Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

NN 35/1998 (13.3.1998.), Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 82. stavka 5. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 3/94, 100/96 i 131/97) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za stalnog sudskog tumača, njihova prava i dužnosti te visina nagrade i naknade troškova za njihov rad.

II. UTVRĐIVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE
POSLOVA STALNOG SUDSKOG TUMAČA

1. Uvjeti

Članak 2.

Uvjete za stalnog sudskog tumača ispunjava osoba koja, osim općih uvjeta propisanih za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

- uz znanje hrvatskog jezika, da potpuno vlada pojedinim stranim jezikom a na području suda gdje je uz hrvatski jezik službeni jezik i jezik etničke ili nacionalne zajednice ili manjine, i tim jezikom,

- poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje,

- ima završen fakultet.

Za stalnog se sudskog tumača ne može imenovati osoba koja u smislu članka 14. stavka 1. i članka 15. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ne može biti primljena u državnu službu, kao ni osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje je čini nedostojnom za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača.

Za stalnog se sudskog tumača može imenovati i strani državljanin ili osoba bez državljanstva ako, osim uvjeta propisanih u stavku 1. i 2. ovoga članka, ima odobrenje Ministarstva pravosuđa.

Članak 3.

Postupak za imenovanje stalnog sudskog tumača pokreće se nakon podnošenja zahtjeva, koji se podnosi predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda.

Zahtjevu se prilaže životopis, dokaz o ispunjavanju uvjeta za imenovanje, potvrda nadležnog suda da nije pod istragom ili da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijam u državnu službu.

Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik će odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda uputiti kandidata na provjeru znanja o ustrojstvu sudbene vlasti, i državne uprave, te poznavanje pravnog nazivlja.

Provjera se obavlja pred Povjerenstvom za provjeru znanja (u daljem tekstu: Povjerenstvo) prema programu kojega propiše ministar pravosuđa.

Kandidat za stalnog sudskog tumača koji je diplomirani pravnik ne podliježe provjeri znanja iz stavka 2. ovoga članka, kao ni osoba koja je već imenovana za stalnog sudskog tumača za neki drugi jezik.

2. Provjera

Članak 4.

Povjerenstvo za provjeru znanja osniva se pri županijskom odnosno trgovačkom sudu i ima predsjednika i 2 člana.

Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda od sudaca toga suda na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Povjerenstvu. Visinu nagrade po kandidatu određuje ministar pravosuđa.

Izdatke za rad Povjerenstva snosi kandidat za stalnog sudskog tumača.

Članak 5.

Provjera se znanja pred Povjerenstvom obavlja usmeno.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno, koji sadrži: ime, prezime i adresu kandidata, sastav Povjerenstva, datum provjere znanja, tijek i rezultat provjere.

Povjerenstvo ocjenjuje rezultat provjere znanja i utvrđuje je li kandidat "zadovoljio" ili "nije zadovoljio" na provjeri znanja.

Članak 6.

Kandidat koji na provjeri znanja nije zadovoljio može se ponovno pozvati na provjeru znanja nakon tri mjeseca.

3. Odluka o zahtjevu

Članak 7.

Nakon provedenog postupka i prikupljenih dokaza predsjednik će odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda odlučiti o zahtjevu.

O zahtjevu se odlučuje rješenjem.

4. Odbijanje zahtjeva

Članak 8.

Predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda donijet će rješenje kojim se zahtjev zainteresirane osobe odbija:

- ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika,

- ako prigodom provjere znanja podnositelj zahtjeva nije zadovoljio.

Protiv rješenja iz prethodnog stavka podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda, u dva primjerka s dva preslika rješenja.

5. Rješenje o imenovanju

Članak 9.

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika, a na provjeri znanja bude ocijenjen s ocjenom "zadovoljio" predsjednik će odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda donijeti rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača.

Rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača sadrži:

- osobne podatke tumača,

- naziv jezika za kojega je postavljen tumačem,

- podatke o stručnoj spremi i dokazima o poznavanju stranog jezika odnosno drugog službenog jezika u Hrvatskoj,

- ocjenu o provjeri znanja pred Povjerenstvom.

O imenovanju stalnog sudskog tumača predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda obavijestit će sve općinske sudove s područja županijskog odnosno trgovačkog suda.

6. Prisega

Članak 10.

Osoba imenovana za stalnog sudskog tumača daje prisegu pred predsjednikom županijskog odnosno trgovačkog suda.

Tekst prisege glasi:

"Prisežem se svojom čašću dužnost stalnog sudskog tumača obavljati točno, savjesno i po svom najboljem znanju".

Stalni će sudski tumač prisegu potpisati.

7. Ponovno imenovanje

Članak 11.

Stalni sudski tumač nakon proteka vremena na koje je imenovan za sudskog tumača može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine.

Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je imenovan.

Uz zahtjev za ponovno imenovanje mora se dostaviti dokaz da nije pod istragom, da se ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijam u državnu službu, odnosno da je proteklo 10 ili više godina od izdržane ili oproštene kazne te nastupa zastare izvršenja kazne.

Predsjednik će suda kad utvrdi da nema zapreka za imenovanje donijeti rješenje o ponovnom imenovanju.

Ponovno imenovani stalni sudski tumač ne daje prisegu.

8. Razrješenje

Članak 12.

Imenovanog stalnog sudskog tumača razriješit će predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda:

- ako to sam zatraži,

- ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali uvjeti na temelju kojih je imenovan,

- ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela proglašen nesposoban za obavljanje djelatnosti ili struke za koju se je školovao odnosno kojom se bavi kao zanimanjem,

- ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost,

- ako stalni sudski tumač bude pravomoćno osuđen ili se protiv njega provede kazneni postupak zbog kaznenog djela navedenog u članku 15. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ili nekog drugog kaznenog djela koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,

- ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove prevođenja;

- ako uslijed promjene boravišta napusti područje županijskog odnosno trgovačkog suda za koje je imenovan.

Protiv rješenja o razrješenju dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda, u dva primjerka s dva preslika rješenja.

Članak 13.

Danom konačnosti rješenja o razrješenju stalni sudski tumač briše se u Popisu stalnih sudskih tumača. Bilješka o brisanju upisuje se u odjeljak "primjedba".

Danom brisanja u Popisu stalni je sudski tumač dužan zaključiti Dnevnik prijevoda i ovjera i predati ga, zajedno sa svojim pečatom, predsjedniku županijskog odnosno trgovačkog suda koji ga je imenovao za stalnog sudskog tumača.

Članak 14.

U postupku imenovanja i razrješenja stalnih sudskih tumača primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

9. Popis tumača

Članak 15.

Županijski odnosno trgovački sudovi vode Popis stalnih sudskih tumača imenovanih na svom području prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 16.

Stalni sudski tumač dužan je voditi evidenciju o svom radu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u obliku knjige pod nazivom "Dnevnik prijevoda i ovjera". Knjiga mora biti prošivena jamstvenikom i ovjerena od strane predsjednika županijskog odnosno trgovačkog suda.

U Dnevnik prijevoda i ovjera upisuju se sljedeći podaci:

- redni broj,

- datum primitka isprave za prevođenje odnosno datum obavljenog usmenog prevođenja,

- broj i datum akta suda, drugog državnog tijela ili pravne osobe na čiji se zahtjev obavlja prevođenje, odnosno ime i prezime, adresa i broj osobne iskaznice podnositelja isprave,

- predmet prijevoda,

- naznaka da li će se prijevod upotrijebiti u zemlji ili inozemstvu,

- iznos naplaćene upravne pristojbe za prevođenje, ako je pristojba propisana,

- iznos naplaćene nagrade i drugih izdataka za prijevod,

- potvrda podnositelja isprave da je prijevod obavljen i datum obavljenog prijevoda,

- primjedba.

10. Potvrda

Članak 17.

Prijevod isprave stalni sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi:

"--------------------- stalni sudski tumač za ------------ jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog - Trgovačkog suda u ----------- broj ------------ od --------------- potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na --------------- jeziku.

Potvrda mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena.

Ispod potvrde se označuje mjesto i datum prevođenja, stavlja broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera, te vlastoručni potpis i otisak pečata sudskog tumača.

Ako je za prijevod propisana pristojba ona se lijepi na prijevodu i poništava pečatom tumača, a iznos se pristojbe na prijevodu posebno naznačuje uz navođenje odgovarajućeg tarifnog broja.

Ako prijevod isprave obuhvaća dva ili više listova ili araka, stranice prijevoda moraju biti označene rednim brojevima, a listovi odnosno arci prošiveni i na kraju ovjereni pečatom sudskog tumača.

11. Dužnosti

Članak 18.

Stalni sudski tumač ima svoj pečat kojega je dužan nabaviti o svom trošku.

Pečat je okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske, promjera 38 mm. Tekst pečata sadrži: ime i prezime tumača, oznaku "stalni sudski tumač" i naznaku jezika za koji je tumač imenovan, te prebivalište tumača.

Tekst pečata je na hrvatskom jeziku, te jeziku za kojega je postavljen za stalnog sudskog tumača.

Stalni sudski tumač dužan je dostaviti otisak svog pečata i vlastoručni potpis svim sudovima na području županijskog odnosno trgovačkog suda kod kojega je imenovan za stalnog sudskog tumača.

Članak 19.

Stalni sudski tumač dužan je poslove za čije je obavljanje ovlašten obavljati savjesno i u skladu s propisima.

III. NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD STALNIH SUDSKIH TUMAČA

1. Naknade troškova

Članak 20.

Stalni sudski tumač ima pravo na naknade troškova koje je imao u svezi prevođenja.

Naknade obuhvaćaju:

- putne troškove,

- troškove za hranu (dnevnice),

- troškove za smještaj (noćenje) i

- naknadu za neostvarenu plaću odnosno zaradu.

Članak 21.

Tumaču koji je istog dana ili u više uzastopnih dana obavio prevođenje u više različitih predmeta pripada naknada u visini jednostrukog iznosa putnih izdataka, dnevnice i neostvarene plaće odnosno neostvarene zarade. Ta će se naknada podijeliti na sve predmete razmjerno vremenu provedenom radi tumačenja u svakom pojedinom predmetu, a ako se to ne može, podijelit će se na jednake dijelove.

Članak 22.

Naknade putnih troškova, troškova za hranu (dnevnica), troškova za smještaj (noćenje) i za neostvarenu plaću odnosno zaradu određuju se na način propisan za stalne sudske vještake.

2. Nagrada za rad tumača

Članak 23.

Za prijevod pisanog teksta stalnom sudskom tumaču pripada nagrada koja se računa po retku obavljenog prijevoda otipkanog pisaćim strojem, time da se svaki započeti redak računa kao cijeli redak.

Visina nagrade iznosi:

1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik, za svaki redak 2,00 kune bruto, ali tako da nagrada ne može biti manja od 60,00 kuna bruto;

2. Za prijevod s hrvatskog jezika na strani jezik, za svaki redak 2,50 kuna bruto, ali tako da nagrada ne može biti manja od 75,00 kuna bruto;

3. Za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 3,00 kune bruto, ali tako da nagrada ne može biti manja od 90,00 kuna bruto;

4. Za prijevod svjedodžbe ili diplome o završenoj školi ili fakultetu, potvrde o životu ili uvjerenja o nekažnjavanju, imovnom stanju, uzdržavanju članova domaćinstva, odnosno drugim podacima koji služe za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja u drugim državama nagrada je 40,00 kuna bruto po ispravi.

Za prijevode znanstvenih ili stručnih tekstova stalnom sudskom tumaču nagrada iz stavka 2. ovoga članka može se povećati najviše za 50%.

Za prijevod naziva države, naziva tijela ili pravne osobe, datuma isprave i naziva službene osobe, ako u ispravi čine posebnu cjelinu (zaglavlje rješenja, potpis ovlaštene osobe i dr.), ne naplaćuje se nagrada.

Članak 24.

Za pregled i ovjeru prijevoda kojeg je obavio drugi, tumaču pripada 1/2 predviđene nagrade iz članka 23. ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 70,00 kuna bruto za svaki započeti sat.

U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje pa do prestanka potreba za njegovom prisutnošću.

Drugi službeni jezik u Hrvatskoj u smislu odredbi članka 23, 24. i 25. ovoga Pravilnika smatra se kao strani jezik.

Članak 26.

Stalni sudski tumač ima pravo na naknadu troškova koje je imao u gotovom novcu u svezi s prevođenjem.

Stalni je sudski tumač dužan o svakom primitku novca za nagradu i druge izdatke u svezi s tumačenjem izdati potvrdu, a na zahtjev stranke dužan je izdati i pisani obračun nagrade odnosno račun za druge izdatke.

Članak 27.

Visinu nagrade i naknade drugih troškova za prevođenje pred sudom odmjerava sud po čijem je zahtjevu prevođenje obavljeno.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na tumače koje sud imenuje za pojedini slučaj, kao i na tumače znakova gluhonijemih, gluhih, nijemih ili drugih osoba s kojima se, zbog tjelesnih ili drugih mana, ne može na drugi način sporazumjeti.

Članak 29.

Predsjednici županijskih odnosno trgovačkih sudova dužni su Ministarstvu pravosuđa dostavljati primjerak rješenja o imenovanju, odnosno razrješenju stalnog sudskog tumača.

Članak 30.

Predsjednici županijskih sudova dužni su u roku od 6 mjeseci provesti postupak za imenovanje stalnih sudskih tumača po odredbama ovoga Pravilnika.

Stalnim sudskim tumačima koji su postavljeni po dosadašnjim propisima prestaje svojstvo tumača danom imenovanja tumača za odgovarajući jezik odnosno u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sudskim tumačima ("Narodne novine" br. 49/88).

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 700-01/95-01/11
Urbroj: 514-05-04-98-1
Zagreb, 6. ožujka 1998.

Ministar
Miroslav Šeparović,
v. r.

POPIS STALNIH SUDSKIH TUMAČA

   Red  
   br.

     Ime i prezime,
  boravište, adresa i   broj telefona tumača  

   Zani-   
   manje

   Jezik za koji   je tumač
   imenovan

   Broj i datum  
   rješenja o
   imenovanju

   Datum
   davanja  
   prisege

  Pečat  
  tumača  

   Vlastoručni  potpis
    tumača

   Broj i
   datum
  rješenja o
  razrješenju  

  Primjedba 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10