Pravilnik o upisniku studentskih zborova

NN 19/1998 (13.2.1998.), Pravilnik o upisniku studentskih zborova

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o studentskom zboru ("Narodne novine" broj 139/97) ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU STUDENTSKIH ZBOROVA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način vođenja upisnika sveučilišnih i veleučilišnih zborova i studentskog zbora svih visokih škola izvan sastava veleučilišta (u daljnjem tekstu: studentski zbor) te postupak upisa i brisanje iz upisnika studentskih zborova.

Članak 2.

Upisnik vodi Ministarstvo znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u obliku računalne baze podataka i u pisanom obliku.

Članak 3.

Upisnik sadrži sljedeće podatke o studentskom zboru:

1. matični broj,

2. naziv i sjedište (adresa, telefon, telefax, E-mail i sl.),

3. datum upisa,

4. naziv, broj i datum akta o osnivanju,

5. predmet poslovanja - djelatnosti,

6. ime i prezime predsjednika predsjedništva studentskog zbora i trajanje mandata, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje

7. naziv, broj i datum akta o ukidanju.

Članak 4.

Upisnik u pisanom obliku sastoji se od Matičnog lista sa obrascima 1, 2, 3 i 4 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Matični list vodi se za svaki studentski zbor. Na Matičnom listu upisuje se: matični broj, naziv i sjedište studentskog zbora i datum upisa. Matični list (omot) je veličine 24x32 cm.

Podaci iz članka 3. točke 4., 5., 6. i 7. vode se na obrascu 1 veličine 23x31 cm.

Članak 5.

Za svaki studentski zbor na sveučilištu i veleučilištu te za studentski zbor svih visokih škola izvan sastava veleučilišta vodi se popis podružnica studentskih zborova na obrascu 2 veličine 23x31 cm.

Članak 6.

Uz Upisnik se vodi i Zbirka isprava u koju se odlaže za svaki studentski zbor sva dokumentacija u svezi s upisom, promjenama podataka i brisanjem upisa.

Članak 7.

Prijavu za upis studentskog zbora podnosi Ministarstvu osoba ovlaštena za zastupanje u najmanje dva primjerka na obrascu broj 3 veličine 23x31 cm. Jedan primjerak prijave ostaje Ministarstvu, a drugi se vraća predlagatelju s time da se u desnom gornjem kutu ovjerava prijamnim štambiljom Ministarstva i datumom zaprimanja prijave.

Kada ovlaštena osoba Ministarstva utvrdi da je prijavu ili priloge potrebno ispraviti, odnosno dopuniti, daje nalog da se predlagatelj u određenom roku pozove radi ispravljanja ili dopune.

Prilozi uz prijavu podnose se u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenom presliku.

Članak 8.

Subjektima upisa u Upisnik Ministarstvo izdaje potvrdu o podacima iz Upisnika, ispisom iz baze podataka, a ovlaštena službena osoba ju ovjerava potpisom i službenim pečatom.

Izvadak iz Upisnika ili potvrda o podacima iz Upisnika iz stavka 1. ovog članka može se izdati na pismeni zahtjev pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima pravni interes.

Članak 9.

O upisu u Upisnik ministar donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.

Članak 10.

U rješenju iz članka 9. ovog Pravilnika unosi se sljedeće:

1. redni broj upisa u Upisnik,

2. naziv i sjedište studentskog zbora,

3. datum upisa,

4. podaci o djelatnosti,

5. ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje.

Članak 11.

Danom upisa u Upisnik studentski zbor stječe svojstvo pravne osobe i može početi obavljati svoju djelatnost.

Članak 12.

O promjenama podataka iz članka 3. ovog Pravilnika studentski zbor izvješćuje Ministarstvo bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale promjene.

Prijavu promjene podataka podnosi Ministarstvu osoba ovlaštena za zastupanje studentskog zbora na obrascu 4.

Promjene koje su nastale poslije prvog upisa u Upisnik upisuju se na obrascu 1.

Članak 13.

Ministarstvo provodi brisanje upisa studentskog zbora iz Upisnika najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prestanku obavljanja djelatnosti studentskog zbora.

O brisanju upisa iz Upisnika ministar donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-01/98-06/003
Urbroj: 533-01-98-2
Zagreb, 26. siječnja 1998.

Potpredsjednik Vlade i
ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.

MATIČNI LIST
STUDENTSKIH ZBOROVA

--------------------------------------------------------------------------------------------

(naziv)

Sjedište: ----------------------------------------------------------------------------------

tel.: ---------------------------------------------------------------------------------------

fax: ---------------------------------------------------------------------------------------

E-mail: -----------------------------------------------------------------------------------

Matični broj: -----------------------------------------------------------------------------

Datum upisa: ----------------------------------------------------------------------------

Akt o osnivanju studentskog zbora:

broj: --------------------                                                          datum: ------------------

Predmet poslovanja - djelatnosti

------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ime i prezime predsjednika studentskog zbora odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i trajanje mandata

-------------------------------------------------------------------------------------------

Akt o ukidanju studentskog zbora

broj: --------------------                                                            datum: ------------------

    -------------------------

    (potpis ovlaštene osobe)

Obrazac broj 1 - prednja strana

__________________________________________________________________________________

PROMJENE

Broj i datum rješenja

Naziv i sjedište studentskog zbora

Predmet poslovanja - djelatnosti

Ime i prezime predsjednika studentskog zbora odnosno osobe ovlaštene za zastupanje

Trajanje mandata

Naziv i sjedište podružnice

Ime i prezime predsjednika podružnice

Obrazac broj 1 - stražnja strana

POPIS PODRUŽNICA
STUDENTSKIH ZBOROVA

  Redni  
  broj
  Naziv i sjedište  
  podružnice
   Ime i prezime i potpis
  predsjednika podružnice

Obrazac broj 2

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

PRIJAVA

1. za upis studentskog zbora

2. za upis prestanka djelovanja studentskog zbora

1. Naziv studentskog zbora

2. Dan osnivanja studentskog zbora

3. Sjedište (mjesto, ulica i broj, tel., fax, E-mail)

4. Predmet poslovanja - djelatnosti

5. Ime i prezime predsjednika studentskog zbora i trajanje manda- ta odnosno osobe ovlaštene za zastupanje

6. Prestanak djelovanja studentskog zbora (naziv, broj i datum akta o ukidanju)

U ---------------- , dana ----------------


                                   --------------------------------------

                              (potpis ovlaštene osobe studentskog zbora)

Obrazac broj 3

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

PRIJAVA
promjene podataka u Upisnik studentskih zborova

------------------------------------------ , kao ovlaštena osoba studentskog zbora
                     (ime i prezime)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               (naziv i sjedište studentskog zbora)

upisanog u Upisnik studentskih zborova, pod brojem ---------------, prijavljuje promjenu sljedećeg podatka/podataka:

1) naziv studentskog zbora

2) sjedište studentskog zbora

3) predmet poslovanja - djelatnosti

4) osoba ovlaštena za zastupanje studentskog zbora

U ---------------- , dana --------------

                                       

                                     -------------------------------------------
                                    (potpis ovlaštene osobe studentskog zbora)Obrazac broj 4