Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja

NN 133/1997 (10.12.1997.), Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 23., stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97), ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA I MJERILIMA
OSTVARIVANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se posebni uvjeti i mjerila koji su uz uvjete iz članka 12. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi potrebni za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljem tekstu: predškolski odgoj).

Članak 2.

Programi predškolskog odgoja mogu se ostvarivati:

- pri osnovnoj školi,

- kao igraonice u knjižnicama

- te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, športskim ustanovama i udrugama.

Program predškolskog odgoja i rada ustrojstvene jedinice u sastavu pravne osobe iz stavka 1. ovog članka vodi voditelj sukladno zakonu, aktu o osnivanju i statutu pravne osobe.

Članak 3.

Pri redovitim osnovnim školama kojima je osnivač Republika Hrvatska, mogu se ostvarivati programi predškolskog odgoja za djecu od tri godine života do polaska u osnovnu školu ako:

- jedinica lokalne samouprave uz suglasnost županije utvrdi potrebu za programima predškolskog odgoja,

- nema mogućnosti osnivanja dječjeg vrtića zbog premalog broja djece, tj. broj djece ne prelazi propisani broj djece u jednoj odgojnoj skupini,

- ne postoji mogućnost prihvata djece u najbližem dječjem vrtiću,

- je data suglasnost Ministarstva prosvjete i športa na zahtjev osnovne škole i zahtjev jedinice lokalne samouprave za ustroj programa predškolskog odgoja pri osnovnoj školi,

- su osigurana financijska sredstva za troškove ostvarivanja programa predškolskog odgoja,

- je Ministarstvo prosvjete i športa dalo suglasnost na prijedlog ugovora jedinice lokalne samouprave i osnovne škole u svezi s financiranjem programa predškolskog odgoja.

Članak 4.

Pri privatnim osnovnim školama mogu se ostvarivati programi predškolskog odgoja za djecu od tri godine života do polaska u osnovnu školu ako je data suglasnost Ministarstva prosvjete i športa na zahtjev privatne osnovne škole za ustroj takvog programa.

Članak 5.

Pri umjetničkim školama koje provode osnovnoškolski odgoj i naobrazbu, a kojima je osnivač Republika Hrvatska, mogu se ostvarivati programi predškolskog odgoja za djecu od tri godine života do polaska u osnovnu školu ako:

- jedinica lokalne samouprave uz suglasnost županije utvrdi potrebu za programima predškolskog odgoja,

- je data suglasnost Ministarstva prosvjete i športa na zahtjev osnovne škole i zahtjev jedinice lokalne samouprave za ustroj programa predškolskog odgoja pri umjetničkoj osnovnoj školi,

- su osigurana financijska sredstva za troškove ostvarivanja programa predškolskog odgoja,

- je Ministarstvo prosvjete i športa dalo suglasnost na prijedlog ugovora jedinice lokalne samouprave i osnovne umjetničke škole u svezi s financiranjem programa predškolskoga odgoja.

Članak 6.

Pri posebnim ustanovama koje provode osnovnoškolski odgoj i naobrazbu djece s posebnim potrebama - s teškoćama u razvoju, kojima je osnivač Republika Hrvatska - Ministarstvo prosvjete i športa, mogu se ostvarivati programi predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju ako:

- je data suglasnost Ministarstva prosvjete i športa na zahtjev ustanove i zahtjev jedinice lokalne samouprave o potrebi ustroja takvog programa,

- ima najmanje jedna skupina djece s rješenjima prvostupanjske komisije o vrsti i stupnju teškoće u razvoju,

- su osigurani propisani uvjeti za ostvarivanje programa predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju,

- su u državnom proračunu Ministarstva prosvjete i športa osigurana financijska sredstva za provedbu tog programa.

Mjerila za ustroj programa predškolskog odgoja pri posebnim ustanovama koje provode odgoj i naobrazbu djece s posebnim potrebama - teškoćama u razvoju istovrsna su mjerilima za provedbu programa u dječjim vrtićima.

Članak 7.

Pri posebnim ustanovama koje provode osnovnoškolski odgoj i naobrazbu djece s posebnim potrebama - s teškoćama u razvoju, kojima je osnivač Republika Hrvatska - Ministarstvo rada i socijalne skrbi ili Ministarstvo zdravstva, mogu se ostvarivati programi predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju ako:

- je data suglasnost nadležnog Ministarstva na zahtjev ustanove i jedinice lokalne samouprave,

- ima najmanje jedna skupina djece s rješenjima prvostupanjske komisije o vrsti i stupnju teškoće u razvoju,

- je dato očitovanje Ministarstva prosvjete i športa o ispunjavanju propisanih uvjeta za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe na određenu vrstu i stupanj teškoće u razvoju,

- su u državnom proračunu osigurana financijska sredstva za troškove ostvarivanja programa predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju.

Članak 8.

Pri knjižnicama, mogu se ostvarivati kraći programi predškolskog odgoja - igraonice, ako je data suglasnost Ministarstva prosvjete i športa na zahtjev knjižnice za ustroj takvog programa pri knjižnici.

Članak 9.

Pri kulturnim i športskim ustanovama te udrugama, mogu se ostvarivati kraći programi predškolskog odgoja, do tri sata dnevnog programa, ako je data suglasnost Ministarstva prosvjete i športa na zahtjev ustanove ili udruge za ustroj takvog programa.

Članak 10.

Mjerila za ustroj programa predškolskog odgoja pri pravnim osobama iz članka 2. stavka 1. ovog pravilnika istovrsna su mjerilima za provedbu programa u dječjim vrtićima.

Članak 11.

Ispunjavanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri pravnim osobama iz članka 2. stavka 1. ovog pravilnika utvrđuje rješenjem županijski ured, odnosno gradski ured Grada Zagreba, nadležan za poslove odgoja i naobrazbe.

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 601-01/97-01/325
Urbroj: 532/1-97-1
Zagreb, 27. studenoga 1997.

Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.