Zakon o dopuni Zakona o sudovima

NN 131/1997 (5.12.1997.), Zakon o dopuni Zakona o sudovima

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o sudovima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 21. studenog 1997.

Broj: 081-97-1940/1
Zagreb, 26. studenog 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o sudovima ("Narodne novine", br. 3/94. i 100/96.) u članku 55. stavku 1. iza riječi: "imenovan" dodaje se zarez i riječi: "do kraja godine u kojoj navršava 70 godina života.".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 711-01/93-01/04
Zagreb, 21. studenoga 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.