Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 1/1998 (5.1.1998.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 104/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru ("Narodne novine", br. 1/95 i 57/96) u članku 41a. stavku 1. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst koji glasi:

"te potvrdu Zavoda za platni promet, da on ni društvo u kojem ima udjele ili dionice nema na računima evidentiran nepodmiren nalog za plaćanje."

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i popis svih društava u kojima osnivač, odnosno osnivači zajedno imaju više od 50% udjela ili dionica te matični broj poslovnog subjekta (MB) tih tvrtki, a potvrda Zavoda za platni promet mora se odnositi na osnivača i na sva društva popisana u izjavi."

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

U stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: "netočnih podataka u izjavi iz prethodnoga stavka" zamjenjuju se riječima: "netočnih i nepotpunih podataka iz stavka 1. i 2.".

U stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: "Izjavu" dodaju se riječi: "i potvrdu."

U stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: "stavak 1." dodaju se riječi: "i 2.".

Stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

"Ako osnivač društva za koje se podnosi prijava za upis ne dostavi isprave propisane u stavku 1. i 2. ovoga članka ili ako on ili društvo iz stavka 2. ovoga članka ima na računima evidentiran nepodmiren nalog za plaćanje, sud će rješenjem odbiti upis."

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 740-13/96-01/01
Urbroj: 5030102-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.