Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskih voda

NN 141/1997 (30.12.1997.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskih voda

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. prosinca 1997., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 1998. GODINU HRVATSKIH VODA

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskih voda i to na:

- ukupne prihode u iznosu od 1.163.995.000 kuna 

- ukupne rashode u iznosu od 1.345.000.000 kuna 

- deficit u iznosu od 182.000.000 kuna.

II.

Deficit u iznosu od 182.000.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, Ino banke, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i domaće poslovne banke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 325-01/97-02/01
Zagreb, 19. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

                PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 1998.
                   GODINU HRVATSKIH VODA
                                   - u 000 kn -
__________________________________________________________________________________
                    Plan      Plan      Indeks
                    za 1997.    za 1998.    3/2
        1            2        3        4
__________________________________________________________________________________
PRIHODI
1.   Vodoprivredni doprinos     215 000     245 000     113,95
2.   Nakn. za korištenje voda    230 000     250 000     108,70
3.   Naknada za zaštitu voda     210 000     235 000     111,90
4.   Nakn. za vađenje pijeska,
    šljunka i kamena         5 000      5 000     100,00
5.   Slivna vodna naknada      150 000     225 000     150,00
6.   Prihod iz Državnog
    proračuna            103 000     123 995     120,38
7.   Ostali prihodi          40 000     80 000     200,00
UKUPNI PRIHODI             953 000    1 163 995     122,14
IZDACI
1.   Financiranje programa 
    radova             740 500     715 995     96,69
2.   Izdaci za tekuće tehničko
    i gospodar. održavanje 
    vodotokova i vodnih 
    građevina            250 000     405 000     162,00
3.   Nabava osnov. sredstava     36 000     40 000     111,11
4.   Plaće, naknade i mater. 
    troškovi             95 000     120 000     126,32
5.   Hitne intervencije na 
    vodogospodarskim
    objektima i uređajima      10 000     15 000     150,00
6.   Ostali izdaci           9 000     50 000     555,56
UKUPNI IZDACI             1 140 500    1 345 995     118,02
SUFICIT/DEFICIT            -187 500    -182 000     97,07
FINANCIRANJE              187 500     182 000     97,07
ZADUŽIVANJE               247 500     294 000     118,79
1.   Svjetska banka za 
    obnovu i razvoj         69 500     65 000     93,53
2.   Ino banke            92 500     98 000     105,95
3.   HBOR               70 500     71 000     100,71
4.   Domaće poslovne banke      15 000     60 000     400,00
OTPLATE                 60 000     112 000     186,67
_________________________________________________________________________________
                 KONSOLIDIRANI PLAN PRIHODA I 
                 IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA, 
             IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA ZA 1998. GODINU 
                               
                              - u 000 kn-
_________________________________________________________________________
                Plan      Plan      % od
                za 1997.    za 1998.    BDP
    
     1            2        3        4
_________________________________________________________________________
1.UKUPNI PRIHODI I 
POTPORE             50 846 409   57 872 392   46,11
Državni proračun        32 955 470   37 123 995   29,58
Izvanproračunski fondovi    17 890 939   20 748 397   16,53
1.Fond mirovinskog i inv.
 osiguranja           9 958 454   11 504 850    9,17
2.Zavod za zdravst. osigur.   5 624 211    6 436 437    5,13
3.Zavod za zapošljavanje      573 900     662 110    0,53
4.Sredstva doplatka za djecu    884 374    1 105 000    0,88
5.Hrvatske vode          850 000    1 040 000    0,83
II.UKUPNI IZDACI        53 874 504   60 464 191   48,18
Državni proračun        30 345 240   33 363 256   26,58
Izvanproračunski fondovi    23 529 264   27 100 935   21,59
1.Fond mirovinskog i inv. 
 osiguranja          11 443 957   14 258 491   11,36
2.Zavod za zdravst. osigur.   9 285 808    9 621 712    7,67
3.Zavod za zapošljavanje      762 612     764 437    0,61
4.Sredstva doplatka za djecu    903 307    1 122 000    0,89
5.Hrvatske vode         1 133 580    1 334 295    1,06
Ukupni manjak/višak       -3 028 095   -2 591 799   -2,07
Postotak od BDP           -2,67      -2,07
_________________________________________________________________________
                                 - u 000 kn -
_____________________________________________________________________________
                    Plan      Plan      % od
                    za 1997.    za 1998.    BDP
        1            2        3        4
_____________________________________________________________________________
Ukupni manjak/višak           -3 028 095   -2 591 799   -2,07
Državni proračun             2 610 230    3 760 739    3,00
Izvanproračunski fondovi        -5 638 325   -6 352 538   -5,06
1.Fond mirovinskog i inv. 
 osiguranja              -1 485 503   -2 753 641   -2,19
2.Zavod za zdravst. osigur.       -3 661 597   -3 185 275   -2,54
3.Zavod za zapošljavanje         -188 712    -102 327   -0,08
4.Sredstva doplatka za djecu        -18 933     -17 000   -0,01
5.Hrvatske vode              -283 580    -294 295   -0,23
Postotak od BDP               -2,67      -2,07
Državni proračun               2,30      3,00
Izvanproračunski fondovi           -4,98      -5,06
1.Fond mirovinskog i inv. 
 osiguranja                 -1,31      -2,19
2.Zavod za zdravst. osigur.         -3,23      -2,54
3.Zavod za zapošljavanje           -0,17      -0,08
4.Sredstva doplatka za djecu         -0,02      -0,01
5.Hrvatske vode               -0,25      -0,23
_______________________________________________________________________________