Pravilnik o stalnim sudskim vještacima

NN 21/1998 (18.2.1998.), Pravilnik o stalnim sudskim vještacima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 84. stavka 3. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 3/94, 100/96 i 131/97), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova sudskog vještačenja, njihova prava i dužnosti, te visina nagrade i naknade troškova za rad vještaka.

UTVRĐIVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNOG SUDSKOG VJEŠTAKA

Članak 2.

Pravne osobe ispunjavaju uvjete za sudsko vještačenje:

- ako se utvrdi da su registrirane za obavljanje vještačenja za odgovarajuću djelatnost što dokazuju potvrdom nadležnog suda,

- ako je utvrđeno da njihovi zaposlenici ispunjavaju uvjete za stalnog sudskog vještaka, što se utvrđuje uvidom u rješenje o imenovanju i popis stalnih sudskih vještaka za područje odgovarajućeg suda.

Na način propisan stavkom 1. podstavkom 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se ispunjava li poseban zavod ili drugo tijelo znanstvene ustanove ili državnog tijela uvjete za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka.

Članak 3.

Fizička osoba ispunjava uvjete za stalnog sudskog vještaka ako se u postupku imenovanja utvrdi:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da nije osuđen zbog kaznenog djela koje je zapreka za prijam u državnu službu, dok traju pravne posljedice osude ili mu je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kad traži imenovanje za sudskog vještaka,

- da ima završen fakultet odnosno odgovarajuću školu,

- da je nakon završenog fakulteta odnosno odgovarajuće škole radio na poslovima u struci za koju se školovao i to najmanje 10 godina - ako je završio srednju školu, 8 godina - ako je završio višu školu i 5 godina - ako je završio fakultet.

Sposobnost se obavljanja poslova sudskog vještaka utvrđuje provjerom kod imenovanog stalnog sudskog vještaka odgovarajuće struke pod čijim je nadzorom dužan obaviti najmanje pet vještačenja, izraditi nalaz i mišljenje.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka liječnicima specijalistima sposobnost za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka utvrđena je položenim stručnim ispitom nakon provedenog specijalističkog staža.

Članak 4.

Ispunjavanje uvjeta za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka utvrđuje se nakon što kandidat podnese zahtjev za imenovanje.

Zahtjev može podnijeti i pravna osoba za svog zaposlenika pod uvjetom da je zaposlenik dao svoj pristanak u pisanom obliku.

Zahtjevu se prilaže životopis, dokaz o ispunjavanju uvjeta za imenovanje, potvrda nadležnog suda da nije pod istragom ili da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijam u državnu službu.

Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik će odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda uputiti kandidata stalnom sudskom vještaku kojeg predloži Hrvatsko društvo sudskih vjetšaka (u daljnjem tekstu: HDSV) ili druga strukovna udruga, na stručnu obuku koja ne može trajati dulje od jedne godine.

Članak 5.

Stručna će se obuka obavljati prema programu što će ga za svaku djelatnost odnosno struku izraditi HDSV odnosno odgovarajuća strukovna udruga, a za vještake medicinske struke Hrvatska liječnička komora.

Nakon obavljene stručne obuke udruge iz stavka 1. ovoga članka dužne su na temelju izvješća stalnog sudskog vještaka kod kojeg je kandidat bio na stručnoj obuci u roku od mjesec dana izraditi mišljenje u pisanom obliku o uspješnosti obavljene obuke i osposobljenosti kandidata za obavljanje poslova sudskog vještačenja predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda.

Članak 6.

Nakon provedenog postupka i prikupljenih dokaza predsjednik će odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda odlučiti o zahtjevu.

O zahtjevu se odlučuje rješenjem.

Protiv rješenja kojim je zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom određene struke odbijen dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Žalba se neposredno predaje ili se šalje poštom predsjedniku županijskog odnosno trgovačkog suda koji je donio rješenje, u dva primjerka s dva preslika rješenja.

Članak 7.

Imenovani vještak daje prisegu pred predsjednikom suda koji ga je imenovao za vještaka.

Sadržaj prisege glasi:

"Prisežem svojom čašću povjerena mi vještačenja obavljati savjesno i prema svom najboljem znanju, a svoje nalaze i mišljenja iznijeti točno, potpuno i objektivno sukladno propisima o vještačenju."

Stalni će sudski vještak prisegu potpisati.

Članak 8.

Stalni sudski vještak nakon proteka vremena na koje je imenovan za sudskog vještaka može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine.

Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koje je postavljen.

Uz zahtjev za ponovno imenovanje mora se dostaviti dokaz da nije pod istragom, da se ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijam u državnu službu, odnosno da je proteklo 10 ili više godina od izdržane ili oproštene kazne te nastupa zastare izvršenja kazne.

Predsjednik će suda kad utvrdi da nema zapreka za imenovanje donijeti rješenje o ponovnom imenovanju.

Ponovno imenovani stalni sudski vještak ne daje prisegu.

Članak 9.

Imenovanog vještaka razriješit će predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda:

- ako to sam zatraži,

- ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali uvjeti na temelju kojih je imenovan,

- ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela proglašen nesposobnim za obavljanje djelatnosti ili struke za koju je imenovan,

- ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost,

- ako stalni sudski vještak bude pravomoćno osuđen ili se protiv njega provede kazneni postupak zbog kaznenog djela navedenog u članku 15. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ili nekog drugog kaznenog djela koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,

- ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove vještačenja.

Protiv rješenja o razrješenju dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda, u dva primjerka s dva preslika rješenja.

Članak 10.

U postupku imenovanja i razrješenja stalnih sudskih vještaka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

POPIS VJEŠTAKA

Članak 11.

Pravne osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika unose se u Popis pravnih osoba za obavljanje poslova vještačenja prema obrascu broj 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.

Postavljeni stalni sudski vještaci unose se u Popis stalnih sudskih vještaka po pojedinim područjima vještačenja prema obrascu broj 2 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Popis stalnih sudskih vještaka koje imenuje predsjednik županijskog suda sastavlja se u županijskom sudu i dostavlja svim općinskim sudovima na području toga suda.

Popis stalnih sudskih vještaka koje imenuje predsjednik trgovačkog suda sastavlja se u tom trgovačkom sudu.

Članak 13.

Popisi se moraju voditi uredno i na vrijeme.

Ako pravna osoba prestane s radom ili prestane obavljati poslove sudskog vještačenja odnosno ako stalni sudski vještak umre, bude razriješen ili ako nije ponovno imenovan, ti podaci unose se u odgovarajući Popis, a zatim odgovarajući odjeljci precrtaju kosom crtom olovkom crvene boje.

Članak 14.

Županijski, trgovački i općinski sudovi objavit će na oglasnoj ploči obavijest o mogućnosti uvida stranaka u popis stalnih sudskih vještaka u uredu predsjednika suda.

Članak 15.

Županijski i trgovački sudovi dužni su dostaviti Ministarstvu pravosuđa svake godine najkasnije do 31. ožujka Popis stalnih sudskih vještaka i Popis pravnih osoba za obavljanje poslova vještačenja radi objavljivanja.

DUŽNOSTI

Članak 16.

Stalni sudski vještaci su dužni pridržavati se rokova određenih odlukom kojom im je vještačenje povjereno. Ako vještak iz objektivnih razloga ne može dovršiti vještačenje u zadanom mu roku dužan je podnijeti sudu najkasnije u roku od 8 dana prije isteka roka, izvješće o razlozima zbog kojih nije u mogućnosti dovršiti vještačenje, kratki prikaz rezultata do tada obavljenih radnji kao i navesti rok do kojega će obaviti vještačenje.

Članak 17.

U složenijim vještačenjima, u kojima je određen dulji rok za vještačenje, vještak je dužan podnijeti sudu svakog mjeseca od dana povjerenog mu vještačenja kratko izvješće o rezultatima do tada obavljenih radnji.

Vještaci su dužni čuvati službenu tajnu bez obzira na koji su je način doznali.

Članak 18.

Predsjednici županijskih odnosno trgovačkih sudova dužni su pratiti rad vještaka.

Rad vještaka dužni su pratiti i predsjednici općinskih sudova, kao i dužnosnici drugih tijela koja sudjeluju u sudskom postupku i o svojim zapažanjima obavještavati predsjednika županijskog odnosno trgovačkog suda.

Primjedbe na rad vještaka mogu podnijeti i stranke odnosno njihovi punomoćnici, te strukovne udruge. Primjedbe se podnose predsjedniku suda koji je imenovao vještaka.

Članak 19.

Vještaku koji ne poštuje sud ili stranke, ne preuzima dodijeljene mu predmete, ne opravda zašto u roku nije dovršio povjereno mu vještačenje, ili iz drugih ozbiljnih razloga, može se privremeno uskratiti vještačenje najmanje tri mjeseca a najdulje godinu dana.

Privremenu će uskratu predsjednik suda koji je imenovao vještaka naredbom proslijediti svim sucima suda u kojem je predsjednik kao i predsjednicima općinskih sudova.

PRAVA

Članak 20.

Za obavljeno vještačenje vještak ima pravo na nagradu. Nagradu utvrđuje sud prema posebnom cjeniku stalnih sudskih vještaka, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Nagrada se određuje u bodovima a vrijednost boda je 2,00 kune bruto.

Vrijednost boda će se izmijeniti ako se izmijene okolnosti koje su postojale u vrijeme donošenja ovoga Pravilnika.

Novu vrijednost boda utvrđuje ministar pravosuđa na poticaj HDSV ili po službenoj dužnosti.

Ako je nagrada obračunata u satima vještak je dužan uz račun dostaviti i obrazloženje svake stavke.

Članak 21.

Nagrada za vještačenje povjerenoj pravnoj osobi pripada toj pravnoj osobi.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenuje se i kada je vještačenje povjereno državnom tijelu, stručnoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koji to vještačenje ne obavljaju kao svoju registriranu djelatnost.

Članak 22.

Ovisno o složenosti predmeta vještačenja, kao i slučajevima kada je za obavljanje vještačenja potrebno posebno znanje, stručnost i iskustvo iznos nagrade iz cjenika vještačkih nagrada može se povećati do 100%.

Za rad pod otežanim uvjetima (noću od 22 do 06 sati, u iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima, na otvorenom prostoru i sl.), te za rad u dane tjednog odmora, državnog blagdana ili neradnog dana, iznos iz cjenika vještačkih nagrada uvećava se za 100%.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na određivanje nagrade stručnoj osobi kad u postupku daje traženo objašnjenje.

Članak 23.

Kada se sredstva za pojedine vrste vještačenja (obdukcije) osiguravaju pravnim osobama koje obavljaju poslove vještačenja unaprijed u državnom proračunu, visina tih sredstava utvrđuje se na osnovi mjerila propisanih u cjeniku vještačkih nagrada. Utvrđena visina sredstava povećava se za 150%.

Članak 24.

Kada za pojedine vrste vještačenja, koje obavljaju pravne osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika, postoji cjenik usluga, sud će odrediti nagradu za obavljeno vještačenje prema tom cjeniku.

NAKNADA TROŠKOVA VJEŠTACIMA

1. Putni troškovi

Članak 25.

Putni troškovi obuhvaćaju naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta gdje treba obaviti vještačenje kao i za povratak u prebivalište odnosno boravište. Ovi troškovi obuhvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta.

Sredstva javnog prometa u smislu ovoga Pravilnika su tramvaj, trolejbus, vlak, autobus, brod i zrakoplov.

Članak 26.

Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.

Visina naknade za prijevoz utvrđuje se na osnovi putne karte ili na drugi odgovarajući način.

Članak 27.

Na putnim pravcima na kojima ne prometuju sredstva javnog prometa ili ne prometuju u pogodno vrijeme ili je iz drugih razloga bilo nužno ne koristiti sredstvo javnog prometa, vještacima pripada naknada troškova u vidu kilometrine.

Visina se naknade obračunava prema broju prijeđenih kilometara po propisima koji se primjenjuju na suce suda koji vodi postupak.

Članak 28.

Ako je putovanje obavljeno vlastitim prijevoznim sredstvom visina naknade za prijevoz utvrđuje se na način propisan za suce suda koji vodi postupak.

2. Troškovi za hranu i smještaj

Članak 29.

Troškovi za hranu (u daljnjem tekstu: dnevnica) obuhvaćaju nužne izdatke za hranu za vrijeme zadržavanja vještaka izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta duljem od 8 sati računajući vrijeme potrebno za dolazak u mjesto gdje će izvršiti vještačenje kao i za povratak u mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta preko 8-12 sati vještaku pripada naknada u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme provedeno preko 12-24 sata cijela dnevnica, koju imaju suci suda koji vodi postupak.

Izdaci za smještaj (u daljnjem tekstu: noćenje) priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu do visine cijene noćenja u hotelu u istom mjestu koji se priznaje sucu.

3. Naknada za neostvarenu plaću odnosno zaradu

Članak 30.

Osobama stalno zaposlenim u državnom tijelu, stručnoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi pripada pravo na naknadu za neostvarenu plaću za vrijeme odsustvovanja s rada zbog odazivanja na poziv u svojstvu vještaka.

Članak 31.

Osobama iz članka 30. ovoga Pravilnika naknadu za neostvarenu plaću isplaćuje državno tijelo, stručna ustanova ili druga pravna osoba u kojem su zaposleni.

Poslodavci iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na povrat isplaćene naknade plaće od suda koji vodi postupak.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Postojeće pravne osobe, koje obavljaju poslove sudskog vještačenja, dužne su uskladiti svoje ustrojstvo i djelatnost s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Članak 33.

Predsjednici županijskih odnosno trgovačkih sudova dužni su provesti postupak imenovanja postavljenih stalnih sudskih vještaka u roku od šest mjeseci po odredbama ovoga Pravilnika. Na postavljene stalne sudske vještake neće se primijeniti odredbe ovoga Pravilnika o obvezatnoj stručnoj obuci prije imenovanja.

Stalnim sudskim vještacima, postavljenim po dosadašnjim propisima, prestaje svojstvo vještaka, danom imenovanja stalnih sudskih vještaka odgovarajuće struke po odredbama ovoga Pravilnika, odnosno nakon šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova sudskog vještačenja društvenih, pravnih i fizičkih osoba, te njihovim pravima i dužnostima ("Narodne novine" br. 44/81).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 710-06/96-01/01
Urbroj: 514-05-01-98-1
Zagreb, 12. veljače 1998.

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.


Obrazac br. 1
  (297 x 210 mm) 

_____________________
_____________________
   (obrazac i sjedište suda)

POPIS PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKOG VJEŠTAČENJA

Broj i datum

Red. br.

Naziv

Adresa i
broj
telefona

Djelatnost    vještačenja
  - struka  

akta o
osnivanju

rješenja o
upisu u sudski registar

Broj
sudskog
spisa i
datum
upisa

Broj
sudskog
spisa i
datum
brisanja

Primjedba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                          
                            
                          
                          


Obrazac br. 2
  (297 x 210 mm) 

_____________________
_____________________
   (obrazac i sjedište suda)

    Red.       br.  

  Prezime i ime  

  Adresa i broj  
telefona

   Zanimanje        Stručna    
     sprema  
     Struka      

Broj i
datum
rješenja o
  imenovanju  

Broj i
datum
rješenja o
  razrješenju  

  Primjedba  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                          
                          
                          
                          
                           
                          
                          

 

C J E N I K
STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA

Cbr. 1. Materijalni troškovi

1. Korištenje vlastitog vozila                       1 km = 30% cijene
                                                                  benzina od 98 oktana
                                                                  stvarna cijena

2. Javni prijevoz          

3. Cestarina, tunelarina, mostarina

trajekt, parkiranje                                      stvarni trošak

4. Dnevnica                                               u visini dnevnice suca

5. Hotelski račun                                       stvarni trošak kao i za
                                                                 suca

6. Prijepis - stranica teksta                        4 boda

- stranica tabela                                      10 bodova

7. Crtanje skica                                     30 do 100 bodova

8. Uredski materijal, omotnice,

preslike, papir, HPT i drugo                   stvarni trošak

Cbr. 2. Zajedničke odredbe za sve sekcije

                                                                       bodova

1. Pristup na glavnu raspravu                            100

2. Pristup na glavnu raspravu izvan sjedišta

vještaka do 50 km u jednom smjeru                 150

3. Pristup na glavnu raspravu izvan sjedišta

vještaka više od 50 km u jednom smjeru          200

4. Pribivanje raspravi koja traje dulje od dva
sata uz odgovarajuću stavku, pridodati
po satu                                                              70

5. Izradba pisanog nalaza i mišljenja                   150 do 4.000

6. Interdisciplinarno vještačenje                          150

7. Vrijednost radnog sata                                    35

8. Očevid s istražnim sucem                                po satu

Napomena: Ako se očevid obavlja izvan redovitog radnog vremena vrijednost sata uvećava se za:

- rad noću                           -40%

- rad subotom                      -25%

- rad nedjeljom                     -35%

- rad blagdanom                    -50%

Cbr. 3. Financijsko-računovodstvena sekcija

- obračun se vrši prema Cbr. 2.

Cbr. 4. Građevinska sekcija

                                                                          bodova

1. Izradba nacrta u mjerilu                                  50 do 300

2. Izradba troškovnika s dokaznicama mjera

po satu                                                              35

Cbr. 5. Sekcija Medicina

Klinička medicina                                             bodova

1. Pregled osoba i medicinske dokumentacije     140

2. Provedba dodatnih pretraga                             80

Sudska medicina                                                 bodova

1. Davanje nalaza i mišljenja                                 160

2. Obdukcija                                                        400 do 800

3. Obdukcija na terenu                                         750 do 1.200

Cbr. 6. Sekcija za promet i vozila

                                                                           bodova

1. Procjena štete na vozilu                                   170 do 300

2. Procjena vrijednosti vozila                                100

3. Utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila             100 do 250

Cbr. 7. Sekcija toksikologije

                                                                          bodova

1. Davanje nalaza i mišljenja                                160

2. Uvid u izvornu dokumentaciju izvan suda         po satu

Cbr. 8. Sekcija veterinarstva

                                                                          bodova

1. Pregled životinje i veterinarske
dokumentacije                                                    160

2. Provedba dodatnih pretraga                              80

Cbr. 9. Geodetska sekcija

- obračun se vrši prema Cbr. 2.

Cbr. 10. Sve ostale sekcije

- obračun se vrši prema Cbr. 2.