevoz putnika, tereta i vozila u obalnom pomorskom prometu (izleti, turističke vožnje), ne smatra se javnim prijevozom u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Članak 3.

Obavljanje javnoga prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu je od interesa za Republiku Hrvatsku.

II. RAZVRSTAJ LINIJA

Članak 4.

Prema značenju i po pravcu, linije na kojima se obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu, razvrstavaju se na:

1. državne linije,

2. županijske linije,

3. lokalne linije.

Članak 5.

Državne linije jesu dužobalne linije, linije koje povezuju obalu s naseljenim otocima i otoke međusobno.

Obavljanjem javnoga prijevoza na državnim linijama osigurava se trajno i redovito povezivanje i održivi razvitak naseljenih otoka u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Povećanje broja prometnih veza dnevno, naseljenih otoka s kopnom u oba pravca, na linijama iz stavka 1. ovoga članka, provodit će se sukladno s odredbama Nacionalnoga programa razvitka otoka.

Članak 6.

Državne linije odlukom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: ministar), krajem tekuće godine za sljedeću godinu, u skladu s petogodišnjim planom razvrstaja linija.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka određuje relaciju na kojoj se linija održava, učestalost održavanja linije, te vrstu broda, odnosno prijevoza.

Članak 7.

Državne linije održava trgovačko društvo određeno posebnim zakonom. Ako trgovačko društvo iz stavka 1. ovoga članka ne održava državne linije ili neku od državnih linija, na temelju javnoga natječaja kojega raspisuje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), održavanje se daje drugom brodaru na vremensko razdoblje od pet godina.

Rješenje kojim se daje odobrenje brodaru za održavanje linija iz stavka 2. ovoga članka donosi Ministarstvo.

Članak 8.

Županijske linije odlukom utvrđuje poglavarstvo županije krajem tekuće godine za sljedeću godinu, uz prethodnu suglasnost ministra.

Obavljanjem javnoga prijevoza na linijama iz stavka 1. ovoga članka poboljšava se prometno povezivanje naseljenih otoka na području županije.

Održavanje linija iz stavka 1. ovoga članka, poglavarstvo županije na temelju javnoga natječaja daje brodaru na vremensko razdoblje od pet godina, uz prethodnu suglasnost ministra.

Rješenje kojim se daje odobrenje brodaru za održavanje linija iz stavka 3. ovoga članka donosi poglavarstvo županije.

Članak 9.

Lokalne linije odlukom utvrđuje poglavarstvo općine, odnosno grada, krajem tekuće godine za sljedeću godinu, uz prethodnu suglasnost ministra.

Obavljanjem javnoga prijevoza na linijama iz stavka 1. ovoga članka poboljšava se prometno povezivanje naseljenih otoka na području općine, odnosno grada.

Održavanje linija iz stavka 1. ovoga članka, poglavarstvo općine, odnosno grada na temelju javnoga natječaja daje brodaru na vremensko razdoblje od pet godina, uz prethodnu suglasnost ministra.

Rješenje kojim se daje odobrenje brodaru za održavanje linija iz stavka 3. ovoga članka, donosi poglavarstvo općine, odnosno grada.

Članak 10.

Ako brodar ne održava linije iz članka 4. ovoga Zakona prema odluci nadležnog tijela oduzet će mu se odobrenje za održavanje linija, odnosno zabraniti obavljanje javnoga linijskoga pomorskog prijevoza.

Članak 11.

Protiv rješenja kojim se daje, odnosno oduzima odobrenje brodaru iz članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 4., članka 10. i članka 23. stavka 2. ovoga Zakona, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 12.

Održavanje linija iz članka 4. ovoga Zakona u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, mogu obavljati isključivo brodari čiji brodovi viju hrvatsku zastavu.

Ovlašćuje se ministar da propiše uvjete u pogledu veličine, vrste i brzine broda koje moraju ispunjavati brodovi brodara iz članka 7., 8. i 9. ovoga Zakona, za obavljanje javnoga linijskoga pomorskog prijevoza.

III. FINANCIRANJE LINIJA, RED PLOVIDBE I CJENIK

Članak 13.

Za obavljanje javnoga prijevoza na državnim linijama na kojima se od ostvarenog prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza, društvu iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, osigurat će se sredstva u državnom proračunu sukladno posebnom zakonu.

Za obavljanje javnoga prijevoza na linijama iz stavka 1. ovoga članka ukoliko vlastiti prihodi ne pokriju troškove prijevoza, brodaru iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona, osigurat će se sredstva u državnom proračunu.

Ako nadležno tijelo županije, općine, odnosno grada, zatraži povećanje učestalosti održavanja linija iz stavka 1. ovoga članka dužno je sudjelovati u osiguranju sredstava iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 14.

Za obavljanje javnoga prijevoza na županijskim linijama na kojima se od vlastitih prihoda ne mogu pokriti troškovi prijevoza, brodaru iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona, osigurat će se sredstva u proračunu županije.

Ako općina, odnosno grad, zatraži povećanje učestalosti održavanja županijskih linija, dužna je sudjelovati u osiguranju sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Za obavljanje javnoga prijevoza na lokalnim linijama na kojima se od vlastitih prihoda ne mogu pokriti troškovi prijevoza, brodaru iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona, osigurat će se sredstva u proračunu općine odnosno grada.

Članak 15.

Na temelju odluka kojima se utvrđuju linije iz članka 4. ovoga Zakona, ministar, poglavarstvo županije, općine, odnosno grada, dužni su sklopiti ugovor s brodarom iz članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 3. ovoga Zakona, kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze, u roku 30 dana nakon pravomoćnosti rješenja iz članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 4. i članka 9. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 16.

Red plovidbe i cjenik usluga utvrđuje brodar iz članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 3. i članka 9., stavka 3. ovoga Zakona, koji održava određenu liniju.

Cjenik usluga iz stavka 1. ovoga članka za linije iz članka 13. stavka 2. i članka 14. stavka 1. i 3. ovoga Zakona, brodar je dužan dostaviti u roku od 15 dana prije primjene, ministarstvu nadležnom za cijene, odnosno nadležnom tijelu županije, općine/grada sukladno posebnom zakonu.

Red plovidbe svake linije sadrži: broj i vrstu linije, luke pristajanja, obvezno vrijeme polaska i dolaska u luku, razdoblje u kojem se linija održava i rok važenja reda plovidbe.

Rok važenja reda plovidbe za linije iz članka 4. ovoga Zakona, ne može biti kraći od godine dana, a mora se utvrditi najkasnije do kraja rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 17.

Međunarodni linijski pomorski promet obuhvaća linije koje povezuju luke Republike Hrvatske s inozemnim lukama.

Održavanje međunarodnoga linijskoga pomorskog prometa na linijama iz stavka 1. ovoga članka, mogu obavljati domaći i strani brodari, na načelu uzajamnosti.

Članak 18.

Brodari su obvezni redove plovidbe u unutrašnjem i međunarodnom pomorskom linijskom prometu, na linijama iz članka 4. stavka 1. točke 2. i 3. i članka 17. ovoga Zakona, međusobno uskladiti u Hrvatskoj gospodarskoj komori i to u županijskim komorama Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik, do kraja mjeseca rujna tekuće godine, za sljedeću godinu.

Brodar je dužan red plovidbe dostaviti nadležnoj županijskoj komori, radi usklađivanja s redovima vožnje drugih vidova prometa te gospodarskim interesima i interesima žitelja na otocima.

Županijska komora je obvezna nakon usklađivanja redova plovidbe iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 30 dana odobriti redove plovidbe uz prethodnu suglasnost ministra.

Članak 19.

Usklađeni red plovidbe i cjenik moraju biti objavljeni najmanje 30 dana prije dana njegova stupanja na snagu i stavljeni na uvid i raspolaganje korisnicima usluga, drugim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama, na mjestima gdje brodar prodaje isprave za prijevoz putnika, tereta i vozila, kao i kod lučkih kapetanija koje obavljaju nadzor nad pridržavanjem reda plovidbe.

Članak 20.

Brodar je obvezan pridržavati se objavljenog reda plovidbe, koji se ne može mijenjati niti ukinuti prije isteka roka važenja.

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovoga članka, red plovidbe može biti izmijenjen uz suglasnost Ministarstva, tako da se određena linija ukida ili izmijeni njena relacija zbog izvanrednih okolnosti koje neovisno od volje brodara onemogućavaju održavanje linije.

U slučaju havarije broda, brodar je dužan osigurati održavanje linije tako da osigura zamjenski brod u roku od najviše 48 sati od vremena havarije.

IV. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad primjenom ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom u visini 3.400,00 do 34.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja prijevoz bez rješenja za održavanje linija (članak 7. stavak 3., članak 8. stavak 4., članak 9. stavak 4., članak 23. stavak 2.),

2. ako obavlja prijevoz bez sklopljenog ugovora (članak 15.),

3. ako ne uskladi red plovidbe (članak 18. stavak 1.),

4. ako ne dostavi red plovidbe nadležnoj županijskoj komori radi usklađivanja s redovima vožnje drugih vidova prijevoza (članak 18. stavak 2.),

5. ako se ne pridržava objavljenog reda plovidbe (članak 20. stavak 1.),

6. ako ne osigura nastavak održavanja linije u slučaju havarije broda (članak 20. stavak 3.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u visini 800,00 do 8.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Brodari iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona, koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona održavali linije koje na temelju ovoga Zakona postaju državne linije, mogu nastaviti održavanje postojećih linija u daljnjem razdoblju od pet godina, ako ispunjavaju uvjete iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, što odobrenjem potvrđuje ministar.

Brodari iz stavka 1. ovoga članka su dužni podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja za odobrenje održavanja postojećih linija u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

Obvezuje se ministar da uvjete iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona propiše u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom saobraćaju ("Narodne novine", br. 45/72.).

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-01/97-02/05
Zagreb, 21. studenoga 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.