Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-119/1994 od 21. siječnja 1998.

NN 15/1998 (6.2.1998.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-119/1994 od 21. siječnja 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu predsjednik Jadranko Crnić te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga Antuna Kelave iz Opatije, Šetalište Lipovica 2, za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, na sjednici održanoj dana 21. siječnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

1. Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 7. Odluke o prirezu na porez na dohodak ("Narodne novine", broj 7/94), te se u tom članku ukida dio teksta koji glasi: "a primjenjuje se od 1. veljače 1994. godine."

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i "Službenim novinama Županije primorsko-goranske".

Obrazloženje

Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe u izreci navedenog akta ovom je Sudu podnio Antun Kelava iz Opatije, jer smatra da taj akt temeljem osporene odredbe ima povratno djelovanje, a što je u suprotnosti s člankom 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 117/93 i 69/97), te člankom 90. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga se predlaže ukidanje tog dijela osporene odredbe.

Temeljem ovlaštenja iz stavka 2. članka 46. citiranog Zakona, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 24. siječnja 1994. godine Odluku označenu u izreci, kojom se na području Grada Rijeke uvodi prirez na porez na dohodak temeljem kojeg se ostvaruje prihod koji pripada Gradu Rijeci.

Osporenim člankom 7. te Odluke utvrđeno je da Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1994. godine.

Odluka je objavljena u "Narodnim novinama", broj 7 od 1. veljače 1994. godine, te je stupila na snagu 9. veljače 1994. godine.

Prijedlog je suglasno članku 40. stavak 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), a u svezi s člankom 15. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), dostavljen na očitovanje Gradskom vijeću Grada Rijeke, kao donositelju osporenog akta.

U svom odgovoru donositelj osporene Odluke pobija osnovanost tvrdnji predlagatelja glede povratnog djelovanja te Odluke budući da je u spornoj odredbi nedvosmisleno određeno da Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama". U odnosu na datum početka primjene Odluke, navedeno je da se time željelo naglasiti kako će se prirez na porez na dohodak početi naplaćivati u mjesecu veljači 1994. godine. Na kraju je predloženo da se prijedlog predlagatelja ne prihvati.

Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da je prijedlog osnovan.

Osnovano predlagatelj nezakonitost osporene odredbe temelji na članku 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, jer je tim člankom određeno da se odluka grada o prirezu na porez na dohodak mora objaviti u "Narodnim novinama", te da ona stupa na snagu osmog dana od objave.

Kako je osporena Odluka stupila na snagu 9. veljače 1994. godine, to je određivanje primjene Odluke s 1. veljače 1994. godine nesuglasno navedenoj zakonskoj odredbi. Temeljem ove odredbe donositelj osporene Odluke nije imao ovlast odrediti primjenu odluke na navedeni način.

Neustavnost osporene odredbe postoji u odnosu na odredbe Ustava Republike Hrvatske koje uređuju pitanje stupanja na snagu, objave i povratnog (retroaktivnog) djelovanja zakona.

Tako je odredbom članka 90. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno da se zakoni prije nego što stupe na snagu objavljuju u "Narodnim novinama", Službenom listu Republike Hrvatske. U stavku 2. ovoga članka je utvrđeno da zakoni stupaju na snagu najranije osmi dan od dana njihove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drugačije određeno, a samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje.

O povratnom djelovanju pojedinih zakonskih odredbi odlučuje se na način utvrđen člankom 149. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 99/95 i 8/96), prema kojem ako se konačnim prijedlogom zakona predviđa da će pojedine njegove odredbe imati povratno djelovanje, posebno će se ocijeniti i zaključkom utvrditi da za povratno djelovanje predloženih odredbi zakona postoje osobito opravdani razlozi.

Kako prema navedenim ustavnim odredbama stupanje na snagu zakona, a time i njegova primjena, slijedi tek nakon objave zakona, osim, kao što je rečeno, u iznimnim zakonom utvrđenim slučajevima, nesuglasna je Ustavu odredba osporene Odluke o njenoj primjeni prije stupanja na snagu.

Neustavnost postoji i stoga što samo zakon, i to samo pojedine njegove odredbe, mogu imati povratno djelovanje. Ta ustavna mogućnost izrijekom se ne odnosi i na tzv. podzakonske akte (konkretni slučaj ne spada među moguće iznimke).

Primjena akta prije njegovog stupanja na snagu daje tom aktu povratni učinak, odnosno stvara obveze i prije nego je akt stupio na snagu, a o takvoj retroaktivnosti je u konkretnom slučaju riječ.

Utvrdivši stoga da označeni dio članka 7. osporenog akta nije suglasan s Ustavom i zakonom, Ustavni sud je na temelju odredbe članka 22. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske odlučio kao u izreci.

Odluka o objavljivanju temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-II-119/1994
Zagreb, 21. siječnja 1998.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.