Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb

NN 139/1997 (23.12.1997.), Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. i članka 36. stavka 1. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 100/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 1997. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU DIONIČKOG DRUŠTVA AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB D.D. I DODJELI KONCESIJE ZA GRAĐENJE I GOSPODARENJE AUTOCESTOM RIJEKA - ZAGREB

I.

Republika Hrvatska osnovat će dioničko društvo koje će poslovati pod tvrtkom AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB, društvo za građenje i gospodarenje autocestom, d.d., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu "Društvo").

Gospodarska svrha Društva bit će zatvaranje financijske konstrukcije, građenje, gospodarenje i održavanje autoceste Rijeka - Zagreb, te njenih cestovnih i pratećih objekata na cestovnom zemljištu, u sklopu ostvarivanja prava iz koncesije koja se Društvu dodjeljuje na temelju točke II. ove Odluke, te će Društvo biti ovlašteno obavljati sve djelatnosti koje su podobne i korisne za ostvarivanje te svrhe.

Sva prava osnivača i dioničara Društva u ime i za račun Republike Hrvatske ostvarivat će Vlada Republike Hrvatske, a u ime Vlade Republike Hrvatske predsjednik Vlade, ili ministar pomorstva, prometa i veza, u granicama ovlaštenja koja su mu prenesena ovom Odlukom.

Temeljni kapital Društva pri osnivanju iznosit će 2.152.000.000,00 (dvijemilijardestopedesetdvamilijuna) kuna. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 21.520 (dvadesetjednutisućupetstodvadeset) dionica, svaka u nominalnom iznosu od 100.000,00 (stotisuća) kuna. Tako izdane dionice redovne su i glase na ime.

Djelujući u ime Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske koju će zastupati ministar pomorstva, prometa i veza (dalje u tekstu: "ministar") mr. Željko Lužavec, unijet će u Društvo pri osnivanju, na ime uplate dionica, pravo gospodarenja, svekolikom dosad sagrađenom infrastrukturom na odsječcima autoceste Rijeka - Delnice, Delnice - Kupjak, Karlovac - Zagreb. Pravo gospodarenja unosi se i vrednuje na rok od 28 (dvadest osam) godina, s time da neće prestati prije isteka trajanja koncesije kako je ono naznačeno u stavku 4, točke II. ove Odluke.

U prvom mandatnom razdoblju, te u prvom sljedećem mandatnom razdoblju koje traje četiri (4) godine, Društvo će imati nadzorni odbor od sedam (7) članova, a činit će ga:

1. mr. Željko Lužavec, ministar pomorstva, prometa i veza

2. dr. Pero Jurković, glavni savjetnik za gospodarstvo Predsjednika Republike Hrvatske

3. Vlado Domes, pomoćnik ministra razvitka i obnove

4. Aleksandar Čaklović, obnašatelj dužnosti ravnatelja Hrvatske uprave za ceste

5. Zdravko Jurčec, pomoćnik ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

6. Ivan Mijatović, načelnik u Ministarstvu financija

7. Ljerka Golubić-Munjaković, načelnica u Ministarstvu pravosuđa.

Vlada Republike Hrvatske predlaže nadzornom odboru da za svog predsjednika izabere mr. Željka Lužavca, ministra pomorstva, prometa i veza.

Društvo će imati upravu od jednog člana (direktora).

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske ili ministar će u ime i za račun Republike Hrvatske, bez odgode, a najkasnije do 1. siječnja 1998. godine, radi provođenja ove Odluke i osnivanja dioničkog društva, provesti sve radnje potrebne za osnivanje Društva, pri čemu su, sukladno odredbi članka 177. Zakona o trgovačkim društvima, posebno ovlašteni usvojiti i potpisati statut Društva te kod javnog bilježnika dati izjavu o osnivanju Društva i preuzimanju svih dionica Društva.

Republika Hrvatska djelovat će u glavnoj skupštini Društva putem Vlade Republike Hrvatske, s time da će se smatrati da Vladu Republike Hrvatske glede ostvarivanja dioničarskih upravljačkih prava Republike Hrvatske predstavlja predsjednik Vlade Republike Hrvatske ili ministar.

Vlada Republike Hrvatske ovlaštena je u ime Republike Hrvatske kao imatelja dionica i dioničara Društva odlučivati o sklapanju svih pravnih poslova koji su potrebni ili korisni za ostvarivanje svrhe Društva, a napose o sklapanju ugovora o jamstvu, zalogu i sl., te onih kojima se na drugi način u ime i za račun Republike Hrvatske pružaju potrebna osiguranja za ispunjenje obveza Društva odnosno Republike Hrvatske kao dioničara Društva. Odlukom kojom se odobrava sklapanje pojedinog takovog posla odredit će se i osoba koja će pri njegovu sklapanju djelovati u ime Republike Hrvatske.

II.

Ovom Odlukom dodjeljuje se Društvu koncesija za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb, i njenim cestovnim i pratećim objektima na cestovnom zemljištu. Pod autocestom Rijeka - Zagreb, za potrebe ove Odluke o koncesiji, podrazumijeva se sljedeći odsječak autoceste: Rijeka - Zagreb (od čvorišta Orehovica do čvorišta Lučko). Koncesija se daje u punom opsegu utvrđenom odredbom članka 35. Zakona o javnim cestama.

Osnivanjem i prijenosom na Društvo prava gospodarenja infrastrukturom u skladu s točkom I. stavkom 5. ove Odluke, kao i ostvarivanjem prava Republike Hrvatske kao dioničara Društva, Vlada Republike Hrvatske stvorit će uvjete za to da Društvo uredno ostvaruje svoja prava i obveze iz dodijeljene koncesije.

Koncesija se dodjeljuje Društvu uz uvjete utvrđene ovom Odlukom. U slučaju da je za zatvaranje financijske konstrukcije potrebno da dionice Društva steknu treće osobe, kao punopravni imatelji ili na fiducijarnoj osnovi, odluku o tome donosi Vlada Republike Hrvatske, koja je pritom ovlaštena odgovarajuće izmijeniti pojedine odredbe ove Odluke. Ministar je dužan u tom pogledu unijeti odgovarajuće odredbe u ugovor o koncesiji.

Koncesija se dodjeljuje na 28 (dvadeset osam) godina, počevši od dana utvrđenog ugovorom o koncesiji.

Visinu cestarine utvrđivat će Društvo na način i po postupku pobliže utvrđenom ugovorom o koncesiji.

Republici Hrvatskoj će na ime naknade za koncesiju pripasti cjelokupna dobit Društva, umanjena za iznos koji se odlukom glavne skupštine rasporedi u pričuve Društva. U slučaju iz točke II. stavka 3. ove Odluke, Vlada Republike Hrvatske ovlaštena je izmijeniti visinu naknade za koncesiju.

Koncesija prestaje po općim pravilima o prestanku ugovora kako ona budu razrađena ugovorom o koncesiji, a tako dugo dok je Republika Hrvatska jedini dioničar Društva, koncesija može prestati i na osnovi svakodobne odluke Vlade Republike Hrvatske.

Na temelju ove Odluke, ministar će sklopiti u ime Republike Hrvatske s Društvom ugovor o koncesiji, u skladu s odredbom članka 39. stavaka 1. i 2. Zakona o javnim cestama, a najkasnije do 31. siječnja 1998. godine.

Ugovorom o koncesiji uredit će se i obveza Društva da sporazumno s Hrvatskom upravom za ceste uredi uzajamne obveze glede poslova koji su u tijeku, suradnje na pripremi izgradnje, imovinsko-pravnih odnosa, te pitanja obavljanja računovodstveno-financijskih poslova.

Ministar je ovlašten u ime Republike Hrvatske kao davatelja koncesije sudjelovati u mijenjaju i dopunjavanju ugovora o koncesiji, pod uvjetom da se time ne dira u odredbe odluke o dodjeli koncesije. Ministar je ovlašten u ime davatelja koncesije sklapati sve prateće ugovore i druge pravne poslove, te davati izjave volje, ako je to potrebno ili korisno za ostvarivanje ugovora o koncesiji, pod uvjetom da se time ne dira u odredbe odluke o dodjeli koncesije. Ministar će zatražiti da se i o takvim izmjenama, te dopunama odnosno pravnim poslovima izjasni Vlada Republike Hrvatske.

III.

Ministar i Hrvatska uprava za ceste dužni su bez odgode obaviti sve pripremne radnje za provedbu ove Odluke.

IV.

Sve troškove potrebne za provedbu ove Odluke, predujmit će za račun Društva, Hrvatska uprava za ceste, dok će troškove nastale provođenjem Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka - Zagreb - Goričan d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb - Goričan ("Narodne novine", broj 97/97), vezano uz njegovo osnivanje, podmiriti tvrtka Autocesta Rijeka - Zagreb, društvo za građenje i gospodarenje autocestom d.d., Zagreb.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", osim točke II. ove Odluke koja stupa na snagu na dan kad predsjednik Vlade Republike Hrvatske ili ministar u ime Vlade Republike Hrvatske dade izjavu o osnivanju Društva i izjavu o preuzimanju svih dionica Društva.

Klasa: 340-03/95-01/04
Urbroj: 5030116-97-8
Zagreb, 11. prosinca 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.