PRAVILNIK O ODRŽAVANJU I ZAŠTITI JAVNIH CESTA

NN 25/1998 (24.2.1998.), PRAVILNIK O ODRŽAVANJU I ZAŠTITI JAVNIH CESTA

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Ministar pomorstva, prometa i veza na temelju članka 14. stavka 3. i 4. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 100/96) donosi

PRAVILNIK

O ODRŽAVANJU I ZAŠTITI JAVNIH CESTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom pobliže se uređuju vrste, opseg i rokovi izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja javnih cesta (u daljnjem tekstu: ceste) te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

Članak 2.

Aktivnosti održavanja i zaštite cesta odvijaju se u okviru tehnološkog jedinstva cijelog sustava gospodarenja i upravljanja cestama i objektima te na strategiji razvitka i programu građenja i održavanja cesta, a temeljni preduvjeti su jedinstveni:

- referentni sustav označavanja cesta,

- baza cestovnih podataka,

- praćenje stanja cesta i objekata,

- modeli odlučivanja.

1. Ciljevi održavanja

Članak 3.

Osnovni ciljevi održavanja i zaštite cesta su:

- sprečavanje propadanja cesta,

- omogućavanje sigurnog odvijanja prometa,

- smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta,

- dovođenje ceste u projektirano stanje uzimajući u obzir izmjenjene potrebe prometa,

- zaštita ceste od korisnika i trećih osoba,

- zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa.

2. Standard održavanja cesta

Članak 4.

Standardom održavanja cesta određuju se normativi utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva i radne snage, za radove redovnog održavanja.

Primjenom standarda održavanja cesta u punom iznosu, osigurava se trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste.

Standard održavanja cesta priložen je ovom pravilniku i čini njegov sastavni dio.

3. Planiranje održavanja cesta

Članak 5.

Održavanje i zaštita cesta obavlja se na temelju godišnjeg plana održavanja.

Godišnji plan održavanja osobito sadrži:

- prikaz zatečenog stanja cesta na početku planskog razdoblja,

- određivanje razina prednosti održavanja cesta ,

- planirana ulaganja u održavanje cesta ovisno o zatečenom stanju cesta, utvrđenoj razini prednosti i standardu održavanja,

- prikaz očekivanog stanja cesta na kraju planskog razdoblja s obzirom na zatečeno stanje i planirana ulaganja.

4. Razine prednosti održavanja cesta

Članak 6.

Razina prednosti određuje se godišnjim planom iz članka 5. ovog pravilnika, za svaku cestu ili dionicu ceste ovisno o:

- vrsti ceste,

- namjeni ceste,

- prometnoj funkciji,

- obimu i vrsti prometa.

5. Provedba održavanja cesta

Članak 7.

Održavanje cesta planiraju, organiziraju i provode Hrvatska uprava za ceste i županijske uprave za ceste (u daljnjem tekstu: uprave za ceste), odnosno korisnik koncesije.

Za provedbu godišnjeg plana održavanja cesta izrađuje se operativni program radova održavanja cesta.

Operativni program izrađuje se posebno za održavanje cesta u zimskom razdoblju (plan rada zimske službe).

Operativnim programom radova određuju se potrebna financijska sredstva, materijali, količina i vrsta radova i rokovi izvršenja za svaku cestu ili dionicu ceste.

Članak 8.

Posebne uvjete za planiranje, organiziranje, provedbu, nadzor, kontrolu i evidenciju radova na održavanju i zaštiti cesta i objekata donosi Hrvatska uprava za ceste.

Uvjetima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se minimalna tehnička opremljenost, stručna osposobljenost i radno iskustvo pravnih i fizičkih osoba koje mogu obavljati poslove održavanja cesta, tehnološki postupak obavljanja radova, kvalitetu upotrebljenih materijala i način dokazivanja kvalitete izvedenih radova, obračun i primopredaju izvedenih radova i minimalni jamstveni rok za izvedene radove.

Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska uprava za ceste može donositi i smjernice, obvezne upute, normative i druge dokumente kojima se pobliže propisuje način i postupak izvođenja i evidencije pojedinih radova održavanja.

6. Vrste održavanja cesta

Članak 9.

Vrste održavanja cesta jesu:

- redovno održavanje,

- izvanredno održavanje.

Članak 10.

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Članak 11.

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a obavljaju se i radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Članak 12.

Tehnička dokumentacija radova izvanrednog održavanja mora biti izrađena u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima.

Dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka, ovisno o vrsti i složenosti zahvata, izrađuje pravna osoba ovlaštena za projektiranje ili odgovarajuća stručna osoba u okviru uprave za ceste.

II. NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA
I OBJEKATA

1. Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta

Članak 13.

Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta obavlja ophodarska služba.

Članak 14.

Ophodarska služba obavlja se na:

- auto-cestama.

- cestama s PGDP većim od 4.000 vozila/dan,

- ostalim cestama prema odluci nadležne uprave za ceste.

2. Pregled cesta i objekata

Članak 15.

Radi utvrđivanja stanja cesta i objekata obavljaju se: redovni, sezonski, godišnji, glavni i izvanredni pregledi javnih cesta i objekata.

a) Redovni pregledi cesta i objekata

Članak 16.

Redovni pregled obavlja se na svim cestama na kojima nije organizirana ophodarska služba i to:

- na državnim cestama najmanje jedanput tjedno,

- na županijskim cestama najmanje jedanput u dva tjedna,

- na lokalnim cestama najmanje jedanput u mjesec dana.

Članak 17.

U periodu odmrzavanja, jakih kiša ili u drugim slučajevima kad je ugrožena stabilnost ceste i sigurnost prometa (poplave, odroni, klizanje, podlokavanje, vododerine i sl.) redovne preglede treba provoditi u skladu sa procjenom ugroženosti javnih cesta i objekata te sigurnosti prometa na cestama.

b) Sezonski pregledi cesta i objekata

Članak 18.

Sezonski pregled obavlja se radi ustanovljenja stanja cesta i objekata i utvrđivanja njihovog oštećenja.

Stanje cesta se utvrđuje neposrednim pregledom i korištenjem odgovarajuće mjerne opreme.

Sezonski pregled obavlja se u pravilu nakon zimskog razdoblja, a prema potrebi i u jesen.

c) Godišnji pregledi objekata

Članak 19.

Godišnji pregled objekata obavlja se najmanje jedanput u dvije godine.

Vizualno se pregledavaju svi dijelovi objekta, u pravilu bez razaranja.

d) Glavni pregledi objekata

Članak 20.

Glavni pregled obavlja se najmanje jedanput u šest godina. U godini u kojoj se obavlja glavni pregled, godišnji pregled se izostavlja.

Glavne preglede obavljaju stručne osobe iz uprave za ceste, te stručne osobe zaposlene u specijaliziranim stručnim organizacijama ili ustanovama.

Članak 21.

Glavni pregled je detaljan pregled svih dijelova objekta, uz potrebne izmjere i ispitivanja.

Uređaji i oprema koji se koriste za glavni pregled moraju omogućiti pregled svih dijelova objekta, a ispitivanja treba provesti s najmanje razaranja.

e) Izvanredni pregledi cesta i objekata

Članak 22.

Izvanredni pregled dijela ceste ili objekta obavlja se:

- nakon izvanrednih događaja (elementarne nepogode, teže nezgode i oštećenja, eksplozije, slijeganja i klizanja),

- prije i nakon prolaza izvanrednih tereta, ukoliko je to predviđeno izdanom dozvolom,

- pri kraju jamstvenog roka nove ceste ili objekta.

Članak 23.

Hrvatska uprava za ceste donosi:

- pravila i tehničke uvjete za obavljanje ophodarske službe,

- pravila i tehničke uvjete za obavljanje redovnih, sezonskih, godišnjih, glavnih i izvanrednih pregleda cesta i objekata,

- pravila jednoznačnog lociranja podataka o cestama i vođenja baze cestovnih podataka.

Pravilima i tehničkim uvjetima posebno se utvrđuje način i postupak pregleda, oprema i osoblje za obavljanje pregleda, dokumentacija o pregledima i način obrade i pohranjivanja dobivenih podataka.

III. REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

1. Vrste radova

Članak 24.

Redovno održavanje cesta obuhvaća slijedeće radove:

- čišćenje (kolnika, sustava za odvodnju, cestovnog zemljišta, opreme i dr.),

- košnju trave i uklanjanje granja,

- obnovu i izradu oznaka na kolniku,

- ličenje kilometarskih oznaka, stupova prometnih znakova i nosača rasvjetnih tijela,

- popravak antikorozivne zaštite zaštitnih i drugih ograda,

- popravak i zamjenu uređaja, opreme i prometne signalizacije na cesti,

- uređenje sustava za odvodnju (jaraka, rigola, drenaža i drugo),

- uređenje bankina (planiranje i poravnavanje),

- uređenje i mjestimični popravci pokosa usjeka ili nasipa, potpornih i obložnih zidova,

- mjestimični popravci betonskih pasica i rubnjaka,

- popravci lokalnih oštećenja kolnika (udarnih jama, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, zaglađenih površina zastora, oštećenih rubova i razdjelnica betonskog kolnika),

- hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa,

- osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima,

- održavanje oznaka referentnog sustava označavanja cesta,

- uređenje cestovnog zemljišta,

- ostali radovi.

2. Održavanje kolnika

Članak 25.

Redovno održavanje kolnika i prometnih površina izvan kolnika, koje čine cestu, podrazumijeva sve radove na čišćenju površina i otklanjanju oštečenja tih djelova ceste,

Članak 26.

Čišćenje kolnika podrazumijeva uklanjanje materijala osulina, odrona, pojedinačnog kamenja, masnih mrlja, blata, smeća i drugih materijala i predmeta koji ugrožavaju sigurnost prometa.

Čišćenje prometnih površina izvan kolnika (parkirališta, odmorišta i sl.) podrazumijeva uklanjanje predmeta i materijala s tih površina te čišćenje objekata i naprava na njima (sanitarije, košare za otpatke i dr.) s kojima upravlja odnosno gospodari uprava za ceste.

Članak 27.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na kolniku obavljaju se s uporabom materijala koji odgovaraju postojećem kolniku.

Ako popravak kolnika zbog vremenskih prilika nije moguće izvesti na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka, kolnik se mora privremeno popraviti do sticanja uvjeta za izvođenje takve vrste radova.

Pri takvim privremenim popravcima mogu se upotrebljavati i drugi primjereni materijali.

Udarne jame zatvaraju se odmah a najkasnije 48 sati po saznanju.

Članak 28.

Popravcima iz članka 27. ovoga pravilnika potrebno je ravnost popravljenih mjesta prilagoditi ravnosti kolnika.

Rubovi popravljenih mjesta moraju biti uzdužni odnosno pravokutni u odnosu na osovinu ceste.

Popravci asfaltnih površina koji zahtijevaju više radnih faza moraju biti završeni u cijelosti tokom radnog dana te se smiju prekidati u pojedinim fazama samo tada, ako to zahtijeva tehnološki postupak.

Članak 29.

Razmekšane asfaltne površine, na čiju površinu izlazi bitumen, potrebno je posipati s odgovarajućim kamenim materijalom

.Članak 30.

Uzdužne i poprečne pukotine na betonskim te veće pukotine na svim vrstama sličnih kolnika treba zapuniti s odgovarajućom masom.

Članak 31.

Ako redovno održavanje na dijelu ceste s intenzivnim prometom, ometa odvijanje prometa, radovi se moraju obaviti u vremenu manjeg intenziteta prometa.

Oštećene rubne trake i rubnjake potrebno je popraviti, odnosno zamjeniti, a spojnice zatvoriti.

Članak 32.

Iskop na javnoj cesti radi polaganja instalacija i vodova, mora se izvesti tako, da je oštećenje trupa ceste i kolničke konstrukcije što manje.

Popravak ceste na mjestu prekopa, mora se izvesti u skladu s posebnim uvjetima koje utvrđuje uprava za ceste, na način da se izbjegne naknadno slijeganje na mjestu prekopa, a kolnička konstrukcija mora biti izvedena od materijala koji odgovara zatečenom kolniku ceste.

Članak 33.

Radilište iz članka 32. potrebno je osigurati odgovarajućom signalizacijom i opremom.

Potpunu sanaciju prekopa potrebno je izvršiti odmah, po prestanku razloga zbog kojih je izveden prekop i ukloniti svu privremenu signalizaciju.

3. Održavanje bankina

Članak 34.

Održavanjem bankina potrebno je osigurati da kota bankina bude u razini kolnika ili najviše 3 cm ispod te razine.

Bankina na višoj strani kolnika mora imati poprečni nagib na vanjsku stranu, ne manji od 4% niti veći od 8%.

Kod bankine na nižoj strani kolnika nagib mora biti kao i poprečni nagib kolnika. ali ne manji od 4% za stabiliziranu, odnosno 7% za nestabiliziranu bankinu.

Bankina mora biti odgovarajuće zbijena.

4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa

Članak 35.

Pokosi nasipa i usjeka održavaju se tako da se osigura propisani nagib i oblik.

Nestabilno kamenje i manji odroni zemlje koji pokazuju tendenciju odvajanja ili klizanja, moraju se skidati s pokosa usjeka i zasjeka kad se pojava uoči.

Članak 36.

Oštećene žičane mreže i druge naprave za sprečavanje padanja kamenja i odrona na kolnik ceste, treba popraviti, najkasnije u roku od trideset dana po uočenju oštećenja.

5. Održavanje objekata za odvodnju

Članak 37.

Čišćenje, po potrebi i produbljivanje cestovnih i odvodnih jaraka na propisani profil i uzdužni pad obavlja se tako, da se omogući nesmetana odvodnja s područja cestovnog zemljišta. Čišćenje rigola, vodolovnih grla, taložnica, separatora i sličnih građevina, obavlja se stalno tako da se osigura nesmetana odvodnja.

Spriječavanje pritjecanja vode na kolnik sa strane (s pristupnih puteva, dvorišta, itd.), te spriječavanje stvaranja vododerina na kolniku i bankinama treba izvršiti odmah. a najkasnije 30 dana po saznanju.

Članak 38.

Održavanje slobodnog profila propusta uklanjanjem nanosa, raslinja, granja i sl. treba obavljati stalno.

Popravak podlokanog temelja, odnosno ležišta propusta treba obaviti odmah.

Članak 39.

Popravak i obnova opločenja dna jarka i površine ispred ulaza i izlaza propusta, obavlja se tijekom redovnog održavanja.

Članak 40.

Procjednice i drenažne cijevi treba kontrolirati najmanje dva puta godišnje (u proljeće i jesen), za vrijeme otapanja snijega i neposredno poslije jakih kiša.

Dotrajale procjednice i drenažne cijevi potrebno je obnoviti tijekom redovnog održavanja.

Članak 41.

Uništeni ili nestali poklopac revizionog okna ili slivničke rešetke na cesti, potrebno je zamijeniti odmah po saznanju ili otvor osigurati na odgovarajući način.

6. Održavanje opreme ceste

a) Ograde i smjerokazni stupići

Članak 42.

Oštećene ograde (zaštitne, žičane, pješačke i dr.), treba popraviti najkasnije u roku od deset dana po uočenom oštećenju.

Uništene ograde i smjerokazne stupiće treba zamijeniti odmah.

Ograde i smjerokazne stupiće treba čistiti i ispravljati stalno, a osobito poslije zimskog razdoblja.

Zaštitne i druge ograde treba ličiti prema potrebi.

b) Kolobrani i granično kamenje

Članak 43.

Kolobrane i granično kamenje treba čistiti, popravljati i dopunjavati stalno, a ličiti po potrebi..

c) Vertikalna prometna signalizacija

Članak 44.

Prometne znakove treba održavati čistim, a nagnute i porušene znakove, treba ispravljati odmah.

Uništeni prometni znakovi opasnosti i zabrane na cesti moraju se zamjeniti odmah, a ostali u roku od 10 dana.

Zamjena ili obnova dotrajalih znakova, obavlja se prema potrebi.

d) Oznake na kolniku

Članak 45.

Na svim cestama sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera, gdje to dozvoljava širina kolnika, prometne trake moraju biti razgraničene središnjom crtom.

Istrošene oznake na kolniku (horizontalna signalizacija) treba obnavljati prema potrebi i to:

- za glavne turističke pravce najkasnije do 15. lipnja,

- za sve ostale ceste tijekom redovnog održavanja, a najkasnije do početka zimske službe.

Na dijelovima ceste, na kojima se u toku godine obavi obnova kolnika, oznake na kolniku moraju se povući odmah nakon obnove.

e) Privremena prometna signalizacija

Članak 46.

Prometni znakovi i ostala privremena oprema na cesti, koja je bila postavljena pri određenim aktivnostima na javnoj cesti, mora se odstraniti odmah, po prestanku razloga zbog kojih je i bila postavljena.

f) Svjetlosna prometna signalizacija

Članak 47.

Svjetlosnu prometnu signalizaciju treba popraviti odmah, uništenu zamjeniti u najkraćem mogućem roku, a programe rada usklađivati s prometnim potrebama.

Čišćenje i pranje rasvjetnih tijela te ličenje stupova i nosača semaforskih uređaja, obavlja se prema potrebi.

g) Dinamička prometna signalizacija

Članak 48.

Dinamičku prometnu signalizaciju treba popraviti u roku od 30 dana, a do njene obnove postaviti odgovarajuću statičku prometnu signalizaciju.

h) Ogledala

Članak 49.

Ogledala se moraju čistiti stalno, a razbijena i dotrajala zamijeniti u najkraćem roku.

i) Rasvjeta

Članak 50.

Rasvjeta na cesti održava se redovito, a uništeni dijelovi sustava zamjenjuju se odmah.

Ličenje nosača rasvjetnih tijela obavlja se prema potrebi.

j) Instalacije, uređaji i oprema

Članak 51.

Instalacije, uređaji i oprema (telekomunikacije, automatska naplata cestarine, kontrola, nadzor i upravljanje prometom, protupožarna i druga zaštita, uređaji za kontrolu osovinskog opterećenja, brojači prometa, senzori i drugo), održavaju se redovito, a uništeni dijelovi sustava zamjenjuju se odmah.

7. Košenje trave i održavanje zelenila

Članak 52.

Na bankinama i razdjelnom pojasu cesta košnja trave obavlja se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje (do kraja mjeseca svibnja odnosno mjeseca rujna).

Na bankinama i razdjelnom pojasu cesta na kojima su postavljeni smjerokazni stupići, kilometarske oznake i odbojne ograde, trava i korov ne smiju prelaziti visinu od 25 cm.

Košenje trave na pokosima nasipa, usjeka i u cestovnim i odvodnim jarcima iza odbojne ograde i na ostalom zemljištu (uz odmorišta, cestovne objekte i dr) obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Članak 53.

Živicu, grmlje i krošnje drveća koje se nalazi na zemljišnom pojasu treba održavati u skladu s hortikulturnom tehnologijom, tako da ne zaklanjaju prometnu signalizaciju, ne umanjuju preglednost ceste, ne ulaze u gabarit ceste, odnosno da svojim položajem i stanjem ne ugrožavaju sigurnost prometa.

8. Redovno održavanje objekata (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, propusta, tunela, galerija i sl.)

Članak 54.

U redovno održavanje objekata spadaju posebno:

a/ Čišćenje:

- prometnih, pješačkih i ostalih površina gornjih ploha objekta

- rigola, dilatacija, slivnika, ležajnih klupa

- ostalih pristupačnih dijelova objekta

- neposrednog prostora ispod i uz objekt

- korita vodotoka od granja i ostalog materijala koji ugrožava objekt

b/ Popravak:

- oštećenja na kolniku, pješačkim stazama i ostalim površinama

- manjih oštećenja ograde, odbojnika, rubnjaka

- manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim, čeličnim, drvenim ili drugim dijelovima mosta

- manjih početnih ili uznapredovalih oštećenja antikorozivne zaštite

- ostalih manjih oštećenja na pristupačnim dijelovima mosta

- prijelaza s objekta na nasip

- čunja nasipa odnosno obloga čunja i krila

- manjih oštećenja korita vodotoka

- podlokanih mjesta stupova i upornjaka.

Članak 55.

Kamen, zemlju i drugi materijal iznad portala tunela ili iznad portalnog potpornog zida, koji bi mogao pasti na kolnik, treba stalno odstranjivati.

Članak 56.

Hidroizolaciju tunelske obloge, treba redovno kontrolirati te na mjestima procurivanja vode izvršiti kaptažu i popravak.

Članak 57.

Ledene sige na svodu tunelske obloge moraju se odmah odstraniti.

Članak 58.

U tunelu treba svakih 4 do 5 godina, oličiti tunelsku oblogu do visine najmanje 4,5 m od kolnika.

Članak 59.

Na potpornim i obložnim zidovima treba kontrolirati funkcioniranje drenaže, procjednica rigola i odvodnih kanala te iste održavati i čistiti.

Članak 60.

Oštećene dijelove zidova treba popraviti uz izvedbu kvalitetnog spoja.

Čišćenje dilatacija i sljubnica, punjenje pukotina i sljubnica te nadomještanje ispalog kamenja na potpornim i obložnim zidovima treba obaviti prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Članak 61.

Srušene, oštećene i deformirane dijelove suhozida ili gabiona treba popraviti s odgovarajućim materijalom.

Članak 62.

Oštećenja koja direktno ugrožavaju sigurnost prometa i koja nije moguće odmah sanirati, označavaju se odgovarajućom prometnom signalizacijom.

9. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima

Članak 63.

Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa, za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.

Članak 64.

Cesta, se u smislu ovog pravilnika, smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom o prometovanju vozila u zimskim uvjetima.

Članak 65.

Uprava za ceste, odnosno korisnik koncesije planira, organizira i provodi zimsku službu.

Članak 66.

Radi provedbe zimske službe uprave za ceste izrađuju operativni program radova održavanja cesta u zimskom razdoblju (u daljnjem tekstu: operativni program).

Operativni program iz stavka 1. ovoga članka mora biti u skladu s godišnjim planom održavanja iz članka 5. ovoga pravilnika i obuhvaća cijelo zimsko razdoblje (od 01. studenog tekuće godine do 15. travnja naredne godine).

Članak 67.

Operativni program iz članka 66. ovoga pravilnika sadrži osobito:

- mjesta pripravnosti zimske službe,

- stupnjeve pripravnosti,

- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmještaj po mjestima pripravnosti,

- redosljed izvođenja radova, uzimajući u obzir planom utvrđene razine prednosti (članak 6. pravilnika),

- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,

- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,

- uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila.

- sistem veza,

- procjenu troškova zimske službe,

- obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.

Članak 68.

Pod radovima održavanja u zimskim uvjetima razumijevaju se osobito:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,

- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,

- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa, zapuha i lavina,

- čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije,

- obilježavanje rubova kolnika,

- osiguravanje odvodnje s kolnika,

- uklanjanje vozila s kolnika ceste,

- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela ceste,

- obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti cesta.

Članak 69.

Zimska služba djeluje uvođenjem stupnjeva pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i geografsko-klimatskim značajkama područja.

Članak 70.

Prvi stupanj pripravnosti, uvodi se s početkom rada zimske službe, a prema operativnom programu .

Uvodi se stalno dežurstvo u mjestima pripravnosti, uspostavlja se stalna veza u skladu s programom rada, te se osigurava odgovarajući potreban broj ljudstva i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe.

Članak 71.

Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0oC, uz mogućnost oborina te pojave poledice.

Vrše se preventivni radovi na sprečavanju poledice na opasnim mjestima a obavezno:

- na punom profilu autoceste,

- na dionicama državnih i županijskih cesta s uzdužnim nagibom većim od 4% i horizontalnim krivinama polumjera manjeg od 300 metara,

- na kolnicima mostova i propusta,

- na raskrižjima, željezničko-cestovnim prijelazima u istoj razini i prilazima benzinskim postajama,

- na drugim dionicama ceste prema operativnom planu rada zimske službe,

- po potrebi vrši se uklanjanje snijega s kolnika.

Članak 72.

Treći stupanj pripravnosti zimske službe uvodi se kad se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtijeva posebne radove uklanjanja snijega s kolnika.

Članak 73.

Četvrti stupanj pripravnosti uvodi se kad sniježne oborine, uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije, nisu dovoljni za uklanjanje snijega.

U tim uvjetima, u pravilu se cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

Članak 74.

Redoslijed obavljanja radova na cestama ovisi o utvrđenim razinama prednosti, u smislu odredbe članka 6. ovoga pravilnika.

Članak 75.

Na cestama, koje su operativnim programom zimske službe svrstane u ceste prve razine prednosti, radovi na osiguranju prohodnosti se moraju dovršiti u roku od pet sati u nizinskom odnosno osam sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina.

Članak 76.

Na ostalim državnim, županijskim i lokalnim cestama prohodnost se mora osigurati najkasnije u roku dvadesetčetiri sata od trenutka prestanka padavina.

Članak 77.

Operativnim programom zimske službe mogu se pojedine ceste ili dijelovi cesta predvidjeti u redoslijed osiguranja prohodnosti i nakon dvadesetčetiri sata, ako je to opravdano važnošću ceste, geografsko-klimatskim uvjetima i mogućnostima uprave za ceste.

Članak 78.

Hrvatska uprava za ceste donosi:

- pravila i tehničke uvjete za obavljanje zimske službe,

- pravila i tehničke uvjete za izradu operativnog programa zimske službe.

Pravilima i tehničkim uvjetima utvrđuje se minimalna tehnička opremljenost, stručna osposobljenost i radno iskustvo pravnih i fizičkih osoba koje mogu obavljati radove zimske službe, tehnološki postupak obavljanja radova posebno na sprečavanju poledice i uklanjanju snijega s kolnika, kvalitetu materijala za posipanje, obračun radova te ostale uvjete.

Članak 79.

Uprave za ceste dužne su operativni program rada zimske službe dostaviti Ministarstvu pomorstva, prometa i veza najkasnije do 15. listopada tekuće godine.

Uprave za ceste dužne su međusobno uskladiti svoje programe posebno u pogledu osiguranja prohodnosti cesta i planiranju alternativnih pravaca u slučaju zatvaranja ceste za promet.

IV. IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA

Članak 80.

Izvanredno održavanje cesta posebno obuhvaća:

- obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora

- ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje,

- mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste,

- poboljšanje sustava odvodnje ceste,

- zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste (kilometarski i smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste,

- saniranje odrona, popuzina i manjih klizišta ,

- ublaživanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,

- sanaciju potpornih i obložnih zidova,

- zaštitu ceste od podlokavanja,

- radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od sniježnih zapuha,

- pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina, uređenje poprečnih nagiba , stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa,

- uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme) bez većih konstrukcijskih zahvata

- poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza, prijelaza u naseljima, prijelaz preko željezničkih pruga u nivou

- obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste.

Članak 81.

Izvanredno održavanje objekata posebno obuhvaća:

- zamjenu kolnika

- zamjenu hidroizolacije

- popravak ili zamjenu rasponske konstrukcije, stupova i upornjaka

- popravak ili zamjenu sustava za odvodnju,

- popravak ili zamjenu ležajeva

- popravak ili zamjenu prijelaznih naprava

- uređenje prijelaza na nasip

- zaštitu stupova i upornjaka od podlokavanja

- cjelovitu antikorozivnu zaštitu

- sanaciju i zaštitu betonskih površina

- zamjenu i obnovu propusta i mostova do 10 m raspona.

- sanaciju tunelske obloge

- sanaciju i obnovu zidova.

V. KVALITETA OBAVLJANJA RADOVA NA ODRŽAVANJU CESTA I OBJEKATA

Članak 82.

Radovi na održavanju cesta obavljaju se primjenom suvremene tehnologije i mehanizacije, a u vrijeme kad su za takve radove najpovoljniji vremenski uvjeti.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, radove koji se izvode radi otklanjanja stanja na cesti i objektima koji neposredno ugrožavaju sigurnost prometa, treba obaviti odmah, odnosno u najkraćem vremenu.

Članak 83.

Za održavanje cesta i objekata upotrebljavaju se materijali koji odgovaraju zahtjevima propisanim hrvatskim normama i odgovarajućim pravilnicima i tehničkim uvjetima za radove na cestama.

Kvaliteta upotrijebljenih materijala i izvedenih odgovarajućih radova dokazuje se uvjerenjem o kvaliteti u skladu s tehničkim propisima.

Članak 84.

Rokovi za izvođenje radova održavanja cesta, ukoliko nisu određeni ovim pravilnikom, utvrđuju se godišnjim planom održavanja, u skladu s razinama prednosti cesta.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 85.

Novčanom kaznom od 7.000,00 do 15.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj uprava za ceste odnosno korisnik koncesije.

1. ako ne vrše popravke udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na kolniku (članak 27.)

2. ako popravak ceste na mjestu prekopa ne izvedu u skladu s posebnim uvjetima Uprave za ceste (članak 32. stavak 2.)

3. ako korektnu sanaciju prekopa ne izvede najkasnije 48 sati po prestanku razloga zbog kojih je napravljen (članak 33. stavak 2.)

4. ako nestabilno kamenje i manje odrone zemlje koji imaju tendenciju odvajanja i klizanja ne skinu s pokosa odmah po uočenju (članak 35. stavak 2.)

5. ako oštećene žičane mreže i druge naprave za spriječavanje padanja kamenja i odrona na kolnik ceste ne poprave u propisanom roku (članak 36.)

6. ako objekte odvodnje ceste, te pritjecanje voda cesti ne održavaju tako da je uredna odvodnja te da se dijelovima ceste i prometu ne nanosi šteta (članak 37.)

7. ako odmah po uočenju ne izvrše popravak podlokanog temelja, odnosno ležišta propusta (članak 38. stavak 2.)

8. ako odmah po uočenju ne zamijene uništeni ili nestali poklopac revizionog okna ili slivničke rešetke na cesti (članak 41.)

9. ako uništeni prometni znak opasnosti i zabrane na javnoj cesti ne zamjene odmah (članak 44. stavak 2.)

10. ako ne uklone privremenu prometnu signalizaciju postavljenu pri određenim aktivnostima nakon završetka radova (članak 46.)

11. ako svjetlosnu prometnu signalizaciju ne održavaju ispravnom (članak 47.)

12. ako dinamičku prometnu signalizaciju ne poprave u roku od 30 dana, odnosno ne postave odgovarajuću statičku prometnu signalizaciju (članak 48.)

13. ako ogledala u funkciji prometa ne održavaju ispravnim (članak 49.)

14. ako redovno ne kontroliraju hidroizolaciju tunelske obloge i na mjestima procurivanja vode ne izvrše popravak (članak 56.)

15. ako ne odstrane odmah po pojavi ledene sige na svodu tunelske obloge (članak 57.)

16. ako se oštećenja koja direktno ugrožavaju sigurnost prometa ne označavaju odgovarajućom prometnom signalizacijom (članak 62.) .

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u upravi za ceste odnosno koncesijskom društvu novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 86.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj uprava za ceste odnosno korisnik koncesije:

1. ako izvodi radove izvanrednog održavanja bez odgovarajuće tehničke dokumentacije (članak 11. i 12.)

2. ako se ne obavlja ophodarska služba (članak 14.)

3. ako ne obavljaju redovne preglede (članak 16. i 17.)

4. ako ne obavljaju sezonske preglede cesta i objekata (članak 18.)

5. ako ne obavljaju godišnje preglede objekata (članak 19.)

6. ako ne obavljaju glavne preglede objekata (članak 20. i 21.)

7. ako ne obavljaju izvanredne preglede cesta i objekata (članak 22.)

8. ako ne vrše čišćenje kolnika i prometnih površina izvan kolnika (članak 26.)

9. ako radove na sanaciji udarnih jama, oštećenja i drugih opasnih mjesta ne izvodi u skladu s odredbom članka 28.

10. ako razmekšane asfaltne površine na koje izlazi bitumen ne posipaju primjerenim kamenim materijalom (članak 29.)

11. ako uzdužne i poprečne pukotine na betonskim, te veće pukotine na svim vrstama sličnih kolnika ne zapuni odgovarajućom masom u propisanom roku (članak 30.)

12. ako radove redovnog održavanja na dijelovima cesta s intenzivnim prometom izvode u vremenu intenzivnog prometa (članak 31. stavak 1.)

13. ako oštećene rubne trake i rubnjake ne poprave u propisanom roku (članak 31. stavak 2.)

14. ako održavanje bankina ne vrše u skladu s odredbom članka 34.

15. ako na pokosima nasipa i usjeka ne održavaju propisani nagib i oblik (članak 35. stavak 1.)

16. ako stalno ne održavaju čistim slobodni profil propusta (članak 38.)

17. ako odmah po uočenju potrebe, ne izvrše popravak i obnovu opločenja dna jarka i površine ispred ulaza i izlaza propusta (članak 39.)

18. ako ne vrše kontrolu i održavanje drenažnih cijevi (članak 40.)

19. ako oštećene i uništene ograde (zaštitne, žičane, pješačke i dr.) i smjerokazne stupiće ne poprave u propisanom roku (članak 42.)

20. ako prometne znakove ne održavaju čistim i ako ne ispravljaju nagnute znakove (članak 44. stavak 1.)

21. ako zamjenu i obnovu dotrajalih znakove ne obave u propisanom roku (članak 44. stavak 3.)

22. ako na javnoj cesti za promet u oba smjera nisu prometne trake razgraničene središnjom linijom (članak 45. stavak 1.)

23. ako ne obnove istrošene oznake na kolniku (horizontalnu signalizaciju)

- za glavne turističke pravce do 15. lipnja

- za sve ostale ceste tijekom redovnog održavanja, a najkasnije do početka zimske službe (članak 45. stavak 2.)

24. ako na dijelovima ceste, na kojima se u tijeku godine obavi obnova kolnika odmah nakon obnove ne povuku oznake na kolniku (članak 45. stavak 3.)

25. ako rasvjetu na cesti ne održavaju (članak 50.)

26. ako instalacije, uređaje i opremu (telekomunikacije, automatska naplata cestarine, kontrola, nadzor i upravljanje prometom, protupožarna i druga zaštita, uređaji za kontrolu osovinskog opterećenja, brojači prometa, senzori i drugo) ne održavaju ispravnim (članak 51.)

27. ako ne vrše košnju trave (članak 52. stavak 1.)

28. ako živicu, grmlje i krošnje drveća koje se nalaze u zemljišnom pojasu ne održavaju u skladu s hortikulturnom tehnologijom (članak 53.)

29. ako stalno ne vrše odstranjivanje kamena, zemlje, drugih materijala iznad portala tunela koji bi mogli pasti na kolnik (članak 55.)

30. ako ne liče tunelsku oblogu (članak 58.)

31. ako na potpornim i ubložnim zidovima tunela ne kontroliraju funkcioniranje drenaže, procjednica, rigola i odvodnih kanala i ako ih ne održavaju čistim (članak 59.)

32. ako ne poprave oštećene zidove tunela (članak 60.)

33. ako ne vrše čišćenje dilatacija i sljubnica, punjenje pukotina i sljubnica, te nadomještanje ispalog kamenja na potpornim i obložnim zidovima (članak 60. stavak 2.)

34. ako srušene, oštećene i deformirane dijelove suhozida i gabiona ne poprave (članak 61.)

35. ako ne izrade operativni program radova održavanja u zimskim uvjetima (članak 66.)

36. ako nisu osigurani planirani kapaciteti za pojedine stupnjeve pripravnosti i ako se ne izvode preventivni radovi zimskog održavanja (članak 70, 71. i 72)

37. ako za četvrti stupanj pripravnosti nisu poduzete propisane radnje (članak 73.)

38. ako radovi na osiguranju prohodnosti nisu dovršeni na cestama prve razine prohodnosti u roku 5 sati u nizinskom dijelu, odnosno u roku 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padanja oborina (članak 75.)

39. ako na ostalim državnim, županijskim i lokalnim cestama ne osiguraju prohodnost u roku 24 sata od trenutka prestanka padavina (članak 76.)

40. ako ne dostave operativni program rada zimske službe Ministarstvu pomorstva, prometa i veza (članak 79. stavak 1.)

41. ako ne usklade međusobne programe u pogledu osiguranja prohodnosti cesta i planiranju alternativnih pravaca u slučaju zatvaranja ceste za promet (članak 79. stavak 2.)

42. ako za materijale upotrijebljene za radove i za izvedene radove nemaju uvjerenja o kvaliteti u skladu s tehničkim propisima (članak 83.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u upravi za ceste odnosno koncesijskom društvu novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna.

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 87.

Akte iz članka 8. i 78. ovoga pravilnika Hrvatska uprava za ceste donijet će u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 88.

Uprave za ceste dužne su donijeti program uspostave jedinstvenog referentnog sustava u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 89.

Uprave za ceste, godišnje planove održavanja cesta dostavljaju Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, najkasnije do 01. prosinca za narednu godinu.

Članak 90.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o održavanju i zaštiti cesta ("Narodne novine", broj 14/91).

Članak 91.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/69
Urbroj: 530-01-97-1
Zagreb,

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.