Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

NN 131/1997 (5.12.1997.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 21. studenog 1997.

Broj: 081-97-1941/1
Zagreb, 26. studenog 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96.) u članku 3. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

"(2) Za spise i radnje iz pojedinih upravnih oblasti za čije je izdavanje ili obavljanje Tarifom upravnih pristojbi propisana posebna pristojba, pristojbena obveza nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu pristojbenog obveznika.

(3) Ako zahtjevu pristojbenog obveznika ne bude udovoljeno, za spise i radnje iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se Tarifa općih upravnih pristojbi."

Članak 2.

U članku 7. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

"(1) Predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju se za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.".

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. u točki 8. iza riječi: "državne matice" briše se zarez i dodaju se riječi: "te zahtjeve za izdavanje isprava iz tih knjiga".

Članak 3.

U Tar. br. 4. brojka: "30.00" zamjenjuje se brojkom: "20.00".

Članak 4.

Tar. br. 30. mijenja se i glasi: 

                     "Tar. br. 30. 

                                    Plaća se kuna 

Za rješenje kojim se: 

1. utvrđuju uvjeti za pružanje jednostavnih 
ugostiteljskih usluga ambulantno, za pružanje 
ugostiteljskih usluga u pokretnom objektu, pod 
šatorom, na klupama i sl. te za pružanje ugos- 

titeljskih usluga građana na plovnom objektu              200,00 

2. utvrđuju minimalni uvjeti za ugostiteljske 
objekte koji se ne kategoriziraju i to: 

a) vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogaj-
nica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, 
objekt brze prehrane, planinarski dom i lovački dom, 
kantina i pripremnica obroka 

(catering)                               300,00 

b) vrste: kavana, noćni klub, noćni bar, disco 
klub, disco bar, caffe-bar, pivnica, buffet, 

krčma, klet i konoba                         1.000,00 

c) vrste: kantina i pripremnica obroka (catering)            300,00 

d) vrste: prenoćište, odmaralište i omladinski ho- 

tel                                  1.000,00 

3. utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju 
za ugostiteljske objekte: 

a) po svakoj sobi ugostiteljskog objekta                 30,00 

b) po svakoj sobi u apartmanu koji je smještajna 

jedinica ugostiteljskog objekta                     30,00 

c) po apartmanu tipa studio                       30,00 

d) po broju kamp jedinica (broj kamp jedinica 
utvrđuje se tako da se kapacitet kampa izražen 

brojem kampera podijeli sa brojem tri)                  15,00 

4. utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za katego-
riju za objekte u kojima pojedine ugostiteljske 
usluge pruža građanin u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu: 

a) po svakoj sobi, sobi u apartmanu, apartmanu 
tipa studio, sobi u kući za odmor, koje građa-
nin iznajmljuje gostima u domaćinstvu i 

seljačkom domaćinstvu                           15,00 

b) po broju kamp jedinica (broj kamp jedinica utvrđuje se 
tako da se kapacitet kampa izražen 

brojem kampera podijeli s brojem tri)                   15,00 

5. utvrđuju uvjeti za: 

a) pružanje usluga putničke agencije                  1.000,00 

b) luke nautičkog turizma i to 

- sidrište i privezište                          110,00 

- turističku luku i suhu marinu                     1.100,00 

- marine                                 1.500,00 

c) ostale turističke usluge                        110,00 

d) kategorizaciju plovnih objekata                     100,00" 

                      Članak 5. 

Tar. br. 68. mijenja se i glasi: 

                     "Tar. br. 68. 

Plaća se kuna 

(1) Za rješenja što ih donosi carinarnica: 

1. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, 
proširenje ili preseljenje carinskog skladišta, 
konsignacijskog skladišta, slobodne carinske 
prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane 
robe i robe domaće proizvodnje te prodajnog 

mjesta                                  300,00 

2. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, pro- 

širenje ili preseljenje carinskog smještaja                150,00 

3. za rješenje kojim se odobrava privremeni 
izvoz robe radi oplemenjivanja i ugradnje, 
za rješenja što ih carinarnica donosi u redov-
nom upravnom postupku, za rješenje o prije-
nosu prava iz prijevoznih isprava i za ostala 
rješenja što ih carinarnica donosi u skraćenom 

postupku                                 100,00 

4. za rješenje kojim se odobrava privremeni uvoz 
robe radi oplemenjivanja i ugradnje i za rješenje 
kojim se odlučuje o zahtjevu za izmjenu podataka
 o količini, vrsti, kakvoći i vrijednosti robe u 
carinskoj deklaraciji                           10,00 

5. za odobrenje (licencu) za obavljanje međuna-
rodnog otpremništva u svezi sa carinjenje 

robe                                   500,00 

(2) Za rješenje o oslobađanju od plaćanja carine 

na uvoz opreme po osnovi stranog ulaganja                400,00 

(3) Za rješenje o odobrenju carinskog kontingenta 
po članku 54. Carinskog zakona, osim po osnovi ratnih 
razaranja                                 20,00 

Napomena: 

1. Pod proširenjem carinskog skladišta, konsignacijskog 
skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog 
skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog
 mjesta, u smislu ovoga tarifnog broja, ne smatra se 
povećanje asortimana i vrijednosti robe u tim 
prostorijama. 

2. Pristojba za prijenos prava iz prijevozne isprave iz stavka 1.
 točke 3. ovoga tarifnog broja plaća se za svaki prijenos koji 
se traži iz jedne prijevozne isprave ili više prijevoznih isprava. 

3. Pristojba iz stavka 1. ovoga tarifnog broja ne plaća se 
za rješenja koja se odnose na robu u provozu preko carinskog 
područja Republike Hrvatske. 

4. Pristojbe iz stavka 1. točka 1. i 2. ovoga tarifnog broja 
naplaćuju se samo ako se prije dana donošenja rješenja 
prostorije komisijski pregledaju." 

                      Članak 6. 

U Tar. br. 70. točki 2. Napomene, brojka: "50%" zamjenjuje se
 brojkom: "20%". 

Iza točke 3. Napomene, dodaje se točka 4. koja glasi: 

"4. Za carinsku deklaraciju za privremeni uvoz robe na 
oplemenjivanje plaća se 20% od pristojbe iz ovoga tarifnog broja." 

                      Članak 7. 

Tar. br. 71. mijenja se i glasi: 

                     "Tar. br. 71. 

Plaća se kuna 

Za carinsku ispravu na temelju koje se roba 
šalje pod carinski nadzor: 

(1) za prijavu za uvoz, izvoz i provoz robe, 
izvoznu carinsku deklaraciju na temelju koje 

se roba šalje izlaznoj carinarnici                    10,00 

(2) za carinske isprave: izlazni list konsignacijske 
robe, povratni list, posebni robni manifest za 
carinsku robu, posebni manifest putničke 
prtljage koji je prispio odvojeno od vlasnika i 
druge carinske isprave na temelju kojih se roba 

šalje pod carinskim nadzorom                       50,00 

Napomena: 

1. Carinskom ispravom iz ovoga tarifnog broja ne 
smatra se karnet TIR karnet ATA ili druga isprava 
koja je propisana 
međunarodnim ili međudržavnim sporazumom. 

2. Pristojba iz ovoga tarifnog broja plaća se onoliko 
puta koliko puta se roba prijavljuje carinarnici. 

3. Ako se carinskom ispravom šalje poštanska pošiljka
 pod carinskim nadzorom, ne plaća se pristojba iz ovoga 
tarifnog 
broja." 

                      Članak 8. 

U Tar. br. 72. stavku 2. brojka: "50,00" zamjenjuje se brojkom: "10,00". 

                      Članak 9. 

U Tar. br. 74. stavku 1. točki 3. brojka: "400,00" zamjenjuje se
 brojkom: "900,00". 

Napomena uz ovaj Tar. br. mijenja se i glasi: 

"1. Pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja plaća se
 i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno na zapisnik ili 
su na drugi način primljeni u diplomatskoj misiji ili 
konzularnom uredu. 

2. Pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja plaća se i
 za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju
 nije propisana posebna pristojba. 

3. Za podnesak kojim se osoba iz inozemstva putem diplomatske 
misije ili konzularnog ureda obraća neposredno nadležnom tijelu 
Republike Hrvatske plaća se pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog
 broja. 

4. Za podnesak kojim se osoba iz Republike Hrvatske neposredno
 obraća diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu plaća 
se pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja. 

5. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske
 može osobu iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga tarifnog broja koja je
 slabog imovnog stanja osloboditi plaćanja pristojbe iz ovoga tarifnog
 broja. 

6. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima UN niži od 
nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili 
konzularnog ureda ima pravo naplaćivati pristojbu iz stavka 1. točke 1.
 i 2. ovoga tarifnog broja u iznosu od 50% od propisanog iznosa." 

                     Članak 10. 

U Tar. br. 76. točka 3. mijenja se i glasi: 

"3. za izdavanje putovnice djetetu                    320,00" 

                     Članak 11. 

Tar. br. 78. mijenja se i glasi: 

                     "Tar. br. 78. 

Plaća se kuna 

Za vize koje izdaju diplomatske misije ili 
konzularni uredi Republike Hrvatske u ino-zemstvu strancima: 

1. za ulazno-izlaznu vizu za jedno putovanje ili 

za jedan tranzit                             160,00 

2. za ulazno-izlaznu ili tranzitnu vizu za dva 

putovanja odnosno tranzita                        200,00 

3. za ulazno-izlaznu ili tranzitnu vizu za neogra- 

ničeni broj putovanja                           320,00 

4. za poslovnu vizu                            400,00 

5. za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi za svaku 

osobu po                                 40,00" 

                     Članak 12. 

Tar. br. 89. i Napomena uz ovaj Tar. br. mijenjaju se i glase: 

                     "Tar. br. 89. 

Plaća se kuna 

Za prestanak hrvatskog državljanstva: 

1. za zahtjev za prestanak hrvatskog državljan- 

stva (otpustom ili odricanjem)                     1.200,00 

2. za ovjeru potpisa na zahtjev za otpust iz hrvat- 

skog državljanstva                           400,00 

3. za ovjeru svakog potpisa na izjavi o odricanju 

hrvatskog državljanstva                         400,00 

4. za uručenje rješenja o prestanku hrvatskog 

državljanstva (otpustom ili odricanjem)                 1.200,00 

5. za uručenje zaključka o obustavljanju postupka            200,00 

Napomena: 

1. Pristojba iz točke 2. ovoga tarifnog broja plaća se 
za ovjeru svakog potpisa na zahtjevu. 

2. Ako se rješenje odnosi na istovremeni otpust ili 
odricanje od hrvatskog državljanstva članova iste obitelji
 pristojba iz točke 3. ovoga tarifnog broja ne plaća se
 pristojba za maloljetne osobe. 

3. Pristojba iz točke 4. ovoga tarifnog broja plaća se i 
za uručenje rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo, 
osim u odnosu na pripadnika hrvatskog naroda koji nema
 hrvatsko državljanstvo. 

4. Pristojba iz točke 5. ovoga tarifnog broja plaća se i za
 uručenje zaključka o obustavljanju postupka po zahtjevu za 
primitak ili utvrđivanje hrvatskog državljanstva." 

                     Članak 13. 

U Tar. br. 98. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

"(2) Za izdavanje privremenog plovidbenog lista             200,00" 

                     Članak 14. 

Iza Tar. br. 104. dodaju se podnaslov "18. Pristojbe za zaštitu 
tržišnog natjecanja" i Tar. br. 105., 106., 107. i 108., koji 
glase: 

"18. Pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja 

                     Tar. br. 105. 

Plaća se kuna 

Za stručna prethodna mišljenja iz oblasti 

zaštite slobodnog tržišnog natjecanja                  600,00 

                     Tar. br. 106. 

Na prijavu: 

1. za upis u Upisnik o koncentracijama prijavitelja koncentracije
ili stjecatelja većinskog udjela                    5.000,00 

2. za upis promjena u Upisnik o koncentracijama             1.250,00 

3. za ocjenu sporazuma poduzetnika                   5.000,00 

                     Tar. br. 107. 

Za rješenje o: 

1. upisu u Upisnik o koncentracijama, prema 

temeljnom kapitalu podnositelja prijave                 2% 

2. ocjeni sporazuma iz članka 10. i 11. Zakona 
o zaštiti tržišnog natjecanja, prema procijenje- 

noj vrijednosti sporazuma                        2% 

                     Tar. br. 108. 

Za rješenje ili zaključak kojim se: 

1. okončava postupak pred agencijom po članku 

35. i 36. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja             5.000,00 

Napomena: 

Obveza plaćanja pristojbe za rješenje ili zaključak, ne ovisi
 od toga je li rješenje ili zaljučak postalo pravomoćno." 

                     Članak 15. 

U cijelom tekstu Zakona i Tarife upravnih pristojbi riječi: 
"diplomatsko i konzularno predstavništvo" zamjenjuju se riječima: 
"diplomatska misija i konzularni ured" u odgovarajućem padežu. 

                     Članak 16. 

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o 
izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine",
 br. 95/97. i 104/97.). 

                     Članak 17. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

Klasa: 412-03/95-01/02
Zagreb, 21. studenoga 1997. 

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.