Odluka o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti

NN 140/1997 (29.12.1997.), Odluka o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96), te članka 51. Zakona o najmu stanova ("Narodne novine", broj 91/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 1997. godine, donijela

ODLUKU

O ZADOVOLJAVANJU STAMBENIH POTREBA DUŽNOSNIKA I SLUŽBENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE VLASTI

1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, način, te postupak i određuju sredstva za zadovoljavanje stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti, te rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika u tijelima državne vlasti koji su u teškim socijalnim prilikama.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i postupak za dodjelu na korištenje stanova za službene potrebe zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske.

Članak 2.

Dužnosnicima, koji mogu ostvariti prava prema ovoj Odluci, smatraju se dužnosnici koje imenuje i razrješava predsjednik Republike Hrvatske, suci Ustavnog suda Republike Hrvatske, dužnosnici koje imenuje i razrješava Sabor Republike Hrvatske, suci i drugi pravosudni dužnosnici, dužnosnici u Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave.

Službenicima, koji mogu ostvariti prava prema ovoj Odluci, smatraju se službenici u tijelima državne vlasti I. vrste zvanja i najmanje IV. platnog razreda.

Članak 3.

Sredstva za rješavanje stambenih potreba dužnosnika i službenika su:

- stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske;

- novčana sredstva za tu namjenu, osigurana u Državnom proračunu;

- novčana sredstva ostvarena prodajom stanova u vlasništvu Republike Hrvatske po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i

- druga sredstva.

Članak 4.

Novčana sredstva utvrđena člankom 3. ove Odluke mogu se koristiti isključivo:

- za izgradnju stambenih zgrada i stanova: za službene potrebe i za davanje u najam,

- za kreditiranje pod povoljnim uvjetima kupnje, odnosno izgradnje stana ili obiteljske kuće, za rekonstrukciju odnosno dogradnju stana ili obiteljske kuće.

Članak 5.

Stambene potrebe zastupnika u Saboru Republike Hrvatske te dužnosnika u tijelima državne vlasti zadovoljavaju se davanjem na korištenje stanova za službene potrebe.

Članak 6.

Stambene potrebe dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti mogu se zadovoljavati:

- davanjem stanova u najam;

- osiguranjem stambenog kredita pod povoljnim uvjetima.

II. STANOVI ZA SLUŽBENE POTREBE

Članak 7.

Stanovima za službene potrebe, prema ovoj Odluci, smatraju se stanovi (u pravilu u objektima za službene potrebe) koji se daju zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske i dužnosnicima u tijelima državne vlasti, na korištenje za vrijeme obavljanja dužnosti.

Vlada Republike Hrvatske određuje koji se stanovi smatraju stanovima za službene potrebe.

Članak 8.

Standard opremanja stanova za službene potrebe, način njihova korištenja, kao i način evidentiranja opreme utvrđuje Komisija za stambeni i poslovni prostor Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija).

Članak 9.

Zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske koji imaju prebivalište izvan Grada Zagreba i dužnosnicima u tijelima državne vlasti koji imaju prebivalište izvan mjesta rada, osiguravaju se stanovi za službene ptorebe i to redoslijedom prema značenju zastupničke dužnosti utvrđenom člankom 9. stavak 1. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 84/92), odnosno prema značenju dužnosti koje obavljaju dužnosnici u tijelima državne vlasti.

Naknadu za korištenje stana i troškove stanovanja u stanu za službene potrebe podmiruje korisnik stana.

Članak 10.

Naknada za korištenje stana za službene potrebe ne može biti niža od iznosa potrebnog za podmirenje troškova redovnog održavanja stambene zgrade i stana.

Članak 11.

Stan za službene potrebe daje se na korištenje temeljem ugovora o korištenju stana, koji sklapa Komisija i osoba kojoj je stan dan na korištenje.

Ugovor o korištenju stana sklapa se u pisanom obliku.

Ugovor sadrži osobito:

- podatke o stanu

- vrijeme na koje se stan daje na korištenje

- visinu naknade za korištenje stana

- obveze korisnika za plaćanje troškova koji su u svezi s korištenjem stana (električna energija, plin, telefon i sl.) te zajedničkih prostorija i uređaja u zgradi (voda, centralno grijanje, rasvjeta zajedničkih prostorija, dizala i sl.)

- podatke o osobama koje će zajedno koristiti stan

- obvezu naknade štete koju korisnik počini na stanu i zgradi

- razloge za raskid, odnosno otkaz ugovora

- način primopredaje stana.

Članak 12.

Prilikom useljenja, odnosno iseljenja iz stana za službene potrebe, sastavlja se zapisnik u koji se unose podaci o stanju u kojem se nalazi stan, namještaj i druga oprema u stanu.

Zapisnik potpisuju predstavnik stručne službe Komisije i korisnik stana.

Korisnik stana dužan je, nakon prestanka korištenja stana, stan predati Komisiji u stanju u kojem ga je preuzeo, uzimajući u obzir promjene do kojih je došlo redovitim korištenjem stana.

Korisnik stana dužan je nadoknaditi štetu koju prouzroči na stanu, namještaju i na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.

Članak 13.

Korisnik stana za službene potrebe dužan je, u roku 30 dana od dana prestanka dužnosti, predati stan Komisiji.

Korisnik stana za službene potrebe dužan je postupiti u skladu s odredbom iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju kada stekne pravo vlasništva na useljivom stanu, odnosno obiteljskoj kući ili dobije stan u mjestu gdje obavlja dužnost.

Ako korisnik ne postupi u skladu s odredbom iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da stan koristi bez valjane pravne osnove.

III. DAVANJE STANOVA U NAJAM

Članak 14.

Dužnosnicima i službenicima koji nemaju stan u mjestu prebivališta, stambene potrebe mogu se rješavati davanjem u najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske.

Dužnosniku se može dati stan u najam pod uvjetom da je, prije davanja stana u najam, proveo najmanje dvije godine na dužnosti ili, prije izbora na dužnost, na radu u tijelima državne vlasti.

Članak 15.

Smatra se da dužnosnik odnosno službenik nema stan u smislu ove Odluke:

- ako on ili njegov bračni drug u mjestu prebivališta nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan koji odgovara potrebama njegovog obiteljskog domaćinstva;

- ako koristi stan po osnovi ugovora o najmu, a koji ne odgovara potrebama njegovog obiteljskog domaćinstva.

Članovima obiteljskog domaćinstva dužnosnika odnosno službenika iz stavka 1. ovoga članka smatraju se: bračni drug, djeca, usvojenici i osobe koje je on po zakonu dužan uzdržavati.

Članak 16.

Prilikom davanja stanova u najam može se uzeti u obzir vrijeme provedeno na radu ili na dužnosti u tijelima državne vlasti, značaj radnog mjesta ili dužnosti, socijalne prilike, te broj članova obiteljskog domaćinstva dužnosnika odnosno službenika.

Članak 17.

Ugovor o najmu stana sklapa se s dužnosnikom odnosno službenikom.

Ugovor o najmu stana sa službenikom sklapa se na određeno vrijeme, što znači da se ugovorom utvrđuje da ugovor o najmu stana prestaje danom svojevoljnog prestanka dužnosti, odnosno službe u tijelima državne vlasti. Ako je dužnosniku odnosno službeniku služba prestala mimo njegove volje ili odlaskom u mirovinu, ugovor o najmu postaje ugovor na neodređeno vrijeme.

Ugovor o najmu stana prestaje kada dužnosnik odnosno službenik ili njihov bračni drug, u mjestu prebivališta, steknu u vlasništvo useljiv stan ili obiteljsku stambenu kuću.

Ugovor o najmu stana sklapa se u pisanom obliku.

U ime Komisije ugovor o najmu sklapa predsjednik Komisije.

Na sadržaj Ugovora o najmu stana primjenjuju se odredbe članka 11. ove Odluke.

Članak 18.

Prava i obveze ugovornih strana uređuju se i prema odredbama Zakona o najmu stanova.

IV. STAMBENI KREDITI

Članak 19.

Novčana sredstva iz članka 3. ove Odluke oročavaju se u poslovnoj banci za koju Vlada ocijeni da nudi najpovoljnije uvjete kreditiranja dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti obuhvaćenih ovom Odlukom. Ugovorom o oročavanju poslovna banka treba preuzeti obvezu da ugovori s korisnicima kredita, koji se ostvaruju prema ovoj Odluci, sadrže obvezu iz članka 20. stavak 3. ove Odluke.

Članak 20.

Pravo na korištenje stambenog kredita pod povoljnim uvjetima ima dužnosnik koji je proveo na dužnosti najmanje dvije godine.

Službenik koji ostvari stambeni kredit sukladno ovoj Odluci, dužan je, od dana ostvarivanja prava na kredit, provesti deset godina na radu u tijelima državne vlasti, pri čemu se odlazak u mirovinu i prestanak rada mimo njegove volje ne smatra prestankom službe u smislu ove Odluke.

U slučaju prestanka rada korisnika kredita u tijelima državne vlasti protivno odredbi stavka 2. ovoga članka, za ostatak kreditnog razdoblja kredit se otplaćuje pod općim uvjetima poslovne banke davaoca kredita.

V. RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TEŠKIM SOCIJALNIM PRILIKAMA

Članak 21.

Službeniku i namješteniku, koji je zbog više sile ili izvanrednih okolnosti ostao bez stana ili živi u teškim socijalnim prilikama, može se rješavati stambeno pitanje na način propisan odredbom ove Odluke, a osobito:

- ako obitelj službenika i namještenika ostvaruje prihod po svakom pojedinom članu obiteljskog domaćinstva niži od najniže plaće, te

- obitelji s četvero ili više malodobne djece.

VI. MJERILA I POSTUPAK ZA ZADOVOLJAVANJE STAMBENIH POTREBA DUŽNOSNIKA ODNOSNO SLUŽBENIKA

Članak 22.

Redoslijed zadovoljavanja stambenih potreba dužnosnika i službenika davanjem stana u najam, odnosno odobravanjem stambenog kredita, utvrđuje Komisija prema sljedećim mjerilima:

- značenje dužnosti odnosno važnost poslova i zadataka koje obavlja dužnosnik, odnosno službenik;

- vrijeme trajanja dužnosti odnosno vrijeme provedeno na radu u tijelima državne vlasti;

- stambeni položaj;

- socijalne prilike (broj članova obiteljskog domaćinstva, prihodi po članu domaćinstva).

Članak 23.

Zahtjev za zadovoljavanje stambenih potreba podnosi se u pisanom obliku Komisiji.

Uz zahtjev za zadovoljavanje stambenih potreba službenik prilaže mišljenje čelnika tijela državne vlasti u kojem je zaposlen.

Komisija utvrđuje da li dužnosnik odnosno službenik ispunjava uvjete iz ove Odluke za zadovoljavanje stambenih potreba (najam stana ili kredit) i o tome donosi zaključak.

Protiv zaključka Komisije može se staviti prigovor Vladi Republike Hrvatske, u roku 15 dana od dana dostave zaključka.

Odluka Vlade je konačna.

Članak 24.

Odluka kojom se odobrava kredit sadrži ukupan iznos kredita i namjenu kredita. Odluka se dostavlja banci radi sklapanja ugovora o kreditu između korisnika kredita i banke.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zadovoljavanju stambenih potreba republičkih funkcionara ("Narodne novine", broj 24/86).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/97-01/20
Urbroj: 5030102-97-2
Zagreb, 11. prosinca 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.