Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

NN 140/1997 (29.12.1997.), Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine", broj 48/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 1997. godine donijela

UREDBU

O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ STACIONARNIH IZVORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Stacionarni izvori su: industrijski pogoni, tehnološki procesi, uređaji i objekti iz kojih se onečišćujuće tvari ispuštaju u zrak.

Članak 2.

Odredbe ove Uredbe odnose se na sve stacionarne izvore ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno.

Članak 3.

Granična vrijednost emisije (u daljnjem tekstu: GVE) je najveće dopušteno ispuštanje onečišćujućih tvari u zrak iz ispusta stacionarnog izvora ukoliko posebnim propisom nije strože određeno.

Ispuštanje onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnog izvora utvrđuje se mjerenjem emisije.

Članak 4.

U smislu ove Uredbe razumijeva se:

- emisija je ispuštanje onečišćujućih tvari u zrak iz ispusta stacionarnog izvora, a iskazuje se emisijskim veličinama: masenim protokom i/ili masenom koncentracijom te emisijskim faktorom,

- ispust je mjesto ispuštanja onečišćujućih tvari iz stacionarnog izvora u zrak,

- masena koncentracija onečišćujuće tvari u otpadnom plinu je masa onečišćujuće tvari po jedinici volumena ispuštenog otpadnog plina nakon odbitka udjela vodene pare (suhi otpadni plin) ili masa onečišćujuće tvari po jedinici volumena ispuštenog otpadnog plina prije odbitka udjela vodene pare (vlažni otpadni plin), pri temperaturi 273 K i tlaku 101,3 kPa,

- emisijski faktor je broj koji označava masu emitirane onečišćujuće tvari po jedinici djelatnosti (iskazane količinom proizvoda, količinom potrošenog energenta ili sirovine, ili veličinom obavljenog posla),

- granični maseni protok (kg/h) je zadani maseni protok onečišćujuće tvari na temelju kojeg se određuje učestalost mjerenja emisije,

- emitirani maseni protok (kg/h) je izmjereni maseni protok onečišćujuće tvari na ispustu stacionarnog izvora u razdoblju emisije otpadnih plinova (razdoblje bez emisije ne uzima se u obzir),

- otpadni plin je plin koji sadrži onečišćujuće tvari, u krutom, tekućem ili plinovitom stanju,

- postrojenje je skup uređaja namijenjenih obavljanju određenog procesa,

- tehnološki proces je skup postupaka kod kojih se iz određenih polaznih sirovina i aditiva dobiva jedan ili više sličnih proizvoda,

- uređaj za loženje je tehnički uređaj u kojem se izgaranjem proizvodi toplina i čini ga ložište zajedno s uređajem za pročišćavanje otpadnih plinova,

- ložište je dio uređaja za loženje u kojem izgara gorivo,

- ložište s miješanim gorivom je ložište koje može istovremeno koristiti dvije ili više vrsta goriva,

- ložište s dva ili više goriva je ložište koje koristi dvije ili više vrsta goriva, ali ne istovremeno,

- gorivo je kruti, tekući ili plinoviti zapaljivi materijal korišten za izgaranje, isključujući komunalni, tehnološki i opasni otpad,

- uobičajena kruta goriva su: ugljen, briketi ugljena bez smole kao veziva i koks; piljevina i briketi od piljevine; prirodno drvo svih oblika, drveni otpaci bez plastičnih dodataka i bez premaza od zaštitnih sredstava i goriva od biomase,

- uobičajena tekuća goriva su: ekstra lako loživo ulje, lako specijalno loživo ulje, lako loživo ulje, srednje loživo ulje, teško loživo ulje i ekstra teško loživo ulje,

- plinska goriva su goriva koja su pri temperaturi 273 K i tlaku 101,3 kPa u plinovitom agregatnom stanju,

- posebna kruta goriva su otpad od prerade drveta i prozvodnja ploča i namještaja i ostali lijepljeni proizvodi od drveta koji ne sadrže halogene organske spojeve i koji ne uzrokuju emisiju veću od emisije koja vrijedi za uobičajena kruta goriva,

- posebna tekuća goriva su: otpadne gorive tekućine koje sadrže manje od 10 mg polikloriranih bifenila (PCB) i/ili pentaklorfenola (PCP) u kg gorive tekućine i imaju donju ogrjevnu vrijednost na manje od 30 MJ/kg te ostale gorive tekućine koje ne uzrokuju emisiju veću od emisija koje vrijede za uobičajena tekuća goriva,

- gorivo od biomase je gorivo koje se dobiva od biljaka ili dijelova biljaka kao što su slama, stabljike žitarica i druge biljke,

- toplinska snaga ložišta (MW) je maksimalna toplina utrošenog goriva u jedinici vremena određena prema donjoj toplinskoj vrijednosti goriva, kod temperature 273 K i tlaka 101,3 kPa,

- stupanj odsumporavanja je količina sumpora koja se izdvoji u nekom procesu u određenom vremenu u odnosu na količinu sumpora unesenog s gorivom za izgaranje, u istom promatranom vremenu,

- ventilatorski gorač je gorač kod kojeg se pomoću ventilatora mješavina goriva i zraka pod tlakom uvodi u ložište,

- atmosferski gorač je gorač kod kojeg se mješavina goriva i zraka pri atmosferskom tlaku uvodi u ložište,

- dimni broj je stupanj crnine površine filtrir-papira izazvane otpadnim plinovima. Dimni broj se izražava pomoću ljestvice od 10 polja (od 0 do 9) različitog intenziteta crnine (Bacharach ljestvica), pri čemu se određuje kojem stupnju sa ljestvice je crnina najbliža. Pomoću dimnog broja se ocjenjuje crnina otpadnih plinova iz ložišta na tekuća goriva,

- zacrnjenje je stupanj ljestvice od šest polja različite crnine (Ringelmanova ljestvica), od 0 do 5, pri čemu je svaki sljedeći stupanj 20% više crn od prethodnog. Pomoću ljestvice vizualno se ocjenjuje crnina otpadnih plinova iz ložišta na kruta goriva,

- toplinski gubitak otpadnog plina je toplina koja se gubi ispuštanjem otpadnih plinova a izračunava se prema jednadžbama:

          A2                A1
Qdp = (tdp - tz) (------ + B) ili Qdp = (tdp - tz) (----- + B) 
         21 - O2              CO2 gdje su:

Qdp - toplinski gubici s otpadnim plinovima u %,

tdp - temperatura otpadnog plina u °C,

tz - temperatura zraka u okolici ložišta u °C,

O2 - izmjereni volumni udio kisika u suhom otpadnom plinu u %,

CO2 - izmjereni volumni udio ugljik(II) oksida u suhom otpadnom plinu u %.

Vrijednosti konstanti A1,A2 i B su:

Vrijednosti konstanti A1,A2 i B su: 
__________________________________________________________________________________________
    
    drvo  loživo prirodni    gradski     koksni   tekući plin, mješavina 

        ulje  plin      plin      plin    plina i zraka 
__________________________________________________________________________________________

A1   0,5   0,5  0,37       0,35      0,29      0,42 
__________________________________________________________________________________________

A2   0,65  0,68  0,66      0,63      0,60      0,63 
__________________________________________________________________________________________
B    0,008  0,007  0,009      0,011      0,011      0,008 
__________________________________________________________________________________________

- plinska turbina je uređaj kojim se vrući plinovi nastali izgaranjem, radi pretvorbe u mehaničku energiju, izravno provode kroz turbinu. Ukoliko se vrući plinovi nakon prolaska kroz plinsku turbinu koriste za proizvodnju pare za pokretanje parne turbine takvo se kombinirano postrojenje naziva "plinski kombi-blok",

- motor s unutarnjim izgaranjem je stacionarni uređaj koji izgaranjem goriva u jednom ili više cilindara s izmjenično djelujućim klipovima, pretvara toplinsku u mehaničku energiju,

- proces termičke obrade otpada je postupak u kojem se oksidacijom spaljuje otpad, sa ili bez korištenja oslobođene topline, uključujući postupak pirolize i/ili ostale toplinske postupke. Ovdje spadaju i sva postrojenja u kojima se otpad, uobičajeno ili dodatno, spaljuje pri bilo kakvom postupku.

II. PRAĆENJE EMISIJE

Članak 5.

Mjerenje emisije onečišćujućih tvari u otpadnom plinu iz stacionarnih izvora provodi se prema odredbama ove Uredbe, hrvatskim normama i/ili metodama koje daju međusobno usporedive rezultate.

Mjerenje emisije onečišćujućih tvari provodi se prvim, povremenim, kontinuiranim i posebnim mjerenjem na ispustu stacionarnog izvora.

Rezultati mjerenja smiju se uspoređivati s GVE samo ako su uzorci otpadnih plinova prikupljeni i obrađeni sukladno ovoj Uredbi i drugim propisima.

Članak 6.

Vrijednosti masene koncentracije onečišćujućih tvari dobivene mjerenjem iskazuju se u odnosu prema zadanom volumnom udjelu kisika u otpadnom plinu i izračunavaju se prema jednadžbi:

   21-Vz
Cz=-------- Cm
   21-Vm


gdje su:

Cz - masena koncentracija s obzirom na zadani volumni udio kisika,

Cm - izmjerena masena koncentracija,

Vm - izmjereni volumni udio kisika u %,

Vz - zadani volumni udio kisika u %.

Ako volumni udio kisika u otpadnom plinu na koji se svodi masena koncentracija onečišćujućih tvari nije zadan, uzima se, za procese izgaranja, zadani volumni udio kisika 3%, a za tehnološke procese uzima se koliko je uobičajeno pri odvijanju toga procesa.

Ako se otpadni plin razrjeđuje zbog tehnoloških ili drugih razloga dovedena količina plina za razrjeđivanje ne uzima se u obzir pri usporedbi s graničnom vrijednosti emisije.

Članak 7.

Učestalost mjerenja emisije, za ispust stacionarnog izvora, određuje se na temelju omjera između emitiranog masenog protoka (Qemitirani) i graničnog masenog protoka (Qgranični):

Qemitirani/Qgranični   Učestalost mjerenja emisije 


<1           - nema zahtjeva za mjerenjem 


>1 do 2         - povremena mjerenja, najmanje 

            jedanput u tri godine 


>2 do 5         - povremena mjerenja, najmanje 

            jedanput godišnje 


>5           - kontinuirano mjerenje 
Članak 8.

Granični maseni protoci za pojedine onečišćujuće tvari navedene u ovoj Uredbi su:

Onečišćujuća tvar            Skupina     Qgranični 

                    štetnosti    g/h 


Ukupne praškaste tvari                 1000 


Praškaste anorganske tvari 

                    I        0,5 

                    II       5,0 

                    III       25 


Anorganske tvari u obliku pare ili plina 

                    I        10 

                    II       50 

                    III       300 

                    IV       5000 


Organske tvari iskazane kao ukupni ugljik  

                    I        100 

                    II       2000 

                    III       3000 


Organske praškaste tvari 

                    I        100 

                    II       500 

                    III       500 


Karcinogene tvari 

                    I        0,5 

                    II       5,0 

                    III       25 


Ugljik(II) oksid (CO): 

- u procesu izgaranja                  5000 

- u ostalim slučajevima                 100000Prvo mjerenje

Članak 9.

Prvo mjerenje onečišćujućih tvari mora se obaviti tijekom pokusnog rada stacionarnog izvora, a prije dobivanja uporabne dozvole i nakon postizanja neometanog rada toga stacionarnog izvora, ali najkasnije šest mjeseci od dana puštanja u rad.

Učestalost mjerenja emisije za određeni stacionarni izvor, ako ovom Uredbom nije drukčije propisano, određuje se na temelju rezultata prvih mjerenja.

Povremena mjerenja

Članak 10.

Kod stacionarnog izvora s pretežno nepromjenjivim uvjetima rada mora se obaviti najmanje tri pojedinačna mjerenja pri neometanom neprekidnom radu s najvećom emisijom i najmanje još jedno mjerenje pri radnim uvjetima koji se redovno ponavljaju a sa promjenjivom emisijom (na primjer tijekom početka i prekida rada, tijekom izmjene goriva te tijekom čišćenja i regeneracije).

Kod stacionarnog izvora s pretežno promjenjivim uvjetima rada mora se obaviti najmanje šest pojedinačnih mjerenja pri radnim uvjetima koji, prema iskustvu, mogu izazvati najveće emisije.

Trajanje pojedinačnog mjerenja emisije je najduže pola sata, a rezultat pojedinačnoga mjerenja izražava se uvijek kao polusatni prosjek.

Kontinuirana mjerenja

Članak 11.

Kod kontinuiranog mjerenja emisije mora se iz mjerenih podataka svakih pola sata načiniti polusatni prosjek. Polusatni prosjeci pohranjuju se kao raspodjela učestalosti. Raspodjela učestalosti utvrđuje se nakon isteka kalendarske godine. Iz vrijednosti polusatnih prosjeka mora se načiniti dnevni prosjek s obzirom na dnevno radno vrijeme.

Članak 12.

Ako je za stacionarni izvor određeno kontinuirano mjerenje mora se osigurati zvučni signal za obavješćivanje o prekoračenju granične vrijednosti emisije.

Mjerni uređaji koji prate kontinuirano emisiju otpadnih plinova moraju biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba.

Članak 13.

O prvim, povremenim, posebnim i kontinuiranim mjerenjima vodi se očevidnik. Očevidnik sadrži podatke o mjernim mjestima, rezultatima mjerenja, primijenjenom mjernom postupku, uvjetima stacionarnog izvora te uređaja za smanjenje emisije koji su značajni za ocjenu pojedinačnih vrijednosti i rezultata mjerenja.

U očevidnik iz stavka 1. ovoga članka unose se i podaci o vrsti upotrijebljenog goriva i sirovine.

Očevidnik se čuva pet godina.

Članak 14.

Smatra se da su udovoljene GVE ako su na temelju kontinuiranih mjerenja u kalendarskoj godini:

- sve prosječne 24-satne vrijednosti manje od GVE,

- 97% polusatnih prosječnih vrijednosti manje od 1,2 GVE,

- sve polusatne prosječne vrijednosti manje od dvostruke       GVE.

Smatra se da stacionarni izvor udovoljava postavljenim uvjetima ako niti jedna pojedinačno izmjerena vrijednost emisije ne prelazi GVE kod prvog i povremenog mjerenja.

Članak 15.

Prvo, povremeno i kontinuirano mjerenje osigurava i financira pravna i fizička osoba, vlasnik i/ili korisnik stacionarnog izvora.

Posebna mjerenja

Članak 16.

U slučaju kada postoji osnovana sumnja da je došlo do prekomjernog ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak iz pojedinog stacionarnog izvora, provode se i posebna mjerenja.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se koristiti podaci dobiveni primjenom prvog, povremenog, odnosno kontinuiranog mjerenja propisanih ovom Uredbom.

III. OPĆE GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJE

Granične vrijednosti emisije za ukupne praškaste tvari

Članak 17.

GVE ukupnih praškastih tvari u otpadnom plinu su:

- pri masenom protoku iznad 500 g/h      50 mg/m3 

- pri masenom protoku do uključivo 500 g/h  150 mg/m3Granične vrijednosti emisije za praškaste
anorganske tvari

Članak 18.

GVE praškastih anorganskih tvari u otpadnom plinu, razvrstanih u razrede štetnosti I. do III., su:

I. razred štetnosti

kadmij i njegovi spojevi izraženi kao Cd 

- vanadij i njegovi spojevi, izraženi kao V 

- kobalt i njegovi spojevi, izraženi kao Co 

- nikal i njegovi spojevi, izraženi kao Ni 

- živini spojevi izraženi kao Hg, 

- krom (VI) i njegovi spojevi izraženi kao Cr 

pri masenom protoku od 1 g/h ili više              0,2 mg/m3 

II. razred štetnosti 

- talij i njegovi spojevi izraženi kao Tl 

- arsen i njegovi spojevi, izraženi kao As 

- selen i njegovi spojevi, izraženi kao Se 

- telur i njegovi spojevi, izraženi kao Te 

- olovo i njegovi spojevi, izraženi kao Pb 

pri masenom protoku od 5 g/h ili više              1 mg/m3 

III. razred štetnosti 

- antimon i njegovi spojevi, izraženi kao Sb 

- bakar i njegovi spojevi, izraženi kao Cu 

- cijanidi lako topljivi (npr. NaCN), izraženi kao CN- 

- fluoridi lako topljivi (npr. NaF), izraženi kao F- 

- kositar i njegovi spojevi, izraženi kao Sn 

- mangan i njegovi spojevi, izraženi kao Mn 

- platina i njegovi spojevi izraženi kao Pt 

- paladij i njegovi spojevi, izraženi kao Pd 

- rodij i njegovi spojevi, izraženi kao Rh 

- cink i njegovi spojevi, izražen kao Zn 

- silicij (IV) oksid (kvarc) izražen kao SiO2 

pri masenom protoku od 25 g/h ili više             5 mg/m3GVE propisane u stavku 1. ovoga članka vrijede i u slučaju ako se navedene tvari, uz posebne fizikalne uvjete (temperaturu i tlak), nalaze u otpadnom plinu u obliku pare ili plina.

Članak 19.

Ako se u otpadnom plinu nalazi više tvari istoga razreda štetnosti, GVE iz članka 18. ove Uredbe primjenjuje se na zbroj tih tvari.

Ako se u otpadnom plinu nalazi više praškastih anorganskih tvari iz različitih razreda štetnosti, za svaku se tvar primjenjuje GVE propisana u članku 18. ove Uredbe, a emisija ne smije prekoračiti sljedeće vrijednosti:

- za tvari iz razreda štetnosti I. i II., ukupno        1 mg/m3 

- za tvari iz razreda I. i III., ukupno             5 mg/m3

- za tvari iz razreda štetnosti II. i III., ukupno       5 mg/m3


Granične vrijednosti emisije za anorganske spojeve
u obliku pare ili plina

Članak 20.

GVE anorganskih tvari u obliku pare ili plina u otpadnom plinu, razvrstanih u razrede štetnosti od I. do IV. su:

I. razred štetnosti 

- živine pare 

- fosfor-hidrid 

- arsen-hidrid 

- fluor 

pri masenom protoku od 10 g/h ili više             1 mg/m3

II. razred štetnosti 

- klor-cijanid (klorcijan) 

- klor-dioksid 

- fosgen 

- brom i njegovi spojevi 

- klor 

- sumporovodik 

pri masenom protoku od 50 g/h ili više              5 mg/m3

III. razred štetnosti 

- cijanovodik 

- fluorovodik 

- klorovodik 

- amonijak 

pri masenom protoku od 300 g/h ili više             30 mg/m3 

IV. razred štetnosti 

- bromovodik 

- oksidi sumpora: sumpor(IV) oksid i sumpor(VI) 

 oksid, izraženi kao sumpor(IV) oksid, 

- oksidi dušika: dušik(II) oksid i dušik(IV) oksid, 

 izraženi kao dušik(IV) oksid 

 pri masenom protoku od 5000 g/h ili više           500 mg/m3

Članak 21.

Ako se u otpadnom plinu nalazi više tvari istoga razreda štetnosti ili više tvari iz različitih razreda štetnosti, GVE iz članka 20. ove Uredbe primjenjuje se za svaku tvar pojedinačno.

Granične vrijednosti emisije za organske tvari

Članak 22.

GVE organskih tvari u otpadnom plinu, razvrstanih u razrede štetnosti od I. do III. su:

I. razred štetnosti

2-propenal (akrilaldehid)        CH2=CHCHO 


propen-kiselina (akrilna-kiselina)   CH2=CHCOOH 

propen-olovni spojevi          (CH2=CHCH2)4Pb 


anilin                 C6H5NH2 

anhidrid buten-dikiseline (anhidrid 
maleinske kiseline)           C4H2O3 


benzil-klorid              C6H5CH2Cl 


bifenil                 C6H5-C6H5 

diklorfenoli              C6H3(OH)Cl2 

metanal (formaldehid)          HCHO 

furan-2-karboksialdehid (furfural)    C5H4O2 

kloretanal (kloracetaldehid)       ClCH2CHO 

ksilenoli 

(osim 1-hidroksi-2,3-dimetilbenzena)  C6H3(CH3)2OH 


kloretan-kiselina (kloroctena kiselina) ClCH2COOH 

metan-kiselina (mravlja kiselina)    HCOOH 

metilamin                CH3NH2 

4-metil-2,4-fenilendiizocijanat     C9H6N2O2 

nitrobenzen               C6H5NO2 

nitrokrezol               CH3C6H3(OH)NO2 

nitrofenol               NO2C6H4OH 

2,2-iminodietanol (dietanolamin)    (OHCH2CH2)2NH 

prašina drveta u respirabilnom obliku 


piridin                 C5C5N 


1,1,2,2-tetrakloretan          Cl2HCCHCl2 

tioalkoholi (merkaptani)        RSH 

tioeteri                RSR 

2-metilanilin (o-toluidin)        C6H4(CH3)NH2 

bis(2-etilheksil) ftalat        C24H38O4 

triklorfenol               C6H2(OH)Cl3


pri masenom protoku od 100 g/h i više 20 mg/mł II. razred štetnosti 

butanal (butiraldehid)         C3H7CHO 


N,N-dimetilformamid           HCON(CH3)2 

furfurilalkohol             C5H6O2 

klorbenzen               C6H5Cl 

2-klor-1,3-butadien           CH2=C(Cl)CH=CH2 

1-hidroksi-2,4-dimetilbenzen 

(2,4-ksilenol)             C6H3(CH3)2OH 


2-klorpropan              CH3CHClCH3 

2-metoksietanol             CH3OCH2CH2OH 

naftalen C10H8 

propanal (propion-aldehid)       C2H5CHO 

propan-kiselina (propionska kiselina)  C2H5COOH 

etan-kiselina (octena kiselina)     CH3COOH 

vinilbenzen (stiren)          C6H5CH=CH2 

2-etoksietanol             C2H5OCH2CH2OH 

ugljik-disulfid             CS2 

etenil-etanoat (vinil-acetat)      CH3COOCH=CH2 

dietilamin               (C2H5)2NH 

dimetilamin               (CH3)2NH 

etil-propenoat (etil-akrilat)      CH2=CHCOOC2H5 

etilamin                C2H5NH2 

fenol                  C6H5OH 

1-hidroksi-4-metilbenzen (krezol)    C6H4(CH3)OH 

triklormetan (kloroform)        CHCl3 

metil-propenoat (metil-akrilat)     CH=CHCOOCH3 

nitrotoluen               NO2C6H4CH3 

tetraklormetan (tetraklorugljik)    CCl4 

1,1,2-trikloretan            H2ClCCHCl2 

trietilamin               (C2H5)3N 

1,2-dikloretan             H2ClCCClH2 

pri masenom protoku od 2000 g/h i više 100 mg/mł III. razred štetnosti 

2-propanon (aceton)           CH3COCH3 


alkani (osim metana) 

alkeni (osim 1,3-butadiena) 

alkil-alkohol              ROH 

2-butanon                CH3COC2H5 

butil-etanoat (butil-acetat)      CH3COOC4H9 

butoksibutan (dibutil-eter)       (C4H9)2O 

diklordifluormetan           CCl2F2 

diklormetan               CH2Cl2 

etoksietan (dietil-eter)        (C2H5)2O 

izopropoksiizopropan 

(diizopropil-eter)           (CH3)2CHOCH(CH3)2 


metoksimetan (dimetil-eter)       (CH3)2O 

etiletanoat (etil-acetat)        CH3COOC2H5 

kloretan (etil-klorid)          C2H5Cl 

1,2-etandiol (etilen-glikol)      HOCH2CH2OH 

4-hidroksi-4-metil- 

-2-pentanon               (CH3)2C(OH)CH2COCH3 


metil-benzoat              C6H5COOCH3 

4-metil-2-pentanon 

(izopropilaceton)            CH3COCH2CH(CH3)2 


1-metil-2-pirolidon           C3H6CONCH3 

pinen                  C10H16 

triklorfluormetan            CCl3F 

1,2-diklorbenzen            C6H4Cl2 

1,2-dikloreten             ClHC=CHC1 

1,4-dioksicikloheksan 

(1,4-dioksan)              C4H8O2 


klormetan (metil-klorid)        CH3Cl 

2-butoksietanol             C4H9OCH2CH2OH 

cikloheksanon              C6H10O 

1,4-diklorbenzen            C6H4Cl2 

1,1-dikloretan              Cl2CHCH3 

2,6-dimetil-4-heptanon         (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2 

etilbenzen               C6H5C2H5 

izopropenilbenzen            C6H5C(CH3)=CH2 

izopropilbenzen             C6H5CH(CH3)2 

ksileni                 C6H4(CH3)2 

metil-etanoat (metil-acetat)      CH3COOCH3 

metilcikloheksanon           CH3C6H9(=O) 

metil-metanoat 

(metil-formijat)            HCOOCH 


metil-metakrilat            CH2=C(CH3)COOCH3 

tetrakloreten              Cl2C=CCl2 

oksaciklopentan 

(tetrahidrofuran)            C4H8O 


metilbenzen (toluen)          C6H5CH3 

1,1,1-trikloretan            CH3CCl3 

1,1,2-trikloreten            Cl2C=CHCl 

trimetilbenzen             C6H3(CH3)3 
    
etanal (acetaldehid)          CH3CHO 

pri masenom protoku od 3000 g/h i više 150 mg/mł 

Članak 23.

Ako se u otpadnom plinu nalazi više tvari istoga razreda štetnosti, GVE iz članka 22. ove Uredbe primjenjuje se na zbroj tih tvari.

Ako se u otpadnom plinu nalazi više organskih tvari iz različitih razreda štetnosti, za svaku se tvar primjenjuje GVE propisana u članku 22. ove Uredbe, a emisija ne smije prekoračiti sljedeće vrijednosti:

- za tvari iz razreda štetnosti I. i II., ukupno 100 mg/mł

- za tvari iz razreda štetnosti I. i III., ukupno 150 mg/mł

- za tvari iz razreda štetnosti II. i III., ukupno 150 mg/mł

Za praškaste organske tvari koje su svrstane u II. i III. razred štetnosti primjenjuje se GVE iz članka 17. ove Uredbe.

Granične vrijednosti emisije za karcinogene tvari

Članak 24.

GVE karcinogenih tvari u otpadnom plinu, razvrstanih u razrede štetnosti od I. do III. su:

- azbest kao najsitnija prašina (aktionolit, 

amozit-smeđi azbest, antofilit, krizotil-bijeli 

azbest, krokidolit-plavi azbest, tremolit) 

- berilij i njegovi spojevi u respirabilnom obliku, 

izraženi kao Be 

- 2-naftilamin 

- arsen(III) oksid i arsen(V) oksid, arsenatna 

kiselina, arsenitna kiselina i njihove soli 

u respirabilnom obliku, izraženi kao As 

- spojevi kroma(VI) u respirabilnom obliku, 

kromat olova, kromatna kiselina i soli, 

kromat cinka, krom(VI) spojevi, izraženi kao Cr 

- nikal u obliku respirabilne prašine/aerosoli 

nikal-sulfida i sulfidnih ruda, nikal-karbonata i 

nikal-tetrakarbonila, izraženi kao Ni 

pri masenom protoku od 0,5 g/h ili više             0,10 mg/m3

II. razred štetnosti 

- dibenzoŠa,hĆantracen 

- benzŠaĆpiren 

- dimetil-sulfat 

- 1-klor-2,3-epoksipropan (epiklorhidrin) 

- vinil-klorid 

- akrilonitril 

pri masenom protoku od 5 g/h ili više              1 mg/m3 

III. razred štetnosti 

- benzen 

- kobalt u obliku respirabilne prašine/aerosoli 

metalnog kobalta i teškotopljivih kobaltnih soli, 

izraženi kao Co 

- 1,2-dikloretan 

- hidrazin 

- 3,3-diklorbenzidin 

- 1,3-butadien 

- propilen-oksid 

- etilen-oksid 

pri masenom protoku od 25 g/h ili više             5 mg/m3

Članak 25.

Ako se u otpadnom plinu nalazi više tvari istoga razreda štetnosti, GVE iz članka 24. ove Uredbe primjenjuje se na zbroj tih tvari.

Ako se u otpadnom plinu nalazi više karcinogenih tvari iz različitih razreda štetnosti, za svaku se tvar primjenjuje GVE propisana u članku 24. ove Uredbe, a emisija ne smije prekoračiti sljedeće vrijednosti:

- za tvari iz razreda štetnosti I. i II., ukupno 1 mg/mł

- za tvari iz razreda štetnosti I. i III., ukupno 5 mg/mł

- za tvari iz razreda štetnosti II. i III., ukupno 5 mg/mł

Članak 26.

Opće granične vrijednosti emisije propisane odredbama ove glave primjenjuju se ako ovom Uredbom ili posebnim propisom nije za pojedini stacionarni izvor, odnosno pojedinu onečišćujuću tvar u otpadnom plinu iz stacionarnog izvora, propisana drukčija granična vrijednost emisije.

IV. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJE ZA POJEDINE TEHNOLOŠKE PROCESE

Članak 27.

Odredbe ove glave propisuju GVE onečišćujučih tvari u otpadnom plinu kod tehnoloških procesa razvrstanih u skupine: proizvodnja nemetalnih mineralnih sirovina, proizvodnja i prerada metala, kemijska industrija i prehrambena industrija.

Proizvodnja nemetalnih mineralnih sirovina

Članak 28.

Članak 28. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja cementa, uz volumni udio kisika od 10%, su: 

- praškastih tvari                                50 mg/m3 

- oksida dušika izraženih kao NO2                        500 mg/m3 

- oksida sumpora izraženih kao SO2                        400 mg/m3 

                     Članak 29. 

GVE kod tehnološkog procesa žarenja boksita, dolomita, magnezita, vapnenca, gipsa, diatomejske zemlje, kvarcita 
i šamota su: 

- praškastih tvari                                 50 mg/m3

- kroma i njegovih spojeva u praškastom obliku 

izraženih kao Cr, pri pečenju kromitne rude                    10 mg/m3

- oksida dušika izraženih kao NO2                         500 mg/m3

- oksida dušika izraženih kao NO2 kod žarenja 

vapnenca u rotacijskim pećima                          1800 mg/m3 

- fluora i njegovih anorganskih spojeva u obliku 

plina izraženih kao HF, kod peći za pečenje 

kvarcita                                      10 mg/m3 

- oksida sumpora izraženih kao SO2 

kod peći za pečenje magnezita                           400 mg/m3 

GVE iskazane kao masene koncentracije onečišćujućih tvari iz stavka 1. ovoga članka vrijede za vlažni otpadni plin. 

                     Članak 30. 

GVE kod tehnološkog procesa tretiranja perlita, škriljaca ili gline za okside sumpora izražene kao SO2, pri masenom 
protoku od 5 kg/h i više, je 1000 mg/mł. 

GVE iskazana kao masena koncentracija onečišćujuće tvari iz stavka 1. ovoga članka vrijedi za vlažni otpadni plin i zadani 
volumni udio kisika 14%. 

                     Članak 31. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja stakla i staklenih vlakana su: 

- oksida dušika izraženih kao NO2 pri masenom 

protoku od 10 kg/h i više                             500 mg/m3 

- oksida sumpora izraženih kao SO2 kod 

plamenom grijanih peći za taljenje stakla, 

pri masenom protoku od 10 kg/h i više                       1800 mg/m3

- oksida sumpora izraženih kao SO2 kod 

plamenom grijanih retortnih peći i dnevnih 

kada, pri masenom protoku od 10 kg/h i više                   1100 mg/m3 

GVE iskazane kao masene koncentracije onečišćujućih tvari u otpadnom plinu kod peći za taljenje stakla zagrijavane 
plamenom vrijede za zadani volumni udio kisika 8%. 

GVE iskazane kao masene koncentracije onečišćujućih tvari u otpadnom plinu kod plamenom grijanih retortnih peći i 
dnevnih kada, pri neprekidnom radu, vrijede za zadani volumni udio kisika 13%, a pri radu s prekidima 17%. 

                     Članak 32. 

GVE kod tehnološkog procesa pečenja keramičkih proizvoda na bazi gline su: 

- oksida sumpora izraženih kao SO2 pri udjelu 

sumpora u sirovini do 0,12% i masenom protoku 

od 10 kg/h ili više                               500 mg/m3 

- oksida sumpora izraženih kao SO2, pri udjelu 

sumpora u sirovini od 0,12% i više i masenom 

protoku od 10 kg/h ili više                           1500 mg/m3

- benzena pri masenom protoku od 25 g/h ili više                  5 mg/m3 

GVE iskazane kao masene koncentracije onečišćujućih tvari u otpadnom plinu iz stavka 1. ovoga članka vrijede za zadani 
volumni udio kisika 18%. 

                 Proizvodnja i prerada metala 

                     Članak 33. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja ljevanog željeza su: 

- ugljik(II) oksida                               1000 mg/m3

- praškastih tvari za kupolne peći kapaciteta 

taljenja do 10 t/h                                100 mg/m3 

- praškastih tvari za kupolne peći kapaciteta 

taljenja od 10 t/h i više                             75 mg/m3 

- praškastih tvari kod transporta i obrade šarže                 100 mg/m3 

                     Članak 34. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja čelika su: 

1. kod konvertora s kisikom 

- praškastih tvari                                50 mg/m3 

2. kod indukcijskih i elektrolučnih peći i vakuum 

postrojenja za proizvodnju do 20 t/šarži 

- praškastih tvari                                75 mg/m3 

- ugljik(II) oksida                               1000 mg/m3 

- oksida dušika izraženih kao NO2                        400 mg/m3

3. kod indukcijskih i elektrolučnih peći i vakuum 

postrojenja za proizvodnju od 20 t/šarži i više 

- praškastih tvari                                50 mg/m3

- ugljik(II) oksida                               1000 mg/m3 

- oksida dušika izraženih kao NO2                         400 mg/m3

4. kod transporta i obrade šarže 

- praškastih tvari                                100 mg/m3

                     Članak 35. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja obojenih metala i njihovih legura i ferolegura su: 

- praškastih tvari                               20 mg/m3 

- oksida sumpora izraženih kao SO2, pri masenom 

protoku od 5 kg/h ili više                            800 mg/m3

GVE kod tehnološkog procesa taljenja i rafinacije obojenih metala i njihovih legura su: 

- praškastih tvari, pri masenom protoku od 

0,2 kg/h i više                                  20 mg/m3 

- organskih spojeva izraženih kao ukupni ugljik                 50 mg/m3

GVE kod tehnološkog procesa valjanja metala, kod peći za zavarivanje i termičku obradu, pri volumnom udjelu 
kisika 5%, su: 

- praškastih tvari                               100 mg/m3 

- oksida dušika izraženih kao NO2                        700 mg/m3 

- oksida sumpora izraženih kao SO2                       650 mg/m3

GVE kod tehnološkog procesa toploga pocinčavanja su: 

- praškastih tvari                               10 mg/m3 

- plinovitih anorganskih spojeva klora izraženih 

kao HC1                                     20 mg/m3 

                     Članak 36. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja aluminij oksida i ugljikovih materijala su: 

- praškastih tvari kod rotacijske peći s 

ciklonskim predgrijačem i povratom topline                   50 mg/m3

- oksida dušika izraženih kao NO2, kod rotacijske 

peći s ciklonskim predgrijačem i povratom 

topline                                     1300 mg/m3

- oksida dušika izraženih kao NO2, kod rotacijske 

peći s ciklonskim predgrijačem bez povrata 

topline                                     1800 mg/m3

- oksida sumpora izraženih kao SO2, kod 

rotacijske peći s ciklonskim predgrijačem bez 

povrata topline                                 400 mg/m3 

                     Članak 37. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja aluminija u peći za elektrolizu su: 

- praškastih tvari, pri masenom protoku 

od 5 kg/h i više                                30 mg/m3

- plinovitih fluorida izraženih kao F -,                    2 mg/m3

a emisijski faktor je 0,5 kg/t proizvedenoga aluminija u dnevnom prosjeku. 

                     Članak 38. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja akumulatora su: 

- praškastih tvari, pri masenom protoku 

od 5 kg/h i više                                0,5 mg/m3 

- sumporne kiseline (isparenja)                         1 mg/m3 

                     Članak 39. 

GVE kod tehnološkog procesa površinske obrade metala dušičnom kiselinom za okside dušika izražene kao NO2, pri 
kontinuiranom nagrizanju dušičnom kiselinom, je 500 mg/mł. 

                   Kemijska industrija 

                     Članak 40. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja dušične kiseline za okside dušika izražene kao NO2 je 300 mg/mł, a emisijski 
faktor je 1,6 kg/t 100% dušične kiseline. 

                     Članak 41. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja sumporne kiseline su: 

- sumpor(IV) oksida                               1400 mg/m3 

a emisijski faktor je 3 kg/t 100% sumporne kiseline 

- sumpor (VI) oksida,                              80 mg/m3 

a emisijski faktor je 0,15 kg/t 100% sumporne kiseline. 

                     Članak 42. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja klora su: 

- klora                                     1 mg/m3

- klora u postrojenju za proizvodnju klora s 

potpunim ukapljivanjem                             6 mg/m3 

- žive godišnje 1,5 g/t proizvedenog klora, kod 

elektrolize alkalnih klorida amalgamskim postupkom. 

                     Članak 43. 

GVE klorovodika je 25 mg/mł kod tehnološkog procesa dobivanja klorovodične kiseline, a emisijski faktor je 0,05 kg/t 
HC1 36% (mjesečni prosjek). 

                     Članak 44. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja fosforne kiseline su: 

- plinovitih fluorida izraženih kao F -,                     5 mg/m3 

a emisijski faktor je 0,04 kg/t proizvedene fosforne kiseline 

- praškastih tvari                               50 mg/m3 

                     Članak 45. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja sumpora (Clausovo postrojenje) su: 

- sumpora: 

za Clausovo postrojenje kapaciteta: 

                                stupanj emitiranja 

                                sumpora 

do uključivo 20 t sumpora po danu                3% 

od 20 do uključivo 50 t sumpora po danu             2% 

od 50 t sumpora po danu                     0,5% 

- sumporovodika                         10 mg/m3

Otpadni plin koji sadrži sumporovodik mora se odvoditi na naknadno spaljivanje. 

Clausovo postrojenje ne smije biti izvan rada više od 78 sati neprekidno, odnosno 240 sati s prekidima godišnje. 

Prekid rada Clausovog postrojenja duži od 78 sati neprekidno mora se prijaviti županijskom uredu i/ili Gradskom uredu 
Grada Zagreba nadležnom za zaštitu okoliša. 

                     Članak 46. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja amonijaka za okside dušika izražene kao NO2 je 150 mg/mł emisijski faktor 
je 0,45 kg/h proizvedenoga amonijaka, te zadani volumni udio kisika 3%. 

                     Članak 47. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja mineralnih gnojiva su: 

- praškastih tvari,                               50 mg/m3

a emisijski faktor je 0,5 kg/t proizvedenog mineralnog
gnojiva 

- amonijaka,                                  50 mg/m3

a emisijski faktor je 0,5 kg/t proizvedenog mineralnog
gnojiva 

- oksida dušika izraženih kao NO2                        70 mg/m3
a emisijski faktor je 0,3 kg/t proizvedenog mineralnog
gnojiva 

- plinovitih fluorida izraženih kao F-,                     5 mg/m3 

a emisijski faktor je 0,02 kg/t proizvedenog mineralnog gnojiva. 

GVE iskazane kao masene koncentracije onečišćujućih tvari iz stavka 1. ovoga članka vrijede za vlažni otpadni plin. 

                     Članak 48. 

GVE 1,2-dikloretana ili vinil-klorida kod tehnološkog procesa dobivanja 1,2 dikloretana i vinil-klorida je 5 mg/m3. 

                     Članak 49. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja polivinil-klorida (PVC) su: 

- vinil-klorida u otpadnom plinu od regeneracije                5 mg/m3

- na mjestu prijelaza iz zatvorenog u otvoreni 

sustav (obrada i sušenje): 

- vinil-klorida kod konačnoga proizvoda                 10 mg/kg PVC 

- vinil-klorida kod suspenzije monopolimera               100 mg/kg PVC 

- vinil-klorida kod suspenzije kopolimera                400 mg/kg PVC 

- vinil-klorida kod mikrosuspenzije PVC i 

emulzije PVC                               1500 mg/kg PVC 

Kod tehnološkog procesa iz stavka 1. ovoga članka otpadni plinovi moraju se spaljivati. 

                     Članak 50. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja akrilonitrila su: 

- akrilonitrila kod postrojenja za sagorijevanje                 0,2 mg/m3

- akrilonitrila kod praonice otpadnog plina                    5 mg/m3 

                     Članak 51. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja i prerade poliakrilonitrila u vlakna su: 

- akrilonitrila u otpadnom plinu sušionice                    20 mg/m3 

- akrilonitrila u otpadnom plinu adsorbera                    10 mg/m3 

- akrilonitrila u otpadnom plinu iz praonice: 

- pri postupku mokroga izvlačenja                         10 mg/m3 

- pri postupku suhoga izvlačenja 35 mg/mł 

                     Članak 52. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja akrilonitril-butadienstiren polimera (ABS) su: 

1. kod polimerizacije emulzije 

- akrilonitrila u otpadnom plinu sušionice, 

polimerizacije, izlučivanja i čišćenja reaktora 

(mjesečni prosjek)                               25 mg/m3 

2. kod kombinirane polimerizacije otopine i emulzije 

- akrilonitrila koji nastaje u okolini reaktora, 

međuoperacijskih skladišta, izlučivanja, 

odvajanja vode, recikliranja otpada i mješača 

(mjesečni prosjek)                               10 mg/m3

                     Članak 53. 

GVE akrilonitrila kod tehnološkog procesa dobivanja nitrilkaučuka u otpadnom plinu iz sušionice je 1,5 mg/m3 

                     Članak 54. 

GVE akrilonitrila kod tehnološkog procesa dobivanja disperzije iz emulzijskog poliakrilonitrila u otpadnom plinu iz 
rezervoara monomera, reaktora i kondenzatora je 5 mg/m3. 

                     Članak 55. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja i prerade viskoze su: 

1. kod proizvodnje i naknadne obrade 

(otpadni plin iz regeneratora) 

- sumporovodika                         5 mg/m3 (dnevni prosjek) 

- ugljik disulfida                       100 mg/m3 (dnevni prosjek) 

2. kod proizvodnje celulozne vune, 

celuloznog stakla i tekstilne viskoze 

- sumporovodika                         5 mg/m3 (dnevni prosjek) 

- ugljik disulfida                       100 mg/m3 (dnevni prosjek) 

3. kod proizvodnje umjetnih crijeva i 

spužvastih krpa 

- sumporovodika                         10 mg/m3 (dnevni prosjek) 

- ugljik disulfida                       150 mg/m3 (dnevni prosjek) 

4. kod proizvodnje tehničke viskoze 

- sumporovodika                         10 mg/m3 (dnevni prosjek) 

- ugljik disulfida                       150 mg/m3 (dnevni prosjek) 

Kod tehnološkog procesa iz stavka 1. ovoga članka otpadni plinovi moraju se odvoditi u uređaj za pročišćavanje otpadnih 
plinova. 

                     Članak 56. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja celuloze sulfitnim postupkom su: 

- praškastih tvari                               100 mg/m3 

- oksida sumpora izraženih kao SO2                       700 mg/m3 

- oksida dušika izraženih kao NO2                        400 mg/m3 

- sumporovodika                                 10 mg/m3 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja celuloze sulfatnim postupkom su: 

- praškastih tvari                               100 mg/m3 

- oksida sumpora izraženih kao SO2                       450 mg/m3 

- oksida dušika izraženih kao NO2                        300 mg/m3 

- sumporovodika                                 10 mg/m3 

                     Članak 57. 

GVE praškastih tvari, pri masenom protoku od 25 g/h ili više, je 5 mg/m3 kod tehnološkog procesa dobivanja, 
mljevenja i pakiranja sredstava za zaštitu bilja, sredstava za borbu protiv štetočinja ili njihovih aditiva. 

                     Članak 58. 

GVE kod tehnološkog procesa katalitičke razgradnje ugljikovodika (FCC-procesi u rafineriji nafte) su: 

- praškastih tvari                                50 mg/m3 

- sumporovodika                                 10 mg/m3 

- oksida dušika izraženih kao NO2                        500 mg/m3 

- oksida sumpora izraženih kao SO2                       1800 mg/m3 

Otpadni plinovi koji se odvode na baklju ne smiju prekoračiti stupanj emitiranja od 1% za organske spojeve izražene kao 
ukupni ugljik. 

Otpadni plinovi iz uređaja za odsumporavanje i/ili iz drugih procesa s volumnim udjelom sumporovodika više od 0,4% i s 
masenim protokom sumporovodika većim od 2 t/dan moraju se obrađivati. Otpadni plinovi koji se ne obrađuju moraju se 
spaljivati. 

                     Članak 59. 

GVE praškastih tvari je 50 mg/m3 kod tehnološkog procesa dobivanja i miješanja bitumena i katrana uz zadani 
volumni udio kisika 17%. 

                     Članak 60. 

GVE praškastih tvari je 50 mg/m3 kod tehnološkog procesa pripremanja bitumeniziranih materijala za izgradnju 
puteva (asfaltne baze) uz zadani volumni udio kisika 17%. 

Zacrnjenje otpadnog plina iz tehnološkog procesa ne smije biti veće od 1. stupnja Ringelmannove ljestvice. Iznimno, u 
razdoblju najviše 10 minuta prilikom pokretanja uređaja za spaljivanje, zacrnjenje otpadnog plina može biti veće od 1. 
stupnja Ringelmannove ljestvice, ali ne veće od 3. stupnja Ringelmann-ove ljestvice. 

                     Članak 61. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja čađe su:


- praškastih tvari                               20 mg/m3 

- sumporovodika                                 50 mg/m3 

- oksida dušika izraženih kao NO2                        500 mg/m3 

- oksida sumpora izraženih kao SO2                       1800 mg/m3 

Kod tehnološkog procesa iz stavka 1. ovoga članka otpadni plinovi koji sadrže sumporovodik i ugljik(II) oksid moraju se 
spaljivati. 

                     Članak 62. 

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja ugljika i elektrografita su: 

1. kod miješanja i oblikovanja 

- plinovitih organskih spojeva 

izraženih kao ukupni ugljik                           100 mg/m3 

2. kod žarenja u komornim i tunelskim pećima 

- plinovitih organskih spojeva 

izraženih kao ukupni ugljik                           50 mg/m3 

3. kod žarenja u kružnim pećima (za grafitne elektrode, 

ugljene elektrode i ugljeni kamen) 

- plinovitih organskih spojeva 

izraženih kao ukupni ugljik                           200 mg/m3 

4. kod impregnacije 

- plinovitih organskih spojeva 

izraženih kao ukupni ugljik                           50 mg/m3 

                     Članak 63. 

GVE kod tehnološkog procesa serijskoga lakiranja automobilskih školjki su: 

1. kod lakiranja običnim bojama 

- organskih otapala izraženih kao                60 g/m2 lakirane povr- 

ukupni ugljik                          šine (mjesečni prosjek) 

2. kod lakiranja metaliziranim bojama 

- organskih otapala izraženih kao                120 g/m2 lakirane povr- 

ukupni ugljik                          šine (mjesečni prosjek) 

3. kod sušionica 

- organskih spojeva izraženih kao ukupni ugljik                 50 mg/m3 

- praškastih tvari (čestice laka)                        3 mg/m3 

4. za sušionice kod ostalih postrojenja za lakiranje 

- organskih spojeva izraženih kao ukupni ugljik                 50 mg/m3 

- praškastih tvari (čestice laka)                        3 mg/m3 

                     Članak 64. 

GVE etanola je 500 mg/m3 kod tehnološkog procesa tiskanja materijala u obliku trake na rotacijskim tiskarskim 
strojevima. 

                     Članak 65. 

GVE kod tehnološkog procesa obrade drveta su: 

1. kod proizvodnje ploča vlaknatica 

- praškastih tvari kod brusilica (piljevina)                  10 mg/m3 

2. kod postupka sušenja u sušionicama 

- praškastih tvari u otpadnom vlažnom plinu 

(drvena piljevina, mineralna praškasta tvar 

i pepeo nastao pri neposrednom zagrijavanju 

sušionice)                                   50 mg/m3 

- organskih spojeva u parnom ili plinovitom 

stanju izraženih kao ukupni ugljik pri sušenju 

s neposrednim zagrijavanjem uz volumni udio 

kisika 11%                                   50 mg/m3 

- benzena uz volumni udio kisika 17%                      5 mg/m3 

- ugljik(II) oksida (samo za kruta goriva) 

uz volumni udio kisika 11%                           250 mg/m3 

- oksida dušika izraženih kao NO2, pri masenom protoku od 5 kg/h i više i 

uz volumni udio kisika 17%                           500 mg/m3 

- plinovitih spojeva klora izraženih kao HCl, 

pri masenom protoku od 3 kg/h i više                      30 mg/m3

Članak 66.

GVE para otapala kod tehnološkog procesa suhoga kemijskog čišćenja su:

- 150 mg/m3 za čišćenje odjeće kloriranim ugljikovodicima manje od 30 kg tekstila, a emisijski faktor je 30 g otapala/kg očišćenog tekstila (mjesečni prosjek),

- 100 mg/m3 za čišćenje odjeće kloriranim ugljikovodicima više od 30 kg tekstila, a emisijski faktor je 30 g otapala/kg očišćenog tekstila (mjesečni prosjek).

Članak 67.

GVE para otapala (klorirani ugljikovodici) je 100 mg/m3, pri masenom protoku od 500 g/h ili više, kod tehnološkog procesa industrijskoga odmašćivanja metala organskim otapalima.

Prehrambena industrija

Članak 68.

GVE praškastih tvari je 75 mg/m3 u postupku sušenja rezanaca kod tehnološkog procesa prerade šećerne repe i rafinacije šećera.

Članak 69.

GVE praškastih tvari je 150 mg/m3 kod tehnološkog procesa sušenja trave.

Članak 70.

GVE organskih tvari izraženih kao ukupni ugljik je 50 mg/m3 kod tehnološkog procesa prženja kave, nadomjestka za kavu, žita i kakaa.

Praćenje emisije

Članak 71.

Kada se provodi kontinuirano mjerenje emisije onečišćujućih tvari u otpadnom plinu, kod tehnoloških procesa određenih u ovoj glavi, mora se kontinuirano mjeriti:

- emitirani maseni protok otpadnih plinova, ukoliko je zadan emisijski faktor,

- volumni udio kisika, ukoliko se masena koncentracija onečišćujućih tvari iskazuje na njegov udio i

- temperatura.


V. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJE
ZA UREĐAJE ZA LOŽENJE

Članak 72.

Odredbe ove glave propisuju GVE onečišćujućih tvari u otpadnom plinu uređaja za loženje koji se koriste za proizvodnju energije.

GVE propisane u ovoj glavi ne primjenjuju se na uređaje za loženje kod kojih se produkti izgaranja koriste izravno u proizvodnom procesu.

Članak 73.

Uređaji za loženje ovisno o toplinskoj snazi i vrsti goriva jesu:

___________________________________________________________________________

UREĐAJ ZA        KRUTO GORIVO      TEKUĆE I PLINSKO 

LOŽENJE                     GORIVO 
___________________________________________________________________________       

Vrlo mali        < 0,1 MW        < 0,1 MW 
___________________________________________________________________________
Mali           >0,1 do 1 MW      >0,1 do 5 MW 
___________________________________________________________________________
Srednji         >1 do 50 MW       >5 do 50 MW 
___________________________________________________________________________
Veliki          >50 MW         >50 MW 
___________________________________________________________________________

Članak 74.

U vrlo malim, malim i srednjim ložištima, izuzimajući srednja ložišta s postupkom izgaranja goriva u fluidiziranom sloju, smije se koristiti ugljen sa udjelom sumpora do 1 g/MJ i udjelom pepela do 15%.

U vrlo malim i malim ložištima smiju se koristiti uobičajena tekuća goriva, uobičajena kruta goriva, plinska goriva i goriva od biomase.

U srednjim i velikim ložištima smiju se koristiti uobičajena i posebna tekuća goriva, uobičajena i posebna kruta goriva, plinska goriva i goriva od biomase.

Članak 75.

GVE za ložišta koja koriste dva ili više goriva određuju se prema gorivu koje trenutno izgara. Pri prijelazu s krutog goriva na plinsko i tekuće gorivo, vrijede GVE za kruto gorivo još tri sata nakon izvršenog prijelaza.

Za ložišta s miješanim gorivom GVE se određuje prema sljedećoj jednadžbi:

              
   N 
GVEuk=S (Qx/Quk)×GVEx 
   x=1

gdje su:

GVEuk - granična vrijednost emisije kod ložišta s miješanim gorivom, svedena na volumni udio kisika 0% u

otpadnim plinovima,

GVEx - granična vrijednost emisije za gorivo x, svedena na volumni udio kisika 0% u otpadnim plinovima,

Quk - ukupna toplina unesena u ložište izgaranjem miješanog goriva u MW,

Qx - toplina unesena u ložište izgaranjem goriva x u MW,

x - indeks vrste goriva,

N - ukupan broj različitih vrsta goriva.

Vrlo mali uređaji za loženje

Članak 76.

GVE za vrlo male uređaje za loženje su:

__________________________________________________________________________________________________

                Objašnjenje       Uobičajena   Uobičajena   Plinska 

                            kruta goriva  tekuća goriva  goriva 
__________________________________________________________________________________________________

Zacrnjenje iz dimnjaka                   1        -        - 
__________________________________________________________________________________________________

Dimni broj           Tekuća goriva:       -                - 

                isparivački gorači 

                 <11kW                   3 

                isparivački gorači 

                >11kW                   2 

                raspršivački gorači            1 
___________________________________________________________________________________________________

                Toplinski gubici u 

                otpadnim plinovima: 

                >4 do 25 kW        19%       12%       12% 

                >25 do 50 kW       18%       11%       11% 

                >50 kW          17%       10%       10% 
_____________________________________________________________________________________________________

Ugljik (II) oksid                            150mg/m3    100mg/m3 

                Kruta goriva: 

                >15 kW do 50 kW     4000 mg/m3 

                >50 kW do 150 kW     2000 mg/m3 

                >150 kW         1000 mg/m3 
_____________________________________________________________________________________________________

Oksidi dušika                              200 mg/m3    150 mg/m3 za 

izraženi kao NO2                                    prirodni plin 

                                            200 mg/m3 za 

                                            tekući plin 
_____________________________________________________________________________________________________

Volumni udio kisika, %                 ugljen 7%, 

                            drvo i gorivo od 

                            biomase 11%, 

                ventilacijski gorači   -       3%       3% 

                atmosferski gorači    -       0%       0%   
_____________________________________________________________________________________________________

GVE u stavku 1. ovoga članka iskazane su masenom koncentracijom ugljik (II) oksida i oksida dušika izraženi kao NO2
 u suhom otpadnom plinu temperature 273 K i tlaka 101,3 Pa.
Mali i srednji uređaji za loženje


Članak 77.
GVE za male uređaje za loženje koji koriste uobičajena kruta goriva i za srednje uređaje
 za loženje koji koriste uobičajena i posebna kruta goriva su:
___________________________________________________________________________________________________
                        Ložište           GVE
___________________________________________________________________________________________________
Zacrnjenje iz dimnjaka                           1
___________________________________________________________________________________________________
Toplinski gubici u otpadnom plinu                     17%
___________________________________________________________________________________________________
Krute čestice                  srednja ložišta
                        >1 MW do 5 MW      150 mg/m3
                        >5 MW          100 mg/m3
___________________________________________________________________________________________________
Oksidi sumpora izraženi kao SO2         srednja ložišta     2000mg/m3
___________________________________________________________________________________________________
Ugljik(II) oksid                mala ložišta      1000 mg/m3
                        srednja ložišta     500 mg/m3
___________________________________________________________________________________________________
Oksidi dušika izraženi kao NO2         srednja ložišta     500 mg/m3
                                    vrtložno izgaranje:
                                     300mg/m3
___________________________________________________________________________________________________
Plinoviti anorganski spojevi          srednja ložišta
- klora izraženi kao HCl                         200 mg/m3
- fluora izraženi kao HF                         30 mg/m3
___________________________________________________________________________________________________
Organski spojevi izraženi kao ukupni ugljik   srednja ložišta (samo za 50 mg/m3
                        posebna kruta goriva)
___________________________________________________________________________________________________
Volumni udio kisika, %                         7% ugljen
                                    7% vrtložno loženje
                                    11% drvo, biomasa 
___________________________________________________________________________________________________        

GVE za male uređaje za loženje koji koriste uobičajena tekuća goriva i za srednje uređaje za loženje koji koriste uobičajena i posebna tekuća goriva su:

GVE 

Dimni broj                       1 

Toplinski gubici u otpadnom plinu            10% 

Krute čestice                      50 mg/m3

Ugljik(II) oksid                    170 mg/m3

Oksidi dušika izraženi kao NO2             250 mg/m3 za ekstra
 lako loživo ulje 

                            350 mg/m3 za ostala 
                            loživa ulja 

Oksidi sumpora izraženi kao SO2             1700 mg/3 

Volumni udio kisika, %                 3%

GVE za male i srednje uređaje za loženje koji koriste plinska goriva su: 

                            GVE 

Dimni broj                       1 

Toplinski gubici u otpadnim 

plinovima                        10% 

Krute čestice                      5 mg/m3 

Ugljik (II) oksid                    100 mg/m3

Oksidi dušika izraženi kao NO2             200 mg/m3 

Volumni udio kisika, %                 3% 

GVE u stavku 1., 2. i 3. ovoga članka iskazane su masenom koncentracijom onečišćujućih tvari u suhom otpadnom plinu 
temperature 273 K i tlaka 101,3 kPa.

Veliki uređaji za loženje

Članak 78.

GVE za velike uređaje za loženje koji koriste uobičajena i posebna kruta goriva su:

                     Toplinska snaga, MW           GVE, mg/m3 


Oksidi sumpora izraženi kao       >50 do 100                2000 

SO2                   >100 do 500               2000-400 (linearni pad) 

                     >500                   400 

Oksidi sumpora izraženi kao SO2 kod 

ložišta sa fluidiziranim slojem                          300 


Oksidi dušika izraženi kao NO2                           650 

Oksidi dušika izraženi kao NO2 

kod ložišta s fluidiziranim slojem                         300 


Krute čestice              <500                    100 

                    >500                    50 


Ugljik(II) oksid                                  250 

Plinoviti anorganski spojevi       <300                   200 

klora izraženi kao HCl          >300                   100 


Plinoviti anorganski spojevi       <300                    30 

floura izraženi kao HF          >300                    15 


Anorganske tvari i njihovi                          0,5 (odnosi se na 

spojevi                                   posebna kruta goriva) 

(As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni) - ukupno 

GVE u stavku 1. ovoga članka iskazane su masenom koncentracijom onečišćujućih tvari u suhom otpadnom plinu temperature 273
K i tlaka 101,3 kPa, za zadani volumni udio kisika 6%.

Članak 79.

GVE za velike uređaje za loženje koji koriste uobičajena i posebna tekuća gorivasu:

                        Toplinska            GVE, mg/m3

                        snaga, MW 


Oksidi sumpora izraženi kao SO2         >50 do 300           1700 

                        >300 do 500           1700-400 (linearni pad) 

                        >500              400 


Oksidi dušika izraženi kao NO2                         450 

Krute čestice                                  50 

Ugljik(II) oksid                                175 

Plinoviti anorganski spojevi klora izraženi kao HCl               30 

Plinoviti anorganski spojevi floura izraženi kao HF               5 

Anorganske tvari i njihovi spojevi                       2 

(As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni) - ukupno                    (primjenjuje se za posebna 

                                    tekuća goriva i za 

                                    uobičajena tekuća goriva 

                                    koja imaju udio nikla u 

                                    gorivu veći od 12 mg/kg 

                                    goriva.)

GVE u stavku 1. ovoga članka iskazane su masenom koncentracijom onečišćujućih tvari u suhom otpadnom plinu temperature 273 K i tlaka 101,3 kPa, za zadani volumni udio kisika 3%.

Članak 80.

Ako se ne može primijeniti dio članka 78. i 79. ove Uredbe, zbog visokog sadržaja sumpora u domaćem uobičajenom ili posebnom krutom gorivu ili u domaćem uobičajenom ili posebnom tekućem gorivu, GVE oksida sumpora izraženih kao SO2 je 800 mg/mł (poželjno ne više od 650 mg/mł) ili se primjenjuju stupnjevi odsumporavanja:

___________________________________________________________________________________

Vrsta goriva      Toplinska snaga,        Stupanj odsumporavanja, 

                MW                    % 
___________________________________________________________________________________
Kruto gorivo          >50 do 100                - 

>100 do 500           40 (za 100-167 MW) 

40-90 (linearni rast od 

167-500 MW) 

>500              90 

Tekuće gorivo          >50 do 300           - 

>300               90


Članak 81.

Veliki uređaji za loženje smiju raditi bez uređaja za odsumporavanje otpadnih plinova najviše 240 sati godišnje, a od toga najviše 72 sata neprekidno.

Prekid rada uređaja za odsumporavanje otpadnih plinova duži od 72 sata neprekidno mora se prijaviti županijskom uredu i/ili Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za zaštitu okoliša.

Članak 82.

GVE za velike uređaje za loženje koji koriste plinska goriva su:

_________________________________________________________________________________________

                              GVE,  mg/m3
_________________________________________________________________________________________

Oksidi sumpora izraženi kao                   35 

SO2 

                            5 (za ukapljeni plin) 

                            800 (za niskoenergetski plin 

                            nastao isplinjavanjem iz 

                            rafinerijskog ostatka) 

                            50 (za plin nastao 

                            isplinjavanjem ugljena) 

Oksidi dušika izraženi kao 

NO2                           350 

Krute čestice                      5 

                            10 (za plin iz visokih peći) 

                            50 (za plin nastao pri 

                            proizvodnji čelika) 

Ugljik (II) oksid                    100

GVE u stavku 1. ovoga članka iskazane su masenom koncentracijom onečišćujućih tvari u suhom otpadnom plinu temperature 273 K i tlaka 101,3 kPa, za zadani volumni udio kisika 3%.

Praćenje emisije

Članak 83.

Emisija onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima iz vrlo malih uređaja za loženje se utvrđuje povremenim mjerenjem, najmanje jedanput u tri godine.

Zacrnjenje otpadnog plina kod vrlo malih uređaja za loženje koji koriste kruto gorivo se utvrđuje povremenim mjerenjem, najmanje jedanput godišnje.

Članak 84.

Emisija onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima iz malih uređaja za loženje se utvrđuje povremenim mjerenjem, najmanje jedanput u dvije godine.

Zacrnjenje otpadnog plina kod malih uređaja za loženje koji koriste kruto gorivo se utvrđuje povremenim mjerenjem, najmanje jedanput godišnje.

Članak 85.

Emisija onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima iz srednjih uređaja za loženje se utvrđuje povremenim mjerenjem, najmanje jedanput godišnje.

Srednji uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva, snage iznad 25 MW, moraju biti opremljeni mjernim uređajima za kontinuirano mjerenje zacrnjenja otpadnog plina.

Mjerni uređaji moraju biti takvi da kod srednjih uređaja za loženje na tekuća goriva sigurno bilježe zacrnjenje dimnoga broja 1.

Članak 86.

Emisija SO2, NO2, CO, krutih čestica, dimni broj i/ili zacrnjenje, temperatura i volumni udio kisika u otpadnim plinovima iz velikih uređaja za loženje koji koriste kruta i tekuća goriva se utvrđuje kontinuiranim mjerenjem.

Emisija NO2, CO, dimni broj, volumni udio kisika i temperatura u otpadnim plinovima iz velikih uređaja za loženje koji koriste plinska goriva se utvrđuje kontinuiranim mjerenjem.

Emitirani maseni protok otpadnih plinova iz velikih uređaja za loženje se utvrđuje kod prvih mjerenja.

Ako oksidi dušika sadrže manje od 10% NO2, kontinuirano se mjeri NO, a NO2 se utvrđuje računski.

Emisija onečišćujućih tvari čije su GVE određene člankom 78., 79. i 82. ove Uredbe, osim onečišćujućih tvari iz stavka 1. i 2. ovoga članka, utvrđuje se povremenim mjerenjem, najmanje jedanput u dvije godine.

Kod uređaja za odsumporavanje otpadnih plinova, stupanj odsumporavanja utvrđuje se kontinuiranim mjerenjem, ako se primjenjuje članak 80. ove Uredbe.

Članak 87.

Mjerenje emisije iz članka 86. ove Uredbe provodi se za svako ložište posebno.

Ako se proračunom ili mjerenjima pogodnih procesnih veličina može pratiti emisija svakog pojedinačnog ložišta, emisije se mogu mjeriti za više ložišta zajedno. Jedanput godišnje mora se obaviti mjerenje emisije za svako ložište posebno.

VI. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJE ZA PLINSKE TURBINE

Članak 88.

Odredbe ove glave propisuju GVE onečišćujućih tvari u otpadnom plinu iz plinskih turbina.

GVE propisane u ovoj glavi ne primjenjuju se na plinske turbine za proizvodnju energije u nuždi koje nisu predviđene za trajni rad i plinske turbine u istraživanju i testiranju.

Članak 89.

U plinskim turbinama smije se koristiti uobičajeno tekuće gorivo i plinsko gorivo.

Članak 90.

GVE za plinske turbine su:

Krute čestice: 

- količina otpadnih plinova < 60 000 m3/h        dimni broj 3 

- količina otpadnih plinova > 60 000 m3/h       dimni broj 2, 

                            pri puštanju u rad 
                            dimni broj 3 

Ugljik(II) oksid                    100 mg/m3

Oksidi sumpora izraženi kao SO2 

uobičajeno tekuće gorivo:                do 1% sumpora 

plinsko gorivo: 

- snaga turbine < 10 MW                 800 mg/m3 

- snaga turbine > 10 MW                 200 mg/m3 

Oksidi dušika izraženi kao NO2: 

uobičajeno tekuće gorivo: 

- snaga turbine < 100 MW                200 mg/m3

- snaga turbine > 100 MW                150 mg/m3

plinsko gorivo: 

- snaga turbine < 100 MW                150 mg/m3 

n snaga turbine > 100 MW                100 mg/m3


GVE iz stavka 1. ovoga članka iskazane su masenom koncentracijom ugljik(II) oksida, oksida sumpora izraženih kao SO2 i oksida dušika izraženih kao NO2 u suhom otpadnom plinu temperature 273 K i tlaka 101,3 kPa, za zadani volumni udio kisika 15%.

Emisije oksida dušika izraženih kao NO2 utvrđuju se prema stupnju djelovanja plinske turbine tako što se vrijednosti propisane ovim člankom množe s faktorom h/30, gdje je h udio topline dovedene gorivom koji se pretvara u koristan mehanički rad, izražen u %. Stupanj korisnog djelovanja h određuje se za najnepovoljniji režim rada plinske turbine kada je h postrojenja najmanji.

Članak 91.

GVE za plinske turbine koje rade manje od 2000 sati godišnje su:

Krute čestice: 

- količina otpadnih plinova < 60.000 m3/h        dimni broj 3 

- količina otpadnih plinova > 60.000 m3/h        dimni broj 2, pri 
                            puštanju u rad 3 

Ugljik(II) oksid                     100 mg/m3 

Oksidi dušika izraženi kao NO2: 

- količina otpadnih plinova < 60 000 m3/h        300 mg/m3 

n količina otpadnih plinova > 60 000 m3/h        350 mg/m3
GVE iz stavka 1. ovoga članka iskazane su masenom koncentracijom ugljik(II) oksida i oksida dušika izraženih kao NO2 u suhom otpadnom plinu temperature 273 K i tlaka 101,3 kPa, za zadani volumni udio kisika 15%.

Članak 92.

Ako se otpadni plinovi pri izlasku iz plinske turbine koriste za proizvodnju pare ili zagrijavanje vode (plinski kombi-blok) i pri tome dodatno izgara gorivo (kotao na otpadnu toplinu), za ukupne otpadne plinove iz turbine koji predstavljaju zbroj plinova iz turbine i plinova zbog izgaranja u kotlu na otpadnu toplinu, GVE se određuje prema sljedećoj jednadžbi:

GVEkombi = (Qpt/Quk).GVEpt+(Qkt/Quk).GVEkt

gdje su:

GVEkombi - granična vrijednost emisije za plinski kombi-blok, svedena na volumni udio kisika 0% u otpadnim plinovima,

GVEkt - granična vrijednost emisije za ložište, svedena na volumni udio kisika 0% u otpadnim plinovima,

Qpt - toplina goriva u jedinici vremena za plinsku turbinu u MW,

Qkt - toplina goriva u jedinici vremena za ložište u MW,

GVEpt - granična vrijednost emisije za plinsku turbinu, svedena na volumni udio kisika 0% u otpadnim plinovima,

Quk - (Qpt + Qkt) u MW.

Praćenje emisije

Članak 93.

Emisija CO, SO2, NO2 zacrnjenje, volumni udio kisika i temperatura u otpadnim plinovima iz plinskih turbina s toplinskom snagom većom od 50 MW se utvrđuje kontinuiranim mjerenjem.

Emisija CO, NO2 i zacrnjenje u otpadnim plinovima iz plinskih turbina na prirodni plin se utvrđuje kontinuiranim mjerenjem.

Emisija onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima iz plinskih turbina s toplinskom snagom manjom od 50 MW se utvrđuje povremenim mjerenjem, najmanje jedanput godišnje.

VII. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJE ZA
MOTORE S UNUTARNJIM IZGARANJEM

Članak 94.

Odredbe ove glave propisuju GVE onečišćujućih tvari u otpadnom plinu motora s unutarnjih izgaranjem koji se koriste za proizvodnju električne energije, topline ili za proizvodnju mehaničke energije.

GVE propisane u ovoj glavi ne primjenjuju se kod motora za proizvodnju energije u nuždi.

Članak 95.

U motorima s unutarnjim izgaranjem smije se koristiti uobičajeno tekuće gorivo.

Članak 96.

GVE za motore s unutarnjim izgaranjem su:

                    Motori koji su u        Motori koji su u 

                    u radu do 1000 sati       u radu više od 

                    godišnje            1000 sati godišnje 


Oksidi sumpora             - uobičajeno tekuće       - uobičajeno tekuće
izraženi                gorivo: 1700 mg/m3       gorivo: 1700 mg/m3 
kao SO2                 - plinsko gorivo:       - plinsko gorivo: 


                    800 mg/m3            800 mg/m3 


Krute čestice              130 mg/m3            130 mg/m3 

Ugljik(II) oksid            650 mg/m3            650 mg/m3 

Oksidi dušika izraženi
kao NO2 za:
- Dieselske motore
< 3 MW                  2000 mg/m3           1000 mg/m3 
> 3 MW                  4000 mg/m3           1000 mg/m3ł 
- ostale motore             800 mg/m3            500 mg/m3

GVE iz stavka 1. ovoga članka iskazane su masenom koncentracijom onečišćujućih tvari, u suhom otpadnom plinu temperature 273 K i tlaka 101,3 kPa, za zadani volumni udio kisika 5% kod motora koji su u radu do 1000 sati godišnje i motora koji su u radu više od 1000 sati godišnje.

Emisije oksida dušika izraženih kao NO2 iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se prema stupnju djelovanja motora tako što se vrijednosti propisane ovim člankom množe s faktorom h/40, gdje je h stupanj korisnog djelovanja motora mjerenog na spojci motora, a izražen u %.

Praćenje emisije

Članak 97.

Emisija SO2, NO2, CO, krutih čestica te volumni udio kisika u otpadnim plinovima iz motora s unutarnjim izgaranjem, snage veće od 0,5 MW, utvrđuje se povremenim mjerenjem, najmanje jedanput godišnje.

VIII. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJE
ZA PROCESE TERMIČKE OBRADE OTPADA

Članak 98.

Odredbe ove glave propisuju GVE onečišćujućih tvari u otpadnom plinu za procese termičke obrade otpada (u daljnjem tekstu: spalionice otpada) i procese suspaljivanja otpada.

Članak 99.

Odredbe ove glave se ne primjenjuju na stacionarne izvore u kojima se spaljuju:

- isključivo goriva ili njihove mješavine: uobičajena kruta goriva, uobičajena tekuća goriva, posebna kruta goriva i posebna tekuća goriva,

- radioaktivni otpad i eksplozivni otpad.

Članak 100.

Ako se u stacionarnom izvoru iz članka 99. podredak 1. ove Uredbe spaljuje otpad (u daljnjem tekstu: suspaljivanje) udio toplinskog učinka izgaranja otpada (uključujući i gorivo koje se koristi radi poboljšanja izgaranja) u ukupnom toplinskom učinku stacionarnog izvora ne smije prijeći 40%.

Za suspaljivanje otpada koji nije razvrstan kao opasni otpad i otpadnih ulja I. i II. kategorije kod tehnološkog procesa dobivanja cementa ne primjenjuje se odredba stavka 1. ovoga članka.

Članak 101.

GVE za spalionice otpada su vrijednosti onečišćujućih tvari u otpadnom plinu propisane prema prosječnim vrijednostima masenih koncentracija onečišćujućih tvari u određenom vremenskom razdoblju.

GVE (mg/mł) onečišćujućih tvari u otpadnom plinu spalionica otpada, propisane u odnosu prema prosječnim dnevnim vrijednostima, su:

- krutih čestica                    10 

- organskih tvari u obliku pare ili plina, 

izraženih kao ukupni ugljik               10 

- klorovodika (HCl)                   10 

- fluorovodika (HF)                   1 

- sumpor(IV) oksida (SO2)                50 

- dušik(II) oksida (NO) i 

dušik(IV) oksida (NO2), izraženih kao NO2        200 

- ugljik(II) oksida (CO)                 50 

GVE (mg/mł) onečišćujućih tvari u otpadnom plinu spalionica
 otpada, propisane u odnosu prema prosječnim polusatnim 
vrijednostima, su: 

- krutih čestica ukupno                 30 

- organskih tvari u obliku pare ili plina, 

izraženih kao ukupni ugljik               20 

- klorovodika (HCl)                   60 

- fluorovodika (HF)                    4 

- sumpor(IV)-oksida (SO2)                200 

- dušik(II) oksida (NO) i dušik(IV) 

oksida (NO2), izraženih kao NO2             400 

- ugljik(II) oksida (CO)                100 

GVE (mg/mł) onečišćujućih tvari u otpadnom plinu
 spalionica otpada, propisane u odnosu prema prosječnim
 vrijednostima u razdobljima ne manjim od 30 minut i ne
 većim od 8 sati, su: 

- kadmija i njegovih spojeva, 

izraženo kao kadmij (Cd) i 

talija i njegovih spojeva, 

izraženo kao talij (Tl),        ukupno     0,05 

- žive i njenih spojeva, 

izraženo kao živa (Hg)                 0,05 

- antimona i njegovih spojeva, 

izraženo kao antimon (Sb), 

arsena i njegovih spojeva, 

izraženo kao arsen (As), 

olova i njegovih spojeva, 

izraženo kao olovo (Pb), 

kroma i njegovih spojeva, 

izraženo kao krom (Cr), 

kobalta i njegovih spojeva, 

izraženo kao kobalt (Co), 

bakra i njegovih spojeva, 

izraženo kao bakar (Cu), 

mangana i njegovih spojeva, 

izraženo kao mangan (Mn), 

nikla i njegovih spojeva, 

izraženo kao nikal (Ni), 

vanadija i njegovih spojeva, 

izraženo kao vanadij (V) i 

kositra i njegovih spojeva, 

izraženo kao kositar (Sn),           ukupno     0,5 

GVE zbroja svih umožaka koncentracija dioksina i furana u otpadnom 
plinu spalionica otpada s pripadajućim faktorima 
toksičnosti za prosječne vrijednosti u razdoblju ne manjem od 6 sati i 
ne većem od 8 sati je 0,1 ng/mł. Faktori toksičnosti 
su za: 

2, 3, 7, 8       - tetraklorodibenzodioksin (TCDD)        1 

1, 2, 3, 7, 8      - pentaklorodibenzodioksin (PeCDD)       0,5 

1, 2, 3, 4, 7, 8    - heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)       0,1 

1, 2, 3, 7, 8, 9     - heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)       0,1 

1, 2, 3, 6, 7, 8    - heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)       0,1 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8   - heptaklorodibenzodioksin (HpCDD)       0,01 

            - oktaklorodibenzodioksin (OCDD)        0,001 

2, 3, 7,8        - tetraklorodibenzofuran (TCDF)        0,1 

2, 3, 4, 7, 8      - pentaklorodibenzofuran (PeCDF)        0,5 

1, 2, 3, 7, 8      - pentaklorodibenzofuran (PeCDF)        0,05 

1, 2, 3, 4, 7, 8    - heksaklorodibenzofuran (HxCDF)        0,1 

1, 2, 3, 7, 8, 9    - heksaklorodibenzofuran (HxCDF)        0,1 

1, 2, 3, 6, 7, 8    - heksaklorodibenzofuran (HxCDF)        0,1 

2, 3, 4, 6, 7, 8    - heksaklorodibenzofuran (HxCDF)        0,1 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8   - heptaklorodibenzofuran (HpCDF)        0,01 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9   - heptaklorodibenzofuran (HpCDF)        0,01 

            - oktaklorodibenzofuran (OCDF)         0,001 

Članak 102.

GVE u članku 101. iskazane su masenom koncentracijom onečišćujućih tvari u suhom otpadnom plinu temperature 273 K i tlaka 101,3 kPa, za zadani volumni udio kisika 11%.

Članak 103.

Ako se suspaljuje otpad, GVE iz članka 101. ove Uredbe vrijede za volumni udio otpadnih plinova koji je proizvod izgaranja otpada.

GVE kod suspaljivanja otpada za cjelokupnu količinu otpadnog plina izračunavaju se prema jednadžbi:

       Vo × Co + Vp × Cp

GVE = ----------------

          Vo+Vp

gdje su:

Vo - volumen otpadnog plina nastao izgaranjem otpada, određen na temelju proračuna s gorivim sastojkom otpada koji ima najmanju toplinsku vrijednost uz uvjete iz članka 102. ove Uredbe,

Co - GVE propisana člankom 101. ove Uredbe,

Vp - volumen otpadnog plina, koji se u procesu dobije izgaranjem goriva koje uobičajeno izgara u stacionarnom izvoru (isključujući otpad), iskazan prema zadanom udjelu kisika, temperaturi i tlaku propisanim za tu vrstu goriva. Ako za pojedini stacionarni izvor nije propisan zadani udio kisika, mora se računati sa stvarnim udjelom kisika u otpadnom plinu ne uzimajući u obzir razrjeđivanja dodatnim zrakom koji nije nužan za odvijanje procesa,

Cp - GVE onečišćujuće tvari u otpadnom plinu propisana odredbama ove Uredbe za pojedine stacionarne izvore, za gorivo koje u tom stacionarnom izvoru uobičajeno izgara (isključujući otpad). Ako nije propisana GVE, vrijedi stvarna koncentracija iste onečišćujuće tvari u otpadnom plinu pri izgaranju bez dodavanja otpada.

Zadani volumni udio kisika za GVE onečišćujućih tvari pri suspaljivanju otpada određuje se na temelju Vo i Vp iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 104.

Ako se suspaljuje otpad, GVE onečišćujućih tvari ih članka 101. ove Uredbe izračunavaju se prema članku 103. stavak 2. ove Uredbe.

Kod suspaljivanja otpada koji nije razvrstan kao opasni otpad i otpadnih ulja I. i II. kategorije ne primjenjuju se GVE propisane u članku 101. stavak 2. ove Uredbe.

Članak 105.

Spalionica otpada i/ili stacionarni izvor u kojem se suspaljuje otpad smije raditi pri poremećaju ili prekidu rada sustava za pročišćavanje otpadnih plinova i/ili mjeriteljskog sustava najviše 60 sati tijekom godine, odnosno kod suspaljivanja otpada ne više od 5% ukupnog razdoblja suspaljivanja otpada godišnje, a najviše 4 sata neprekidno.

Unutar razdoblja iz stavka 1. ovoga članka prosječna polusatna vrijednost emisije ukupnih krutih čestica ne smije prijeći 150 mg/mł.

Prekid rada sustava za pročišćavanje otpadnih plinova i/ili mjeriteljskog sustava, duži od 4 sata neprekidno, mora se prijaviti županijskom uredu i/ili Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za zaštitu okoliša.

Članak 106.

GVE iz članka 101. ove Uredbe su udovoljene ako u razdoblju od jedne godine niti jedna izmjerena vrijednost ne pokaže njihovo prekoračenje.

Praćenje emisije

Članak 107.

Emisija onečišćujućih tvari iz članka 101. stavak 2. i 3. ove Uredbe, temperatura, tlak, udio kisika i udio vodene pare u otpadnim plinovima iz spalionica otpada utvrđuje se kontinuiranim mjerenjem.

Ako se uzorak otpadnog plina suši prije analize, kontinuirano mjerenje vodene pare u otpadnom plinu nije potrebno.

Članak 108.

Emisija onečišćujućih tvari iz članka 101. stavak 4. i 5. ove Uredbe u otpadnim plinovima iz spalionica otpada utvrđuje se povremenim mjerenjem:

- u prvoj godini rada spalionice otpada najmanje četiri puta godišnje u razmaku od tri mjeseca,

- nakon isteka razdoblja iz podretka 1. ovoga stavka dva puta godišnje u razmacima od šest mjeseci.

Članak 109.

Ako se suspaljuje opasni otpad, mjerenja emisije iz članka 107. i 108. ove Uredbe moraju se obavljati u razdobljima u kojima se opasni otpad suspaljuje.

Članak 110.

Emisija CO, temperatura, tlak, udio kisika i udio vodene pare u otpadnom plinu kod suspaljivanja otpada koji nije razvrstan kao opasni otpad i otpadnih ulja I. i II. kategorije utvrđuje se kontinuiranim mjerenjem, u razdobljima u kojima se obavlja suspaljivanje.

Ako se uzorak otpadnog plina suši prije analize, kontinuirano mjerenje vodene pare u otpadnom plinu nije potrebno.

Članak 111.

Emisija onečišćujućih tvari iz članka 101. stavak 3. i 4. ove Uredbe, u otpadnom plinu kod suspaljivanja otpada koji nije razvrstan kao opasni otpad i otpadnih ulja I. i II. kategorije utvrđuje se povremenim mjerenjem, najmanje jedanput godišnje.

Emisija onečišćujućih tvari iz članka 101. stavak 3. i 4. ove Uredbe, u otpadnom plinu kod suspaljivanja otpada koji nije razvrstan kao opasni otpad i otpadnih ulja I. i II. kategorije mora se utvrditi i pri svakom suspaljivanju ako:

- sadrži novu vrstu otpada u masenom udjelu većem od 15% i/ili se masa pojedine vrste otpada promijeni više od 20% i/ili se donja toplinska vrijednost ukupnog otpada promijeni za više od 20%.

Članak 112.

Odredba članka 101. stavak 5. ove Uredbe ne primjenjuje se kod suspaljivanja otpada koji nije razvrstan kao opasni otpad i otpadnih ulja I. i II. kategorije, osim ako na to ne upućuje sastav otpada koji se suspaljuje.

Članak 113.

Za stacionarne izvore u kojima se suspaljuje otpad vodi se očevidnik o vrsti upotrijebljenog otpada.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 114.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:

- ako ne osigura zvučni signal i zaštiti mjerni uređaj od pristupa neovlaštenih osoba (članak 12.),

- ako ne mjeri emisiju onečišćujućih tvari u zrak (članak 9., 10., 11., 71., 83., 84., 85., 86., 87. stavak 1., 93., 97., 107., 108., 109., 110. i 111.),

- ako ne vodi očevidnik o obavljenim mjerenjima (članak 13. stavak 1.),

- ako ne vodi očevidnik o vrsti upotrijebljenog goriva i/ili otpada (članak 13. stavak 2. i 113.),

- ako ne osigura posebno mjerenje (članak 16.),

- ako ne prijavi prekid rada Clausovog postrojenja (članak 45. stavak 4.),

- ako ne koristi propisano gorivo (članak 74., 89. i 95.),

- ako ne prijavi prekid rada uređaja za odsumporavanje (članak 81. stavak 2.),

- ako kod suspaljivanja otpada udio toplinskog učinka izgaranja otpada prelazi 40% (članak 100. stavak 1.),

- ako ne prijavi prekid rada sustava za pročišćavanje otpadnih plinova i/ili mjeriteljskog sustava kod spalionice otpada i/ili stacionarnog izvora u kojem se suspaljuje otpad (članak 105. stavak 3.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu do 10.000,00 kuna.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

STACIONARNI IZVORI KOJI POSTOJE ILI SU U IZGRADNJI NA DAN STUPANJA NA SNAGU
OVE UREDBE

Tehnološki procesi

Članak 115.

GVE oksida dušika izraženih kao NO2 je 1300 mg/mł kod tehnološkog procesa dobivanja cementa koji postoji ili je u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Za tehnološki proces iz stavka 1. ovoga članka vrijedi volumni udio kisika koji je uobičajen za odvijanje toga procesa.

Članak 116.

GVE za tehnološke procese žarenja boksita, dolomita, magnezita, vapnenca, gipsa, diatomejske zemlje, kvarcita i šamota koji postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe su:

- oksida dušika izraženih kao NO2
kod rotacijskih cijevnih peći                  1800 mg/m3

- oksida dušika izraženi kao NO2
kod ostalih peći                        1500 mg/m3

Članak 117.

GVE za tehnološki proces dobivanja stakla i staklenih vlakana koji postoji ili je u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe su:

oksida dušika izraženih kao NO2: 

- kod retortnih peći                      1200 mg/m3 

- kod kada sa rekuperativnim povratnim 
dobivanjem topline                       1400 mg/m3 

- kod dnevnih kada                       1600 mg/m3 

- kod U-plamenih kada s regenerativnim 
povratnim dobivanjem topline                  2200 mg/m3 

- kod kada sa poprečnim plamenicima sa 
regenerativnim povratnim dobivanjem topline           3500 mg/m3Članak 118.

GVE oksida dušika izraženih kao NO2 kod tehnološkog procesa površinske obrade metala dušičnom kiselinom koji postoji ili je u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe, pri kontinuiranom nagrizanju, je 1500 mg/m3.

Članak 119.

GVE oksida dušika izraženih kao NO2 kod tehnološkog procesa dobivanja dušične kiseline koji postoji ili je u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe je 800 mg/m3, a emisijski faktor je 4,2 kg NO2/t 100% dučične kiseline.

Članak 120.

GVE kod tehnološkog procesa dobivanja fosforne kiseline koji postoji ili je u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe su:

- fluorida izraženih kao F -                  30 mg/m3 

n praškastih tvari                       150 mg/m3

Članak 121.

GVE oksida dušika izraženih kao NO2 kod tehnološkog procesa dobivanja amonijaka koj postoji ili je u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe je 500 mg/m3, emisijski faktor je 1,5 kg NO2/t proizvedenoga amonijaka i volumni udio kisika je 3%.

Članak 122.

GVE za tehnološki proces dobivanja mineralnih gnojiva koji postoji ili je u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe su:

- praškastih tvari,                       150 mg/m3
a emisijski faktor je 1,5 kg/t proizvedenog 
mineralnog gnojiva 

- amonijaka,                          200 mg/m3 

a emisijski faktor je 1,75 kg/t proizvedenog 
mineralnog gnojiva 

- oksida dušika izraženih kao NO2,               250 mg/m3 

a emisijski faktor je 0,4 kg/t proizvedenog 
mineralnog gnojiva.Članak 123.

GVE za tehnološki proces dobivanja čađe koji postoji ili je u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe su:

- praškastih tvari                        50 mg/m3 

- sumporovodika                         30 mg/m3


Kod tehnološkog procesa iz stavka 1. ovoga članka otpadni plinovi koji sadrže sumporovodik i ugljik(II) oksid moraju se spaljivati.

Uređaji za loženje i motori s unutarnjim izgaranjem

Članak 124.

GVE za vrlo male uređaje za loženje koji postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe su:

                Objašnjenje           Kruta  Tekuća Plinska 

                                goriva goriva goriva 


Zacrnjenje iz                          2    1    -
dimnjaka 

Dimni broj           Tekuća goriva:         -    -    -
                isparivački gorači Ł11 kW    -    4    -
                isparivački gorači >11 kW    -    3    -
                raspršivački gorači       -    2    -


Članak 125.

GVE za male i srednje uređaje za loženje koji postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe su:

            Ložište     Kruta      Tekuća     Plinska
                    goriva     goriva     goriva 


Dimni broj               -        2 (za teška   1
                            loživa ulja) 
                            1 (za druga 
                            loživa ulja) 

Zacrnjenje iz              2       -        -
dimnjaka 

Toplinski                17%       10%       10%
gubici u 
otpadnim 

plinovima 


Krute čestice      srednja    200 mg/m3    100 mg/m3    10 mg/m3
            ložišta 

Volumni udio                7%       3%       3%
kisika, %Članak 126.

GVE za velike uređaje za loženje koji postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe su:

            Kruta goriva   Tekuća         Plinska 
                    goriva         goriva 


Dimni broj        -       2 (za teška loživa   1
                    ulja) 

                    1 (za druga loživa 
                    ulja) 


Zacrnjenje iz      2       -            -
dimnjaka 

Oksidi sumpora     2000 mg/m3   1700 mg/m3        -
izraženi kao SO2 

Oksidi dušika      1200 mg/m3   900 mg/m3        700 mg/m3 
izraženi kao NO2 

Krute čestice      200 mg/m3   100 mg/m3        10 mg/m3 

Ugljik(II) oksid     250 mg/m3   175 mg/m3        100 mg/m3

Volumni udio       6%        3%           3%
kisika, %


Članak 127.

GVE krutih čestica su 200 mg/mł a dimni broj je 1 za motore s unutarnjim izgaranjem veće od 3 MW, koji postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Kod motora s unutarnjim izgaranjem iz stavka 1. ovoga članka kontinuirano se mjeri zacrnjenje otpadnog plina.

Rokovi primjene

Članak 128.

Prvo mjerenje emisije onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima stacionarnih izvora koji postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe mora se obaviti do 30. rujna 1998. godine, osim za vrlo mala i mala ložišta za koja se prvo mjerenje emisije mora obaviti do 31. ožujka 1999. godine.

Kontinuirano mjerenje emisije onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima stacionarnih izvora, koji postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe mora započeti najkasnije 1. veljače 2000. godine.

Povremena mjerenja onečišćujućih tvari u otpadnim plinovima stacionarnih izvora koji postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe ne moraju se obavljati u godini u kojoj je obavljeno prvo mjerenje.

Rezultati mjerenja iz stavka 1. ovoga članka moraju se u roku od trideset dana od dana obavljenog mjerenja dostaviti županijskom uredu i/ili Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za zaštitu okoliša.

Članak 129.

Na stacionarne izvore koji postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe odredbe ove Uredbe primjenjuju se od 1. srpnja 2004. godine, osim ako odredbama ove Uredbe nisu određeni drugi rokovi primjene ove Uredbe.

Stacionarni izvori koji postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe, osim stacionarnih izvora iz članka 124., 125., 126. i 127. ove Uredbe, smiju prekoračiti GVE određene ovom Uredbom u njihovom trostrukom iznosu do 1. srpnja 2004. godine.

Članak 130.

Na plinske turbine i spalionice otpada, koje postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe, odredbe članka 90., 91. i 101. ove Uredbe primjenjuju se od 1. srpnja 2002. godine.

Članak 131.

Odredbe članka 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123. i 124. ove Uredbe primjenjuju se za stacionarne izvore koji postoje ili su u izgradnji na dan stupanja na snagu ove Uredbe do 1. siječnja 2008. godine.

Članak 132.

Odredba članka 126. u dijelu koji propisuje GVE za okside sumpora izražene kao SO2 za kruta goriva primjenjuje se od 1. siječnja 2000. godine, a za tekuća goriva od 1. srpnja 2002. godine. Do tog roka stacionarni izvori iz članka 126. ove Uredbe smiju prekoračiti propisane GVE za okside sumpora izražene kao SO2 u njihovom trostrukom iznosu.

Članak 133.

Odredba članka 125. do 127. ove Uredbe, osim dijela odredbe članka 126. ove Uredbe za koji je drukčije određeno u članku 132. ove Uredbe, primjenjuje se do 1. srpnja 2004. godine.

Članak 134.

Na velike uređaje za loženje koji postoje na dan stupanja na snagu ove Uredbe, a koji će od 1. srpnja 2004. godine biti u radu manje od 30000 sati do kraja njihovoga korištenja ili koji će biti u radu manje od 2000 sati godišnje, ne primjenjuje se članak 78., 79., 80., 81. i 82. ove Uredbe.

Članak 135.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 351-01/97-03/02
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 18. prosinca 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.