Pravilnik o pomorskim knjižicama, odobrenjima za ukrcanje i nadležnosti lučkih kapetanija za izdavanje

NN 4/1998 (13.1.1998.), Pravilnik o pomorskim knjižicama, odobrenjima za ukrcanje i nadležnosti lučkih kapetanija za izdavanje

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. stavak 1. točka 10. i 28. Pomorskog zakonika ("Narodne novine" br. 17/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske, donosi

PRAVILNIK

O POMORSKIM KNJIŽICAMA, ODOBRENJIMA ZA UKRCANJE I NADLEŽNOSTI LUČKIH KAPETANIJA ZA IZDAVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pomorsku knjižicu mora imati državljanin Republike Hrvatske ukrcan kao član posade broda upisanog u upisniku brodova Republike Hrvatske.

Pomorskom knjižicom dokazuje se identitet i hrvatsko državljanstvo, stručna osposobljenost, zdravstvena sposobnost, svojstvo u kojem je osoba ukrcana i trajanje službe na brodu upisanom u upisnik brodova Republike Hrvatske.

Članak 2.

Odobrenje za ukrcanje mora imati strani državljanin ili osoba bez državljanstva ukrcana kao član posade broda upisanog u upisniku brodova Republike Hrvatske.

Odobrenjem za ukrcanje dokazuje se identitet, stručna osposobljenost, zdravstvena sposobnost, svojstvo u kojem je osoba ukrcana i trajanje službe na brodu upisanom u upisnik brodova Republike Hrvatske.

Članak 3.

Pomorska knjižica, odnosno odobrenje za ukrcanje može se izdati osobi koja je:

1. navršila 15 godina života;

2. tjelesno i duševno zdrava i sposobna za obavljanje određenih poslova na brodu;

3. pohađala obvezatan tečaj i položila ispit iz temeljne sigurnosti na brodu sukladno Pravilu VI/I Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanja ovlaštenja i obavljanju brodske straže pomoraca 1978/1995.

Prije izdavanja pomorske knjižice odnosno odobrenja za ukrcanje utvrđuje se identitet osobe.

Pomorska knjižica odnosno odobrenje za ukrcanje je neprenosiv osobni dokument koji je pomorac dužan imati kada je ukrcan kao član posade broda upisanog u upisniku brodova Republike Hrvatske.

II. POMORSKA KNJIŽICA

Članak 4.

Pomorska knjižica sadrži:

1. natpis "Republika Hrvatska" s utisnutim grbom Republike Hrvatske i naziv "POMORSKA KNJIŽICA";

2. oznaku i broj serije te broj pod kojim je pomorska knjižica zavedena u upisnik izdanih pomorskih knjižica;

3. ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum, mjesto. općina i država rođenja te državljanstvo imaoca pomorske knjižice;

4. brojčanu oznaku stranice;

5. nazive mjesta, općine i države, gdje prebiva imalac pomorske knjižice;

6. mjesto za fotografiju (format 3,5x4 cm) i potpis imaoca pomorske knjižice;

7. naziv tijela koje je izdalo pomorsku knjižicu, te mjesto i datum izdavanja pomorske knjižice;

8. rok važenja pomorske knjižice;

9. mjesto za potpis osobe ovlaštene za izdavanje pomorske knjižice;

10. podatke o osposobljenosti (upisuju se podaci o tome za koje je poslove na brodu imalac pomorske knjižice osposobljen i svaka osposobljenost koju stekne ili mu se prizna u pomorskoj plovidbi nakon izdavanja pomorske knjižice, s naznakom isprave na osnovi koje je osposobljenost utvrđena, naziv tijela koje je ispravu izdalo te broj i datum izdavanja isprave);

11. podatak o liječničkom pregledu (upisuju se podaci o zdravstvenoj ustanovi koja je izdala uvjerenje, o zdravstvenoj sposobnosti imaoca pomorske knjižice s brojem i datumom izdavanja te o službi na brodu za koju je zdravstveno sposoban);

12. podatke o krvnoj grupi i RH faktoru imaoca pomorske knjižice;

13. mjesto za unošenje viza;

14. podatke o ranijim ukrcanjima na brodove upisane u upisniku brodova Republike Hrvatske (upisuju se podaci o trajanju ranijih ukrcanja imaoca pomorske knjižice prije izdavanja nove pomorske knjižice - prema kategorijama plovidbe, uz naznaku broja prethodne pomorske knjžice i mjesta izdavanja iste);

15. podatke o ukrcanju i iskrcanju (upisuju se podaci o ukrcanju, odnosno iskrcanju imaoca pomorske knjižice, s imenom luke i datumom ukrcanja odnosno iskrcanja; svojstvu u kojemu je pomorac ukrcan; imenu i vrsti broda; imenu luke upisa broda; bruto tonaži broda; vrsti i snazi pogonskog postrojenja broda; kategoriji plovidbe broda i vremenu koje je imalac pomorske knjižice proveo na brodu), te ime, prezime i potpis zapovjednika, odnosno ovlaštene osobe koja je upisala i ovjerila podatke;

16. podatke o oduzimanju ovlaštenja - svjedodžbe (upisuju se podaci o oduzimanju ovlaštenja - svjedodžbe za obavljanje službe na brodu, s naznakom: koje je tijelo, kada, pod kojim brojem i za koje vrijeme, donijelo rješenje o oduzimanju ovlaštenja, serijski broj i datum izdavanja oduzetog ovlaštenja - svjedodžbe, te naziv tijela koje ga je izdalo);

17. mjesto za napomene.

III. ODOBRENJE ZA UKRCANJE

Članak 5.

Odobrenje za ukrcanje sadrži:

1. natpis "Republika Hrvatska" s utisnutim grbom Republike Hrvatske i naziv "ODOBRENJE ZA UKRCANJE";

2. oznaku i broj serije, te broj pod kojim je odobrenje za ukrcanje zavedeno u upisnik izdanih odobrenja za ukrcanje;

3. ime, prezime, datum, mjesto i država rođenja, te državljanstvo imaoca odobrenja za ukrcanje;

4. brojčanu oznaku stranice;

5. nazive mjesta, općine i države gdje prebiva imalac odobrenja za ukrcanje;

6. mjesto za fotografiju (format 3,5x4 cm) i potpis imaoca odobrenja za ukrcanje;

7. naziv tijela koje je izdalo odobrenje za ukrcanje, te mjesto i datum izdavanja;

8. rok važenja odobrenja za ukrcanje;

9. mjesto za ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za izdavanje odobrenja za ukrcanje;

10. podatke o osposobljenosti (upisuju se podaci o tome za koji je posao na brodu imalac odobrenja za ukrcanje osposobljen i svaka osposobljenost koju stekne ili mu se prizna u pomorskoj plovidbi nakon izdavanja odobrenja za ukrcanje, s naznakom isprave na temelju koje je osposobljenost utvrđena, naziv tijela koje je ispravu izdalo, te broj i datum izdavanja isprave);

11. podatke o liječničkom pregledu (upisuje se naziv zdravstvene ustanove koja je izdala liječničko uvjerenje, broj i datum izdavanja liječničkog uvjerenja, te naziv službe na brodu za koju je imalac odobrenja za ukrcavanje sposoban);

12. podatke o krvnoj grupi i RH faktoru imaoca odobrenja za ukrcanje;

13. podatke o ukrcanju i iskrcanju (upisuju se podaci o ukrcanju odnosno iskrcanju imaoca odobrenja za ukrcanje, s imenom luke i datumom ukrcanja odnosno iskrcanja; svojstvu u kojemu je imalac odobrenja za ukrcanje ukrcan; imenu i vrsti broda; imenu luke upisa broda; bruto tonaži broda; vrsti i snazi pogonskog postrojenja broda; kategoriji plovidbe broda; vremenu koje je imalac odobrenja za ukrcanje proveo na brodu), te ime, prezime i potpis zapovjednika odnosno ovlaštene osobe koja je upisala i ovjerila podatke;

14. podatke o oduzimanju ovlaštenja - svjedodžbe (upisuju se podaci o oduzimanju ovlaštenja - svjedodžbe za obavljanje poslova na brodu, s naznakom: koje je tijelo, kada, pod kojim brojem i za koje vrijeme, donijelo rješenje o oduzimanju ovlaštenja, serijski broj i datum izdavanja oduzetog ovlaštenja - svjedodžbe te naziv tijela koje ga je izdalo);

15. mjesto za napomene.

Članak 6.

Pomorska knjižica i odobrenje za ukrcanje tiskaju se na hrvatskom jeziku i u prijevodu na engleskom jeziku, a podaci se unose na hrvatskom jeziku.

IV. ROKOVI VAŽENJA POMORSKE KNJIŽICE I ODOBRENJA ZA UKRCANJE

Članak 7.

Pomorska knjižica izdaje se s rokom važenja od 10 godina.

Pomorska knjižica, ako je u nju unijeta viza, služi članu posade kao putna isprava za putovanje u inozemstvo radi ukrcanja na brod ili za povratak u Republiku Hrvatsku po iskrcanju s broda upisanog u upisniku brodova Republike Hrvatske.

Pomorskoj knjižici prestaje važnost i prije isteka roka od 10 godina od dana izdavanja ukoliko imalac iste ne obavi pravovremeno liječnički pregled u roku definiranom propisima o zdravstvenom nadzoru nad članovima posade brodova upisanih u upisniku brodova Republike Hrvatske.

Članak 8.

Odobrenje za ukrcanje izdaje se s rokom valjanosti od 5 godina.

Odobrenju za ukrcanje prestaje važenje i prije isteka roka od 5 godina od dana izdavanja ukoliko imalac iste ne obavi pravovremeno kontrolni liječnički pregled u roku definiranom propisima o zdravstvenom nadzoru nad članovima posade brodova upisanih u upisniku brodova Republike Hrvatske.

V. NADLEŽNOST IZDAVANJA POMORSKE KNJIŽICE I ODOBRENJA ZA UKRCANJE

Članak 9.

Pomorsku knjižicu i odobrenje za ukrcanje izdaje lučka kapetanija nadležna prema prebivalištu podnosioca zahtjeva i to:

1. za područje Županije istarske - Lučka kapetanija Pula;

2. za područje Županije primorsko-goranske - Lučka kapetanija Rijeka;

3. za područje Županije ličko-senjske - Lučka kapetanija Senj;

4. za područje Županije zadarske - Lučka kapetanija Zadar;

5. za područje Županije šibensko-kninske - Lučka kapetanija Šibenik;

6. za područje Županije splitsko-dalmatinske - Lučka kapetanija Split;

7. za područje gradova Ploče i Metković te općina Opuzen, Slivno - Ravno, Zažablje, Kula Norinska i Pojezerje - Lučka kapetanija Ploče;

8. za područje Županije dubrovačko-neretvanske, osim mjesta navedenih u točki 6. - Lučka kapetanija Dubrovnik.

Za državljane Republike Hrvatske s prebivalištem izvan županija iz stavka 1. ovoga članka, za izdavanje pomorskih knjižica nadležna je Lučka kapetanija Rijeka.

Za državljane Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Bosni i Hercegovini, za izdavanje pomorskih knjižica nadležna je Lučka kapetanija Ploče.

Za sve ostale hrvatske državljane s prebivalištem izvan Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine, za izdavanje pomorskih knjižica nadležna je lučka kapetanija - ovisno o teritorijalnoj pripadnosti matičnog ureda u čijoj je knjizi državljana evidentiran podnositelj zahtjeva, a u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka.

VI. POSTUPAK IZDAVANJA POMORSKE KNJIŽICE I ODOBRENJA ZA UKRCANJE

Članak 10.

Zahtjev za izdavanje pomorske knjižice podnosi se nadležnoj lučkoj kapetaniji, a sadrži podatke koji se upisuju u pomorsku knjižicu.

Uz zahtjev za izdavanje pomorske knjižice podnosilac zahtjeva prilaže:

1. preslik domovnice - ako zahtjev podnosi poštom, odnosno osobnu iskaznicu ili drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo na uvid - ako zahtjev predaje osobno;

2. liječničko uvjerenje, izdano sukladno propisima o zdravstvenom nadzoru nad članovima posade brodova upisanih u upisniku brodova Republike Hrvatske. Liječničko uvjerenje može izdati samo od Ministarstva zdravstva ovlaštena zdravstvena ustanova, odnosno liječnička ordinacija koja posjeduje odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravstva;

3. preslik isprave o stečenoj ili priznatoj osposobljenosti za obavljanje poslova u trgovačkoj mornarici;

4. preslik ovlaštenja - svjedodžbe odnosno diplome o završnom ispitu, ovisno o završenoj školi;

5. potvrdu - izvadak o plovidbenom stažu, o prijašnjim ukrcanjima na brodove upisane u upisniku brodova Republike Hrvatske, ako je prije bio ukrcan na te brodove;

6. dvije fotografije (format 3,5x 4 cm);

7. preslik potvrde - uvjerenja o završnom obvezatnom tečaju i položenom ispitu, sukladno članku 3. ovoga Pravilnika.

Preslike priloga iz stavka 2., točke 1., 3., 4. i 7. ovoga članka, prilažu se uz predočenje originala isprave na uvid kad se predaju osobno, odnosno ovjerene kad se predaju putem pošte.

Članak 11.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za ukrcanje podnosi se nadležnoj lučkoj kapetaniji, a sadrži podatke koji se upisuju u odobrenje za ukrcanje.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za ukrcanje podnosilac zahtjeva prilaže:

1. presliku isprave o identitetu;

2. liječničko uvjerenje, izdano prema propisima o zdravstvenom nadzoru nad članovima posade brodova upisanih u upisniku brodova Republike Hrvatske. Liječničku svjedodžbu može izdati samo ovlaštena zdravstvena ustanova, odnosno liječnička ordinacija koja posjeduje odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske;

3. presliku isprave o stečenoj i priznatoj osposobljenosti u trgovačkoj mornarici;

4. presliku ovlaštenja - svjedodžbe odnosno diplome o završnom ispitu, ovisno o završenoj školi;

5. potvrdu - izvadak o plovidbenom stažu, o prijašnjim ukrcanjima na brodove upisane u upisniku brodova Republike Hrvatske, ako je prije bio ukrcan na te brodove;

6. presliku odobrenja za stalno nastanjenje odnosno za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj;

7. presliku odobrenja za zasnivanje radnog odnosa - radna viza;

8. dvije fotografije (format 3,5x4 cm);

9. presliku potvrde - uvjerenja o završenom obvezatnom tečaju i položenom ispitu, sukladno članku 3. ovoga Pravilnika.

Preslike priloga iz stavka 2. točke 1., 3., 4., 6., 7. i 9. ovoga članka, prilažu se ovjerene kod nadležne službe, uz predočenje originala isprave na uvid.

VII. UNOŠENJE PODATAKA U POMORSKU KNJIŽICU I ODOBRENJE ZA UKRCANJE

Članak 12.

Nakon izdavanja pomorske knjižice i odobrenja za ukrcanje osobama koje se ukrcavaju na brodove upisane u upisniku brodova Republike Hrvatske, podatke predviđene ovim pravilnikom za unošenje u pomorsku knjižicu odnosno odobrenje za ukrcanje upisuju:

1. brodar odnosno vlasnik broda - podatke o ukrcaju i iskrcaju zapovjednika broda uz predočenje pisanog naloga za ukrcaj odnosno iskrcaj zapovjednika;

2. zapovjednik broda ili časnik koji ga zamjenjuje - podatke o ukrcaju i iskrcaju ostalih članova posade;

3. ovlašteni liječnik - podatke o krvnoj grupi i RH faktoru;

4. policijska uprava odnosno policijska postaja na čijem se području nalazi prebivalište podnosioca zahtjeva - vizu;

5. tijelo nadležno za izdavanje pomorske knjižice odnosno odobrenja za ukrcanje, a u inozemstvu - diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

Članak 13.

Svako unošenje podataka u pomorsku knjižicu odnosno odobrenje za ukrcanje mora biti potpisano od ovlaštene osobe i ovjereno pečatom broda, brodara ili vlasnika broda, odnosno nadležnog tijela. Ispod potpisa ispisuje se u zagradi tiskanim slovima ime i prezime potpisnika.

Pri iskrcaju člana posade broda, trajanje službe na brodu upisuje se u isprave iz stavka 1. ovog članka brojevima i slovima.

Članak 14.

Da podaci o ukrcaju ili iskrcaju uneseni u pomorsku knjižicu, odnosno u odobrenje za ukrcanje izdano osobama koje se ukrcavaju na brodove upisane u upisnik brodova Republike Hrvatske, odgovaraju podacima o ukrcaju ili iskrcaju unesenim u popis posade, ovjerava tijelo određeno propisima, a ako je ukrcaj odnosno iskrcaj obavljen u inozemstvu - diplomatsko odnosno konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

Ako zapovjednik broda upisanog u upisniku brodova Republike Hrvatske ukrca ili iskrca osobu u luci strane države u kojoj nema diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske, unijet će u pomorsku knjižicu odnosno odobrenje za ukrcanje, umjesto ovjere iz stavka 1. ovoga članka, bilješku da je ukrcaj odnosno iskrcaj upisan u brodski dnevnik, s naznakom knjige i stranice brodskog dnevnika na kojoj je bilješka upisana. Takvu bilješku zapovjednik broda trgovačke mornarice Republike Hrvatske ovjerava svojim potpisom i pečatom.

Dolaskom u prvu hrvatsku luku ili luku u kojoj postoji diplomatsko odnosno konzularno predstavništvo, lučka kapetanija ili diplomatsko odnosno konzularno predstavništvo također će ovjeriti ukrcaj odnosno iskrcaj.

VIII. ZAMJENA POMORSKE KNJIŽICE I ODOBRENJA ZA UKRCANJE

Članak 15.

Pomorska knjižica odnosno odobrenje za ukrcanje zamijenit će se novom:

1. kada joj istekne važnost propisana u članku 6. i 7. ovog pravilnika;

2. kada se rubrike predviđene za upis podataka popune podacima;

3. kada se istroši ili ošteti toliko da postane neupotrebljiva;

4. kada imalac pomorske knjižice odnosno odobrenja za ukrcanje promijeni ime ili prezime;

5. kada izgled imaoca pomorske knjižice odnosno odobrenja za ukrcanje ne odgovara više njegovom izgledu na fotografiji u pomorskoj knjižici odnosno odobrenju za ukrcanje ili kad se ošteti fotografija;

6. kada postoji drugi valjani razlog.

Članak 16.

Za zamjenu pomorske knjižice odnosno odobrenja za ukrcanje na osnovi bilo koje točke prethodnog članka imalac pomorske knjižice odnosno odobrenja za ukrcanje podnosi zahtjev s potrebnim prilozima kako je određeno ovim pravilnikom.

Ukoliko u trenutku zamjene pomorske knjižice odnosno odobrenja za ukrcanje nije proteklo više od polovice predviđenog roka valjanosti liječničkog uvjerenja, može se isto upisati u novu pomorsku knjižicu odnosno odobrenje za ukrcanje.

U slučajevima propisanim u glavi IX. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 17.

U novu pomorsku knjižicu odnosno odobrenje za ukrcanje unose se svi podaci o ranijim ukrcanjima na brodove upisane u upisniku brodova Republike Hrvatske.

Ako je ranije izdana isprava iz stavka 1. ovog članka popunjena ili je postala neupotrebljiva, zbirni podaci o ranijim ukrcanjima što ih ona sadrži prenose se u novu s naznakom broja i datuma izdavanja stare isprave i tijela koje je ispravu izdalo.

IX. NESTANAK POMORSKE KNJIŽICE I ODOBRENJA ZA UKRCANJE

Članak 18.

Nestanak pomorske knjižice odnosno odobrenje za ukrcanje u Republici Hrvatskoj imalac je dužan prijaviti tijelu koje je knjižicu odnosno odobrenje izdalo.

Nestanak isprave iz stavka 1. ovog članka u inozemstvu, imalac je dužan prijaviti najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku - tijelu iz stavka 1. ovog članka.

Nadležno tijelo će nestalu putnu ispravu rješenjem proglasiti nevažećom.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena.

Rješenje iz stavka 3. ovog članka objavit će se u "Narodnim novinama" o trošku stranke.

X. OČEVIDNIK IZDATIH POMORSKIH KNJIŽICA I ODOBRENJA ZA UKRCANJE

Članak 19.

Očevidnik pomorskih knjižica odnosno odobrenja za ukrcanje vodi tijelo koje ih izdaje, automatskom obradom podataka i odgovarajućim knjigama.

Očevidnik koji se vodi u odgovarajućim knjigama sastoji se od:

1. zbirke isprava (u koju se ulažu svi zahtjevi i prilozi koji se odnose na predmetnu pomorsku knjižicu odnosno odobrenje za ukrcanje);

2. upisnika izdanih pomorskih knjižica odnosno odobrenja za ukrcanje (u koji se upisuju: redni broj upisnika, klasa, datum izdavanja, rok valjanosti, oznaka i broj serije, prezime i ime, jedinstveni matični broj građana, datum, mjesto, općina i država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta, podaci o liječničkom pregledu i podaci o osposobljenosti u trgovačkoj mornarici);

3. abecednog imenika (u koji se pored prezimena i imena osobe upisuju redni broj, oznaka i broj serije).

U upisnik izdanih odobrenja za ukrcanje pored podataka navedenih u točki 2. ovog članka upisuje se i podatak o državljanstvu osobe kojoj je isprava izdana.

Nadležno tijelo smije podatke o pomorskim knjižicama odnosno odobrenjima za ukrcanje prosljeđivati, obrađivati i koristiti samo u skladu sa zakonom i propisima donijetim na temelju zakona.

Nadležno tijelo dat će podatke iz evidencije pomorskih knjižica odnosno odobrenja za ukrcanje:

1. osobi o kojoj se podaci vode u evidenciji na njezin osobni zahtjev i uz naznaku u koju svrhu i namjenu traži podatke;

2. državnim tijelima koja zatraže podatke pod uvjetom da su na temelju zakona ili drugog propisa ovlaštena tražiti ili primiti takve podatke, odnosno u slučajevima kad bez zatraženih podataka ne bi bila u stanju obavljati svoje zadatke, odnosno kada te podatke nije moguće pribaviti ili ih je moguće pribaviti samo uz nesrazmjerno visok trošak.

Podaci iz stavka 1. ovog članka izdaju se na pisani zahtjev.

U ostalim slučajevima i pod uvjetima koji nisu propisani ovim člankom podaci se mogu izdati samo uz odobrenje Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Pomorske knjižice odnosno odobrenja za ukrcanje izdana osobama ukrcanima na brodove upisane u upisniku brodova Republike Hrvatske prije stupanja na snagu ovog pravilnika, vrijedi do u njima naznačenog roka.

Članak 21.

Ministar u ministarstvu nadležnom za poslove pomorstva u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika propisat će:

- obrazac pomorske knjižice i obrazac odobrenja za ukrcanje;

- cijenu pomorske knjižice i odobrenja za ukrcanje;

- obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu pomorske knjižice i obrazac odobrenja za ukrcanje;

- obrazac i način vođenja očevidnika izdanih pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcanje.

Članak 22.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti:

1. Pravilnik o pomorskim i brodarskim knjižicama i odobrenjima za ukrcanje ("Narodne novine" br. 53/91)

2. Naredba o nadležnosti lučkih kapetanija odnosno kapetanija pristaništa za izdavanje pomorskih knjižica odnosno brodarskih knjižica i odobrenja za ukrcanje ("Narodne novine" br. 31/84).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1998. godine.

Klasa: 011-01/96-02/20
Urbroj: 530-02-97-3
Zagreb, 28. studenoga 1997.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.