Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne sk

NN 29/1998 (4.3.1998.), Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne sk

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na osnovi članka 27. stavka 3., članka 36. stavka 2. i članka 78. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97), ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O ODOBRAVANJU POMOĆI ZA UZDRŽAVANJE U OBLIKU ZAJMA, MJERILA I OBILJEŽJA STANA POTREBNOG ZA ZADOVOLJAVANJE OSNOVNIH STAMBENIH POTREBA SAMCA ILI OBITELJI I O ODOBRAVANJU POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje ostvarivanje prava i to:

1. Uvjeti i način za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje u obliku zajma.

2. Mjerila i obilježja stana potrebnih za zadovoljavanje osnovnih potreba samca ili obitelji.

3. Uvjeti i način odobravanja drugih pomoći iz socijalne skrbi.

II. UVJETI I NAČIN ZA OSTVARIVANJA PRAVA NA POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE U OBLIKU ZAJMA

Članak 2.

Radi ostvarivanja prava na pomoć za uzdržavanje u obliku zajma samac ili obitelj podnose zahtjev nadležnom centru za socijalnu skrb koji donosi rješenje.

Ugovor zaključuju centar za socijalnu skrb kao zajmodavac i samac odnosno odrasla osoba koja predstavlja obitelj (u daljnjem tekstu: predstavnik obitelji) koju odredi centar za socijalnu skrb, kao zajmoprimca.

Članak 3.

Pomoć za uzdržavanje u obliku zajma može se odobriti samcu ili obitelji zaključenjem ugovora o zajmu na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.

Rješenjem centra za socijalnu skrb se utvrđuje da podnositelj zahtjeva ispunjava Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) propisane uvjete, kao i visina odobrene pomoći u obliku zajma, rok na koji se ugovor zaključuje, način i rok vraćanja zajma, te način osiguravanja potraživanja isplaćenog zajma.

Članak 4.

Visina pomoći za uzdržavanje u obliku zajma utvrđuje se u mjesečnom iznosu u visini sredstava za uzdržavanje prema članku 16. stavak 2. i 3. Zakona i može se isplaćivati najdulje do jedne godine.

Članak 5.

Ugovor o zajmu može se iznimno produžiti dodatkom ugovora na zahtjev zajmoprimca ako se prije isteka ugovorenog roka nisu promijenile okolnosti zbog kojih je zajmoprimcu odobren zajam, a izvjesno je da će navedene okolnosti dalje postojati, ali najdulje za još šest mjeseci.

Članak 6.

Samac ili predstavnik obitelji dužni su vratiti pozajmljeni iznos pomoći za uzdržavanje u obliku zajma na način i u roku koji je utvrđen ugovorom.

Ugovorom o zajmu određuje se početak roka vraćanja zajma koji ne može biti dulji od 15 dana od dana isplate zadnjeg obroka odobrenog zajma.

Za slučaj da zajmoprimac ne vrati isplaćeni iznos u iznosu i u roku koji je utvrđen ugovorom ili ne vraća pravovremeno dospjele obroke zajma, zajmodavac može svoje potraživanje utužiti putem nadležnog suda s pripadajućom zakonskom kamatom.

Članak 7.

Odredbe članka 2. ovog Pravilnika na odgovarajući se način primijenjuju kod ostvarivanja prava na produženje ugovora o zajmu.

Članak 8.

Potraživanje isplaćenog iznosa zajma može zajmodavac osigurati upisom založnog prava na nekretnini u vlasništvu korisnika zajma ili jamstvom.

Članak 9.

Centar za socijalnu skrb dužan je voditi posebnu evidenciju i pismohranu zaključenih ugovora.

III. MJERILA O OBILJEŽJIMA STANA POTREBNIH ZA ZADOVOLJAVANJE OSNOVNIH POTREBA SAMCA ILI OBITELJI

Članak 10.

Mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih potreba samca ili obitelji za odobravanje pomoći za potrebe troškova stanovanja su:

- za samca garsonijera ili jednosobni stan do površine 25 m˛

- za dvočlanu obitelj jednosobni ili jednoipolsobni
stan do površine 35 m˛

- za tročlanu obitelj jednoipolsobni ili dvosobni stan
do površine 45 m˛

- za četveročlanu obitelj dvosobni ili trosobni stan
do površine 55 m˛

Ako obitelj ima više od četiri člana, na svakog člana obitelji dodaje se još 5 m˛ stana.

Članak 11.

Samac ili predstavnik obitelji dokazuju svoj status najmoprimca ugovorom o najmu ili presudom nadležnog suda koja zamjenjuje taj ugovor.

Članak 12.

U površinu stana u smislu ovog Pravilnika uračunava se površina sobe, kuhinje, kupaonice, zahoda, ostave i hodnika.

Članak 13.

Samac ili predstavnik obitelji dužan je centar za socijalnu skrb izvijestiti o promjeni veličine stana ili broja članova obitelji u stanu ili najamnine.

IV. UVJETI I NAČIN ODOBRAVANJA DRUGIH POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 14.

Na temelju članka 78. Zakona i ovoga Pravilnika mogu se odobriti i druge pomoći i to:

a) pomoć u prehrani,

b) pomoć za odjeću i obuću,

c) pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja,

d) podmirenje pogrebnih troškova,

e) podmirenje troškova ogrjeva.

a) Pomoć u prehrani

Članak 15.

Pomoć u prehrani može se odobriti nemoćnoj osobi ili drugoj socijalno ugroženoj osobi koja uz pomoć člana obitelji nije u mogućnosti sama pripremati obroke hrane pod ovim uvjetima:

- da samac ostvaruje prosječni mjesečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev ili pokrenut postupak po službenoj dužnosti manji od iznosa 150% osnovice iz članka 16. stavak 1. Zakona,

- da obitelj koja ima ukupan zajednički prosječni mjesečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti manji od iznosa 220% osnovice iz članka 16. stavak 1. Zakona.

Ako u obitelji iz stavka 1. alineja 2. ovog članka živi više od dvije osobe iznos prihoda utvrđen za dvočlanu obitelj kao uvjet za odobravanje ovog prava uvećava se za svakog daljnjeg člana 50% osnovice iz članka 16. stavak 1. Zakona.

Članak 16.

Pomoć za prehranu korisnika socijalne skrbi iz članka 15. ovog Pravilnika osigurava se dostavom ručka, a iznimno se može korisniku odobriti i tri obroka dnevno, ako to na temelju liječničke dokumentacije utvrdi centar za socijalnu skrb.

b) Pomoć za odjeću i obuću

Članak 17.

Pomoć za odjeću i obuću može se odobriti onoj osobi koja prema utvrđenju nadležnog centra za socijalnu skrb živi u osobito teškim materijalnim uvjetima a odjeća i obuća joj se ne može osigurati donacijama ili na drugi shodan način.

Pomoć iz stavka 1. ovog članka daje se u pravilu tako da se nabavka odjeće i obuće za korisnika kojemu je odobreno to pravo ostvaruje uz posredovanje socijalnog radnika određenog rješenjem centra za socijalnu skrb i da se isplati račun za nabavku odgovarajućih odjevnih predmeta i obuće.

c) Pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja

Članak 18.

Pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja utvrđuje se u visini 20% od iznosa osnovice iz članka 16. stavak 1. Zakona, a može se odobriti korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj i smještaj u ustanovu socijalne skrbi na osnovi rješenja centra za socijalnu skrb koji vlastitim prihodima ili imovinom ne može osigurati taj iznos.

Pomoć iz stavka 1. ovog članka se isplaćuje mjesečno korisniku neposredno ili putem udomitelja odnosno ustanove u kojoj je smještena.

Pomoć iz stavka 1. ovog članka neće se odobriti korisniku koji zbog svog psihofizičkog stanja nema osobne potrebe koje se po svojoj prirodi podmiruju tom pomoći.

Za korisnika socijalne skrbi koji nije u mogućnosti raspolagati novcem, pomoći iz stavka 1. ovog članka raspolagat će udomitelj ili osoba koju odredi ravnatelj ustanove socijalne skrbi.

d) Podmirenje pogrebnih troškova

Članak 19.

Podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb osoba koje nemaju obveznika zakonskog ili ugovornog uzdržavanja i to:

- osobe koja je u času smrti korisnik prava na pomoć za uzdržavanje i

- osobe koja je u času smrti kao korisnik stalnog smještaja na osnovi rješenja centra za socijalnu skrb bila smještena u ustanovu socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj.

Naknada neophodnih pogrebnih troškova podmiruje se prema cijenama u mjestu u kojem je korisnik socijalne skrbi umro odnosno u mjestu pogreba.

Podmirenje pogrebnih troškova u smislu stavka 2. ovog članka uračunavaju se i stvarni troškovi prijevoza posmrtnih ostataka osobe iz stavka 1. ovog članka od mjesta u kojem je umrla do mjesta u kojem je imala grobno mjesto ili grobnicu i u kojem je sahranjena.

Članak 20.

Podmirenje troškova pogreba korisnika socijalne skrbi osigurava se na način i to:

- za pogreb osobe koja je bila korisnik prava na pomoć za uzdržavanje ili smještaj u udomiteljsku obitelj da nadležni centar za socijalnu skrb izda narudžbenicu za usluge pogreba i plati račun za izvršenje usluga, a

- za pogreb osobe koja je kao korisnik socijalne skrbi bila smještena u ustanovu socijalne skrbi na temelju rješenja centra za socijalnu skrb, da ustanova socijalne skrbi izda narudžbenicu i plati račun za usluge pogreba.

Članak 21.

Osoba koja je snosila troškove pogreba neke osobe iz članka 19. stavak 1. ovoga Pravilnika ima pravo na naknadu pogrebnih troškova u svoti utvrđenoj prema članku 19. stavak 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Ako je za osobu iz članka 19. stavak 1. ovoga Pravilnika predviđeno pravo na pogrebne troškove i po drugim propisima, osobi koja je snosila troškove pogreba isplatit će se razlika između svote prema tim propisima i svote pogrebnih troškova utvrđene prema ovom Pravilniku.

e) Podmirenje troškova ogrjeva

Članak 22.

Podmirenje troškova ogrjeva može se odobriti korisniku prava na pomoć za uzdržavanje ako to pravo nije ostvario po drugoj osnovi.

Podmirenje troškova nabave ogrjeva daje se na način da se korisniku socijalne skrbi kojemu je to pravo odobreno isplati račun za nabavu ogrjeva, do 3 m3 drva jedan puta tijekom godine.

Članak 23.

Pomoći iz članka 15., 17. i 22. ovog Pravilnika ne mogu se isplatiti korisniku izravno u novčanom obliku.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 45. do 52. Pravilnika o ostvarivanju socijalne zaštite ("Narodne novine", broj 10/91, 38/92 i 5/93 i 113/93).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-01/98-01/111
Urbroj: 524-01/98-03
Zagreb, 20. veljače 1998.

Ministar
Joso Škara, v. r.