Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije

NN 1/1998 (5.1.1998.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93.), ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac, sadržaj i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije.

Članak 2.

Sadržaj očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima (u daljnjem tekstu: očevidnik) prikazuje obrazac koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Obrazac je dimenzija 29,7¤21 cm.

Članak 3.

Očevidnik je dužan voditi svaki građevinski inspektor, građevinski nadzornik i osoba koja poslove građevinske inspekcije obavlja na temelju posebnog ovlaštenja.

Članak 4.

U očevidnik se upisuju podaci o provedbi inspekcijskog nadzora na neuvezane obrasce iz članka 2. ovog pravilnika na dan i redoslijedom obavljanja inspekcijskih pregleda odnosno drugih radnji koje podliježu upisu.

Upis za svaki mjesec započinje na novom obrascu.

Članak 5.

Očevidnik se zaključuje i uvezuje sukladno propisima o uredskom poslovanju koncem godine za koju se vodi i pohranjuje trajno.

Naziv OČEVIDNIK o obavljenim inspekcijskim pregledima za godinu -------- , naziv nadležnog tijela i ustrojstvene jedinice u kojoj se obavljaju poslovi građevinske inspekcije i ime i prezime osobe iz članka 3. ovog pravilnika se tiskaju na sredini, u lijevom gornjem i desnom donjem kutu naslovne strane uveza.

Članak 6.

Način upisa podataka u obrazac:

stupac 1. - broj I

- daje se u rastućem nizu unutar godine za koju se vodi očevidnik svakom inspekcijskom pregledu odnosno drugoj radnji koja podliježe upisu;

stupac 2. - evidencijski broj

- upisuje se broj koji se sastoji od zadnje dvije znamenke godine u kojoj se vodi očevidnik i tri znamenke rednog broja unutar te godine; evidencijski broj se dodjeljuje prigodom pokretanja inspekcijskog nadzora i koristi se bez promjene u njegovoj daljnjoj provedbi; građevini na području jedne ustrojstvene jedinice ne može se dodijeliti više od jednog evidencijskog broja niti se isti evidencijski broj u jednoj ustrojstvenoj jedinici može dodijeliti drugoj građevini;

- evidencijski broj građevine za koju su se inspekcijski pregledi ili radnje koje podliježu upisu obavljale prije stupanja na snagu ovog pravilnika se sastoji od zadnje dvije znamenke godine u kojoj je pokrenut inspekcijski nadzor i tri znamenke rednog broja unutar te godine.

stupac 3. - datum I

- upisuje se datum obavljanja inspekcijskog pregleda odnosno druge radnje koja podliježe upisu;

stupac 4. - oznaka I

- upisuje se oznaka za inspekcijski pregled odnosno drugu radnju koja podliježe upisu;

prvi inspekcijski pregled povodom                oznaka 

- planiranih obveza provedbe inspekcijskog 
 nadzora (program rada)                    11 

- investitorove obavijesti o početku građenja          12 

- prijave koja ukazuje na potrebu pokretanja 
 inspekcijskog nadzora                     13 

- donošenja rješenja nadležnog tijela da se odbija 
 zahtjev graditelja odnosno utvrđuje da se objekt ne 
 može zadržati u prostoru                   14 

- drugih razloga                        15 

ostali inspekcijski pregledi povodom              oznaka 

- planiranih obveza provedbe inspekcijskog 
 nadzora (program rada)                    21 

- provjere poštivanja naredbe iz upravnog akta         22 

- prijave koja ukazuje na potrebu nastavka 
 inspekcijskog nadzora                     23 

- provedbe rješenja putem druge osobe              24 

- drugih razloga                        25 

druge radnje koje podliježu upisu                oznaka 

- zaprimanje prijave koja ukazuje na potrebu 
 pokretanja inspekcijskog nadzora               31 

- radnje u dokaznom postupku (uvid u službene 
 evidencije, saslušanje stranaka, svjedoka, vještaka, 
 izvođenje dokaza, vještačenje, usmena rasprava i dr.)     32 

- donošenje upravnih akata                   33 

- podnošenje prekršajnih i kaznenih prijava           34 

- dostava žalbe ili tužbe nadležnom upravnom drugo- 
 stupanjskom tijelu ili nadležnom sudu             35 

- dostava prijedloga za poništenje ili ukidanje građevne
 odnosno uporabne dozvole po pravu nadzora 
 nadležnom upravnom drugostupanjskom tijelu          36 

- ostalo                            37 

stupac 5. - klasa, urudžbeni broj

- upisuje se klasifikacijska oznaka iznad urudžbenog broja pismena u svezi inspekcijskog pregleda odnosno druge radnje koja podliježe upisu iz stupca 1.;

stupac 6. - oznaka pismena

- upisuje se oznaka zakona ZOG, ZOV, ZUP i KZ koji uređuju građenje, vlasništvo i druga stvarna prava, upravno postupanje i kaznena djela iznad oznake odredbe zakona na temelju koje je donesen upravni akt iz stupca 5. ili je propisan prekršaj odnosno kazneno djelo zbog kojeg je podnesena prijava iz stupca 5.;

- oznaka se sastoji od:

broja članka, broja stavka - broja alineje odnosno točke

stupac 7. - rok

- upisuje se rok u danima koji određuje upravni akt iz stupca 5.;

stupac 8. - datum otpreme

- upisuje se datum otpreme upravnog akta odnosno prekršajne ili kaznene prijave iz stupca 5.;

stupac 9. - k.č. i k.o., adresa

- upisuje se broj katastarske čestice i katastarska općina na kojoj se građevina nalazi; upisuje se iznimno adresa građevine ako prigodom prvog inspekcijskog pregleda ti podaci nisu mogli biti utvrđeni;

stupac 10. - investitor ili vlasnik

- upisuje se ime i prezime odnosno tvrtka i adresa investitora ili vlasnika iznad jedinstvenog matičnog broja građana odnosno poduzeća;

stupac 11. - oznaka NG

- upisuje se oznaka za namjenu građevine

građevina prema namjeni oznaka

- građevina stambene i mješovite namjene S

- građevina poslovne, javne i proizvodne namjene P

- građevina prometa, veza i infrastrukture I

- građevina i građenje druge namjene D

stupac 12. - oznaka VR

- upisuje se oznaka za vrstu radova

vrste radova oznaka

- građenje G

- rekonstrukcija R

- uklanjanje U

- održavanje O

- nužni popravci N

stupac 13. - napomene

- upisuju se podaci ako su značajni za inspekcijski nadzor odnosno građevinu (klasifikacijska oznaka građevne dozvole, sudionici u građenju, prijavitelj, prezime građevinskog inspektora ili nadzornika koji je ranije obavljao inspekcijske preglede ili druge radnje koje podliježu upisu na građevini istog evidencijskog broja i dr.);

- upisuje se oznaka "ZG" za inspekcijski pregled prigodom kojeg je gradilište zatvoreno posebnom oznakom;

- upisuje se za radnju oznake 35 broj I pod kojim je donošenje upravnog akta upisano u očevidnik;

- upisuje se naziv zakona koji je bio na snazi ako je propisano donošenje upravnog akta iz stupca 5. ili podnošenje prekršajne odnosno kaznene prijave iz stupca 5. na temelju tog zakona;

- upisuje se datum prvog inspekcijskog pregleda odnosno druge radnje koja podliježe upisu koja je obavljena u provedbi inspekcijskog nadzora prije stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 7.

Očevidnik se može voditi i računalnom tehnikom, a ispis očevidnika mora u obliku i sadržaju odgovarati obrascu propisanim ovim pravilnikom.

Obrasci se ispisuju mjesečno, a sigurnosna kopija se izrađuje tjedno.

Članak 8.

Nadležna tijela u kojima se obavljaju poslovi građevinske inspekcije obavezno koriste podatke iz očevidnika za izradu godišnjih i drugih izvješća o obavljenim inspekcijskim pregledima.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 362-02/97-07/56
Urbroj: 531-06-97-16
Zagreb, 22. prosinca 1997.

Ministar
Ministarstva prostornog uređenja,
graditeljstva i stanovanja
mr. sc. Marko Širac, v. r.