Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja

NN 135/1997 (15.12.1997.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja

MINISTARSTVO ZNANOSTI
I TEHNOLOGIJE

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 59/96 - pročišćeni tekst) ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZNANSTVENIH PODRUČJA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju znanstvenih područja ("Narodne novine" broj 29/97) u članku 3. u točci 4. iza riječi "4.03 Biotehnologija" dodaju se riječi "4.04 Prehrambena tehnologija".

U istom članku u točci 6. brišu se riječi: "6.03 Znanosti o jeziku i književnosti (filologija)" i zamjenjuju riječju "6.03 Jezikoslovlje".

Iza riječi "6.07 Tehnologija" dodaju se riječi "6.08 Znanost o književnosti".

Članak 2.

U članku 4. u točci 1. u podtočci 3. iza riječi "1.03.03 geografija" dodaju se riječi "1.03.04 oecanologija".

Dosadašnje riječi "1.03.04. ostalo" postaju "1.03.05 ostalo".

U istom članku u točci 4. podtočka 3. mijenja se i glasi:

"Polje

4.03. Biotehnologija

Grane

4.03.01. biologija

4.03.02. inženjerstvo

4.03.03. otpadne tvari

4.03.04. ostalo".

U istoj točci dodaje se podtočka 4. koja glasi:

"Polje

4.04. Prehrambena tehnologija

Grane

4.04.01. inženjerstvo

4.04.02. nutricionizam

4.04.03. ostalo".

U istom članku u točci 5. podstavak 3. mijenja se i glasi:

"Polje

5.03. Politologija

Grane

5.03.01. teorija, povijest i doktrine politike

5.03.02. vanjska i unutarnja politika

5.03.03. ostalo".

U istoj točci u podtočci 4. iza riječi "5.04.05 muzeologija" dodaju se riječi "5.04.06 leksikologija i enciklopedistika".

U istoj točci u podtočci 6. riječi "sustavna psihologija" zamjenjuje se riječima "opća psihologija".

U istom članku u točci 6. podtočka 3. mijenja se i glasi:

"Polje

6.03. Jezikoslovlje

Grane

6.03.01 kroatistika

6.03.02 slavistika

6.03.03 anglistika

6.03.04 germanistika

6.03.05 romanistika

6.03.06 klasična filologija

6.03.07 orijentalna i ostale filologije

6.03.08 fonetika

U istoj točci u podtočci 5. iza riječi "Teorija umjetnosti" dodaju se riječi "6.05.06. filmologija".

U istoj točci dodaje se podtočka 8. koja glasi:

"Polje

6.08. Znanost o književnosti

Grane

6.08.01. Teorija i povijest književnosti

6.08.02. Komparativna književnost".

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 640-03/97-02/200
Urbroj: 533-01-97-2
Zagreb, 8. prosinca 1997.

Potpredsjednik Vlade i
ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.