Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom

NN 131/1997 (5.12.1997.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavka 2. Ustavnog zakona o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom ("Narodne novine", broj 32/96) i članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. prosinca 1997. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREDU ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM

Članak 1.

U Uredbi o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom ("Narodne novine", broj 61/96), u članku 5. stavku 3. iza riječi: "Predstojnika" dodaje se zarez i riječi: "zamjenika predstojnika".

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Predstojniku i zamjeniku predstojnika pripada naknada za rad u Uredu u visini koju će posebnom odlukom utvrditi Vlada Republike Hrvatske".

Članak 3.

U članku 5. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"U obavljanju svojih poslova Ured upošljava glavnog pravnog savjetnika".

Članak 4.

Članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ured djeluje pri Ministarstvu pravosuđa, koje za Ured obavlja poslove materijalno-financijskog poslovanja".

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: "vanjskih poslova" briše se slovo "i" i stavlja zarez, te se iza riječi: "ministar pravosuđa" dodaju riječi "i ravnatelj Hrvatske izvještajne službe".

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/96-01/16
Urbroj: 5030107-97-1
Zagreb, 4. prosinca 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.