Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

NN 20/1998 (17.2.1998.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 3/94, 100/96 i 131/97) donosim

IZMJENE I DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku ("Narodne novine", br. 80/97) u članku 40. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

"U sudovima u kojima je broj neriješenih predmeta veći od šestomjesečnog priljeva, ministar pravosuđa može odrediti rad u sudu prije i poslije podne, ako radni prostor u sudu nije dovoljan za smještaj svih sudaca, službenika i namještenika utvrđenih sukladno Okvirnim mjerilima.

Odluku iz stavka 3. ovoga članka donosi ministar pravosuđa uz prethodno pribavljeno mišljenje predsjednika suda."

Članak 2.

U članku 41. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

"Ako je u sudu određen rad u smislu članka 40. st. 3. Sudskog poslovnika, radno vrijeme prije podne počinje u 7,00 sati a završava u 14,30 sati. Radno vrijeme poslije podne počinje u 14,30 sati a završava u 22,00 sata.

Predsjednik će suda organizirati rad u sudu sukladno odluci ministra pravosuđa o uvođenju rada u sudu prije i poslije podne.

Ako je u sudu organiziran rad prije i poslije podne, glavne će se rasprave u kaznenim i parničnim predmetima održavati između 8,00 i 14,30 sati."

Članak 3.

U članku 85. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Na presudama u sredini na vrhu stavit će se grb u izvornim bojama a ispod grba stavit će se velikim rastavljenim slovima riječi "U IME REPUBLIKE HRVATSKE". Ispod toga, a iznad uvoda, stavit će se velikim rastavljenim slovima riječ "PRESUDA".

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

Na rješenjima kojima se dovršava postupak u glavnoj stvari, osim onih za koja je ovim Poslovnikom propisano da se mogu donijeti uporabom štambilja, u sredini na vrhu stavit će se grb u izvornim bojama, a ispod grba stavit će se velikim rastavljenim slovima "REPUBLIKA HRVATSKA". Ispod toga, a iznad uvoda, stavit će se velikim rastavljenim slovima riječ "RJEŠENJE"

Dosadašnji stavci 5. do 10. postaju stavci 6. do 11.

Članak 4.

U članku 248. stavku 1. točki 4. na kraju iza riječi "u toj točki" dodaju se riječi "te ovrhama u kojima je rješenje doneseno na temelju vjerodostojne isprave koji se čuvaju 10 godina,".

Članak 5.

U članku 257. stavku 1. u prvom redu iza riječi "općinski" dodaju se riječi "i županijski". U drugom redu iza riječi "županijskog" dodaju se riječi "odnosno Vrhovnog".

U istom stavku u zagradi iza riječi "imovine" dodaju se riječi "kaznena djela protiv maloljetnika, kaznena djela protiv mlađih punoljetnika, kaznena djela u zaštiti maloljetnika".

Članak 6.

U članku 420. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Na prijedlog predsjednika suda ministar će pravosuđa ukinuti odluku o uvođenju rada duljeg od redovitog radnog vremena, kad u sudu broj neriješenih predmeta dostigne šestomjesečni priljev ili kad se priljev predmeta znatno smanji u odnosu na prethodnu godinu ukupno ili za pojedinu vrstu predmeta, odnosno kad se osigura radni prostor za sve suce, službenike i namještenike sukladno mjerilima."

Članak 7.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 700-01/95-01/77
Urbroj: 514-05-04/1-98-2
Zagreb, 9. veljače 1998.

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.